Tarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİN 2012/2 sayili para- kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ’ne aiT

Reklamlari:Indir 316.27 Kb.
TitleTarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİN 2012/2 sayili para- kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ’ne aiT
Page1/9
Date conversion22.02.2013
Size316.27 Kb.
TypeTebliğ
Sourcehttp://www.uib.org.tr/files/downloads/devletyardimlari/tarimsal_urunlerde_ihracat_iadesi/2012_ma
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2012/2 SAYILI PARA- KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ’NE AİT

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE


BİRİNCİ BÖLÜM


AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç


Madde 1- (1) Bu Genelge’nin amacı, 2012/2 sayılı “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde Türkiye’de imalat ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin, anılan Tebliğ kapsamındaki ürünlerin karşılarında gösterilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları dikkate alınarak (EK-1) ihracatlarının gerçekleştirilmesini müteakip bu Genelge’de belirtilen giderlerinin (EK-2) mahsup yoluyla karşılanmasına ilişkin uygulama usul ve esasların belirlenmesidir.


Kapsam


Madde 2- (1) Bu Genelge kapsamındaki desteklerden Türkiye’de yerleşik imalat ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile üreticiler yararlanabilir.


Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Genelge’de geçen;


a) Azami Ödeme Oranı: Mamulün FOB ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi belirleyen oranı,


b) İhracat İade Miktarı: Fiziki birim başına yapılan ödeme miktarını,


c) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile şahıs şirketlerini,


ç) Tebliğ: Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından istihsal edilen 21/03/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Karara istinaden 6/4/2012 tarihli ve 28256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2 sayılı Tebliğ'i,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU VE İBRAZ EDİLECEK BELGELERE İLİŞKİN ESASLAR


Madde 4- (1) Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin hak ediş tutarları, EK-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) gösterilen ürünlerin 1 Ocak 2012 (dahil) - 31 Aralık 2012 (dahil) tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilen ihracatlarında karşılarında belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince hesaplanır.


(2) Bu Tebliğ’de belirtilen giderler (EK-2), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı veya imalatçı/ihracatçı adına açılacak hesaplardan, Tebliğ’de adı geçen kurumların alacaklandırılması suretiyle hak ediş tutarından mahsup edilir. İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının veya aracı ihracatçı firmaların hak edişlerini imalatçı firmalara devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar hak edişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilirler.


Devir işlemi için ihracatçı firmadan Temlikname (EK-8-a), imalatçı firmalardan ise bir kereye mahsus Temlikname (EK-8-b) alınır.


(3) İhracat iade taleplerinin değerlendirilmesinde ve sonuçlandırılmasında aşağıda yer alan belgeler ve hususlar dikkate alınır:

a) İlk müracaatlarda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki belgelerin ibrazı zorunludur:


1) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin (veya Esnaf Sicil Gazetesi) aslı veya internet üzerinden alınan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından internet üzerinden teyit edilen suretleri,

2) Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak vergi numarasını gösteren belgenin aslı veya internet üzerinden alınan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından internet üzerinden teyit edilen suretleri,

3) “Temlikname” (EK-3),

4) İbraz edilen belgelerde, fuzuli ödeme yapılması sebebiyle haksız ödemeye yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın mahsup tarihinden itibaren 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”da öngörülen gecikme zammı oranına eşit faiziyle birlikte geri ödeneceğine dair Maliye Bakanlığı'na hitaben düzenlenmiş Taahhütnameler (EK-4-a/b),

5) Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithal edilen ve belirli bir işlem görerek ihraç edilen ürünlerle ilgili başvurularda; Gümrük Beyannamesi bazında ithalat oranı tutarında düşümlü olarak yararlanılan hak edişin, DİİB’in kapatılmasından sonra yapılacak hesap sonunda oluşacak kesin hak ediş tutarından fazla olması halinde, bu tutarın DİİB kapatma tarihinden (mahsup) itibaren bir ay içerisinde nakden ve defaten geri ödeneceğine dair Maliye Bakanlığı’na hitaben düzenlenmiş bir “Taahhütname” (EK-7)


6) Şeker katkısız konsantre meyve suyu, şeker katkısız yüzde yüz meyve suyu ve pekmez ihraç eden firmalar tarafından gerçekleştirilecek ihracat iadesi başvurularında Kapasite Raporu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ürün için alınmış Üretim İzni Belgesi; firmanın aracı ihracatçı olması halinde imalatçıya ait Kapasite Raporu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ürün için alınmış Üretim İzni Belgesi, fatura ve gerekli görülecek diğer belgeler (glikoz ya da fruktoz içeren pekmez ihracatına ihracat iadesi ödenmeyecektir),


b) Her bir talep için aşağıdaki belgelerin ibrazı zorunludur:


1) Gümrük Beyannamesi (Gümrük Beyannamesinin mükellef nüshasından alınacak suretine “Aslı Görülmüştür” kaşesi vurulur, aslı üzerine “Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2012/2 sayılı Tebliği hükümlerinden yararlandırılmıştır” kaşesi basılır ve Gümrük Beyannamesinin asıl nüshası ilgilisine iade edilir),


2) Satış faturası (konsinye ihracatta kesin satış faturasının ve konsinyatör faturasının) (fatura, aslının bir fotokopisinin alınması ve üzerine “aslı görülmüştür” notu konulmasını müteakip ilgilisine iade edilir, işlemler fotokopi üzerinden yapılır, fatura aslının ibraz edilememesi halinde kaçıncı nüsha olduğu belli olan diğer fatura alt nüshaları üzerinden de işlem yapılabilir.) (Konsinye ihracatta, fiili ihracatı müteakip 90 veya 180 gün içerisinde, ihracat bedelinin tamamının getirildiğinin beyan edilmesi halinde kesin satış faturası ve konsinyatör faturası aranmaz),


3) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak “borcu yoktur” belgesi, borcun olması durumunda borç durumunu gösterir belge veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belge, (söz konusu belgenin internet üzerinden alınmış çıktısı, doğruluğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından internet üzerinden teyit edildiği takdirde kullanılabilir)


c) Ürünlerini aracı ihracatçı vasıtasıyla satan imalatçılar adına hak ediş belgesi düzenlenebilmesi için 4’üncü maddenin 3’üncü fıkrasının a ve b bentlerinde istenilen belgelere ilaveten aşağıdaki belgelerin ibrazı zorunludur:


1) İmalatçılara ait Sanayi Sicil Belgesi veya Kapasite Raporu (ilk müracaatlarda bir defaya mahsus olmak üzere),


2) İmalatçıların ihracatçı adına düzenlediği (ihracattan önceki tarihli) satış faturasının bir nüshası,


3) Aracı ihracatçının, ihracata ilişkin alacaklarını imalatçıya devrine ilişkin Temlikname (her başvuru için örneği EK-8-a'da bulunan Temlikname alınır),


ç) İhracat işlemine ya da ibraz edilen belgelere ilişkin tereddüt hasıl olması halinde, yukarıda belirtilen belgelerin yanında, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince ihtiyaç duyulacak diğer belgeler de talep edilebilecektir. Ayrıca, değerlendirme sırasında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, ilgili resmi ve özel kuruluşlar nezdinde her türlü araştırma yapmaya yetkilidir.


d) İhracat iadesi başvurusunun herhangi bir nedenle kabul edilmemesi halinde, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından başvuru konusu Gümrük Beyannamesinin arkasına red gerekçesi yazılarak “Yararlandırılmamıştır” kaşesi vurulur.


e) İhraç ürününün ülkemiz menşeli olduğu, Gümrük Beyannamesinin 34’üncü hanesi üzerinden teyit edilir.


f) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince alınacak temlikname ve taahhütnamelerde (EK-7, 8, 9, 10, 11) noter onayı aranması zorunlu olmayıp, bunun yerine ilgililerden firmalarının imza sirküleri ile hüviyetlerinin ibrazı istenir ve temlikname ile taahhütnameler İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği yetkilisi huzurunda imzalanarak bu husus temlikname ve taahhütname üzerinde belirtilir. İmzayı müteakip sahip veya sahiplerinin hüviyetleri ile imza sirkülerinin birer fotokopisi temlikname ve taahhütnameye iliştirilerek asılları ilgililerine iade edilir. Ancak, talep edilmesi halinde bu temlikname ve taahhütnamelerin, firmaların imzaya yetkili kişilerince (İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine gelmeden) imzalanarak imza sirküleriyle birlikte gönderilmesi de mümkündür.


g) İhracat iadesi talepleri için İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz edilen Gümrük Beyannameleri, Maliye Bakanlığı VEDOP Sistemi’nden veya Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi’nden kontrol edilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL ESASLAR


Madde 5- (1) Tebliğ kapsamındaki ürünlerin;


a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,


b) Transit ticaret yoluyla yapılan ihracatı,


c) Sınır ve kıyı ticareti,

ç) Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,


d) Bedelsiz ihracatı,


e) Bağlı muamele ve takas kapsamında yapılan ihracatı,


f) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ila 134’üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracatı,


g) Mer’i Hariçte İşleme Rejimi Kararı ve Hariçte İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde ihracatı,


ğ) İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri,


h) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı,

ihracat iadesinden yararlandırılmaz.

(2) Tebliğ kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin, mer’i Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliğleri hükümleri çerçevesinde ithal edilmesi halinde, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınır.


(3) İhraç edilen malların yurda geri getirilmesine ilişkin talepler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Gümrük İdarelerince sonuçlandırılarak ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (söz konusu Gümrük Beyannamesine kayıt veren İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği) bildirilir. Ancak, ihracat iadesi başvurularının doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılması imkanının mevcut bulunması sebebiyle, Gümrük İdaresince kayıt veren İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılan bildirimler, söz konusu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından E-Birlik sistemine kaydedilir. Geri gelen eşya kapsamında ihracat iadesi işlemi yapılmamışsa, yapılan kayıt işleminin geri gelen eşyaya ilişkin ihracat iadesi işlemi yapılmasına imkan vermeyeceği, kaydı yapan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından teyit edilir. Geri gelen eşya kapsamında ihracat iadesi işlemi yapılmışsa, söz konusu Genel Sekreterlik tarafından geri gelen eşyaya karşılık gelen iade tutarının tahsili yoluna gidilir. (Söz konusu iade işlemi başka bir Genel Sekreterlik tarafından yürütüldü ise, gümrük idaresinden alınan bildirim yazısı ivedilikle ilgili Genel Sekreterliğe iletilir.)


Bu çerçevede, yurda geri getirilen mallara ilişkin bilginin ihracat iadesi işlemlerinin yapıldığı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikali sonrasında, söz konusu mallara tekabül eden hak ediş tutarı bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde firmanın yeni başvurularına ait hak ediş tutarından düşülür (firma adına Hak Ediş Belgesi düzenlenmişse söz konusu tutar hak ediş bakiyesinden düşülür, henüz Belge düzenlenmemişse provizyon bekleyen hak edişlerinden, bekleyen hak edişi bulunmaması halinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerindeki başvurularından düşülür).


İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinde ihracat iadesi başvurusu bulunmaması halinde firmaya tutarın 7 günlük süre içerisinde ödenmesi için bildirimde bulunulur. Bu süre içerisinde tutarın ödenmemesi durumunda, EK-4-a,b’deki Taahhütname hükümleri uygulanır. Söz konusu tutar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) hesabına iade edilmedikçe bu malın yurda girişine izin verilmez.


