Anaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu

Reklamlari:Indir 324.86 Kb.
TitleAnaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu
Page1/5
Date conversion08.08.2013
Size324.86 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.antalya-teftis.gov.tr/net/dosya/RK_OONCS_OKULONCESI_DENETIM_REHBERI.docx
  1   2   3   4   5
ANAOKULLARI REHBERLİK VE TEFTİŞ KILAVUZU


Okul öncesi eğitim kurumlarının teftişi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve teftiş Yönergesi esaslarına göre Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda yapılır(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde:48).

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 56 ncı maddesinde; “Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.” Hükmü yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan ve remi okul öncesi eğitim kurumu niteliğinde olan kurumların, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların teftişinde olduğu gibi teftiş planına alınarak, eğitim ve öğretime ilişkin teftiş, rehberlik ve denetimlerinin periyodik olarak eğitim müfettişlerince yapılması gerekmektedir(Okul Öncesi Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 05/12/2005 tarih ve 3414 sayılı yazısı).

A- FİZİKİ DURUM

 1. Okul Bahçesi:

  1. Okul çevre duvarı bulunur (MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi Madde: 17/a-6).

  2. Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve iyi bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı ile bahçenin bulunması ve amacına uygun olarak düzenlenmesi esastır. Düzenlemeler eğitim öğretimin olmadığı zamanlarda yapılır. Bu düzenleme yapılırken; çocukların motor becerilerinin ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi, gezip oynamalarına imkân sağlanması, çevre sevgisinin kazandırılması, trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları ve bahçenin ağaçlandırılması için yeterli toprak alanın bulundurulmasına özen gösterilir (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 54).

  3. Okul bahçesinde Atatürk büstü bulunur; bakım ve koruması yapılır (1928 sayılı TD, 14/01/1981 tarih ve 282/81 sayılı genelge).

  4. Okul bahçesinde bulunması gereken bayrak direği standarda uygun olur (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 6-7).

 2. Tabelalar (Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği, Madde:5, 6, 7; MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu):

  1. Tabelalara binaların ana giriş kapısının sol yanında yer verilir.

  2. Tabelalar, yaklaşık 50 metre uzaklıktan okunabilecek netlikte, ebatları binanın büyüklüğü ile orantılı ve mimari özelliğine uygun, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden, ışıklı veya ışıksız olarak yapılır.

  3. Kurum tabelası; pembe zemin üzerine siyah renkte temel büyük harflerle Türkçe yazılır.

  4. Kurum tabelasında il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere kurumun ismi yer alır.

  5. Özel okul tabelalarında, okulun isminin önünde "özel" ifadesine yer verilir.

  6. İl, ilçe ve kurum adı, kılavuzdaki örneklerde gösterildiği gibi logonun sağında yer alır.

  7. Tabelalarda logo ve yazı dışında başka unsurlara yer verilmez.

  8. Kurumlarının yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları gösteren yönlendirme tabelaları yönetmelik ve kılavuza uygun olarak düzenlenir.

  9. Adlandırma tabelaları olarak ifade edilen tabelalar, yönetmelik ve kılavuzda belirtilen standartlara uygun olur.

  10. Yerleşke özelliği taşıyan kurumların bahçe girişinin uygun bir yerine kurumun bölüm ve birimlerini belirten yerleşim planı konulur.

  11. Yerleşke özelliği taşıyan kurumların ana giriş (bahçe) kapısında kullanılan tabelaların zemin rengi yerleşim bünyesinde bulunan kurumların renklerinden birisi olarak o kurum tarafından belirlenir veya Bakanlığın tabela renginde düzenlenir.

  12. Kurumların uygun bir köşesinde okulun tarihçesine, Kuruma hizmeti geçen kişi ve kuruluşların, mezun olan ünlülerin, kurum yöneticisinin fotoğraflarına ve yaptıkları hizmetleri anlatan tablolara yer verilir.

  13. MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği ile MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu uygulamalarında, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30/03/2007 tarih ve 2007/28 sayılı Genelgesi de dikkate alınır.

 3. Binanın Kullanılması

  1. Anaokulu binaları amacı dışında kullanılamaz. Hangi nedenle olursa olsun, projede belirtilen kullanım alanlarında izinsiz değişiklik yapılamaz (Okul öncesiEğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 57).

  2. Kurumda; okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliğinde belirtilen bölümler ile özel kurumlar için Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesinin 18. maddesinde belirtilen bölümler oluşturulur.

  3. Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz (5072 sayılı Kanun, Madde: 2/a).

