Olur no : 01 30 / 12 / 2009 sayi : B. 18 Ogm 09. 03. 315. 02 Konu

Reklamlari:Indir 139.9 Kb.
TitleOlur no : 01 30 / 12 / 2009 sayi : B. 18 Ogm 09. 03. 315. 02 Konu
Date conversion18.02.2013
Size139.9 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.ogm.gov.tr/birimler/bolgemudurlukleri/izmir/Dokumanlar/İşletme Pazarlama/Baltalık ve

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Orman Genel MüdürlüğüOLUR NO : 01 30 / 12 / 2009

SAYI : B.18.1.OGM.0.09.03.315.02-

KONU : Baltalıklarda Maliyet ve

Rüsum Bedellerinin Tespiti


GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA


Orman Bölge Müdürlüklerinin bozuk baltalık vasfındaki ormanlarda enerji ormanı tesisi ve rehabilitasyon çalışmaları ile koruya tahvil şeklindeki imar ve ihya çalışması yapılan sahalarda üretilecek yakacak odun ve endüstriyel odunların Köylü Pazar Satışı (K.P.S) ve tahsisli satışlarında, uygulanacak maliyet bedelleri ve tahsis fiyatları ile üretim giderleri belirlenerek, bu ürünlerin satışlarında alınacak rüsum bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


2010 YILINDA

(01.01.2010–31.12.2010)

( TL.)

ÜRÜN ÇEŞİDİ

BİRİMİ

FİİLİ MASRAFLAR

KESİNTİ YTL.

NET İSTİHKAK TUTARI YTL.

ALINACAK RÜSUM BEDELİ

KESME YTL.

SÜRÜTME YTL.

% 10 İST.FAZ YTL.

BÜRÜT İSTİHK. TUTARI YTL.İSTİHKAK ÖDEMESİ YAPILDI İSE KPS’DA ALINACAK BEDEL YTL.

HİÇBİR İSTHKAK ÖDEMEDEN KPS’DA ALINACAK BEDEL YTL.

İSTİHKAK ÖDEMESİ YAPILDI İSE TAHSİSLİ SATIŞTA ALINACAK BEDEL YTL.

HİÇBİR İSTİHK. ÖDEMEDEN TAHSİSLİ SATIŞTA ALINACAK BEDEL YTL.

Yakacak Od.

St.

2,66

7,60

1,03

11,29

0,31

10,98

30,98

20,00Lif-Yonga

St.

3,05

8,35

1,14

12,54

0,34

12,2041,45

29,25

San.Od. (İn.Çp.)

St.

3,30

9,00

1,23

13,53

0,37

13,1648,41

35,25

Sırık

St.

3,30

9,00

1,23

13,53

0,37

13,1655,16

42,00

San.Od. (Kl.Çp.)

M3.

4,70

12,85

1,76

19,31

0,53

18,7765,77

47,00

Maden Direği

M3.

5,65

14,10

1,98

21,73

0,60

21,1380,13

59,00

Tomruk

M3.

4,70

12,85

1,76

19,31

0,53

18,7795,77

77,00


2010 YILINDA


Uygun görüldüğü takdirde 6831 sayılı Orman Kanununun 34’üncü maddesine göre;

Bozuk baltalık vasfındaki ormanlarda enerji ormanı tesisi ve rehabilitasyon çalışmaları ile koruya tahvil şeklindeki imar ve ihya çalışması yapılan sahalarda gerekli ormancılık çalışmalarının yapılabilmesi, üretimde darboğazların aşılması, üretici köylülerin desteklenmesi amacıyla bütün Bölge Müdürlüklerinde bahsedilen sahalardan üretilen yakacak odunların %100’üne kadarının Köylü Pazar Satışı olarak verilmesini ve yukarıdaki tabloda belirlenmiş olan üretim birim fiyatlarının 2010 yılında uygulanmasını, ../.


