ÜNİte 2: Fİnansal sistem, Fİnansal piyasalar, Fİnansal araçlar ve kurumlar

Reklamlari:Indir 57.15 Kb.
TitleÜNİte 2: Fİnansal sistem, Fİnansal piyasalar, Fİnansal araçlar ve kurumlar
Date conversion15.08.2013
Size57.15 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.denizegitim.com.tr/wp-content/uploads/2012/12/ÜNİTE-2.docx
ÜNİTE 2: FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL PİYASALAR, FİNANSAL ARAÇLAR VE KURUMLAR


Finansal Piyasalar: Fon arz ve talebinin karşılaştığı, değişimin gerçekleştiği piyasalardır.Finansal varlıkların el değiştirdiği piyasalardır.


Finansal piyasaların temel birimleri hane halkı, finansal kurumlar dahil işletmeler ve devletlerdir. Bu piyasalara fon sunanlar tasarruf fazlası veren birimler, fon talep edenler tasarruf açığı olan birimler olarak adlandırılır. işletmeler finansal piyasalara zaman zaman fon sunmaktadırlar. Ancak piyasa ekonomilerinde toplamda fon talep eden temel birimler işletmeler ve devletlerdir.


NOT:Bugünkü tüketimin bir kısmından vazgeçilmesi “tasarruf”, gelecekte daha fazla üretim elde etmek için yapılan harcama “yatırım” olarak adlandırılır.


Finansal piyasaların üç temel fonksiyonu şunlardır:


Fiyat belirleme: Piyasalarda alıcı ve satıcılar karşı karşıya gelerek finansal varlıkların getiri oranları ve buna dayalı olarak fiyatları belirlenir.


Likidite sağlama: Alıcı ve satıcıların piyasada kolaylıkla işlem yapabilmeleri finansal varlıkların likiditesini artırır. Likiditenin artması bir taraftan daha fazla yatırımcıyı piyasaya çeker, diğer taraftan işletmelerin finansman maliyetini düşürür. Piyasalar olmasa finansal varlıklar vadesi boyunca paraya dönüşemeyecektir.


Bilgi elde etme maliyetini düşürme: Finansal piyasalar hem finansal varlıkları çıkaran kurumlara hem de tasarruf sahiplerine finansal varlıklarla ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayarak maliyet tasarrufu sağlar.


Finansal sistemi oluşturan unsurlar;


• Tasarruf sahipleri (Fon arz edenler),


• Yatırımcılar (Fon talep edenler),


• Yatırım ve finansman araçları,


• Yardımcı kuruluşlar,


• Hukuki ve idari düzenlemeler şeklinde sayılabilir.


Doğrudan Yatırım: Yabancı ülkelerde üretime yönelik yapılan yatırımlardır.


Portföy Yatırımları: Yabancı tahvil, hisse senetleri, finansman bonosu, mevduat sertifikası gibi finansal varlıklara yapılan yatırımlardır.


FİNANSAL PİYASALARIN SINIFLANDIRILMASI


1) Para Piyasası-Sermaye Piyasası:


En fazla bir yıl süreli fon arz ve talebin karşılaştığı piyasalara para piyasası, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara da sermaye piyasaları denir. İşletmeler genellikle kısa süreli varlıklarını finanse etmede, kısa süreli harcamalarını karşılamada para piyasalarından, orta ve uzun vadeli varlıklarını finanse etmede de sermaye piyasalarından faydalanırlar.


Para piyasasının temel finansal araçları;

Mevduat, hazine bonoları, finansman bonoları, mevduat sertifikaları, repo, banka kabulleri, banka bonoları, euro dolarlar, varlığa dayalı menkul kıymetler gibi finansal varlıklardır.


Para piyasasının likiditesi yüksektir.Ülkemizde olduğu gibi dünyada da en gelişmiş, en etkin piyasalar para piyasalarıdır.


