TÜrk hava kurumu üNİversitesi DÖnem projesi hazirlama esaslari

Reklamlari:Indir 70.33 Kb.
TitleTÜrk hava kurumu üNİversitesi DÖnem projesi hazirlama esaslari
Date conversion28.06.2013
Size70.33 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://adem.bartin.edu.tr/upload/THK_DoNEM_PROJESi_YAZIM_ESASLARI__1_.docx
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

DÖNEM PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI


1.Dönem Projesinin Kapsamı:


Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, dönem projesi dersini alacağı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak, yarıyıl sonunda dönem projesine yönelik yazılı bir rapor vermek zorundadır. Bilimsel nitelikli bir problemi veya konuyu tanımlamayı, veri toplamayı, verileri analiz edip tartışmayı ve sonuçları bilimsel yazım kurallarına uygun bir düzen içinde raporlamayı içeren dönem projesinin şekil şartları aşağıda belirtilmiştir.


2.Projenin Biçime İlişkin Özellikleri


2.1.Şekil Kuralları


Proje, kağıdın bir yüzüne, 12 punto boyutunda Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, dik ve normal harflerle yazılır. Dipnotlar ise, 10 punto boyutunda, metnin genelinde kullanılan yazı karakterinde, dik ve normal harflerle yazılır. Aynen veya kısaltılarak yapılan alıntılar tırnak içinde ve italik karakter kullanılarak belirtilir. Koyu (bold) harfler başlıklarda, yatık (italik) yazı yabancı dildeki deyim ve özel isimlerde kullanılır. Projelerde yazım (imlâ) ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzunda öngörülen kurallara uyulur, ifadelerde genellikle üçüncü tekil şahıs kullanımına özen gösterilir.

Sayfaların kenar boşlukları , yukarıdan ve soldan 4 cm. aşağıdan 3 cm. ve sağdan 2 cm. olmalıdır. Başlıkların puntosunun metin yazılarının puntosundan daha belirgin olması için 14 puntoya ayarlı ve koyu yazılması gereklidir. Sayfa numarası sayfanın sağ üst köşesinde olmalı ve gösterilmesine kapak sayfasından sonra başlanmalıdır. Şekil ayarları bütün proje boyunca aynı tutulmalıdır.


2.2.Kapak


Her projenin mutlaka bir kapak sayfası olmalıdır. Bu sayfada projenin başlığı, hazırlayan öğrencinin ve sunulan öğretim üyesinin adı, hazırlanma tarihi gibi bilgiler belirtilmelidir. Başlık projenin konusunu ve çalışma alanını kısaca belirtmelidir.


2.3.İçindekiler


Başlık sayfasının ardından projenin içindekileri sayfa numaraları ile gösteren bir kısım bulunmalıdır. Eğer kullanıldıysa tablolar, grafikler ve haritalar da ayrı bir başlık altında sayfa numaraları ile birlikte belirtilmelidir.


2.4.Özet


İçindekiler sayfasının ardından projenin konusunu, çalışma alanını ve hipotezini en fazla 200 kelime ile anlatan bir özet kısmı yer almalıdır. Projeyi hazırlayanın kendi cümleleri ile yazılmış olan bu kısımda, projenin neyi içerdiği ve amacı belirtilmelidir.


2.5.Başlıklar


Proje giriş, ana metin ve sonuç şeklinde oluşturulmalıdır. Ana metnin başlıkları ve bunların alt başlıkları “ondalık” ya da “rakam-harf” sisteminde dizilebilir.


2.6. Metin


Proje metni genel olarak üç kısımdan oluşur: Giriş, ana metin ve sonuç. Ana metin kendi içinde alt başlıklara ayrılabilir.

Giriş bölümünde projenin amacı, önemi, proje konusuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar ve projenin hazırlanmasında kullanılacak yöntem belirtilir ve ardından ana metin yazımına geçilir.