Yakacak odunda, % 100’üne kadar maliyet bedeli ile yapılacak satışlarda istihkak Girdi-Çıktısı yapıldıktan sonra üreticiden KPS’de rüsum bedeli olarak 20,00 TL/Ster tahsil edilmesini, istihkak ödemesi yapıldı ise, KPS’de 30,98 TL/Ster bedel alınmasını,

Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslar’ın 4-m maddesine göre; Ölçü birimi ster olan ürünlerin tahsisli satışında istihkak Girdi-Çıktısı yapıldıktan sonra üreticiden rüsum bedeli olarak lif yonga odununda 29,25 TL/Ster, ince çaplı sanayi odununda 35,25 TL/Ster, Sırıktan 42,00 TL/Ster tahsil edilmesini, istihkak ödemesi yapıldı ise; Lif Yonga Odununun tahsisli satışında 41,45 TL/Ster, ince çaplı sanayi odununun tahsisli satışında 48,41 TL/Ster, Sırıktan 55,16 TL/Ster bedel alınmasını,


Ölçü birimi M3 olan ürünlerin tahsisli satışlarında istihkak Girdi-Çıktısı yapıldıktan sonra üreticiden rüsum bedeli olarak kalın çaplı sanayi odununda 47,00 TL/M3, maden direğinde 59,00 TL/M3, tomrukta 77,00 TL/M3 tahsil edilmesini, istihkak ödemesi yapıldı ise; kalın çaplı sanayi odununun tahsisli satışında 65,77 TL/M3, maden direğinin tahsisli satışında 80,13 TL/M3, tomruğun tahsisli satışında 95,77 TL/M3 alınmasını,

OLUR’ larınıza arz ederim.


Erdem KAPLAN

Daire Başkanı


O L U R


30 / 12 / 2009


Osman KAHVECİ

Genel Müdür


31/12/ 2009

SAYI : B.18.1.OGM.0.09.03.315.02/ 449

KONU :Baltalık Ormanlarda

K.P.S. ve Rüsum Bedelleri


……………… ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


Orman Bölge Müdürlüklerinde baltalık ormanlarda ve koruya tahvil sahalarında üretilecek yakacak odun ve endüstriyel odunların, Köylü Pazar Satışı ve Tahsisli Satışlarında uygulanacak rüsum ve tahsis bedellerine ait Genel Müdürlük Makamından alınan 30.12.2009 tarih ve 01 sayılı Olur ekte gönderilmiştir.


Bilgilerinizi ve 01.01.2010 tarihinden itibaren ekte gönderilen Olur gereğince işlem yapılmasını rica ederim.


Mehmet Ali YILMAZ

Genel Müdür a.

Genel Müdür Yardımcısı


EKİ : 1 Olur

1 Cetvel


D A Ğ I T I M :


Gereği : Bilgi :

27 Orman Bölge Müdürlüğüne Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılmıştır.


. . /12 /2009 Şube.Müd. :H.ERGİN

. . /12 /2009 Dai.Bşk. :E.KAPLANORMAN KANUNUNUN 34'NCÜ MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK K.P.S'N DA ALINACAK RÜSUM BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL (TL/M3-Ster)MASRAFLAR

01.01 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜRÜNLERE UYGULANACAK FİYATLARYAKACAK STER

LİF YONGA STER

SAN. OD STER

SIRIK STER

SAN. OD. M3

MAD. DİR. M3

TOMRUK M31

Kesme

2,66

3,05

3,30

3,30

4,70

5,65

4,70


2

Sürütme

7,60

8,35

9,00

9,00

12,85

14,10

12,85


3

TOPLAM

10,26

11,40

12,30

12,30

17,55

19,75

17,55


4

%10 İsth. Fazl.

1,03

1,14

1,23

1,23

1,76

1,98

1,76


5

TOPLAM Brüt Ödeme

11,29

12,54

13,53

13,53

19,31

21,73

19,31


6

%0,075 Dam. Ver.(5' in)

0,08

0,09

0,10

0,10

0,14

0,16

0,14


7

%2 Stopaj (5' in)

0,23

0,25

0,27

0,27

0,39

0,43

0,39


8

TOPLAM Kesintiler (6+7)

0,31

0,34

0,37

0,37

0,53

0,60

0,53


9

NET ÖDENEN

10,98

12,20

13,16

13,16

18,77

21,13

18,77


Maliyet Bedeli Hesabı

 

 

 

 

 

 

 


10

Fiili Masraf

11,29

12,54

13,53

13,53

19,31

21,73

19,31


11

Tarife Bedeli

0,60

0,70

0,75

0,70

1,00

1,20

2,20


12

Tevzii Masrafı

13,25

15,75

15,75

15,75

21,00

21,00

21,00


13

Satış Gideri

0,10

0,10

0,18

0,08

0,25

0,25

0,30


14

TOPLAM (10+11+12+13)

25,24

29,09

30,21

30,06

41,56

44,18

42,81


15

Or. İm. Gid. (14' in %3,' ü)

