Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

Reklamlari:Indir 93.77 Kb.
TitlePtt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı
Date conversion17.02.2013
Size93.77 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://ik.ptt.gov.tr/sub/main/mevzuat/MEVZUAT/GENELGELER/P9/sinavlar/basdagitici/genelge.doc
T.C.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Daire BaşkanlığıSayı : B.11.2.PTT.0.71.00.09-929

Konu : Başdağıtıcı Görevde Yükselme Sınavı 14.01.2011*468


Kuruluşumuzca 24/08/2010 tarihinde yapılan Başdağıtıcılık Görevde Yükselme Sınavında başarılı olan personelden bazılarının görev almaktan sarfınazar etmesi nedeniyle ilan edilen 138 adet boş pozisyonun tamamı doldurulamamış olup, doldurulamayan pozisyonlar ile Ünitenizde sınavı kazanan personelden tercih yapabilecek olanları gösterir liste http://ik.ptt.gov.tr internet adresimizde ilan edilmiştir.


Buna göre, doldurulamayan pozisyonlara ilişkin listenin buradan alınarak ilgili personele imza karşılığı tebliğ edilmesi, Başdağıtıcı olarak atanmak isteyen personelin en fazla on tercihini içeren tercih formunu; istemeyenlerin ise buna dair dilekçelerinin alınarak 21/01/2011 tarihinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.


Ayrıca, Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmaları üzerine tercih ettiği boş pozisyonlardan birine ataması yapılan personellerin atandıkları pozisyonlarda göreve başlamamaları nedeniyle ilan edilen pozisyonların doldurulmasında sıkıntı çekilmektedir. Bu nedenle Başdağıtıcı Görevde Yükselme Sınavında başarılı olan personellerimizin tercihlerini yaparken bu hususta duyarlı olmaları önem arz etmektedir.

Bilginizi, gereğini rica ederiz.


İsa AYDEMİR Erdal ÖRGEN

Daire Başkan Yardımcısı Daire Başkan V.


Dağıtım:

İlgili BaşmüdürlüklereTARİH

UNVANI

ADI SOYADI

PARAF

..../ 01 /2011

MEMUR

H.SARICA
..../ 01 /2011

ŞEF

H.USLU
..../ 01 /2011

ŞB.MÜD. V.

A.YILDIRIM


Sayı : B.11.2.PTT.0.71.00.09-929

Konu : Zorunlu Atamaların Bildirimi Hakkında


Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 12/10/2010 Tarihli ve 2010/967 Sayılı Kararname Eki Karar’ın “Zorunlu Atamalar” başlıklı 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince, teşebbüslere karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunan, askerden dönen, mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken, profesyonel sendikacı olarak görev yapmasının ardından teşebbüse geri dönen veya teşebbüs tarafından gönderildiği yurt dışı eğitimden geri dönen personel, herhangi bir izne tâbi olmaksızın, boş kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilecektir” hükmü yer alamaktadır.


Hazine Müsteşarlığının 07/01/2011 tarih ve 27808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğinin “Zorunlu İstihdam” başlıklı 5 inci maddesinde “Kararnamenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye 10 gün içinde bilgi verilecektir” denilmektedir.


Buna göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 2010/967 sayılı Kararnamenin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında göreve başlatılan personelin 10 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi gerekmektedir.


Bilginizi, 2010/967 Sayılı Kararnamenin 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında göreve başlatılan personelin Hazine Müsteşarlığına bilgi verilmek üzere ivedi Genel Müdürlüğe bildirilmesini rica ederiz.


İsa AYDEMİR Erdal ÖRGEN

Daire Başkan Yardımcısı Daire Başkan V.

Dağıtım:

4 No’lu PlanTARİH

UNVANI

ADI SOYADI

PARAF

..../ 01 /2011

MEMUR

H.SARICA
..../ 01 /2011

ŞEF

H.USLU
..../ 01 /2011

ŞB.MÜD. V.

A.YILDIRIM


Sayı : B.11.2.PTT.0.71.00.09-29

Konu : Sınav Giriş Belgesi 29/11/2010 13851


Kuruluşumuzda münhal bulunan Şef pozisyonlarının doldurulmasını teminen, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne 12/12/2010 tarihinde yaptırılacak olan Şef Görevde Yükselme sınavına ait Giriş Belgeleri anılan Müdürlüğün internet adresinde yayınlanmıştır.