LİKİDİTE:Varlıkların kısa sürede, kolaylıkla ve değerinden önemli bir kayıp olmaksızın alınıp satılabilmesidir.

piyasalarıdır.


ETKİN PİYASA:Çok sayıda alıcı ve satıcının olduğu, gerekli bilgilere kolay ve maliyetsiz olarak ulaşılan ve işlem maliyetleri düşük olan piyasalardır.


Sermaye piyasaları ise;tasarrufların yatırıma dönüşmesine olanak sağlayan piyasalardır. Sermaye piyasasının temel araçları; devlet tahvilleri, şirket tahvilleri gibi orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerle, vadesi sonsuz olarak varsayılan hisse senetleridir.

Sermaye piyasalarında para piyasalarına göre likidite daha düşük, risk ve getiri daha yüksektir.


2) Birincil Piyasalar - İkincil piyasalar:


Finansal varlıkların ilk kez işlem gördüğü, diğer bir ifade ile finansal varlıkların yaratıldığı piyasalara birincil piyasa denir.


İkincil piyasalar ise daha önce alınıp satılan finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasalardır. Dolayısıyla ikincil piyasalardaki işlemler sonucunda finansal varlık ihraç edilmez, mevcut finansal varlıklar el değiştirir. İMKB gibi borsalar ikincil piyasaların kurumları olup, bu piyasadaki işlemler sonunda finansal varlıkları ihraç eden kuruma bir fon girişi olmamaktadır.


İkincil piyasada oluşan fiyatlar ve işlem hacmi işletmenin değerini doğrudan etkileyecek; yeni ihraçlarda ihraç fiyatının belirlenmesinde baz oluşturacaktır

İkincil piyasaların işletmeler üzerine diğer bir etkisi kâr dağıtım politikalarının belirlenmesinde görülür. İşletmeler elde ettikleri kârı dağıtıp, dağıtmama ya da ne kadar dağıtacağı konusundaki kararları, hisse senetlerinin piyasadaki değerlerini izleyerek verirler. Piyasa değeri yüksek olan işletmelerin yeni hisse senedi ihraç ederek fon sağlamaları daha kolay olacağı için, kâr dağıtımı konusunda da ha esnek davranabileceklerdir.


3) Organize Piyasalar-Organize Olmayan Piyasalar:


Belirli fiziki bir mekanın olduğu, işlemlerin belirli kurallar, ilkeler çerçevesinde yapıldığı, araçlarının ve kurumlarının olduğu piyasalara organize piyasalar, bu özelliklere sahip olmayan piyasalara organize olmamış ya da tezgah üstü piyasalar denir.


Organize piyasalar; yatırımcıların bilgilere kolay ve düşük maliyetli olarak erişmeleri, alıcı ve satıcıların çok sayıda olması nedeniyle tam rekabet koşullarına daha yakın piyasalardır.Bu piyasalarda alıcı ve satıcıların tek başına piyasayı etkileyebilme gücü bulunmaz.Dolayısıyla örgütlenmiş piyasalarda finansal varlıklar daha doğru fiyatlanır.


4) Borç Piyasaları-Öz Sermaye Piyasaları:


Borçlanma araçlarının iki temel özelliği, belirlenmiş bir vadesinin ve faizinin olmasıdır.Borçlanma araçları hazine bonosu, finansman bonosu, banka kredileri tahvillerdir.


Uzun vadeli fon ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak araçlardan ikincisi de hisse senetleridir.Hisse senetlerinde vade yoktur; diğer bir ifade ile hisse senetleri sonsuz vadeli menkul kıymetlerdir. Hisse senedine yatırım yapan yatırımcılar kurumun ortağı olarak kurumun kârı ve varlıkları üzerinde hakka sahiptirler. Hisse senedi ihraç eden kurum ise öz sermaye yoluyla fon sağlamış olmaktadır.


5) Spot Piyasalar-Vadeli Piyasalar:


Ödemenin ve teslimin hemen ya da 2 işgününde yapıldığı piyasalara spot piyasa denir.