  4. Özel Okullarda: Bunlara ilave olarak;

   1. Okul öncesi eğitim kurumlarında MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün “Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi”nin 18. maddesinde sayılan bölümler zorunludur. Yine bu bölümlerin donanımları ile ders araçları da aynı yönergenin hükümlerine uygun olmalıdır.

   2. Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma iznini veren merciye gönderilir (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Md; 19/3).

   3. Okul yönetimince öğretim yılı başında, uygulanabilecek nitelikte bir temizlik planı yapılır; plan yapılırken okulun var olan işgücü potansiyeli ve yapılacak hizmetler dikkate alınır ve günlük, haftalık, aylık, yarıyıl ve yaz tatilinde yapılacak işler ayrıntılı bir şekilde gösterilir. Binanın genel temizliği mesai saatleri dışında yapılır (Temizlik Rehberi 2092 sayılı TD).

Bakanlığımıza bağlı tüm öğretim kurumlarının ortak kullanım alanlarının temizliği konusunda 2009/20 sayılı genelge hükümlerine uyulur.   1. Okullarda su tesisatının sağlam olmasına dikkat edilir. Suyun kesilmesi halinde veya su tesisatı bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay, kapağı sağlam musluklu kaplarda su bulundurulur.

   2. Okul öncesi eğitim kurumu, bahçesi bulunan; a) Tamamı okula ait binalarda, b) Binanın bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde, c) Birbirine bitişik binaların bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde, ç) Binanın bahçe katında ve bahçe katının bir üst ya da bir alt arka arkaya katlarında açılır (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 12).

 1. Koridorların Düzenlenmesi

  1. Atatürk Köşesi;

   1. Anaokullarında eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında uygun bulunan bir yerde, Atatürk ilke ve inkılâplarını içeren anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir ve köşe sürekli güncelleştirilir (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 47).

   2. Atatürk ile ilgili yayınların yer alacağı bir “Atatürk Kitaplığı”nı kapsayacak şekilde; düşündürücü, duygulandırıcı ve heyecan verici, Atatürk ve ilkeleriyle içten bir bağ kurulmasını sağlayıcı nitelikte düzenlenmelidir (MEB TTK Başkanlığının 21/03/1977 tarih ve 3953/6 sayılı kararı).

   3. Atatürk köşelerinde Türk Bayrağı da bulundurulur (Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 20).

   4. Özel okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında uygun bulunan bir yerde, Atatürk inkılâp ve ilkelerini içeren anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 8).

  2. Okul koridorlarında Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve eğitici ve sanat değeri olan resimler bulundurulur (TTK Başkanlığının 01/11/1990 tarih ve 1990/44 sayılı Genelgesi).

  3. Belirli gün, hafta ve programlarla ilgili afiş, resim ve panolar süresi içerisinde teşhir edildikten sonra kaldırılır (MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığının 23/11/1992 tarih ve 1992/54 sayılı genelgesi).

  4. Bakandan başlamak üzere genel müdür, vali, kaymakam, bölge müdürü, il müdürü, ilçe müdürü gibi sıralı amirlerin veya kurumun eski yöneticilerinin fotoğrafları kurum binasına asılamaz (Başbakanlığın 2004/26 sayılı Genelgesi, 01/12/2004 tarih ve 25657 sayılı RG).

  5. Öğrencilerin faaliyetleri (resim, şiir, kompozisyon, önemli günlerde çekilmiş fotoğraflar) panolarda uygun sürelerde sergilenebilir.

  6. Şeref köşesi hazırlanır (Okulun, tanıtımı, aldığı ödülleri, okulun yetiştirdiği Türk büyükleri, varsa okula ismini veren / yaptıran kişiye ait bilgileri içeren resim ve yazılar) (MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi Madde : 5/1-c, 17/a-7).

  7. İlkyardım dolabı ve çantası bulundurulur ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur. Dolapta doktor reçetesi ile alınmayan ve doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken ilâçlar bulundurulamaz ve öğrencilere kullandırılmaz (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 53)

  8. Şartları oluşmuşsa, okulda bir müze kurulur. Müze kurmak için şartlar oluşmamışsa “Okul Tarihçesi Köşesi” hazırlanır (MEB Okul Müzeleri Yönergesi, Madde: 11, 2218 Sayılı TD).

  9. Öğrencilerin trafik bilinci ve kültürü kazanmaları amacıyla “Trafik Panosu” düzenlenir (MEB 1998/117 Sayılı Genelge).