(4) EK-1’de belirtilen ürünlerin Türkiye’deki Serbest Bölgelere yapılan ihracatı, fiili ihraç tarihinden itibaren üç ay içerisinde söz konusu malların Serbest Bölgeden yurtdışına gönderildiğinin Serbest Bölge İşlem Formu ile tevsik edilmesi ve Serbest Bölge Müdürlüğünden yazılı teyid alınması kaydıyla, ihracat iadesinden yararlandırılır. Serbest Bölgeler üzerinden üçüncü ülkelere ihracatın, malın Türkiye’den Serbest Bölgelere sevk edildiği yıldan farklı bir yılda gerçekleştirilmesi durumunda, firma, Serbest Bölgelerden üçüncü ülkelere ihracatın gerçekleştirildiği yıla ilişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde ihracat iadesi yardımlarından faydalandırılır. Serbest Bölgelerden ihraç edilen söz konusu ürünlerin yurda geri getirilmesi halinde bu maddenin (3)’üncü fıkrasının hükümleri uygulanır.


Madde 6- (1) İhracatçıların Tebliğ hükümlerinden yararlanabilmeleri için fiili ihraç tarihinden (ihraç ürünü, buna ilişkin Gümrük Beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi, Serbest Bölgelere yapılan satışların ise buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla fiilen ihraç edilmiş sayılır) itibaren en geç bir yıl içinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulundukları ya da kanuni merkezleri veya şubelerinin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine başvurmaları gerekir. Serbest Bölgelere yapılan ihracatla ilgili olarak ihracatçı ve Serbest Bölgede yerleşik firmalardan, sırasıyla EK-18 ve EK-19’da yer alan taahhütnameler alınır.


(2) İhracat iadesi başvurularının eksik veya yanlış belge ibrazı nedeniyle fiili ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince sonuçlandırılamaması durumunda firmaya belgelerin tamamlanması için yazılı bildirim yapılır. Firmanın eksik belgelerini eksik belge bildirim yazısının tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlamaması halinde ihracat iadesi başvurusu geçersiz kabul edilir ve başvuru dosyası firmaya iade edilir. 1 (bir) aylık süre, eksik belge bildirim yazısının İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak çıkış tarihiyle başlar ve başvuru sahiplerinin bildirim üzerine vereceği cevabın İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak kayıtlarına girdiği tarihte biter.


(3) Konsinye ihracatta ise bir yıllık süre, ihracatçı tarafından düzenlenen kesin satış faturasının düzenlenme tarihinden itibaren hesaplanır. Serbest Bölgeler aracılığı ile üçüncü ülkelere yapılan konsinye ihracatlara ilişkin ihracat iadesi değerlendirmelerinde, malların Serbest Bölgelere giriş tarihi esas alınır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İHRACAT İADESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR


Madde 7- (1) Her bir Gümrük Beyannamesi itibariyle hak ediş tutarının hesaplanmasında esas alınacak miktar, Gümrük Beyannamesinin 38’inci hanesinde kayıtlı net ağırlıktan tespit edilir.


Ancak, çıkış gümrüğünce yapılan kontrol sonucunda Gümrük Beyannamesinin D veya E hanelerinde gerçekleştirilen ihracatın ağırlığı (net) belirtilmiş ise, hesaplama Gümrük Beyannamesinin 38’inci hanesinde kayıtlı net ağırlık yerine bu ağırlık üzerinden yapılır. Çıkış gümrüğünce yapılan kontrol sonucunda Gümrük Beyannamesinin D veya E hanelerinde gerçekleştirilen ihracatın ağırlığı brüt olarak belirtilmiş ise, Gümrük Beyannamesinde kayıtlı net/brüt ağırlık oranı dikkate alınarak hesaplamaya esas olacak net ağırlığa ulaşılır.


(2) Ambalaj sınırlaması olan ürünlerle ilgili hesaplamalarda; Gümrük Beyannamesi üzerinde kayıtlı değerlerden hesaplama yapılamadığı durumlarda, söz konusu Gümrük Beyannameleriyle irtibatlandırılmış, ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı Gümrük Beyannamesi eki belgelerde hesaplama yapılmasını sağlayacak detaylı bilgi bulunduğu takdirde, Gümrük Beyannamesi ile söz konusu belgeler birlikte değerlendirilerek hesaplama yapılır.


(3) Konsinye ihracata verilecek ihracat iadesinde hak ediş tutarının hesaplanmasında esas alınacak ağırlık, Gümrük Beyannamesinde kayıtlı ağırlığın aşılmaması kaydıyla, kesin satış faturasından tespit edilir.

Ancak konsinye ihracatta,


a) Kesin satış faturasındaki FOB birim ihraç fiyatının, Gümrük Beyannamesindeki FOB birim fiyatın (Gümrük Beyannamesindeki FOB birim fiyatı, 46’ncı hanede kayıtlı FOB yabancı para tutarının, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlar saklı kalmak şartıyla, 38’inci hanede kayıtlı net ağırlığa bölünmesi ile bulunacaktır) % 50’sinin altında kalması ve


b) Kesin satış faturasında satılan malın ağırlığının belirtilmemesi halinde,


söz konusu ihracat değerlendirmeye alınmaz.

Madde 8- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ila 134’üncü maddelerine göre geçici ithalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş olan ürünler arasında ambalaj malzemesinin de bulunması halinde ilgili Gümrük Beyannamesinin tarih ve sayısının kayıtlı bulunduğu Gümrük Beyannamesi konusu ihracat ile,


(2) Üzerinde sadece ambalaj malzemesi veya ambalaj malzemesi için de ithal hakkı tanınmış olan DİİB’in tarih ve sayısının kayıtlı bulunduğu Gümrük Beyannameleri konusu ihracat için,


ambalaj malzemesine ilişkin herhangi bir düşüm yapılmaz.