Sınava girecek adayların, http://online.gazi.edu.tr/gazisem/index.php internet adresine girerek açılan pencerede yer alan T.C. Kimlik No yerine 44444Kurum Sicil No’sunu (Örnek: 44444242211) ve çıkan kodu yazarak Sınav Giriş Belgelerini almaları ve sınav esnasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.


Bilginizi, Şef Görevde Yükselme Sınavına girecek personele gerekli duyurunun ivedi yapılmasını rica ederiz.


İsa AYDEMİR Erdal ÖRGEN

Daire Başkan Yardımcısı Daire Başkan V.


Dağıtım:

4 No’lu PlanTARİH

UNVANI

ADI SOYADI

PARAF

..../ 11 /2010

MEMUR

H.SARICA
..../ 11 /2010

ŞEF

H.USLU
..../ 11 /2010

ŞB.MÜD. V.

A.YILDIRIM


Sayı : B.11.2.PTT.0.71.00.09-903/

Konu : Yıl İçinde Ayrılan Personel Hk.

18/10/2008 tarih ve 27028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2009 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 13/10/2008 Tarihli ve 2008/14201 sayılı Kararnamenin Açıktan ve naklen Atamalar başlıklı 4. maddesinin 5. fıkrasında “2008 veya 2009 yılında açıktan işe ilk defa alınan personelin ölüm veya istifa sebebiyle bir yıl içinde ayrılması halinde, kamu iktisadi teşebbüslerinin 2009 yılında bu personel yerine herhangi bir izne ihtiyaç duymaksızın yeni bir personel alma hakkı saklıdır” hükmü yer almaktadır.


Buna göre, 2008 veya 2009 yıllarında Kuruluşumuzda göreve başlayan ve ölüm veya istifa nedeniyle bir yılını doldurmadan görevinden ayrılan personelin yerine alım yapılabilmesini teminen; Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre ilk defa işe alınan personel ile başka kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve naklen veya kamu hizmeti bulunup da görevinden ayrılanlardan yeniden ataması yapılıp da Kuruluşumuzda 2008 veya 2009 yıllarında göreve başlayanlardan ölüm ve istifa nedeniyle bir yılını doldurmadan görevinden ayrılan personelin sicili, adı, soyadı, unvanı, başlayış ve ayrılış tarihini gösterir listenin 30/09/2009 tarihi itibariyle tanzim edilerek en geç 20/10/2009 tarihine kadar gönderilmesi,


Ayrıca, 30/09/2009 tarihinden sonra Kuruluşumuzda göreve başlayıp da bir yılını doldurmadan ölüm veya istifa nedeniyle görevinden ayrılan personelin bulunması halinde isimlerinin en geç bir ay içinde bildirilmesi,


Gerekmektedir.


Bilginizi ve gereğini rica ederiz.


Musa Ziya ÖZTÜRK Erdal ÖRGEN

Daire Başkan Yardımcısı Daire başkan V.


Dağıtım:

4 No’lu Plan


TARİH

UNVANI

ADI SOYADI

PARAF

..../ 09 /2009

MEMUR

H.SARICA
..../ 09 /2009

ŞEF

H.USLU
..../ 09 /2009

ŞB.MÜD. V.

A.YILDIRIM
..../ 09 /2009

BAŞKAN YRD.

M.Z.ÖZTÜRK


Sayı : B.11.2.PTT.0.71.00.09-29

Konu : Sözleşme Yenileme Süresinin Tespiti


İlgi: 19/08/1988 tarih ve 23565 sayılı genelge.


Ünitelerden Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılardan ve şifai sorulardan; Kuruluşumuza açıktan atanarak göreve başlayan ve 6 aylık ilk sözleşme süresini tamamlamadan askere giden personelin asker dönüşü göreve başlaması halinde tekrar 6 aylık ilk sözleşmeye tabi tutulup tutulmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.


399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesinde “İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri ………bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır”.


Ayrıca, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesinde “Muvazzaf askerlik görevini ifa için görevinden ayrılan sözleşmeli personel askerlik hizmetinin bitiminden itibaren 1 ay içinde başvurduğu takdirde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca işe başlatılır” hükümleri yer almaktadır.


Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde “İlk defa açıktan işe alınan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme sürelerinin bitiminden 15 gün önce doldurulur. Bu personelin 6 aylık deneme süresinden sonraki ilk sözleşme dönemlerine ait sicil ve başarı değerlemesi raporları ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme sürelerine bakılmaksızın Aralık ayının ikinci yarısında doldurulur”,


9. maddesinde ise; haklarında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmalarının şart olduğu, .

Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahil olduğu, sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenebilmesi için amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmanın şart olduğu belirtilmiştir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesi gereğince askere giden ve süresi içinde müracaat eden sözleşmeli personelin göreve başlatılması zorunlu olmakla beraber, aynı KHK’nin 6. ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğinin 8. ve 9. maddelerinin incelenmesinden Kuruluşumuzda göreve başlayan ve 6 aylık ilk sözleşme süresini doldurmadan askere giden personelin asker dönüşünde göreve başlaması halinde 6 aylık ilk sözleşme süresinin hesaplanmasında askerden önceki sürelerin değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.


Ancak, Kuruluşumuzda birlikteliğin sağlanmasını teminen ilgi genelge işlemden kaldırılmış olu, bundan böyle aşağıda açıklandığı şekilde uygulama yapılması gerekmektedir.


A- İlk defa açıktan atanarak göreve başlayan ve 6 aylık ilk sözleşme süresini doldurmadan askere giden personelden, asker dönüşü tekrar göreve başlayanlar ile çalışmadığı süre için (göreve başladığı tarih ile 6 aylık ilk sözleşme süresini dolduracağı tarihe kadar) sözleşme yapılır, müteakip sözleşmesi ise askerlik öncesi geçen süre de dikkate alınarak altı ayı doldurduğu tarih itibariyle yıl sonuna kadar uzatılır.


Örnek-1: Kuruluşumuzda göreve başlayan ve 2 ay çalıştıktan sonra askere giden bir personel askerlik sonrası göreve başladığında 4 aylık sözleşme yapılır ve askerlik öncesi hizmeti de dikkate alınarak 4 ayı doldurduğu tarih itibariyle 6 aylık deneme süresini tamamlamış kabul edilerek, hizmetleri memnuniyet verici olanların onay alınmak suretiyle sözleşmeleri yıl sonuna kadar uzatılır.


Örnek-2: Kuruluşumuzda göreve başlayan ve 5 ay 20 gün çalıştıktan sonra askere giden bir personel askerlik sonrası göreve başladığında 10 günlük sözleşme yapılır ve askerlik öncesi hizmeti de dikkate alınarak 10 günü doldurduğu tarih itibariyle 6 aylık ilk sözleşme süresini tamamlamış kabul edilerek, hizmetleri memnuniyet verici olanların onay alınmak suretiyle sözleşmeleri yıl sonuna kadar uzatılır.


B- Kuruluşumuzda göreve başlayan ve altı aylık ilk sözleşme süresini doldurmuş olup, sözleşmeleri yıl sonuna kadar yenilenen ve bu süre içerisinde askere gitmek üzere görevinden ayrılan personelden, askerlik dönüşü göreve başlayanlar ile göreve başladığı tarihten itibaren cari yıl sonuna kadar sözleşme yapılır.


Bilginizi ve gereğini rica ederiz.


Erdal ÖRGEN Osman TURAL

Daire Başkan V. Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür


Dağıtım:

4 No’lu Plan


Sayı : B.11.2.PTT.0.71.00.02-900/

Konu : Raporlu Dağıtıcı Personel Hk.


Kuruluşumuzda Dağıtıcı olarak görev yapan bir personelin dağıtıcılık yapamayacağına dair sağlık kurulu raporu alması üzerine tahsil durumuna göre hizmetli pozisyonuna atamasının yapılması sebebiyle Kuruluşumuz aleyhine İdare Mahkemesinde açılan iptal davası sonucunda dava konusu işlemin iptaline dair verilen kararın Kuruluşumuzca temyizi üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin İdare Mahkemesi kararının bozulmasına dair verilen 28/12/2007 tarih ve E.2005/2895, K.2007/7236 sayılı kararın gerekçe kısmında;