Gelecekteki bir tarihte ödemenin ve teslimin yapıldığı, fiyatın ise bugünden belirlendiği piyasalara ise vadeli piyasalar denir.


*Vadeli piyasalara finansal türev piyasalar da denilir.


*Vadeli piyasalarda en önemli vadeli işlemler gelecek sözleşmeleri (futures) ve opsiyonlardır.


*Vadeli işlemler genellikle gelecekte karşılaşılabilecek riskleri ortadan kaldırmak için yapılırlar.


*Vadeli piyasalar bakır, soya fasulyesi gibi mallarda çok uzun geçmişe sahiptir.


*Tahvil, döviz, menkul kıymetler gibi finansal varlıklarla ilgili vadeli işlemler 1970’lerden itibaren başlamıştır.


*Ülkemizin ilk vadeli piyasası İzmir’de faaliyet gösteren Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası(VOB)dır.

YATIRIM VE FİNANSMAN ARAÇLARI


Finansal varlıklar: Alacak ya da ortaklık hakkı veren, maddi olmayan varlıklardır. Finansal piyasalara fon sunanların sundukları fon karşılığında fon talebinde bulunanlardan aldıkları varlıklara finansal varlık denir. Finansal varlıklar gelecekteki gelirler ve varlıklar üzerinde haklara sahiptir.


Finansal varlık bunu ihraç eden birim açısından bir yükümlülük, bu finansal varlığı satın alan açısından bir varlıktır.

Genellikle finansal varlıklarla (finansal araçlar) menkul kıymetler kavramı eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak, gerçekte finansal varlıklar ve menkul kıymetler aynı şey değildir.Menkul kıymetler, belirli özelliklere sahip finansal varlıklardır.

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre menkul kıymetler; ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kıymetli evrak olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla menkul kıymetler yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan finansal varlıklardır. Menkul kıymetler finansal varlıklardır; ancak tüm finansal varlıklar menkul kıymet özelliği göstermeyebilir.


Finansal Varlıkların Özellikleri


Getiri: Bir finansal varlığın getirisi belirli bir zaman diliminde o finansal varlıktan sağlanacak nakit girişleriyle hesaplanır. Nakit akışları finansal varlığın türüne ve elde edilecek getiriye göre değişecektir.


Bazı finansal varlıklar yukarıda ifade edilen iki grup dışında hem borç hem de özsermaye özellikleri taşıyabilir. Bu tür finansal varlıklara melez finansal varlıklar denir. Örneğin imtiyazlı hisse senetleri, ortaklık hakkı vermesi nedeniyle adi hisse senetlerine benzemekte; düzenli ve genellikle sabit kâr payı ödenmesi nedeniyle de tahvile benzemektedir.

Hisse senedine dönüştürülebilen tahviller de benzer özelliktedir.Tahvil olmakla birlikte hisse senedine dönüştürülebileceği için tam olarak tahvil niteliğinde değildir.


Riskin tahmin edilebilirliği: Risk, finansal varlığın türüne, vadesine, çıkaran kurumun mali özelliklerine göre değişecektir. Riske bağlı olarak finansal varlıkların fiyatı da değişecektir.


Vade: Finansal varlıklarda vade önemli bir faktördür. Finansal varlıkların vadesi uzadıkça bu finansal varlıktan elde edilecek nakit akışlarının elde edilme olasılığı azalabilecek, dolayısıyla riski artacaktır.


Paraya çevrilebilirlik: Finansal varlıkların paraya dönüştürülebilme özelliği farklılık gösterir. Bazı finansal varlıklar kolaylıkla ve değerinden önemli bir sapma olmaksızın paraya dönüştürülebilirken bazılarının bu özelliği düşüktür.Hazine bonoları ise en likit finansal varlıklardan biridir.