 2. Güvenlik:

  1. Sivil Savunma Tedbirleri (Sivil Savunma ile ilgili Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü, Madde 62; Kamu Binaları, Daire ve Müessesler İçin Sivil Savunma Kılavuzu Madde, 112; MEB Savunma Sekreterliğinin 11/07/2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik): Anılan tüzük ve kılavuza göre personel sayısı 100 den az olan kurumlar Sivil Savunma planı hazırlamazlar. Bu kurumlar Sivil savunma Tedbir Planı hazırlar ve Mahalli Mülki Amirlerine onaylatırlar. İstendiği taktirde planın bir örneğini milli eğitim müdürlüğüne ve il ve ilçe sivil savunma müdürlüklerinde muhafaza edilmek üzere gönderirler. Bu planlar Bakanlığa gönderilmez. Yıllık ortalama personel mevcudu 100 ve daha yukarısı olan kurumlarda, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ‘Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma Kılavuzu’ esaslarına göre bir Sivil Savunma Planı hazırlanarak milli eğitim müdürlüğüne onaylatılır.

   1. Hazırlanan Tedbir Planının yürütülmesini, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 126-128. Maddeleri hükmüne göre oluşturulan söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri gerçekleştirir. Ayrıca sivil savunma ekipleri kurulmaz (MEB Savunma Sekreterliğinin 11/07/2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı).

   2. Sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarından da yararlanılarak, sivil savunma ve yangınlara yönelik ikaz-alârm tatbikatı, deprem haftasında personel tahliye tatbikatı yapılmalı ve tatbikatlarla ilgili raporlar düzenlenmelidir (1423 ve 2105 sayılı TD; MEB. Sivil Savunma Denetim Rehberi).

   3. Koruyucu güvenlik tedbirlerine yönelik ziyaretçi defteri tutulur, ziyaretçilere giriş kartı verilir (MEB Sivil Savunma Denetim Rehberi, Madde 6).

   4. Kurumda bir Sivil Savunma Dosyası hazırlanarak, ilgili her türlü yazı, resim, broşür vs. bu dosyada saklanmalıdır (İKY, Ek;14/b–9).

  2. Yangından Korunma Önlemlerinin Alınması (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik(BYKHY); Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme Söndürme Yönergesi):

   1. Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının yapıya kolayca yanaşmasını sağlamak üzere, yapıların ana girişine ve civarına park yasağı konulması ve bu hususun trafik levha ve işaretleri ile gösterilmesi şarttır (BYKHY, Madde:7/3).

   2. Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m 2 'den büyük eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde:7/4).

   3. Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazlarının çatı arasına yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için, yangına dayanıklı kablo kullanılması ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle ilgili yönetmeliklere uygun elektrik tesisatı çekilebilir. Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina sahibi, yöneticisi veya bina yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir (BYKHY, Madde: 61).

   4. Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde: 99);

    1. A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

    2. B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,

    3. C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

    4. D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu, söndürme tüpleri bulundurulur.

    5. Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.

    6. Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.

    7. Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

    8. Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749- EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

    9. Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yılsonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.

    10. Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir.

   5. Kurumdaki personelden söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kurulur, eğitilir ve zaman zaman tatbikat yapılır (BYKHY, Madde:126- 130).

   6. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde, borular ayda bir, bacalar ise iki ayda bir temizlenir. Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar var ise, temizlik onlara da yaptırılabilir (BYKHY, Madde: 58).

   7. Binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, yangın hâlinde veya herhangi bir acil hâlde, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır (BYKHY, Madde: 67).

   8. Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinin işletilmesinde yönetmeliği 55. maddesindeki hükümler dikkate alınır. Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafından verilen doğalgazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikalı olmalıdır. Bunun uygulanmasında bina yöneticisi sorumludur (BYKHY, Madde: 55).

   9. Kamu binalarında bir gece bekçisi ve/veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde, hizmetli sayısı 2'den fazla değilse, durum en yakın emniyet birimine 6 ayda bir yazılı olarak bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır. Hizmetli sayısı 2'den fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse, hizmetliler sırayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi gün istirahat ederler (BYKHY, Madde: 125; İKY Madde: 89).

   10. Alarm sistemi oluşturulur, yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile, otomatik olarak veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir (BYKHY, Madde: 74, 75).

   11. Kaçış yolları oluşturulur ve işaretlerle gösterilir (BYKHY, Madde: 31). Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışlar kolayca erişilebilir durumda tutulmalı, kapılar açılabilmeli ve önlerinde engelleyiciler bulunmamalıdır (MEB Yangın Önleme Söndürme Yönergesi, Madde 25).