Ana metinde konu üzerinde var olan bilgiler ile araştırma konusunun ilişkisi ortaya konmaya çalışılır. Önemli olan konular ayrıntılı biçimde açıklanır. Araştırma konusu üzerindeki mevcut tartışmalar ışığında, yapılan çalışmanın konuyu nasıl geliştirdiği gösterilir. Açık ve sade bir dil kullanılmalıdır. Her konuya ayrılacak yer, konunun önemiyle doğru orantılı olmasına dikkat edilmelidir. Metnin uzunluğundan ziyade metinde yer alan bilgilerin geçerli, güvenilir, önemli ve anlaşılır olması gerekir. Metin konusunun işlenişi, ele alınan örnekler ve varılan sonuçlar, işlenen konu ile anlamlı bir bağlantı içerisinde olmalıdır.

Projenin sonuç kısmında ise projenin amacına yönelik ortaya konulan tüm bilgiler kısaca özetlenir ve varılan sonuçlara değinilir. Projenin niteliğine göre, saptanan sorunlara veya konuya yönelik öneriler yapılır. Bu bölümde projenin nasıl bir fikri desteklemek için yazıldığı ve gelecekte bu konuda ne gibi çalışmalar yapılabileceği hususunda öneriler de belirtilebilir.


2.7. Kaynaklar


Yararlanılan kaynakların gösterildiği bölümdür. Bu bölümde, farklı türden kaynaklar birer satır boşluk bırakarak yazılmalıdır. Kaynağın künyesi yazılırken yazarın adı, soyadı, kaynağın tam adı, basım tarihi, basım evi ve basım yeri gibi hususların tam olarak belirtildiğinden emin olunmalıdır.


3.Dönem Projesinin Değerlendirilmesi


Öğrencinin, dönem projesi dersinin not değerlendirmesi, proje danışmanı tarafından yapılır. Dönem projesi başarılı (S) ya da başarısız (U) olarak değerlendirilir. S ve U notları genel not ortalamasına katılmaz. 


Ek 1: Dış Kapak Örneği


T.C.

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI


Proje Ödevi


TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI MECLİSTE TEMSİL

EDİLEN SİYASİ PARTİLERİN PROGRAMLARINDA

SEKTÖREL REKABET STRATEJİLERİ


Hazırlayan

Sabahattin ÇETİN


Danışmanı


Y.Doç.Dr. Şaban ESEN


Bartın 2012


Ek 6: İçindekiler Sayfası Örneği

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET .............................................................................................................iii

ÖNSÖZ ..........................................................................................................v

İÇİNDEKİLER .............................................................................................vi

TABLOLAR LİSTESİ ..................................................................................xx

ŞEKİLLER LİSTESİ ....................................................................................xx

GRAFİKLER LİSTESİ ................................................................................xx

KISALTMALAR LİSTESİ ..........................................................................xx

GİRİŞ ............................................................................................................1

1. XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX ......................................................xx

1.1. Xxxx Xxxxx ............................................................................................xx

1.1.1. Xxxx Xxxxx …………….……………………………………............xx

1.1.2. Xxxx Xxxxx …………………………………………….....................xx

1.2. Xxxx Xxxxx ………………………………………………....................xx

2. XXXX XXXXX XXXXXXXXX …………………………………........xx

2.1. Xxxx Xxxxx …………………………………………………................xx

2.1.1. Xxxx Xxxxx ……………………………………………….................xx

2.1.2. Xxxx Xxxxx ……………………………………………...............…..xx

2.2. Xxxx Xxxxx ………………………………………………..............…..xx

3. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX .......................................................xx

SONUÇ ..........................................................................................................xx

KAYNAKÇA ................................................................................................xx

EKLER ...........................................................................................................xx


Ek 10: Kaynakça Sayfası Örneği

KAYNAKÇA

Anonim (2005); Öğrenen Organizasyonlar, KalDer Yayınları, İstanbul.