Madde 9- (1) Hak ediş tutarının hesaplanmasına esas ağırlık, EK-1’deki listede belirtilen miktar barajıyla 7’nci maddede belirtilen şekilde tespit edilen ağırlığın çarpılması suretiyle elde edilir.


(Örneğin: 0603.13.00.00.00 G.T.İ.P’li 150 ton orkide ihracatında iadeden yararlanacak miktar 150 ton x % 40 = 60 tondur.)


Madde 10- (1) Her bir Gümrük Beyannamesi itibariyle ABD Doları cinsinden ihracat iade tutarının 9’uncu maddede belirtilen şekilde tespit edilen ağırlıkla çarpılması suretiyle bulunacak tutar, ürünün FOB ihraç bedelinin (Gümrük Beyannamesinin 46’ncı hanesinde kayıtlı tutarın) miktar barajı ve azami ödeme oranıyla çarpılması suretiyle hesaplanacak tutarı aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranına karşılık gelen tutar esas alınır.


(Örneğin: FOB birim ihraç fiyatı 2.500 ABD Doları olan orkide ihracatında ihracat iadesine konu olan miktara ilişkin toplam ihracat tutarı; 2.500 ABD Doları x (150 ton x 0.40) =150.000 ABD Doları, bunun azami ödeme oranıyla çarpılması sonucu elde edilecek tutarsa; 150.000 x %10=15.000 ABD Doları olacaktır. Bu durumda firma miktar barajı dikkate alınarak hesaplanan; 60 ton x 205 ABD Doları/ton=12.300 ABD Doları olan iade miktarının tamamını alacak, ancak FOB birim ihraç fiyatının 2.000 ABD Doları olması halinde (150 ton x 0.40) x 2000 ABD Doları =120.000 ABD Doları x % 10= 12.000 ABD Doları tutara karşılık 12.300 ABD Doları tutarında ihracat iadesi almasının önüne geçmek amacıyla azami ödeme oranına karşılık gelen tutarda, 12.000 ABD Doları ihracat iadesine hak kazanmış kabul edilecektir.)


(2) Ancak, çıkış gümrüğünce Gümrük Beyannamesinin D veya E hanelerinde gerçekleştirilen ihracatın FOB değeri kaydedilmiş ise, Gümrük Beyannamesinin 46’ncı hanesinde kayıtlı FOB tutarı yerine bu değer esas alınır.


(3) Konsinye ihracatta ise FOB bedel, Gümrük Beyannamesinin 46’ncı hanesinde kayıtlı tutar yerine kesin satış faturasından tespit edilir.


Madde 11- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin, bünyelerine giren hammaddelerin, Dahilde İşleme Rejimi Kararı hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucu ihracatına ilişkin uygulamalarda;


a) Üzerinde DİİB tarih ve numarası bulunan Gümrük Beyannamesi kapsamı ihraç ürünlerine ilişkin iade tutarı, yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan iade tutarından DİİB üzerinde bulunan ithalat değerinin ihracat değerine bölünmesi suretiyle bulunacak “ithal oranı”nın düşülmesi yoluyla hesaplanarak hak edişe bağlanır.


b) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden DİİB kapsamında alınan buğday ile Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ile özel şeker fabrikalarından DİİB kapsamında alınan şekere isabet eden oranlar için düşüm yapılmaz.


c) İlgili Gümrük Beyannamesinin arkasına “Bu Beyanname ...... oranında düşüm yapılarak ..... ABD Doları üzerinden hak edişe bağlanmıştır” ibaresi yazılır. İhracat iadesi başvurusuna konu Gümrük Beyannamelerinde DİİB’e ait bir bilgi bulunmadığı durumlarda, düşümsüz olarak ihracat iadesinden faydalandırılan söz konusu Gümrük Beyannameleri, DİİB kapatma işlemlerinde kabul edilmez.


ç) DİİB kapatma formundaki kesinleşen ithalat ve ihracat değerleri üzerinden hesaplanacak “nihai net döviz girdisi oranı”nın, Gümrük Beyannamesi bazında ithalat oranı düşümü yapılmaksızın hesaplanan iade tutarlarının toplamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, kesinleşen hak ediş tutarıdır. Ancak bu tutar net döviz girdisinin azami ödeme oranı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktardan fazla olamaz.


(Örnek: Birim fiyatı 2.500 ABD Doları /ton olan kesme çiçek ihracatında ihracat taahhüdü 250.000 ABD Doları, ithalat taahhüdü 175.000 ABD Doları, taahhütlere göre ithalat oranı % 70 ise,GB

Miktar

(Ton)

Miktar

Barajı

İade

Miktarı

Düşümsüz

İade Tutarı

İhracat-İthalat

Oranı

Hak ediş

Tutarı $


1.

50

x 0,40

x 205

4.100

x (1-0,70)

1.230

(İhracat tutarı (50 x 0.40) x2.500=50.000 $, azami ödeme = 50.000x0,10 = 5.000 $)


2.

40

x 0,40

x 205

3.280

x 0,30

984

(İhracat tutarı (40 x 0.40) x2.500=40.000 $, azami ödeme = 40.000x0,10 = 4.000 $)
Ödenen:

2.214
Nihai net döviz girdisi

% 27

Nihai Hesaplama7.380

x 0,27

1.992,6
Fark:

-221,4 $


d) DİİB’in Kapatma Formunda kesinleşen ihracat tutarının 225.000 ABD Doları, ithalatın ise 164.250 ABD Doları olarak gerçekleştiği varsayımı ile; net döviz girdisi 60.750 ABD Doları, ithalat oranı % 73, azami ödeme tutarı ise 60.750 x 0,40x0,10=2.430 ABD Doları’dır.