Bölünebilirlik özelliği: Finansal varlıkların en az hangi miktarlarda paraya dönüştürülebileceği ile ilgili bir özelliktir. Finansal varlıklar ne kadar küçük değerlerle çıkarılır ise o kadar kolay alınıp satılabilecektir. Tahviller, hisse senetleri, finansman bonoları, hazine bonoları ne kadar küçük değerlerle çıkarılırsa o kadar çok tasarruf sahiplerine ulaşılacaktır.


FİNANSAL ARACI KURUMLAR


Finansal varlıkların, araya bir kurum girmeksizin aracısız el değiştirmesi doğrudan finansman, aracılar vasıtasıyla el değiştirmesine ise dolaylı finansman denir.


Doğrudan finansmanda; fon arz edenler ile fon talep edenler arasında doğrudan bir ilişki vardır. Doğrudan finansmanda fon talep eden yükümlülüğünü yerine getirmezse fon arz eden zarar görecektir. Menkul kıymetler borsasındaki işlemler doğrudan finansman özelliği göstermektedir.


Doğrudan finansmanda; fon arz ve talebi doğrudan karşılaşsa da bu süreci hızlandırmak ve etkinliği artırmak için bazı kurumların aracılık etmesi söz konusu olabilmektedir. Bunlar; brokerlar, dealerlar, yatırım bankalarıgibi kurumlardır.


Dolaylı finansmanda ise; fon aktarımında aracı kurumlar riski üstlenerek aracılık faaliyetlerini yerine getirirler.

Dolaylı finansmanın en önemli aracı kurumları ticaret bankalarıdır.


ARACI KURUMLAR:Ülkemizde SPK’ya göre aracı kurum “menkul kıymetlerin başkasının nam ve hesabına veya başkasının hesabına, kendi namına yahut kendisi nam ve hesabına aracılık amacıyla

alım ve satımı ile uğraşan ve menkul kıymetleri halka arz edilebilen bir anonim ortaklıktır” diye tanımlanmaktadır.


BROKER:Bir komisyon karşılığında fon arz edenlerle talep edenleri karşılaştıran kurumlardır.Brokerlar kendi nam ve hesabına işlem yapmazlar.


DEALER:Başkaları ve kendi nam ve hesabına işlem yapan aracı kurumlardır. Bu kurumlara pazar yapıcı kurumlar da denir. Piyasada fiyatlar ucuz iken alış, fiyatlar yüksek olduğunda satış yaparak piyasanın etkin çalışmasında önemli rol oynarlar. Ülkemizde hisse senedi ve tahvil piyasalarında bankalar, portföy yönetim şirketleri gibi kurumlar dealer olarak işlev görmektedirler.


Finansal Kurumların Sınıflandırılması


A) Para Yaratan Finansal Kurumlar


• TC Merkez Bankası

• Ticari bankalar

• Katılım Bankaları


B) Para Yaratmayan Finansal Kurumlar


• Kalkınma ve Yatırım Bankaları

• Kredi ve Kefalet Kooperatifleri

• Posta Çekleri Sistemi

• Sigorta Şirketleri


C) Yarı Finansal Kurumlar

• Sosyal Güvenlik Kurumları

• Zorunlu Sigortalar


D) Hizmet Gören Kurumlar


• İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

• İstanbul Altın Borsası

• İzmir Vadeli işlemler Borsası

• Takasbank

• Sermaye Piyasası Kurumları


FİNANSAL KURUMLARIN İŞLEVLERİ


1) Maliyetleri azaltmak: Finansal varlıklar ve bu finansal varlıkları ihraç eden kurumlar konusunda bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi maliyet ve zaman gerektirir. Bu maliyetlere bilgi edinme maliyeti denir. Tasarruf sahiplerinin rasyonel karar verebilmeleri için gerekli bilgileri elde etmeleri

son derecede yüksek maliyet gerektirir.


Finansal kurumlar, ölçek ekonomileri avantajı ile önemli maliyet tasarrufu sağlayacaktır.Ayrıca tasarruf sahipleri tek başlarına oluşturamayacağı çeşitlendirmeyi aracı kurumlar aracılı ile gerçekleştirerek, riski düşürebileceklerdir.


