T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Reklamlari:Indir 145.22 Kb.
TitleT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Date conversion14.07.2013
Size145.22 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://www.antalyahem.com/hem/images/stories/hem_genel/ogretmenkaynak/THO_AntalyaYoresi.doc
T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü


EĞLENCE HİZMETLERİ


TÜRK HALK OYUNLARI

ANTALYA YÖRESİ

MODÜLER PROGRAMI

(YETERLİĞE DAYALI)


2011

ANKARA

ÖN SÖZ


Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha

karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların

buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.


Program çalışmaları kapsamında yapılan sektör tarama ve inceleme

çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösterilen meslekler saptanarak, bu meslekler ikinci, üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra anketler yurdun çeşitli

bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler belirlenmiştir.


Program geliştirme sürecinin her aşamasında üniversitelerin ve ülkemizin

önde gelen sektör temsilcileri ile işbirliği yapılmış kişi ve kurumların program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve yükseköğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak, mesleklere ait belirlenen yeterlikler öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini

oluşturmuştur.


Uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler çeşitli

araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, elde

edilen sonuçlar program çalışmalarına aktarılmıştır.


Eğlence hizmetleri alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel meslekî yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.


Eğlence hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslar arası düzeyde standartlara uygun her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlilikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.


İÇİNDEKİLER


ÖN SÖZ

THO ANTALYA YÖRESİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  2
MESLEK ELEMANI TANIMI 3  GİRİŞ KOŞULLARI 3  İSTİHDAM ALANLARI  3  EĞİTİM/ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI  3  EĞİTİMCİLER 3  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  3  BELGELENDİRME  3  YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER  4  EĞİTİM SÜRESİ 4  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  4  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 4  ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI  4  EĞİTİM/ÖĞRETİM FAALİYETLERİ  4  MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ  5  MODÜL VE İÇERİKLERİ  6  YETERLİK VE MODÜL TABLOSU 


TÜRK HALK OYUNLARI ANTALYA YÖRESİ
PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARALAN : EĞLENCE HİZMETLERİ

MESLEK :

MESLEK SEVİYESİ :


MESLEK ELEMANI TANIMI

Halk oyunlarında insan sağlığına ve ilişkilere önem veren, yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme becerisine sahip kişidir

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel

özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Eğlence Hizmetleri Alanında;

1. Eğlence hizmetleri sunan firma ve kurumlarda,

2. Organizasyon şirketlerinde ve benzeri yerlerde,

3. Bağımsız olarak çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde

eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Eğlence Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Eğlence Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Eğlence Hizmetleri

alanında sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim

faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin

yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.


• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı

eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin

aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler

mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.


• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer

mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler

değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek

istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak

kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi

alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak

alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.


EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 680/320 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,

modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri

uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler

uygulanır.


İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, özel işletmeler, kamu kurumları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak

yönlendirilir.


ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı

tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.


EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.


MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine

yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi

gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden

beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,

öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller

seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini

tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da

kullanılabilecektir.KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRESosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16Türkçe’yi doğru konuşmak

Diksiyon 1

40/32Diksiyon 2

40/32Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16Satış, İş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu Yapmak

İş organizasyonu

40/16İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş Güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32,

40/40 olarak yapılabilir.

• (+) işareti olan modül süreleri mevcut sürenin tekrarı anlamına gelir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve

uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında,

diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu

yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile

belirlenir.

NOT: Kumaş Boyama Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU


YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

İnsanlarla İlişkilerini doğru yürütebilmek

İnsan İlişkileri

40/16

2

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili

iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/8

3

Kişisel Bakım Yapmak

Kişisel Bakım

40/16

4

Konuklara anadolu halk kültürünü

tanıtmak

Anadolu Halk Kültürü

40/24

5

Sahne makyajı tekniklerini uygulamak.