Bu durumda nihai iade tutarı toplam: 7.380 x (1-0,73) = 1.992,6 ABD Doları bulunacak olup, firma 1. ve 2. Gümrük Beyannamesi kapsamı ihracatı için 2,214 ABD Doları tutarında iadeden yararlandırılmıştır. Firmaya yapılan fazla ödemenin (2.214-1.992,6=221,4 ABD Doları) geri alınması gerekir.

e) Düşümlü olarak tespit edilen hak edişin, DİİB’in kapatılmasından sonra yapılan nihai hesaplama sonunda bulunacak hak ediş tutarından fazla olması halinde EK-7’deki taahhütname hükümleri uygulanır.

f) Söz konusu nihai iade tutarının, Gümrük Beyannamesi bazındaki düşümlü hak edişlerin toplamından büyük olması halinde, firma aradaki fark tutarında ihracat iadesinden yararlandırılır.


g) İhracat iadesi başvurusu sırasında ihracatçı firmaların; üzerinde DİİB tarih/numarası bulunan Gümrük Beyannamelerinin DİİB kapatma işleminde kullanılmayacağına dair EK-9’da yer alan taahhütnameyi ibraz etmeleri halinde hak ediş düşümsüz olarak hesaplanır (DİİB’nin başka bir firmaya ait olması halinde, ihracatçı firma DİİB sahibi firmadan imzalı muvafakatname ve imza sirküleri temin eder).


İlgili Gümrük Beyannamesinin arkasına “Bu beyanname ……….. tarihli taahhütname çerçevesinde ihracat iadesinden düşümsüz faydalandırılmış olup, DİİB kapatma işleminde kullanılmayacaktır” ibaresi yazılır ve söz konusu Gümrük Beyannameleri DİİB kapatma işlemlerinde kabul edilmez.


ğ) İhracatçı firmaların, başvuru sırasında; üzerinde bir DİİB tarih/numarası olmayan Gümrük Beyannamelerinin ileride bir DİİB’nin kapatmasında kullanılacağını EK-10’da yer alan taahhütname ile kabul etmeleri halinde, söz konusu Gümrük Beyannamesi, ilgili DİİB’deki net döviz girdisi oranı dikkate alınarak düşümlü olarak hak edişe bağlanır.


İlgili Gümrük Beyannamesinin arkasına “Bu Beyanname ……… tarihli taahhütname çerçevesinde ……….. tarih/numaralı DİİB’deki oranlar dikkate alınarak ……. oranında düşüm yapılarak …. ABD Doları üzerinden hak edişe bağlanmıştır” ibaresi yazılır ve söz konusu Gümrük Beyannameleri yalnızca taahhütnamede yazılı DİİB’in kapatmasında kullanılabilir.


h) Üzerinde birden fazla DİİB tarih/numarası bulunan Gümrük Beyannamelerine ilişkin başvurularda, firmanın EK-11’de yer alan taahhütname ile söz konusu Gümrük Beyannamelerinin kullanılacağı DİİB tarih/numarasını beyan etmesi halinde, DİİB’deki taahhütler üzerinden hesaplanacak net döviz girdisi oranında düşümlü olarak ihracat iadesinden faydalandırılır.


İlgili Gümrük Beyannamesinin arkasına “Bu Beyanname ……… tarihli taahhütname çerçevesinde ……….. tarih/numaralı DİİB’deki oranlar dikkate alınarak ……. oranında düşüm yapılarak ….. ABD Doları üzerinden hak edişe bağlanmıştır” ibaresi yazılır ve söz konusu Gümrük Beyannameleri yalnızca taahhütnamede yazılı DİİB’nin kapatmasında kullanılabilir.


ı) Birden fazla DİİB ile irtibatı bulunan Gümrük Beyannamelerine ilişkin başvurular DİİB işlemlerinin yürütüldüğü İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden birine yapılır. Başvuruyu değerlendiren İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden temin edilecek DİİB bilgileri ile hak ediş hesaplanarak DİİB işlemlerinin yürütüldüğü İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine bildirilir, DİİB’in kapatılmasını takiben, kapanış değerleri ihracat iadesi başvurusunu değerlendiren İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikal ettirilir. Bilahare başvuruyu değerlendiren İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından kapanış değerleri üzerinden nihai hesap yapılarak fark bilgileri DİİB işlemlerinin yürütüldüğü İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine iletilir.


i) İhracat iadesinden düşümsüz olarak faydalanan firmaların ilgili Gümrük Beyannemesini DİİB kapatma işleminde kullanmayı ya da firmaların ihracat iadesi hesaplamasında kullanılan DİİB yerine bir başka DİİB’i kullanmayı talep etmesi durumunda, söz konusu DİİB’lerdeki ithalat/ihracat taahhütleri dikkate alınarak hesaplanacak orandan düşüm yapılır ve fazla yapılan ihracat iadesi ödemesinde EK-12’de yer alan taahhütname hükümleri uygulanır. Hak ediş hesaplamasında bir başka DİİB kullanılması durumunda yeni hak edişin önceki hak edişten fazla olması halinde, firma aradaki fark tutarında ihracat iadesinden faydalandırılır.


Madde 12- (1) Firmalar başvurularını ibrazı zorunlu belgelerle birlikte İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yaparlar.


(2) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri belgelerin kontrolünü müteakip hak ediş tutarını ABD Doları cinsinden belirlerler. Gümrük Beyannamesinde mal bedeli ABD Dolarından başka bir döviz cinsi ile gösterilmiş ve Gümrük Beyannamesinin 46 no’lu hanesinde ABD Doları cinsinden değer belirtilmemiş ise, ihracat bedellerinin ABD Dolarına çevrilmesinde Gümrük Beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru ve çapraz kurları esas alınır.