   12. Acil durum hâlinde, binayı tahliye için kullanılacak olan çıkışları gösteren, acil durum çıkış işaretleri yerleştirilir. Bu işaretler; yeşil zemin üzerine beyaz olarak yazılır (BYKHY, Madde: 73).

   13. Doğal gaz kullanılan alanlara (kazan dairesi, yemekhane, çayocağı vb.) güvenlik için gaz alarm dedektörü konulmalıdır (2008/71 nolu “Yangın Emniyet Tedbirleri” konulu Genelge).

   14. Deprem anında düşüp tehlike yaratabilecek eşya ve araçlar sabitlenir (MEB Deprem Kılavuzu).

  3. Baz istasyonları: Baz istasyonları, eğitim kurumlarına ait alanlara, kurumun yetkilisi ve istasyonun kurulacağı il veya ilçenin mülki amirinden izin alınmak suretiyle kurulabilir (Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik, Madde: 16).

 3. Türk Bayrağı Mevzuatını Uygulama (2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu 24/09/1983 tarih ve 18171 Sayılı RG., Türk Bayrağı Tüzüğü, 17/03/1985 tarih ve 18697 Sayılı RG):

  1. Bayrak, Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğüne uygun olur (Türk Bayrağı Kanunu, Madde: 2, Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 3, 4, 5).

  2. Aynı alanda birden çok binaya yerleşmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında tek Bayrak çekilir. Ayrı alanlarda birden çok binaya yerleşmiş kamu kurum ve kuruluşlarında ise her binaya Bayrak çekilir. Birden çok kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu bir binaya mülki idare amirinin belirlediği kurumca tek Bayrak çekilir (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 15/A).

  3. Göndere çekilecek Bayrak okul (kurum) müdürünün odasında düzgün katlanmış (Bayrağın katlama biçimi için bkz. Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 21/A) temiz beyaz bir örtü içerisinde camlı bir dolapta muhafaza edilir (MEB Bayrak Törenleri Yönergesi, Madde:10).

  4. Yırtılmış, eskimiş, rengi solmuş bayraklar kullanılmaz (Türk Bayrağı Kanunu, Madde: 7, Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 26).

  5. Sürekli çekili kaldığı yerlerde Bayrak, bakım, onarım ve yenisiyle değiştirilmesi için sabah veya akşam alacakaranlık zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 8).

  6. Bayrak, Türk Bayrağı Tüzüğünün 21. Maddesi ile Türk Bayrağı Kanununun 6. Maddesinde belirtilen yerler dışında, örtü amacıyla kullanılamaz (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde 21, 26, Türk Bayrağı Kanunu, Madde 6).

  7. Türk Bayrağı, gönderde, sürekli çekili kalır (Türk Bayrağı Kanunu Madde: 3, Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 8/G).

  8. Yırtılmış, eskimiş, solmuş bayraklar ilçelerde Kaymakamlıklara, illerde Valiliklere teslim edilir; Kaymakamlıklarca toplanan bayraklar, valiliklerine teslim edilir (Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 38, Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik, Madde: 5, 6  08/06/2001 tarih ve 24426 sayılı RG).

  9. Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı fiiller Türk Ceza Kanununun 300. Maddesi uyarınca cezalandırılır.

  10. 12 Mart tarihinde “İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY’U Anma Günü” törenleri düzenlenir (07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı RG; 2008/12 Nolu Genelge). 1. Okul Kitaplığı

Standartlar yönergesinde bulunması gereken bölümler arasında yer almamaktadır. Kitaplık ayrı bir bölüm olarak düzenlenebileceği gibi Standartlar Yönergesinde belirtilen bölümlerden biri ile de aynı alan içerisinde düzenlenebilir.

Kurum kitaplığında, özel öğretim mevzuatı bulundurularak bunlardan yönetici ve öğretmenlerin yararlanması sağlanır. Ayrıca kurumda verilen programın türüne göre gerekli kaynaklar ve program kitapları bulundurulur.

 1. Kurumda tütün veya tütün mamullerinin yasaklanması,

Örneğine uygun sigara içilmez levhaları asılır (4207 ve 5727 sayılı Kanunlar; MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığının 2008/35 sayılı Genelgesi).