Sahne Makyajı

40/16

6

Müzik ve Ritim Çalışmaları Yapmak

Müzik ve Ritim

40/32

7

Sahneleme Tekniklerini Uygulamak

Sahneleme Teknikleri

40/32

8

Yöresel Karma Oyunlarla Uygulama Yapmak

Karma Oyunlar

40/32

9

Kız oyun adımlarını uygulamak

Kız Oyunları

40/32

10

Erkek zeybek oyun adımlarını uygulamak

Erkek Zeybekleri

40/32

TOPLAM

400/240MODÜL BİLGİ SAYFASI


KOD :

ALAN : Eğlence Hizmetleri

MODÜL : Karma Oyunlar

SÜRE : 40/32

ÖN KOŞUL : Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA : Bu modülün uygun ortamında uygulamalı olarak işlenmesi gerekir.

GENEL AMAÇ : Öğrenci/kursiyer, bu modül ile uygun ortam ve araç-gereç

hazırlandığında tekniğe uygun Teke Zeybeği- Teke Zortlatması-Gabardıç oyunlarını öğrenerek kavrayabilecektir.

AMAÇLAR :

  1. Karma Oyunlara ait adım cümlelerini öğrenerek kavrayabilecektir.
  1. Karma Oyunlara ait öğreneceği yörenin bütün Müzik aletlerini (Enstrümanları) ve türkü adlarını öğrenebilecektir.
  1. Karma Oyunlara ait öğreneceği yörenin bütün giysilerini öğrenebilecektir.İÇERİK


A. KARMA OYUNLAR


  1. Teke Zeybeği

- Atlamalı adım cümlesi

- Yürümeli adım cümlesi

- Koşmalı adım cümlesi

- Atlamalı dönüş adım cümlesi

- Yürümeli dönüş adım cümlesi

- Koşmalı dönüş adım cümlesi

- Düz çökme adım cümlesi

- Ayak atıp çökme adım cümlesi

- Çift düşmeli çökme adım cümlesi


2.Teke Zortlatması

- Tekli yürüme adım cümlesi

- Çiftli yürüme adım cümlesi

- Tekli savrulma adım cümlesi

- Çiftli savrulma adım cümlesi

- Çökme adım cümlesi

- Dönüş adım cümlesi

- Ayak çekme adım cümlesi


3.Gabardıç

- Düz yürüme adım cümlesi

- Çapraz yürüme adım cümlesi

- Sekmeli yürüme adım cümlesi

- Yerinde noktalama adım cümlesi

- Yanlara ayak atma adım cümlesi


B. KARMA OYUNLARA EŞLİK EDEN YÖRE MÜZİK ALETLERİ VE TÜRKÜ ADLARI


Müzik aletlerinin tanıtılması

1- Sipsi

2-Kabak Kemane

3-Kaval

4-Bağlama - Cura - Üç Telli Bağlama

5-Zurna

6-Davul - Darbuka - Def - Zilli Maşa - Kaşık - Leğen

7-Cümbüş

8-Boğaz (Hada) Havaları


Türkülerin tanıtılması


a- Teke zeybeği türküleri

1-Antalyanın Mor Üzümü

2-Toronlar

3-Gökte Yıldız

4-Karinom

5-Haymanalı

6-Şu Dirmilin Çalgısı

7-Hükümet

8-Yaylalarda Gezersin

9-Kozağacı Zeybeği

10-Cemilem

11-Sarı Zeybek

12-Gine Ak Yokuşu Duman Bürüdü

13-Ev Yaptırdım Dabandan

14-Budarım Bağlar Budarım

15-Hoplelli Yalelli


b- Teke Zortlatması türküleri

1-Antalyanın Mor Üzümü

2-Yayla Yolları

3-Fatmana

4-Dirmilcik

5-İlimon Yar

6-Gülsüm

7-Ovalar

8-Samas Dağı

9-Bostancı

10-Dünürcüler

11-Pampirin Bacaları

12-İlimonum Sulandı

13-Derenin Başındayım

14-Anamas’ın Gedikleri

15-Bahçalarda Mor Meni

16-Aştım Geldim Şu Dağları


c- Gabaardıç


C. ANTALYA YÖRESİ KIYAFETLERİ


Kadın Kıyafetleri parçalarının tanıtılması


a- Başa Giyilenler

1- Fes

2- Oyalı yazma

3- Pullu yazma

4- Nezgep

5-Tellik

6- Çaş

7- Para çelgi (Alınlık)

8- Boncuklu çelgi


b- Sırta Giyilenler

1-Yelek ( Delme-Camadan)

2-Üç etek

3-Cepken (Kebe)