0,76

0,87

0,91

0,90

1,25

1,33

1,28


16

MALİYET BEDELİ (14+15)

25,99

29,96

31,12

30,96

42,80

45,50

44,09


17

%1 Ağaçlandırma Fonu

0,26

 

 

 

 

 

 


18

TOPLAM (16+17)

26,25

 

 

 

 

 

 


19

%18 KDV

4,73

 

 

 

 

 

 


20

TOPLAM (18+19)

30,98

 

 

 

 

 

 


21

Net Ödenen ( - )

10,98

 
 

 
 


22

MALİYET BEDELİ İle Yapılacak (KPS) Yakacak Odun Satışı İçin İstihkak Girdi-Çıktısı Yapıldıktan Sonra Üreticiden Alınacak RÜSUM BEDELİ

20,00

 

 

 

 

 

 


23

Tahsisli Satış Fiyatı

 

34,43

40,22

45,82

54,64

66,57

79,57


24

Ağaçlandırma Fonu (Yakacak % 1, Yapacak % 2)

 

0,69

0,80

0,92

1,09

1,33

1,59


25

TOPLAM (23+24)

 

35,12

41,02

46,74

55,74

67,90

81,16


26

% 18 KDV.

 

6,32

7,39

8,42

10,04

12,23

14,62


27

TOPLAM (25+26)

 

41,45

48,41

55,16

65,77

80,13

95,77


28

Net Ödenen ( - )

 

12,20

13,16

13,16

18,77

21,13

18,77


29

TAHSİS BEDELİ İle Yapılacak Ürün Satışları İçin İstihkak Girdi-Çıktısı Yapıldıktan Sonra Üreticiden Alınacak RÜSUM BEDELİ

 

29,25

35,25

42,00

47,00

59,00

77,00


 

_______________________________________________________________________

İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Gazi Tesisleri 2 Nolu Bina Gazi /ANKARA

Telefon :(0312) 296 41 43 Faks:(0312) 296 41 45 Şube Müdürü:41 49

Web:www.ogm.gov.tr/ip1Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Olur no : 01 30 / 12 / 2009 sayi : B. 18 Ogm 09. 03. 315. 02 Konu iconSayi : tbsgm. 2009. 05/ 09. 12. 2009 konu: Personel Sorunları-Talepleri

Olur no : 01 30 / 12 / 2009 sayi : B. 18 Ogm 09. 03. 315. 02 Konu iconSayı: 3370 09/07/2009 ankara konu: Taahhütname / Kulüp Bilgi Formu Hk. BİLDİRİ 2009/3

Olur no : 01 30 / 12 / 2009 sayi : B. 18 Ogm 09. 03. 315. 02 Konu iconTarih : 19. 01. 2009 Sayı : 2009 007 Konu : 2008 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Yabancı Para Değerlemesi

Olur no : 01 30 / 12 / 2009 sayi : B. 18 Ogm 09. 03. 315. 02 Konu iconSayi : B. 18 Çyg 02. 00. 05/410 09. 01. 2009 konu

Olur no : 01 30 / 12 / 2009 sayi : B. 18 Ogm 09. 03. 315. 02 Konu iconSayı: 1057 27. 02. 2009 Konu: Lig Erkekler etap)

Olur no : 01 30 / 12 / 2009 sayi : B. 18 Ogm 09. 03. 315. 02 Konu iconSayı : B. 10 Sgb 81. 00. 05/949/8480 21. 08. 2009 Konu : İl stok havuzu ve ihtiyaçların

Olur no : 01 30 / 12 / 2009 sayi : B. 18 Ogm 09. 03. 315. 02 Konu iconSayı : T. V. F 2068 22 /04/2009 Konu : Yaş Grupları (Erkek-Kız)

Olur no : 01 30 / 12 / 2009 sayi : B. 18 Ogm 09. 03. 315. 02 Konu iconSayı : B. 10 Sgb 81. 00. 05/949/8425 20. 08. 2009 Konu : Piyasadan alınan mal ve

Olur no : 01 30 / 12 / 2009 sayi : B. 18 Ogm 09. 03. 315. 02 Konu iconEskişehir Valiliği ab proje Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi 08/01/2009 tarihli Valilik Olur’u 08. 01. 2009 tarihinde kurulmuştur

Olur no : 01 30 / 12 / 2009 sayi : B. 18 Ogm 09. 03. 315. 02 Konu iconKonu felsefesiz Eğitim Olur mu? Teknoloji Çağında Felsefe Dersin Adı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page