C programlama Dilinde Kullanılan Basit Komutlar Algoritma, Akış Şeması, nın c dilinde ki muadili

Reklamlari:Indir 405.49 Kb.
TitleC programlama Dilinde Kullanılan Basit Komutlar Algoritma, Akış Şeması, nın c dilinde ki muadili
Page1/5
Date conversion27.06.2013
Size405.49 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www1.gantep.edu.tr/~ozcan/ders/prgTem/algoritma/cpp_emin.docx
  1   2   3   4   5

C Programlama Dilinde Kullanılan Basit KomutlarAlgoritma, Akış Şeması, nın C dilinde ki muadili

Algoritma

Akış Şeması

C kod satırı

Başla#include main() {


Oku A
Scanf ("%d" ,&A);


Yaz A
printf( "%d" ,A);


Eğer A>3 ise B=4
if( A>3) B=4;


Git Adım3 eAdim3:


goto Adim3;Tekrarla, i=1 den 10 a kadar bir arttırarak

C =C+i komutunu uygula

For(i=1;i<=10;i++) C=C+i;

A nın beşinci elamanına 3 değerini ata yani

A[5]=3 olsun

1


A[4]=3;

Sinüs 30 un değerini A ya ata yani

A=SIN(30) olsun

2


A=sin(30);


Dur
}Not: Tanımlamalarda, kullanımı isteğe bağlı olan kurallar köseli parantez içine yazılmıştır. Köseli parantez içindeki kuralları kullanmayabilirsiniz.

 1. Açıklama cümleleri


Açıklama cümleleri programın işleyişine etki etmez. Programı dahi iyi anlamak için programcıya bilgi vermeyi amaçlayan cümlelerdir. Açıklama cümlesi için /**/ veya // işareti kullanılır.


// sağındaki yazıyı açıklama cümlesi yapar.

/* */ arasında kalan satırları açıklama cümlesi yapar. 1. Hiçbir şey yapmayan bir program yazın.

AKIŞ ŞEMASI

BAŞLA

DUR


C++

#include "stdafx.h" // derleyici önyüklemeleri stdafx.h a yüklemiş. Kullanılması mecburidir.

int main() // main(){ fonksiyonu programın başlama noktasıdır.

{

/*

Kod yazacak olsaydık

buraya yazardık

*/

} // } güzel parantez main blok’unun sonudur. Dolayısıyla programı durdurur.


Alg

 1. BAŞLA

 2. DUR

Ekr


1) main( ){

C programlama dili genelde fonksiyonlardan meydana gelir. C programı başlama yeri main(){} fonksiyondur. main() fonksiyonu olmayan programlar derleyici tarafından derlenemezler. Algoritma ve Akış Şemasında bulunan BAŞLA komutunun yerini C dilinde main() fonksiyonu alır.

 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

main() {

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı

 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

anafonksiyon() {

}

HATA MESAJI

Undefined symbol _main in module WINMAINNot: Bu örnekte main() fonksiyonu olmadığı için derleyici başlama yeri olan main() fonksiyonunu aramış bulamamıştır. Sonuçta yukarıdaki hata mesajını vermiştir.


Not: Yazılan C programı bilgisayarda çalışmaz derlenmesi gerekir. Derlenen, C kodlarını makine diline çevirir. Bilgisayar sadece makine dilini anlar, C dilini anlamaz. Derleyici derleme esnasında kod satırlarında hata varsa, bu hataları listeler. Listenin içinde hataların yanında uyarılar da vardır. İngilizcemiz iyi değilse sadece yanlışlara bakmamız daha iyi olur. İngilizce ERROR keli yanlış anlamına gelmektedir. Yani listedeki ERROR satırına bakmamız ve gerekirse diğer satırlara bakmamız tavsiye edilir.


Örnek2 yı derlediğimizde ekrana gelen liste aşağıdaki gibiydi. Biz sadece ERROR satırı dikkate aldık.