2) Miktar ayarlaması yapmak: Finansal kurumlar küçük miktarlarda sağlayacakları tasarrufları bir araya getirerek büyük miktarlarda fon talep eden birimlere sunabilirler. Böylece çok çeşitli tutarlardaki fon arz ve talebinin buluşması sağlanarak miktar ayarlaması gerçekleştirilir.


3) Vade ayarlaması yapmak


4) Risk ayarlaması yapmak


5) Finansal danışmanlık hizmeti sunmak


FİNANSAL PİYASALARDA DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR


Finansal sistemin beklenen fonksiyonlarını en iyi şekilde yerine getirebilmesi, sistemin etkin bir şekilde işleyebilmesi için finansal sistemin işleyişinden sorumlu düzenleme ve denetleme otoritelerine ihtiyaç vardır.

Türkiye’de finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlar olarak:


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası: Yetkili Müesseseler (Döviz Büroları)


Hazine Müsteşarlığı: Sigorta Şirketleri ve Bireysel Emeklilik Şirketleri


Sermaye Piyasası Kurulu: SP Kurumları(aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu : Bankalar, leasing şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketleri


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu sayılabilir.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,


*Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla,

*mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi,

*Fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi,

satışı, tasfiyesi,

*Fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ve kanunla verilen diğer görevlerin ifası için kurulmuş olup kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur.


TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI VE BORSANIN TARİHİ GELİŞİMİ


*Türkiye’de sermaye piyasasının oluşması ve menkul değerler borsasının kurulmasında 1854 Kırım savaşı ile başlayan Osmanlı borçları olmuştur.


*1864 yılında; Osmanlı borçlanma tahvilleri çıkarılmasıyla, İstanbul’da etkili bir piyasa oluşmuş ve gayrimüslim

bankerler Galata’da bu işle uğraşmaya başlamışlardır.


*1866 yılında; Türkiye’den alacaklı olan devletlerin de desteği ile istanbul’da “Dersaadet Tahvilat Borsası” adlı ilk resmi Osmanlı Borsası kurularak çalışmaya başlamış ve bu kuruluş Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir

1. Dünya savaşı sırasında;Borsa kapanmış, daha sonra 1929’da isim değişikliği yapılarak “istanbul Menkul Kıymetler Borsası” adını almıştır. Ancak borsa eski canlılığı gösterememiştir.


*1938’de Borsa Ankara’ya taşınmış; “Kambiyo, Esham ve Tahvilat Borsası” adını almıştır. Ancak işlem hacmi çok küçük olduğundan 1941’de yeniden İstanbul’a getirilmiştir.


*1950’lerden sonra daha liberal politikaların uygulanması, 1960 ihtilalinden sonra devletin çıkarmış olduğu tasarruf bonolarının halkın elinde birikmesi, Sirkeci’de kurulan ikincil piyasa ilk aracı kurumların oluşmasına neden olmuştur.


*1970’lerde halka açık şirketlerin kurulması, ülkede bir borsanın kurulması yönünde hareketleri başlatmıştır.


*1980’li yıllarda yaşanan banker olaylarını takiben, 1981 yılı Temmuz ayında yayınlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasası yeniden düzenlenmiş İMKB 26 Aralık 1985 tarihinde faaliyete geçmiş, 3 Ocak 1986 tarihinde de 41 anonim şirket ve 36 aracı kurumla ilk işlemlere başlamıştır.Borsa, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetim ve denetimi altındadır. Sermaye Piyasası Kurulu yasanın verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kurumdur.


*1989’da Türk Lirası konvertibl kılınarak dış dünya ile mali ilişkilerde tam bir serbestleşmeye gidilmiştir.


FAİZ ORANI VE FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ


Faiz, paranın belirli bir süre için kullanımı karşılığı olarak ödenen bedel olarak tanımlanır. Faizin üretimde kullanılan sermayenin bedeli olarak dört ayrı görevi bulunmaktadır.