PTT Genel Müdürlüğünün bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olduğu ve personelinin 399 sayılı KHK’ye göre çalıştığı; davacının da, davalı idare ile imzalamış olduğu sözleşmeli personel hizmet sözleşmesinde yer alan koşullar çerçevesinde davalı idarede çalıştığı anlaşılmakta olup; posta dağıtıcısı olan davacının, kendilerine 399 sayılı KHK’nin hükümleri dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri de uygulanan ve 399 sayılı KHK’nin 3/b maddesinde sayılan personel ile bu KHK’ye ekli (I) sayılı Cetvel’de kadro unvanı gösterilen diğer personel arasında yer almadığının tartışmasız olduğu, davacının teşebbüs ve ortaklıklarında genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerin de 399 sayılı KHK’de belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel olduğu, bu statüsüyle davacının, davalı idarede (Kuruluşumuzda) 190 sayılı KHK ve 657 sayılı Yasa kapsamında bir kadroyu işgal etmediğinde kuşkuya yer bulunmadığı,


Öte yandan, 657 sayılı Yasa’nın 33. maddesinin birinci fıkrasında kadrosuz memur çalıştırılamayacağının hükme bağlandığı, bu Yasa’ya tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıflarının gösterildiği 36. maddesinde “Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” ile “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” na da yer verildiği, 657 sayılı Yasa’nın anılan maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; bu Yasa kapsamındaki bir hizmet sınıfı içinde yer almanın temel koşulunun bu Yasa ile Yasa’nın 33. maddesinin ikinci fıkrasının yollamada bulunduğu Genel Kadro Kanunu kapsamında bir kadroyu işgal etmek olduğunun açıkça ortaya çıktığı, diğer bir ifadeyle kadrosu olmayan bir kamu görevlisinin hizmet sınıfının da olmadığı,


Dolayısıyla, 399 sayılı KHK’nin 3/b maddesinde sayılan personel ile bu KHK’ye ekli (I) sayılı Cetvel’e tabi personel dışında kalan ve 657 sayılı Yasa’ya tabi olmayan, sözleşme ücreti 399 sayılı KHK’nin 25/c maddesi uyarınca kararname ile belirlenen davacının ve davacı ile aynı durumda olan personelin kadrosunun veya hizmet sınıfının bulunduğundan söz edilmesine olanak bulunmadığı gibi; bu statüde kaldıkları sürece, bu personelin “kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin” bulunduğundan söz edilemeyeceği belirtilmiş ve;


Tüm bu hususlar birlikte değerlendirilerek Danıştay 5. Dairesince; İdare Mahkemesince davacı hakkında tesis edilen atama işleminden kaynaklanan uyuşmazlık çözümlenirken, adıgeçenin tabi olduğu mevzuat hükümlerinin olaya uygulanması gerekirken; davacının 657 sayılı Yasa kapsamında bir personel gibi değerlendirilmesinde ve buna dayalı olarak, adıgeçenin, sınıf değişikliği yapılarak posta dağıtıcılığı görevinden hizmetli görevine atanmasına hukuken olanak bulunmadığı gerekçesi ile atama işleminin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet görülmediği ifade edilmiştir.


Buna göre; Kuruluşumuzda Dağıtıcı olarak görev yapmakta iken, dağıtıcılık yapamayacaklarına dair sağlık kurulu raporu alması nedeniyle sağlık durumlarına uygun işlerde çalışan personelin en geç bir ay içerisinde sağlık kurulu raporlarının yenilettirilmesi,


Dağıtıcılık yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu alan personele dağıtıcılık görevi yaptırılması,

Dağıtıcılık yapamayacağına dair sağlık kurulu raporu alan personel ile sağlık kurulu raporunu yenilemeyen personelin son aldığı sağlık kurulu raporuna itibar edilerek hizmetli pozisyonuna atamasının yapılması için Genel Müdürlüğe teklifte bulunulması,


Gerekmektedir.


Bilginizi, gereğinin buna göre yapılarak sonucundan bilgi verilmesini rica ederiz.


Özay ATBAŞ Osman TURAL

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür


Dağıtım:

4 No’lu Plan


Sayı : B.11.2.PTT.0.71.00.09-903/

Konu : Başdağıtıcı Görevde Yükselme Sınavı

İlgi: a) 19/09/2007 tarih ve B.11.2.PTT.0.71.00.09-774.05/10628 sayılı yazı.

b) 09/11/2007 tarih ve B.11.2.PTT.0.71.00.09-774.05/12176 sayılı yazı.


Başdağıtıcı Görevde Yükselme Sınavı için yapılan ilanların bazı Ünitelerimizde hatalı yapılması sebebiyle 2008 yılı Nisan ayına kadar sarktığından, herhangi bir eşitsizliğe meydan verilmemesi amacıyla, daha önce müracaat eden adayların Değerlendirme Formlarının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.