(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ABD Doları bazında tespit ettikleri hak ediş tutarlarını hafta sonu itibariyle EK-5, 14-a ve 14-b’deki Bilgi Formlarıyla firmaların merkezinin veya talep edilmesi halinde şubesinin bulunduğu ilde yetkili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerine bildirirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerinin iller itibariyle yetki bölgeleri EK-6’da gösterilmiştir.


Madde 13- (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili Şubeleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından kendilerine gönderilen EK-5, 14-a ve 14-b’deki Bilgi Formlarını tarih ve sıra numaraları itibariyle listeler. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, Hak Ediş Belgelerini düzenlerler ve düzenledikleri bu Hak Ediş Belgelerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili Şubelerine iletirler.


(2) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından ABD Doları olarak belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilen her hak ediş tutarı, Hak Ediş Belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru itibariyle Türk Lirası’na çevrilerek sabitleştirilir.


Madde 14- (1) İhracat iadesine konu ürünün sözleşmeli tarımsal üretimin desteklenmesi uygulaması kapsamında temin edilmesi durumunda;


a) Bu uygulamadan Tebliğ’in 4’üncü maddesinin 1,2,3,4,5 ve 6’ncı sıra numaralarında yer alan ürünler faydalanır.


b) Uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve bilgilerin sürekli takibinin temini bakımından Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör Birlik olarak tayin edilmiştir. Diğer İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından verilecek sözleşme kayıt numaraları koordinatör Birlik Genel Sekreterliği tarafından tespit edilecek numaralandırma sistemi dahilinde belirlenir.


c) Üretici ile ihracatçı ve/veya imalatçı ihracatçı tarafından imzalanacak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 01/08/1998 tarih ve 98/16 sayılı Sözleşmeli Tarım Tebliği’ne aykırı hükümler içermeyecek olan İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi, ilgili ürünün idrak tarihinden en az üç ay önce ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz edilir. Ancak, ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre bu süre 45 güne kadar düşürülebilir. Her bir ürüne ait idrak tarihi ilgili Sektör Kurulu tarafından tespit edilir.


ç) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince her bir sözleşmeye bir kayıt numarası verilir ve bu numara uygulamaya ilişkin her aşamada belirtilir. Üç nüsha olarak düzenlenen sözleşmenin bir nüshası ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinde kalır, bir nüshası üreticiye, diğer nüshası ise ihracatçı veya imalatçı/ihracatçıya verilir.


d) 4’üncü maddenin 1, 2, 3, 4 ve 6’ncı sıra numaralarında yer alan ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarının % 60’ı üreticiye nakit ödenir, % 40’ı ise, 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

4’üncü maddenin 5’inci sıra numarasında yer alan ürünlerin ise, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 75 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 75’lik artış tutarının % 60’ı üreticiye nakit ödenir, % 40’ı ise, 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.


e) İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı aldığı ürüne ilişkin üretici adı, ürün miktarı ve İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kayıt numaralarını onaylı bir liste halinde ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine vermek suretiyle belirtir.


f) Fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ihracatçı veya imalatçı/ihracatçıların ve üreticilerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi’nin kayıtlı bulunduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine söz konusu sözleşme ile getirilen ilave % 50’lik ihracat iadesi yardımından hisseleri oranında faydalanmak üzere müracaat etmeleri gerekmektedir.


g) Üreticilerin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaatları sırasında, her bir talep için, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belgeyi veya borcun olması durumunda borç durumunu gösterir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.


ğ) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri kendilerine yapılan müracaatları inceleyerek ihracatçı ve imalatçı/ihracatçılar ile üreticiler için iki ayrı Hak Ediş Formu düzenlerler.


h) İhracatçı ve imalatçı/ihracatçıların hak edişleri, mahsup sistemi dahilinde kullandırılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihracatçı ve imalatçı/ihracatçıların anılan banka nezdindeki hesaplarına; üreticilerin hak edişleri ise EK-13’te yer alan taahhütname alınmak suretiyle nakit olarak ödenmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla üreticiler tarafından beyan edilmiş olan banka hesaplarına aktarılır. Dolayısıyla, ihracatçı ve imalatçı/ ihracatçılar söz konusu hak edişlerden mahsup sistemine ilişkin uygulamalar çerçevesinde faydalanırken, üreticiler nakden faydalanır.


ı) Bu Tebliğ kapsamında İhraç Bağlantılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi uygulamasından yararlanmak için söz konusu ürünün ihraç edilmesi esastır. İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı tarafından teslim alınan ürünün bir kısmının ihraç edilmemesi halinde bu kısma tekabül eden miktar için ihracat iadesi ödemesi yapılmaz. Buna göre; ihracat iadesinden faydalanabilmek için, üreticinin (ihtilaf halinde bilirkişi tarafından) belirlenecek miktardaki ürünü ihracatçıya teslim etmesi gerekirken, ihracatçının da söz konusu ürünü ihraç etmesi gerekmektedir.


i) İhracı yapılan ürün ile İhracat Bağlantılı Sözleşmeli Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Uygulaması çerçevesinde temin edilen ürün miktarları arasında farklılık bulunması durumunda, ilgili Sektör Kurulu tarafından tesis edilen Teknik Komite tarafından muhtemel her cins ambalaj şekline göre standartlaştırılan oranlar esas alınarak işlem yapılır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince her bir ürün için tespit edilecek kalite standardının sağlanması amacıyla ürünün üretim, hasat ve muhafaza şartlarının üreticilerce yerine getirilmesini teminen buna ilişkin hükümler ihracatçı ve üretici arasında yapılacak sözleşmede yer alır.


j) Üretici; Ziraat Odası kaydı, Bağ-Kur belgesi, köy senedi, ihtiyar heyeti belgesi, zilyetlik belgesi, muhtar onayı veya kira kontratı gibi belgelerden birini İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz eder.


k) Yukarıda belirtilen hususlara ilaveten, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri gerekli gördükleri diğer belge ve bilgileri talep edebilirler.


l) Çok yıllık bitkilerle, ürün hasadı devam eden bitkiler için yapılan sözleşmelerin sonraki yılları da kapsamaları durumunda, bu sözleşmeler ihracat iadesi için değerlendirilmeye alınır.


m) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında fiili ihracatın sözleşmenin yapıldığı yılı takip eden yılda gerçekleştirilmesi durumunda, fiili ihracatın gerçekleştiği yıl yürürlükte olan ihracat iadesi oranı ve miktar barajı esas alınarak sözleşmeli tarıma ilişkin ihracat iadesinden faydalandırılır.