Tüm eğitim kurumlarının koridorları ile kapalı ve açık alanlarında kesinlikle sigara içilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 1. Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi,

Eğitim ortamlarının düzenlenmesinde etkinlik köşeleri, sanat etkinlikleri ve buralarda kullanılacak oyun malzemeleri büyük önem taşımaktadır. Eğitim ortamlarında evcilik, blok, müzik, fen ve matematik, kitap, manipülatif oyuncaklar köşeleri ve sanat etkinliklerinin yapıldığı alan mutlaka oluşturulur. Ayrıca, oyun alanları ve bahçe düzenlemesi yapılır.

 1. Kameralı İzleme Sistemi Uygulaması,

Anaokulu, anasınıfı, kreş, yuva ve diğer okul öncesi eğitim kurumlarında kameralı izleme sistemi kurulması ve uygulanması hakkında Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alınan 4/9/2008 tarih ve 7124 sayılı yazıda; “Söz konusu kurumlardaki eğitim etkinliklerinin kameralı sistemle izlenmesinin uygun olmayacağı, ancak güvenlik amacıyla öğretim etkinlikleri yapılan bölümlerin dışında kalan yerlerin kamerayla izlenebileceği değerlendirilmektedir.”(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 27/01/2009 tarih ve 778 sayılı yazısı)


B- EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU

 1. Kurullar

  1. Öğretmenler Kurulu (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 22):

   1. Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcısı ve okulda görevli öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna müdür yardımcısı başkanlık eder. Okulda görevli usta öğreticiler kurul toplantılarına dinleyici olarak katılırlar.

   2. Öğretmenler kurulu, eğitim yılı başında, ikinci yarıyıl başında, eğitim yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğu zamanlarda toplanır.

   3. Kurulun toplantı gündemi, müdür tarafından bir hafta önceden duyurulur. Olağanüstü yapılan kurul toplantılarında bu süre aranmaz.

   4. Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar, tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayanlar, tutanakta belirtilir ve bilgi edinmeleri için kendilerine okutturularak imzalatılır.

   5. Kurul, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 22. Maddesinde gösterilen konuları görüşür:

    1. İlk toplantıda, önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni eğitim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

    2. Eğitim programları ile önceki yılın eğitim plânları incelenerek ortak bir anlayış oluşturulur.

    3. Meslekî yayınlar, eğitim alanındaki değişim ve yeni gelişmeleri değerlendirilir.

    4. Yıl içinde kutlanması gereken özel gün ve bayramlar tespit edilir. Yıllık ve günlük planlar ile gezi, gözlem planları arasında birlik sağlanır.

    5. Çocukların yaş gruplarına göre kişilik gelişimi, sağlık, beslenme, sosyal ilişkiler, ekonomik ve aile durumları değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür.

    6. Ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri, bağlı bulundukları okulun kurul toplantılarına katılır ve okul öncesi eğitimi ile ilgili konuların değerlendirilmesini sağlar.

    7. Eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulanılmasında ve kullanılan eğitim materyallerinin geliştirilmesinde amaç-araç ilişkisi göz önünde tutulur. Toplantıya katılamayanlar bilahare kurul tutanağım okuyarak bilgi edinirler.

    8. Aile eğitimi çalışmalarının plânlanmasında iş birliği sağlanır.

    9. Eğitim yılı içinde yapılan toplantılarla ilgili çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir. Eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır.

   6. Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeliği için birer asil ve yedek müdür yardımcısının; öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise bir asil, bir yedek müdür yardımcısı/öğretmenin seçimi yapılır (MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, Madde: 11/a).

   7. Muayene ve Kabul Komisyonu üyeliği için iki öğretmenin seçimi yapılır (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde: 40).

   8. Sene sonu öğretmenler kurulu toplantısında, seçici komisyonda görev yapacak iki öğretmenin seçimi yapılır (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde: 11).

   9. Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Toplantıya katılmayanlar da bu tutanakta belirtilir ve bilgi edinmeleri bakımından kendilerine imzalatılır (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde: 22). Öğretmenler Kurulu Karar Tutanakları, okulda 5 yıl saklanır (MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi, Madde: 7).

   10. Kurul toplantıların eğitim saatleri dışında yapılması esastır (Madde: 22).

  2. Zümre Öğretmenler Kurulu (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 4-t, 23):

   1. Aynı yaş grubu çocukların eğitiminden sorumlu öğretmenlerden oluşur

   2. Zümre öğretmenler kurulu toplantısı, anaokulu, uygulama sınıfı ve anasınıflarında okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak; öğretmenlerin okul öncesi eğitimin geliştirilmesi çalışmalarında ortak bir anlayış oluşturmaları, grupları ile ilgili eğitim etkinliklerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözüm yollarının araştırılması ve meslekî gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmaları için eğitim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça yapılır.