Aslan, Nurdan (1995); Uluslararası Özel Sermaye Akımları: Portföy Yatırımları ve Sıcak Para Hareketleri, Evrim Yayınları, İstanbul.

Bağdigen, Muhlis ve Ahmet Beşkaya (2002); “How Accurate is Revenue Forecasting in Turkey? An Empirical Analysis,” Yapı Kredi Economic Review, Cilt 3, Sayı 2, s. 29-37.

Balassa, Bela (1991); Economic Policies in the Pacific Area Developing Countries, McMillan Press, New York.

Berry, John N. (February 1998); “Educate Library Leaders,” Library Journal, http://www.epnet.com/ehost, (Erişim Tarihi: 03.04.2006).

Ceylan, Ali ve Turhan Korkmaz (2004); Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 2. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa.

DPT (2004); Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–2005) 2004 Yılı Programı Destek Çalışmaları, http://ekutup.dpt.gov.tr/program/, (Erişim Tarihi: 22.02.2005).

Hirst, P. ve G. Thompson (1998); Küreselleşme Sorgulanıyor, (Çev.: Ç. Erdem ve E. Yücel), Dost Kitabevi, Ankara.

İMKB (2005); “Hisse Senedi Getirileri,” http://www.imkb.gov.tr/Yayinlar/Yayin1, (Erişim Tarihi: 03.04.2005).

İTO (2003); Ekonomik Rapor, İTO Yayınları No: 2003–57, İstanbul.

Korkmaz, Turhan (1999); Hisse Senedi Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Ekin Kitabevi, Bursa.

Murat, Güven (2002); “Dünyada ve Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Nedenleri, Boyutları ve Çözüm Önerileri,” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s. 45–62.

Orhunbilge, Neyran, Ali Sait Albayrak ve Nizamettin Bayyurt (2006); Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.

Öztürk, Nurettin (2003); “Serbest Bankacılık: İskoçya ve ABD Deneyimleri ve Gü-nümüzde Uygulanabilirliği,” IV. Liberal İktisatçılar Kongresi, 9–11 Nisan, Kapadokya-Ürgüp, s. 24–28.


METİN İÇİNDE VE KAYNAKÇADA GÖSTERME YÖNTEMLERİ

Tek Yazarlı Kitap:

Kaynakçada:

Kaplan, Ramazan (1997); Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, 2. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara.

Metin İçinde: (Kaplan, 1997: 34–45).

İki Yazarlı Kitap:

Kaynakçada:

Saban, Metin ve Necmettin Erdoğan (2010); Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Genişle-tilmiş 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

Metin İçinde: (Saban ve Erdoğan, 2010: 120).

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Kaynakçada:

Orhunbilge, Neyran, Ali Sait Albayrak ve Nizamettin Bayyurt (2006); Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.

Metin İçinde: (Orhunbilge vd., 2006: 330-333).

Kaynakçada:

Anderson, David R., Dennis J. Sweeney ve Thomas A. Williams (1994); An Introduc-tion to Management Science, 7th Edition, West Publishing Company, New York.

Metin İçinde: (Anderson vd., 1994: 245-247).

Derleme Kitap:

Kaynakçada:

Tüylüoğlu, Şevket ve Hamza Çeştepe (2004); “Kalkınma Teorilerinin Temelleri ve Gelişimi,” Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, (Der.: Sami Taban, Muhsin Kar), Ekin Ki-tabevi, Bursa.

Metin İçinde: (Tüylüoğlu ve Çeştepe, 2004: 35–38).

Çeviri Kitap:

Kaynakçada:

Hirst, P. ve G. Thompson (1998); Küreselleşme Sorgulanıyor, (Çev.: Ç. Erdem ve E. Yücel), Dost Kitabevi, Ankara.

Metin İçinde: (Hirst ve Thompson, 1998: 34–45).

Kurum Yayını:

Kaynakçada:

İTO (2003); Ekonomik Rapor, İTO Yayınları No: 2003–57, İstanbul.