1


2) printf( )

Ekrana yazı yazmak için genellikle printf() fonksiyonu kullanılır. C derleyicisi printf() fonksiyonunu tanımaz. printf() fonksiyonunun bulunduğu stdio.h kütüphanenin de programa eklenmesi gerekir. stdio.h dosyasını programa eklemek için #include komutunu kullanılır.


STDIO.H kütüphanesindeki diğer foksiyonlar aşağıdadır.

clearerr(), fclose(), fcloseall(), fdopen(), feof(), ferror(), fflush(), fgetc(), fgetchar(), fget(), pos(), fgets(), fileno(), flushall(), fopen(), fprintf(), fputc(), fputchar(), fputs(), fread(), freopen(), fscanf(), fseek(), fsetpos(), ftell(), fwrite(), getc(), gets(), getw(), perror(), printf(), putc(), putchar(), puts(), putw(), remove(), rename(), rewind(), rmtmp(), scanf(), setbuf(), setvbuf(), sprintf(), sscanf(), strerror(), _strerror(), tempnam(), tmpfile(), tmpnam(), ungetc(), unlink(), vfprintf(), vfscanf(), vprintf(), vscanf(), vsprintf(), vsscanf()


Printf() fonksiyonu parantez içine çift tırnak "" içinde yazılan yazıları % ve \ değilse ekrana yazar. 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "Merhaba" );

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
Merhaba
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

main()

{

printf( "Merhaba" );

}


HATA MESAJI

Function printf should have a prototypeNot: Bu örnekte printf() fonksiyonu kullanılmış ama printf() fonksiyonu derleyiciye tanıtılmamış. Ya sıfırdan printf fonksiyonu yazmamız gerekir yada #include komutunu programa ekleyerek printf fonksiyonunu derleyiciye tanıtmalıyız.

Hata (=ERROR) mesajında programa 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "63" );

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
63
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "63+63" );

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
63+63
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "63"+"63" );

}

HATA MESAJI

Invalid pointer addition


Not: Bu örnekte çift tırnak içine yazılı iki veri toplanmak istenmiştir. C dilinde çift tırnak içindeki veri alfabetik bir veridir (yani yazıdır.) ve alfabetik veriler toplama operatörü ile toplanmazlar. İki yazıyı sprintf() gibi fonksiyonlarla yan yana yazılabilinirler.


printf() ile rakamı direk yazmak mümkün değildir. Rakamın hangi tipte, ne kadar uzunlukta yazılacağını da belirtilmelidir. Yüzde işareti (%) ve yüzde işaretinden hemen sonra gelen format karakterleri; yazılacak bilginin tamsayı olarak mı, küsuratlı şekilde mi yoksa farklı bir formatta mı yazılacağını belirler.


format karakter leri

Format

Anlamı

%d

Tamsayıyı (=int) onluk sistemde yazar.

%ld

Uzun (=long) tamsayıyı onluk sistemde yazar.

%x

Pozitif (=unsigned) tamsayıyı onaltılık sistemde yazar.

%lx

Pozitif uzun tamsayıyı onaltılık sistemde yazar.

%u

Pozitif tamsayıyı onluk sistemde yazar.

%o

Pozitif tamsayıyı sekizli sistemde yazar.

%f

Küsüratlı (float, double) sayıyı onluk sistemde yazar.

%lf

Double türünü onluk sistemde yazar.

%e

gerçek sayıları üstel biçimde yazar.

%c

Char veya int türünü karakter görüntüsü olarak yazdırır.

%s

yazı olarak yazdırır.

Not: e, g, x yerine E,G, X formatları kullanılırsa semboller büyük harfle gösterilir 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "%d",8 );

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
8Ayrıca ileri, geri, aşağı, yukarı, bir sayfa sonra gibi yer belirtmek için kullanılan sözcükler klavyede birer tuş ile ifade edilmektedirler dolaysıyla bunlar birer harf olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlanan özel harfleri(=karakterler) ASCII olarak bilinir. Bu karakterleri printf fonksiyonunun format kısmında kullanacaksak başlarına ters bölü işareti ‘\’getirilir.