 2. Törenler, Bayramlar ve Özel Günler:

  1. Bayrak Törenleri:

   1. Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur (Türk Bayrağı Kanunu Madde: 3).

   2. Tören yapmak üzere ayrı bir Bayrak direği bulunur. Okulda tek bir Bayrak direği mevcut ise Bayrak, tören zamanında uygun bir süre önce indirilir (Türk Bayrağı Tüzüğünün 06/04/2001 tarih ve 24365 Sayılı RG ile Değişik 15/B Maddesi).

   3. Okullardaki Bayrak töreninde Bayrağı çeken veya indiren kişi çekilmesinden sonra veya indirilmesinden önce Bayrağı selamlar. Öğretmenler ve okuldaki diğer kamu görevlileri törene başları açık olarak saygı duruşu ile katılırlar. Varsa bando eşliğinde, yoksa boru veya komutla İstiklal Marşı söylenir (Türk Bayrağı Tüzüğünün 29/06/2001 tarih ve 24447 Sayılı RG ile Değişik 22/F Maddesi).

   4. Bayrak törenleri ile ilgili olarak 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği”nin 29. Maddesi ile Mart 2007 tarih ve 2594 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığının Bayrak Törenleri Yönergesi”nde belirtilen hususlara uyulur.

 3. Özel Gün ve Bayramlar:

  1. Özel gün ve bayramlar, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim etkinliklerine uygun olarak sınıf içi etkinlikler ile okul merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri şeklinde düzenlenir. Bu etkinlikler, okulda görevli öğretmenlerin birlikte hazırlayacakları program çerçevesinde yapılır. Okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla çocukların gelişim düzeyi ve velilerin ekonomik durumları da dikkate alınarak okul öncesi eğitimi yılsonu şenlikleri düzenlenebilir (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 50).

  2. Okul öncesi çağı çocuklarına yönelik il dışı gezileri, çocukların anne-babalarının katılımı ve valilik onayıyla düzenlenebilir (Okul Öncesi   Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 50).

  3. Veliler, istekli olmaları durumunda okul yönetiminin hazırlayacağı program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilirler. Aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve toplantılara, okul yönetimi velilerin katılımlarını sağlar (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 51). 1. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları (MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi, Personel Genel Müdürlüğünün MEB Taşra Teşkilatı TKY Uygulama Projesi, “MEB Taşra Teşkilatı TKY Uygulama Projesi Kılavuzu”, MEB Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi, 2005/64 nolu MEB TKY Uygulamalar ve Ödüllendirme Genelgesi) Yukarıda sıralanan mevzuat hükümleri temel alınarak, çalışmalar yapılır. Bu kapsamda, MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesinde belirtilen aşağıdaki TKY Uygulama/İşlem Basamakları yerine getirilir;

  1. Okul/Kurum Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) Oluşturulması,

  2. Okul/Kurumun Stratejik Planının Hazırlanması ve Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi,

  3. Özdeğerlendirme’ nin Yapılması,

  4. Özdeğerlendirme Sonuçlarına Göre İyileştirmeye Açık Alanların Önceliklendirilmesi ve İyileştirme Ekiplerinin (Çalışma Grubu) Oluşturulması,

  5. Okul/Kurumun İyileştirme Planlarının Hazırlanması,

  6. İyileştirme Planları Doğrultusunda Yıllık Okul/Kurum Gelişim Planının Hazırlanması,

  7. Yıllık Okul /Kurum Gelişim Planının Uygulanması,

  8. Gözden Geçirme (Biçimlendirici Değerlendirme),

  9. Düzeltilmiş Yıllık Okul /Kurum Gelişim Planının Uygulanması,

  10. Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı,

  11. Kurumun, yaptığı çalışmalarla “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi” kapsamında ödül için başvuru yapıp yapmadığı değerlendirilir.

 2. Eğitim Etkinliklerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi: Yıllık ve Günlük Planlar ile etkinlikler “Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı”nın açıklama bölümleri ve örnek planlar” ile “Öğretmen Kılavuz Kitabı 1 ve Öğretmen Kılavuz Kitabı Etkinlikler” hükümlerine uygun olarak hazırlanır.

  1. Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, ünitelendirilmiş yıllık ders ve plânlarını kendi mevzuatı hükümlerine göre hazırlar (Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge, Madde: 10). İlgili yönerge hükümleri ile öğretim programında yer alan açıklamalar ve örnekler temel alınarak hazırlanır.

  2. Tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek “Yıllık Çalışma Takvimi” hazırlanır (Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge, Madde: 10).