Buna göre yapılacak değerlendirmelerde;


a) 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait sicil raporlarının not ortalamalarının alınması,


b) Hizmet sürelerinin 10/04/2008 tarihi itibariyle hesaplanması,


c) Değerlendirme Formundaki diğer bilgilerin (Tahsil Durumu, Hizmet İçi Eğitim, Ceza ve Ödül) Formda belirtildiği şekilde değerlendirilmesi,

d) Müracaat edenlerin arasından durumu uyan tüm personele ait bilgilerin ilgi (a) genelge ekinde gönderilen Form:3’e doldurularak disket ortamında gönderilmesi,


Gerekmektedir.


Bilginizi, gereğinin buna göre yapılarak en geç 18/04/2008 tarihinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilmesini rica ederiz.


Yusuf TOPRAK Osman TURAL

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür


Dağıtım:

BaşmüdürlüklereTARİH

UNVANI

ADI SOYADI

PARAF

..../ 03 /2008

MEMUR

H.SARICA
..../ 03 /2008

ŞEF

H.USLU
..../ 03 /2008

ŞB.MÜD. V.

A.YILDIRIM
..../ 03 /2008

BAŞKAN YRD.

M.Z.ÖZTÜRK


Sayı : B.11.2.PTT.0.71.00.09-903/

Konu : İlave Atamalar

19/10/2007 tarih ve 26675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2008 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 15/10/2007 Tarihli ve 2007/12702 sayılı Kararnamenin İlave Atamalar başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında “2007 veya 2008 yılında açıktan işe ilk defa alınan personelin ölüm veya istifa sebebiyle bir yıl içinde teşebbüsten ayrılması halinde teşebbüsün 2008 yılında bu personel yerine yeni bir personel alma hakkı saklıdır” hükmü yer almaktadır.


Buna göre, 2007 yılı içerisinde Kuruluşumuzda göreve başlayan ve ölüm veya istifa nedeniyle yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine personel alınmasını teminen; Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre ilk defa işe alınan personel ile başka kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve naklen veya kamu hizmeti bulunup da görevinden ayrılanlardan yeniden ataması yapılıp da Kuruluşumuzda 2007 yılı içerisinde göreve başlayanlardan 31/12/2007 tarihine kadar ölüm ve istifa nedeniyle görevinden ayrılan personelin adı, soyadı ve sicilini gösterir listenin en geç 11/01/2008 tarihine kadar gönderilmesi,


Ayrıca, yukarıda belirtilen şekilde 2007 yılında göreve başlayıp 2008 yılı içinde ve 2008 yılında göreve başlayıp bir yıl içerisinde ölüm veya istifa gibi nedenlerden dolayı Kuruluşumuzdan ayrılanların olması halinde isimlerinin engeç bir ay içinde bildirilmesi,


Gerekmektedir.


Bilginizi ve gereğini rica ederiz.


Özay ATBAŞ Yusuf TOPRAK

Daire Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Yardımcısı


Dağıtım:

4 No’lu Plan
Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No: 2 Kat: 2 ULUS 06101 ANKARA

Telefon: (0 312) 560 56 64 – 560 51 30 Faks: (0 312) 309 56 58 e-posta: persinavlar@ptt.gov.tr/ http://www.ptt.gov.tr


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconPtt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconİnsan kaynaklari daire başkanliğI

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconİstanbul büYÜKŞEHİr belediye başkanliğI İnsan kaynaklari ve eğİTİm daire başkanliğI

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconT. C. Balikesir belediye başkanliğI İnsan kaynaklari ve eğİTİm müDÜRLÜĞÜ

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconT. C. Avcilar belediye başkanliğI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconİnsan kaynaklari ve eğİTİm müDÜRLÜĞÜ

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconİnsan kaynaklari ve eğİTİm müDÜRLÜĞÜ

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconİnsan kaynaklari ve eğİTİm müDÜRLÜĞÜ

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconTmo toprak mahsulleri ofiSİ genel müDÜRLÜĞÜ tekniK İŞler daire başkanliği ankara, TÜRKİye 300. 000 ton kapasiteli hububat depolari yapimi iŞİne aiT

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı icon30 mayis 2013 İnsan kaynaklari ve destek hizmetleri Şube müDÜRLÜĞÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page