Bu hüküm, 2011 yılı içerisinde yapılan sözleşmeler kapsamında, 2012 yılı içinde fiili ihracatı gerçekleştirilen ürünler için de uygulanır.


n) Üreticiden taahhütname alınmasının zor olması ve bunun yapılacak sözleşmeleri de engellemesi gerekçe gösterilerek, üretici yerine taahhütname verme talebinde bulunan ihracatçıların bu yöndeki talepleri kabul edilir.


o) İhracatçı firmaların her bir üretici ile yapılan sözleşme konusu ürün miktarını tek bir Gümrük Beyannamesinde, tek Gümrük Beyannamesinin yeterli olmadığı durumlarda diğer Gümrük Beyannamelerinde göstermesi gerekmektedir.


ö) İhracat iadesine konu ürünlerin organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri ve “Made in Turkey” ya da “Produce of Turkey” (ithalatçı ülkenin lisanı ile aynı anlamda ifadenin bulunması) ve “Tescilli Türk Markası” ibaresi ile ihraç edilmesi hallerinden her ikisine de konu olması durumunda, söz konusu haller için ayrı ayrı hesaplanacak artırımlı hak edişlerden fazla olanı dikkate alınır; ihracat iadesine konu bir ürün her iki artırımlı iadeden birlikte faydalandırılmaz.


Yukarıdaki hallerden birine konu olan ve artırımlı iadeden faydalandırılan ihracata ilişkin ürünlerin İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, sözleşmeli tarıma ilişkin artırım hesaplaması 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları dikkate alınarak yapılır.


Madde 15- (1) İhracat iadesine konu ürünlerin organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri durumunda;


a) Tebliğ’in 4’üncü maddesinde belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır.


b) Söz konusu artırımlı iadeden faydalanılabilmesi için ihracatçı ve imalatçı/ihracatçı tarafından Gümrük Beyannamesinin 44’üncü hanesine Organik Ürün Sertifikası (OÜS) numarasının kaydedilmesi gerekmektedir.


c) İhracatçı ve imalatçı/ihracatçının, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, ihraç edilen ürünün organik olarak üretildiğini gösteren OÜS (OÜS’nin aslı, üzerine “Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2012/2 sayılı Tebliği hükümlerinden yararlandırılmıştır” notunun konulmasını müteakip bir fotokopisi alınır ve ilgilisine iade edilir) ile müracaat etmeleri gerekmektedir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından, OÜS numarasının, Gümrük Beyannamesinin 44’üncü hanesine yazılan numara ile aynı olduğu hususu teyit edilir.


ç) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri kendilerine yapılan müracaatları inceleyerek ihracatçı ve imalatçı/ihracatçı için ayrı bir Hak Ediş Formu düzenlerler. İhracatçı ve imalatçı/ihracatçıların hak ediş miktarları, EK-13’te yer alan taahhütname alınmak suretiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihracatçı ve imalatçı/ihracatçıların anılan banka nezdindeki hesaplarına mahsup sistemi dahilinde kullandırılmak üzere aktarılır.


Madde 16- (1) Tebliğ’in 19’uncu maddesi çerçevesinde, 0904.20.10.00.00, 0904.20.30.00.11, 0904.20.30.00.18 G.T.İ.P’lerinde yer alan kurutulmuş biberler ihracat iadesinden faydalandırılır.


Madde 17- (1) Tebliğ’in 14, 15 ve 18’inci maddelerinde yer alan; “Made in Turkey” ya da “Produce of Turkey” (ithalatçı ülkenin lisanı ile aynı anlamda ifadenin bulunması) ve “Tescilli Türk Markası” ibaresi bulunan ve 5 kg’a kadar olan ambalajlarda (5 kg dahil) gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ihracatı ile 1 kg’a kadar olan ambalajlarda (1 kg dahil) gerçekleştirilen bal ihracatının söz konusu maddelerde belirtilen oranlarda ihracat iadelerinden faydalandırılması için firmalardan, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından düzenlenecek “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” talep edilir.


(2) Bal için ayrıca “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” ile birlikte ilgili laboratuvar tarafından düzenlenen ve doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderilecek olan “Doğal Arı Balı Analiz Belgesi” aranır.


(3) İhracat iadesi başvurularının değerlendirmeye alınması için ihraç konusu ürünün ağırlığının fatura ve gümrük beyannamesinde belirtilmesi ve ürünün markasına ilişkin açık ibarenin faturada bulunması gerekmektedir.


Madde 18- (1) Tebliğ’in 4’üncü maddesinin 8’inci sıra numarasında yer alan 20.09 G.T.İ.P’li meyve nektarları ile 21’inci maddesinde belirtilen 22’nci fasıldaki meyve nektarlarının ihracat iadesinden faydalandırılması için, gümrük beyannamesi ve/veya satış faturası üzerinde ürün tanımının meyve nektarı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.