  3. Hazırlanan yıllık plân, okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylattırılır. Öğretmen, yıllık plânın onaylanmış bir örneğini yararlanmak üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleri ile birlikte not eder (Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge, Madde: 11).

  4. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânları; okulun yöneticileri, öğretmenleri ve usta öğreticilerinin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir. Okul yönetimi tarafından tutanakla belirlenen plânlama çalışmalarında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonraki eğitim-öğretim yılında yinelenmemesi için gerekli önlemler alınır (Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge).

  5. Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit edilir. Plânlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 7/f).

 3. Zaman Çizelgeleri:

  1. “36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” Ekinde gösterilen “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Eğitim Etkinlikleri Çizelgesi” (Tam gün, yarım gün, ikili eğitim) ve bu çizelgenin “Açıklama” bölümü temel alınarak düzenlenir.

  2. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar için düzenlenen eğitim etkinliklerinin aralıksız olması esastır. Bir çalışma saati süresi 50 dakikadır. Tam gün eğitim yapılan bağımsız anaokulu ve uygulama sınıflarında öğle yemeği için 60 dakika ara verilir.

  3. Tam gün eğitim yapılan okullarda haftanın salı, çarşamba ve perşembe günlerinde günlük çalışma saati süresi sona eren öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmaları hâlinde, velilerin çocukları teslim almaları sağlanır. Velileri tarafından teslim alınmayan çocuklara bu saatlerde okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak; anaokulu müdürü/bölüm şefi, varsa anaokulu müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmenler tarafından nezaret edilir ve velilerine teslim edilir. Zorunlu hâllerde, okulda görevli sözleşmeli personelin yukarıda belirtilen sorumlulara yardımcı olmaları sağlanabilir. Bu kurumlarda binanın fizikî durumu, kapasitesi, personel sayısı, çevre şartları, velilerin istekleri ve çocuk sayısı göz önünde bulundurularak;

   1. Anaokulları ve uygulama sınıflarında tam gün eğitim ile ikili eğitimden biri veya her iki eğitim şekline bir günlük eğitim süreci içinde yer verilebilir.

   2. Ana sınıflarında ikili eğitim yapılması esastır. Ancak, normal öğretim yapılan ve ikinci grup oluşturacak sayıda çocuk bulunmayan okullarda okulun öğretim şekline uygun olarak da eğitim yapılabilir.

   3. Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin çalışma saatleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 9, haftada 42 çalışma saati süresini, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalışma saati süresini geçmeyecek şekilde okul yönetimince düzenlenir.

   4. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, çalışan anne-babanın taleplerini karşılamak için bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayıda her yaş grubundan başvurunun olması hâlinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan ve valiliklerce onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir. Yaz aylarında yapılan eğitimde, okul öncesi eğitimden yararlanamayan 60-72 aylık çocuklara öncelik tanınır. Yaz eğitimine katılmış olmaları bu çocuklara yeni eğitim yılı için kayıtta öncelik hakkı sağlamaz. Yaz eğitimi döneminde yapılan eğitim çalışmalarının sonuçları, değerlendirilerek rapor hâlinde valiliklerce Bakanlığa bildirilir.

  4. Özel Anaokullarında, resmi benzerlerinden farklı zaman çizelgelerinin uygulanması Milli Eğitim Bakanlığının iznine tabidir (MEB Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği, Madde: 41).

 4. Eğitim ve Öğretim Programları:

   1. 36–72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı’na ve Öğretmen Kılavuz Kitabına MEB Talim ve Terbiye Kurulunun internet adresinden ulaşılabilir.

   2. Programda Uygulanacak Etkinlikler:

   3. Serbest Zaman, Türkçe, Oyun ve Hareket, Müzik, Fen ve Matematik, Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Drama, Alan Gezileri, Sanat konularında etkinlikler yapılır.

   4. Bir günlük eğitim içinde (tam gün eğitim); sabah ve ikindi kahvaltı sürelerinin 30 dakika, uyku/dinlenme süresinin ise 60-120 dakika arasında yapılmasına özen gösterilmelidir.

   5. Öğretmen, bu çizelgede yer alan eğitim etkinliklerinden, o gün içinde yapacaklarını belirlemeli, etkinlikleri zaman bloklarına ayırmalı ve günlük planında bu etkinliklere yer vermelidir. Bir gün içinde, yukarıda sıralanan etkinliklerin hepsine yer verilmesi gerekli değildir. Örneğin, alan gezisi yapıldığında bu etkinliklerden bazılarına yer verilmeyebilir. Ayrıca bir ya da birkaç çalışma, bir etkinlik içinde bütünleştirilebilir.