Metin İçinde: (İTO, 2003: 34–45).

Makale:

Kaynakçada:

Bozan, Mahmut (2003); “Merkeziyetçi Yönetimden Yerinden Yönetime Geçişte Al-ternatif Yaklaşımlar: MEB Örneği”, TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, s. 26–44.

Metin İçinde: (Bozan, 2003: 26-44).

Kaynakçada:

Takım, Abdullah (2011), ‘’Evaluation of Empirical Findings Measuring the Effective-ness of Monetary Transmission Mechanism in Turkey’’, International Research Journal of Finance and Economics, Issue, 61, January, ss. 85-98.

Metin İçinde: (Takım, 2011: 85-98).

Yazarsız/Anonim-Kolektif Yayınlar:

Kaynakçada:

Anonim (2005); Öğrenen Organizasyonlar, KalDer Yayınları, İstanbul.

Metin İçinde: (Anonim, 2005: 3–5).

Yayınlanmamış Tezden Yapılan Alıntılar:

Kaynakçada:

Öz, Yaşar (2005); “Alternatif Bir Finansman Aracı Olarak Barter ve Barter’ın Türki-ye’deki İşletmelerde Finansman Amaçlı Kullanımı,” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Metin İçinde: (Öz, 2005: 122–123).

Tebliğ:

Kaynakçada:

Başar, Sinan (2006); “Bilgi Güvenliği İçin Yer Değiştirme Esaslı ve Rasgele Anahtarlı Yeni Bir Şifreleme Algoritması”, Türkiye İstatistik Kurumu 15. İstatistik Araştırma Sempoz-yumu, Bildiri Özetleri, ss. 35-49.

Metin İçinde: (Başar, 2006: 44–48).

Elektronik Ortamdan Yapılan Alıntılar:

Kaynakçada:

DPT (2004); Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–2005) 2004 Yılı Programı Destek Çalışmaları, http://ekutup.dpt.gov.tr/program/pdf, (Erişim: 22.02.2005).

Metin içinde: (DPT, 2004: 48).

Kaynakçada:

Berry, John N. (1998); “Educate Library Leaders,” Library Journal, http://www.epnet.com/ehost, (Erişim: 03.04.2006).

Metin içinde: (Berry, 1998:48).

Kaynakçada:

İMKB (2005); “Hisse Senedi Getirileri,” http://www.imkb.gov.tr/Yayinlar/Yayin1, (Erişim Tarihi: 03.04.2005).

Metin içinde: (İMKB, 2005: 48).

Kaynakçada (alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa):

DİE (2005); http://www.die.gov.tr/konularr/kulturIst.htm, (Erişim: 27.06.2005).

Metin içinde: (DİE, 2005).

Kaynakçada (alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa):

SPK (2006); http://www.spk.gov.tr/HaberDuyuru/haberduyuru.htm?tur=teblig, (Eri-şim Tarihi: 10.05.2006).

Metin içinde: (SPK, 2006).

Yazarın Adı Anılarak Yapılan Atıflar: … Aksoy (2005:23–27)’a göre “…”.

Birkaç Yazara Birlikte Yapılan Atıflar:

Eserlerin tamamına yapılan atıflarda: (Orhunbilge, 2000; Sharma, 1996; Esen, 1993).

Eserin belirli sayfa/sayfalarına yapılan atıflarda: (Orhunbilge, 2000:48; Sharma, 1996:153–155).

Aynı Yazarın Birden Çok Eserinden Yapılan Alıntılar: Eserler yayın yılına göre en önce yayınlanandan başlanarak sıralanır. Aynı yıl içindeki yayınlar a, b, c ile birbirinden ayırt edilir.

Kaynakçada:

Orhunbilge, Neyran (2000a); Tanımsal İstatistik Olasılık ve Olasılık Dağılımları, Av-cıol Basım Yayın, İstanbul.

Orhunbilge, Neyran (2000b); Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.