1) Faiz, üretim faktörü olan sermayenin bedelidir.


2) Faiz, makro dengeyi sağlayan önemli bir faktördür.


3) Faiz, para talebini ve likidite tercihini etkileyen önemli bir faktördür.


4) Faiz bir maliyet unsurudur:


Nominal Faiz Oranını Belirleyen Faktörler


Nominal faiz oranı (piyasa faiz oranı, cari faiz oranı) reel faiz oranıyla bu orana ilave edilen enflasyon ve risk primlerinden oluşur.


Nominal Faiz=Reel faiz oranı + Enflasyon primi + Ödenmeme risk primi + Likidite primi + Vade risk primi


Nominal faiz oranını belirleyen faktörler:


1) Reel faiz oranı: Enflasyon beklentisinin olmadığı ve riskin sıfır olduğu durumdaki faiz oranını ifade eder.


2) Enflasyon primi


3) Ödenmeme Risk Primi


4) Likidite Primi


5) Vade Riski Primi


6) Hükümetlerin uygulamış oldukları mali politikalar


7) Hükümetlerce uygulanan vergi politikaları


8) Konjonktürel durum: Ekonominin daralma dönemlerinde yatırımlar duraklayacağından fon talebi azalmaktadır. Bu ise faiz oranlarını düşürürken ekonominin canlanma dönemlerinde faiz oranları da yükselme eğilimine girecektir.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

ÜNİte 2: Fİnansal sistem, Fİnansal piyasalar, Fİnansal araçlar ve kurumlar iconDeğeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine doğrudan bağlı olan finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak

ÜNİte 2: Fİnansal sistem, Fİnansal piyasalar, Fİnansal araçlar ve kurumlar iconFİnansal hizmetler sektöRÜ’nde finansal başarisizlik riSKİNİn altman finansal analiz sistemi yardimiyla öLÇÜlmesi

ÜNİte 2: Fİnansal sistem, Fİnansal piyasalar, Fİnansal araçlar ve kurumlar iconFİnansal kiralama sözleşmesiNİn tanimi ve hukuki NİteliĞİ & Fİnansal kira bedeliNİn mahiyeti ve ödeme yöntemi İle tabi olduğu zamanaşimi & Kİracinin finansal kiralama bedeliNİ Ödemede temerrüde düŞmesi olgusu

ÜNİte 2: Fİnansal sistem, Fİnansal piyasalar, Fİnansal araçlar ve kurumlar iconEkonomik araştirmalarda biLGİsayar kullanimi dersi Fİnansal liberalizasyon ve Fİnansal kriZ

ÜNİte 2: Fİnansal sistem, Fİnansal piyasalar, Fİnansal araçlar ve kurumlar iconTÜRKİye muhasebe standardi 16 banka ve benzeri Fİnansal kuruluşlarin finansal tablolarinin kamuya açiklanmasi

ÜNİte 2: Fİnansal sistem, Fİnansal piyasalar, Fİnansal araçlar ve kurumlar iconFİnansal yeniLİklerin geliŞİMİ, Pİyasalar üzerindeki etkileri

ÜNİte 2: Fİnansal sistem, Fİnansal piyasalar, Fİnansal araçlar ve kurumlar iconFinansal Risk Yönetiminde Kullanılan Araçlar

ÜNİte 2: Fİnansal sistem, Fİnansal piyasalar, Fİnansal araçlar ve kurumlar iconGöksenin Karagöz-Finansal Kurumlar

ÜNİte 2: Fİnansal sistem, Fİnansal piyasalar, Fİnansal araçlar ve kurumlar iconKobi’lere yönelik destekler ve finansal araçlar zirvesi

ÜNİte 2: Fİnansal sistem, Fİnansal piyasalar, Fİnansal araçlar ve kurumlar iconSermaye piyasalari ve finansal kurumlar final özet

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page