   6. Çocukların, olayların zaman içinde yer alışlarını daha iyi kavrayabilmeleri için okula geliş, kahvaltı, toplanma, temizlik, öğle yemeği, uyku/dinlenme gibi günlük işlerin zamanında yapılmasına özen gösterilmesi önerilmektedir. Ancak ikili ya da yarım gün eğitim yapılan kurumlarda öğle yemeği ile uyku / dinlenme etkinlikleri yer almamaktadır.

   7. Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlköğretim Okulu Yabancı Dil Öğretim Etkinlikleri Programı (MEB TTK Başkanlığının 30/03/2000 tarih ve 32 Sayılı Kararı, Nisan 2000 tarih ve 2511 sayılı TD):

   8. Programın uygulanmasına; okul ve kurumların eğitim ortamlarının uygun olması, öğrenci velilerinin  istemesi ayrıca öğretmenler ve okul aile birliği kurullarında görüşülerek benimsenmesi sonucu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilir ve başlanılır.

   9. Program, okul öncesi eğitim kurumlarında 5-6 yaş öğrencilerine yöneliktir.

   10. Programın amacı, öğrenciye anadili dışında ikinci bir dilin varlığını sezdirmektir.

   11. Özel Anaokullarında, resmi benzerlerinden farklı öğretim programının uygulanması, Milli Eğitim Bakanlığının iznine tabidir (MEB Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği, Madde: 41).

   12. Personel ve fizikî imkânları yeterli olan okul öncesi eğitim kurumlarında, velilerin istemeleri hâlinde çocukların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim saatleri dışındaki zamanlarda faaliyet göstermek üzere çocuk kulüpleri kurulabilir (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Ek Madde 1).

  1. Temel Çalışma Kuralları (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde 8):

   1. Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak, 180 inci iş gününün haftanın ilk üç iş gününe rastlaması durumunda, eğitim yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Kurumların eğitim-öğretim yılı içinde eğitime açılması ve zorunlu olarak eğitime ara verilmesi durumlarında bu süre aranmaz.

   2. Bir gruptaki çocuk sayısının 10 dan az, 20 den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25 e kadar çıkarılabilir.

   3. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar için düzenlenen eğitim etkinliklerinin aralıksız olması esastır. Bir çalışma saati süresi 50 dakikadır. Tam gün eğitim yapılan bağımsız anaokulu ve uygulama sınıflarında öğle yemeği için 60 dakika ara verilir.
  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Anaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu icon2011-2012 ÖĞretim yili anaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu

Anaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu iconAnaokullari teftiŞ rehberi

Anaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu iconTunceli rehberliK ve araştirma merkezi MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili anaokullari

Anaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu iconBİLİM, sanayi ve teknoloji bakanliği rehberlik ve teftiŞ başkanliğI Çalişma usul ve esaslari yönergesi

Anaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu icon1 Teftiş Bölgeleri: Eğitim bölgelerinin bütünlüğünü korumak, aynı eğitim bölgesi içerisindeki okullara ortak rehberlik etmek, personelin iş başında

Anaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu icon[Sesonline] tc. Başbakanlığı 13. 08. 1997 tarih, teftiŞ. M: 139 sayılı onayı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafında hazırlanan "susurluk raporu"nu tam metin olarak yayınlıyoruz Bölüm]

Anaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu icon[Sesonline] tc. Başbakanlığı 13. 08. 1997 tarih, teftiŞ. M: 139 sayılı onayı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafında hazırlanan "susurluk raporu"nu tam metin olarak yayınlıyoruz

Anaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu iconİçişleri Bakanlığı Bakanlık Makamının 09. 12. 1996 gün ve Teftiş Kurulu Başkanlığı 236-4/2751-435 sayılı onay emirlerine dayalı, Teftiş Kurulu Başkanlığının

Anaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu iconİL Özel idaresiNİN 15. 08. 2007 – 06. 08. 2010 tarihleri arasinda genel iŞ ve yüRÜTÜMÜNÜ teftiŞ eden müLKİye başMÜfettiŞİ muzaffer öZTÜrk ile müLKİye müfettiŞİ İsmaiL Çatakli’nin düzenlediĞİ 06. 08. 2010 tariHLİ teftiŞ raporunun özeti

Anaokullari rehberlik ve teftiŞ kilavuzu iconDİNİ danişma ve rehberlik alani olarak aile iRŞat ve rehberlik bürolari

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page