Orhunbilge, Neyran (2004); Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Teknikleri, Avcıol Ba-sım Yayın, İstanbul.

Metin içinde: (Orhunbilge, 2000a:48–49); (Orhunbilge, 2000b:20–23; Orhunbilge, 2004:53–57).


Muhtemel Konu Başlıkları

S.No

Konu

Hazırlayan

Telefon

1

Türkiye’de Sağlık Turizmi2

Sağlık Kurumlarında TKY Uygulamaları3

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları4

Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma5

Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetim6

Sağlık Kurumlarında TKY7

Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlamasının Önemi8

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama9

Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi10

Sağlıkta ekonomik değerlendirme teknikleri11

Genel Sağlık Sigortası ve Türkiye uygulaması,12

Sağlıkta Ödeme Yöntemleri13

Özel sağlık sigortacılığı14

Sağlık hizmetlerinin finansmanı15

Özel sağlık yatırım projelerinin ticari acıdan değerlendirilmesi ve analizi16

Hastane işletmelerinde personel maliyetleri17

Sağlık işletmelerinde ilk madde ve malzemelerin yönetimi ve kontrolü18

Sağlık işletmelerinde maliyetlerin dağıtımı19

Hastane işletmelerinde bütçeleme20

Sağlık işletmelerinde maliyet etkinlik analizi21

Sağlık işletmelerinde verimlilik22

Sağlık işletmelerinde fayda maliyet analizi23

Sağlık işletmelerinde maliyet hacim kar analizi24

Sağlık işletmelerinde hizmet maliyetlerinin hesaplanması25

Hastane işletmelerinde muhasebe uygulamaları26

Sağlık hizmet piyasasında arz ve talep analizi ve piyasa dengesi27

Sağlık bakımda piyasa aksaklıklarına neden olan faktörler ve kamunun müdahelesi28

Sağlık hizmetlerinde kalite ve verimlilik ilişkisi29

Sağlık hizmetlerinde Kalite Maliyetleri30

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Sağlık işletmelerinde UygulanmasıAdd document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

TÜrk hava kurumu üNİversitesi DÖnem projesi hazirlama esaslari iconTÜZÜĞÜ Türk Hava Kurumu Basımevi-Ankara 25 Kasım 2006 TÜrk hava kurumu

TÜrk hava kurumu üNİversitesi DÖnem projesi hazirlama esaslari iconTÜZÜĞÜ Türk Hava Kurumu Basımevi-Ankara 2009 TÜrk hava kurumu

TÜrk hava kurumu üNİversitesi DÖnem projesi hazirlama esaslari iconTÜrk hava kurumu üNİversitesi memur-sen konfederasyonu -meridyen eğİTİm merkezi arasinda

TÜrk hava kurumu üNİversitesi DÖnem projesi hazirlama esaslari iconİZMİr kâTİP Çelebi ÜNİversitesi LİsansüSTÜ tiptauzmanlik alani, seminer, tez çalişmasi ve dönem projesi dersleri uygulama esaslari

TÜrk hava kurumu üNİversitesi DÖnem projesi hazirlama esaslari iconTürk Hava Kurumu Genel Başkanlığından

TÜrk hava kurumu üNİversitesi DÖnem projesi hazirlama esaslari iconTürk Hava Kurumu Genel Başkanlığından

TÜrk hava kurumu üNİversitesi DÖnem projesi hazirlama esaslari iconTürk Hava Kurumu Genel Başkanlığından

TÜrk hava kurumu üNİversitesi DÖnem projesi hazirlama esaslari iconTÜrk hava kurumu tüRKİye açik yelkenkanat

TÜrk hava kurumu üNİversitesi DÖnem projesi hazirlama esaslari iconTürk Hava Kurumu: Turkish Aviation Association

TÜrk hava kurumu üNİversitesi DÖnem projesi hazirlama esaslari iconT. c burdur valiLİĞİ TÜrk hava kurumu orta okulu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page