4-Uçkur kuşak

5-İçlik (Göynek)


c- Alta giyilenler

1-Şal kuşak

2-Golan (Kolan)

3-Öncek (Önücek)

4-Boyunluk (Bağırtlak-Bağır yeleği)

5-Şalvar

6-İç Don


d- Ayağa giyilenler

1-Çorap

2-Postal

3-Yemeni

4-Çarık


e- Aksesuarlar

1-Altın para

2-Gerdanlık (Kolye)

3-Zülüf bastı (Yanaklık)

4-Perişan

5-Alınlık (Somaka)

6-Gıdıklık

7-Kemer

8-Kaşık


Erkek Kıyafetleri parçalarının tanıtılması


a- Başa Giyilenler

1-Fes (Başlık)


b- Sırta Giyilenler

1-İçlik (Göynek - Kapalı mintan)

2-Yelek (Camadan - İç yeleği)

3-Cepken (Kebe);


c- Alta giyilenler

1-İç don

2-Şalvar (Çakşır);

3-Şal kuşak

4-Beyaz dokuma kuşak

5-Alanya kuşağı

6-Golan (Kolan);


d- Ayağa giyilenler

1-Çorap

2-Çarık

3-Yemeni


e- Aksesuarlar

1-Yağlık (Mendil)

2-Heybe (Katık çantası)

3-Köstekli saat

4-Uzun bıçak

5-Zincirli köstek

6-Tespih


MODÜL BİLGİ SAYFASI


KOD :

ALAN : Eğlence Hizmetleri

MODÜL : Erkek Zeybekleri

SÜRE : 40/32

ÖN KOŞUL : Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA : Bu modülün sınıf ortamında uygulamalı olarak işlenmesi gerekir.

GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, bu modül ile uygun ortam ve araç-gereç hazırlandığında tekniğe uygun Al yazma Zeybeği – Avşar Zeybeği- Serenler Zeybeği- Antalya Zeybeği oyunlarını öğrenerek kavrayabilecektir.


AMAÇLAR :

1.Erkek Zeybeklerine ait adım cümlelerini öğrenerek kavrayabilecektir.


2.Erkek Zeybeklerine eşlik eden müzik aletlerini ve türküleri öğrenebilecektir.


İÇERİK


A. ERKEK ZEYBEKLERİ


  1. Al Yazma Zeybeği

- Gezenleme adım cümlesi

- Başlangıç adım cümlesi

- Dönüş adım cümlesi

- Tek diz adım cümlesi

- Çift diz adım cümlesi

- Oturma adım cümlesi

- Ayak çekme adım cümlesi

- Bitiş adım cümlesi


2. Avşar Zeybeği

- Gezenleme adım cümlesi

- Başlangıç adım cümlesi

- Dönüş adım cümlesi

- Tek diz adım cümlesi

- Çift diz adım cümlesi

- Üç diz adım cümlesi

- Oturma adım cümlesi

- Dönerek oturma adım cümlesi

- Ayak çekme adım cümlesi

- Zıplamalı ayak çekme (Teh Teh) adım cümlesi

- Bitiş adım cümlesi


3. Serenler Zeybeği

- Gezenleme adım cümlesi

- Başlangıç adım cümlesi

- Dönüş adım cümlesi

- Tek diz adım cümlesi

- Çift diz adım cümlesi

- Oturma adım cümlesi

- Atılma adım cümlesi

- Dönerek atılma adım cümlesi

- Ayak çekme adım cümlesi

- Bitiş adım cümlesi


4. Antalya Zeybeği

- Düz yürüme adım cümlesi

- Tek diz adım cümlesi

- Geriye yürüme adım cümlesi

- Çökerek yürüme adım cümlesi


B. KARMA OYUNLARA EŞLİK EDEN YÖRE MÜZİK ALETLERİ VE TÜRKÜ ADLARI


Müzik aletlerinin tanıtılması

1- Sipsi

2-Kabak Kemane

3-Kaval

4-Bağlama - Cura - Üç Telli Bağlama

5-Zurna

6-Davul - Darbuka - Def - Zilli Maşa - Kaşık - Leğen

7-Cümbüş

8-Boğaz (Hada) Havaları


Türkülerin tanıtılması


a- Al Yazma Zeybeği (Sadece kendi müziğiyle oynanır)


b- Avşar Zeybeği (Sadece kendi müziğiyle oynanır)


c- Serenler Zeybeği (Sadece kendi müziğiyle oynanır)


d- Antalya Zeybeği (Sadece kendi müziğiyle oynanır)