(2) Tebliğ’in 17’nci maddesi çerçevesinde, Tebliğ’in 4’üncü maddesinin 8’inci sıra numarasında bulunan meyve sularının (sebze suları hariç) şeker (sakaroz, glikoz, fruktoz vb.) katkısız yüzde yüz meyve suyu olması halinde miktar barajı % 50, şeker (sakaroz, glikoz, fruktoz vb.) katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64) olması halinde ise miktar barajı % 100, azami ödeme oranları ise % 30 olarak uygulanır.


(3) Meyve sularının bu şartları taşıyıp taşımadığının tespiti için, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca alınacak numunelerin “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” ile birlikte İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi’ne (ARGEFAR) gönderilmesi ve burada analizinin yapılması, analiz raporunun ise ARGEFAR tarafından doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir.


Madde 19- (1) İhracatçı firmaların hak edişlerinin bir kısmını (%65' ini geçemez), ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara devretmek istemeleri durumunda, söz konusu firmalar adına Hak Ediş Belgesi düzenlenebilmesi için Genelge’nin 4’üncü maddesinde istenilen belgelere ilaveten;


a) Hak edişin devredileceği firma bilgilerinin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin (veya Esnaf Sicil Gazetesi) aslı veya internet üzerinden alınan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından internet üzerinden teyit edilen suretleri,


b) Firmanın ihracatçı adına düzenlediği satış faturasının veya sigorta poliçesinin (satış faturasının, Tebliğ’in uygulama döneminin başlangıç tarihinden üç ay öncesi ile Tebliğ’in uygulama döneminin sonu arasındaki dönemde düzenlenmiş olması gerekmektedir) bir nüshasının,


c) İhracatçının, ihracata ilişkin alacaklarını firmaya devrine ilişkin Temliknamenin (her başvuru için örneği EK-15'te bulunan Temlikname alınır),


ç) Hak ediş devir edilecek firmadan alınacak EK-17'de yer alan temliknamenin,

ibrazı zorunludur.


(2) Devir işlemi yalnızca Hak Ediş Belgesi düzenlenen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki ihracatçı firma hesabına yatırılan meblağ üzerinden gerçekleştirilir. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ihracatçı firmanın toplam hak ediş meblağının öğrenilmesini teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesinden yazılı bilgi talep eder. Devir işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla, yukarıda belirtilen belgelerin alınması ve değerlendirilmesi sonrasında EK-16'da yer alan Hak Ediş Devir Bilgi Formu düzenlenir ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesine intikal ettirilir. Toplam devredilen meblağ ihracatçı firma toplam hak edişinin % 65' ini geçemez.


Madde 20- (1) İthalatçı ülke mevzuatında öngörülen standart ve kriterlere aykırılık teşkil edecek şekilde sevk edildikleri, ilgili ithalatçı ülke resmi makamları veya ülkemiz yurt dışı temsilcilikleri (Büyükelçilik, Konsolosluk, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği) tarafından tespit edilen Tebliğ kapsamı ürünler, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerinden faydalandırılmaz, bahse konu ürünlere yönelik herhangi bir ödeme yapılmış olması durumunda ise söz konusu ödemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda geri alınır.


Madde 21- (1) Söz konusu Tebliğ ile Tebliğ’e ilişkin bu Genelge’de yer alan hükümlere aykırılık teşkil edecek şekilde işlem tesis edilmesi durumunda; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tekemmül ettirilir.


Madde 22- (1) Bu Genelge kapsamında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.


Madde 23- Bu Genelge 01/01/2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Tarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİN 2012/2 sayili para- kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ’ne aiT iconFW: tarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİn para-kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ (tebliĞ no: 2010/5)

Tarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİN 2012/2 sayili para- kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ’ne aiT iconİhracat 2005/9 sayili dahilde iŞleme rejiMİne iLİŞKİN İŞlemlerin biLGİsayar veri İŞleme tekniĞİ yoluyla yapilmasina dair tebliĞ ÇERÇevesindeki taahhüt kapatma ve kismi teminat iadesi İŞlemlerine iLİŞKİn genelge (2006/1)

Tarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİN 2012/2 sayili para- kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ’ne aiT icon22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2012/2781) T. C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük

Tarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİN 2012/2 sayili para- kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ’ne aiT iconBakanlar Kurulu’nun 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ı kapsamında yayımlanmış olan 2013/… sayılı Tebliğ

Tarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİN 2012/2 sayili para- kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ’ne aiT icon657 sayili devlet memurlari kanunun gereğİnce yapilan aile-çocuk-doğum yardimlarina iLİŞKİn biLGİ notu

Tarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİN 2012/2 sayili para- kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ’ne aiT iconİhracat 2007/2 sayili dahilde iŞleme rejiMİne iLİŞKİN İŞlemlerin biLGİsayar veri İŞleme tekniĞİ yoluyla yapilmasina dair tebliĞ ÇERÇevesindeki İŞlemlere iLİŞKİn genelge’NİN 24 ÜNCÜ ve 26 nci maddelerinde yapilan değİŞİKLİK

Tarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİN 2012/2 sayili para- kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ’ne aiT iconAli İhsan ateş'e idari para cezası verilmesi talebinin geriye iadesi

Tarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİN 2012/2 sayili para- kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ’ne aiT icon1 “İhracat 2007/3 sayili tarim üRÜnlerine iLİŞKİn dahilde iŞleme rejiMİ genelgesi” revize ediLMİŞTİR

Tarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİN 2012/2 sayili para- kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ’ne aiT icon1. 2007 yilinda temel tarimsal üRÜnlerde önemli Üretim kaybi yaşandi

Tarimsal üRÜnlerde ihracat iadesi yardimlarina iLİŞKİN 2012/2 sayili para- kredi ve koordinasyon kurulu tebliĞİ’ne aiT icon23 Haziran 2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 5174 sayılı yasa ile düzenlenen Odamız Organ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page