MODÜL BİLGİ SAYFASI


KOD :

ALAN : Eğlence Hizmetleri

MODÜL : Kız oyunları

SÜRE : 40/32

ÖN KOŞUL : Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA : Bu modülün uygun ortamında uygulamalı olarak işlenmesi gerekir

GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, bu modül ile uygun ortam ve araç-gereç hazırlandığında tekniğe uygun Kız sürtmecisi- 9 Zamanlı Kadın Zeybeği- Osmanımın Tespihi oyunlarını öğrenerek kavrayabilecektir.


AMAÇLAR :

1.Kız oyunlarına ait adım cümlelerini öğrenerek kavrayabilecektir.


2.Kız oyunlarına eşlik eden müzik aletlerini ve türküleri öğrenebilecektir.


İÇERİK


A. KIZ OYUNLARI


1.Kız Sürtmecisi

- Düz adım cümlesi

- Elips çizerek düz adım cümlesi

- Yanlara savrulma adım cümlesi

- Toplama adım cümlesi

- Savrularak dönüş adım cümlesi

- Bas dön adım cümlesi


2. 9 Zamanlı Kadın Zeybeği

- Düz adım cümlesi

- Yürümeli düz adım cümlesi

- Dönüş adım cümlesi

- Çökme adım cümlesi


3. Osmanımın Tespihi

- Düz adım cümlesi

- Sağa sola yürüme adım cümlesi

- Kol savurmalı düz adım cümlesi

- Dönüş adım cümlesi

- Kademeli dönüş adım cümlesi


B. KIZ OYUNLARINA EŞLİK EDEN YÖRE MÜZİK ALETLERİ VE TÜRKÜ ADLARI


Müzik aletlerinin tanıtılması

1- Sipsi

2-Kabak Kemane

3-Kaval

4-Bağlama - Cura - Üç Telli Bağlama

5-Darbuka - Def - Zilli Maşa - Kaşık - Leğen

7-Cümbüş

8-Boğaz (Hada) Havaları


Türkülerin tanıtılması


a- Kız sürtmecisi oyun türküleri

1-Kezban Yenge

2-Hanım Zühra

3-Tahtalıkta Kalbur Var

4-Karamanlı

5-Çek Deveci

6-Erik Dalı

7-Meşelidir Enginde Dağlar

8-Hayriye’ye Mendil Verdim


b- 9 Zamanlı kadın zeybeği türküleri

1-İğnem Düştü

2-Şişedeki Gül Yağı


c- Osmanımın tespihi (Sadece kendi müziğiyle oynanır)


11/10/2011

Şakir ŞEN

Merkez Müdürü

Fadıl YAŞAR Murat ZARİF

Prog. Gel. Sor. Md.Yard Müzik ve THO. Öğretmeni

İİ Program Formatörü


Ayşegül TURHAN Özlem BODUR

Müzik ve THO. Öğretmeni Müzik ve THO. Öğretmeni


Hasan ÖZER Evrim Çağlar IRMAK

Türk Halk Oyunları Usta Öğretici Türk Halk Oyunları

ve Sektör Temsilcisi Uzman Öğretici

THOF Gözlemcisi


Metin TOPAL Rahmi TURAN

Akdeniz Üniversitesi Antalya Efem Akdeniz
Türk Halk Oyunları Okutmanı Gençlik ve Spor Kulübü Temsilcisi


THOF İl Temsilcisi
Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çiraklik ve yaygin eğİTİm genel müDÜRLÜĞÜ

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çiraklik ve yaygin eğİTİm genel müDÜRLÜĞÜ

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çiraklik ve yaygin eğİTİm genel müDÜRLÜĞÜ

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çiraklik ve yaygin eğİTİm genel müDÜRLÜĞÜ

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü iconMİLLİ EĞİTİm bakanliğI Çiraklik ve yaygin eğİTİm genel müDÜRLÜĞÜ İle kaplan tekstil ve yapim sanayi ve ticaret ltd. ŞTİ. İŞBİRLİĞİnde halk eğİTİMİ merkezleri

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü iconYönetmelik Milli Eğitim Bakanlığından: Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page