Ters Bölü işaretiyle birlikte kullanılan karakterler

karakter

Tanım

ASCII

'\0'

NULL karakter

0

'\a'

çan sesi (alert)

7

'\b'

geri boşluk (back space)

8

'\t'

tab karakteri (tab)

9

'\n'

aşağı satır (new line)

10

'\v'

düşey tab (vertical tab)

11

'\f'

sayfa ileri (form feed)

12

'\r'

satır başı (carriage return)

13

'\"'

çift tırnak (double quote)

34

'\\'

ters bölü (back slash)

92
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "Ali\nVeli ");

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
Ali

Veli


Not: Print fonksiyonunun formatı aşağıdaki gibidir.

int printf ( const char *format [, argument, ...]);

Yani

int printf ( format [,veri1, veri2, …]);


Yukarıdaki tanımlamada geçen köşeli parantez ister kullan ister kullanma anlamındadır.


Ayrıca printf() fonksiyonu işlevini yaparken başarısız olursa negatif , başarılı olursa pozitif bir sayıyı geri döndürür.


Örnek:

int a;

a=printf("63") ; // a nın değeri 2 oldu;

printf

Yukarıda görüldüğü gibi birinci format (%d) birinci veriye yani 33 e; ikinci format (%d) ikinci veriye (77) ye aittir.


Ayrıca formatın kaç haneli olacağı % ile d arasına yazılmalıdır. Örneğin verinin 5 hanelik bir yere yazılmasını istiyorsak %5d formatını kullanırız. 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "%d" ,63);

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
63
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "%d" , 33+77);

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
110
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "33");

printf( "77");

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
3377
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "%d" ,33);

printf( "%d" ,77);

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
3377
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "%d " ,33);

printf( "%d" ,77);

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
33 77
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "%d%d" ,33,77);

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
3377
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "%d %d" ,33,77);

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
33 77
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "%d\n%d" ,33,77);

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
33

77
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "%5d\n%5d" ,33,77);

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
33

77
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "A%d\nB%d" ,33,77);

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
A33

B77
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "%f\n%f" ,33.15,77.15);

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı
33.15

77.15
 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

#include

main()

{

printf( "\n\n\n%d\n" ,33+77);

}

Ekran Girdisi

Ekran Çıktısı


110  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

C programlama Dilinde Kullanılan Basit Komutlar Algoritma, Akış Şeması, nın c dilinde ki muadili iconC++ programlama dilinde olan çoklu kalıtım özelliği Java programlama dilinde yoktur, bunun sebeblerini biraz sonra inceliyeceğiz. Java programlama dilinde

C programlama Dilinde Kullanılan Basit Komutlar Algoritma, Akış Şeması, nın c dilinde ki muadili iconProgramlama diLİnde algoritma algoritma Nedir?

C programlama Dilinde Kullanılan Basit Komutlar Algoritma, Akış Şeması, nın c dilinde ki muadili iconProgramlama diLİnde algoritma algoritma Nedir?

C programlama Dilinde Kullanılan Basit Komutlar Algoritma, Akış Şeması, nın c dilinde ki muadili iconDerleme ve Yorumlama + Algoritma, Akış diyagramı, Organizasyon şeması

C programlama Dilinde Kullanılan Basit Komutlar Algoritma, Akış Şeması, nın c dilinde ki muadili iconKonuşma dili: insanların günlük hayatta kullandıkları dildir. Konuşma dilinde kelimelerde bazen ses ve şekil değişiklikleri görülebilir. Konuşma dili sözlü olduğu için kalıcı değildir. Konuşma dilinde genellikle dil kurallarına uyulmaz

C programlama Dilinde Kullanılan Basit Komutlar Algoritma, Akış Şeması, nın c dilinde ki muadili iconAzeri AĞizlari ve ÇAĞDAŞ tatar diLİnde kullanilan bir kisim eski TÜrk kökenli kelimelerin diLBİLİM ve KÖkenbiLİm açisindan açiklianmasi

C programlama Dilinde Kullanılan Basit Komutlar Algoritma, Akış Şeması, nın c dilinde ki muadili iconAzeri AĞizlari ve çAĞDAŞ tatar diLİnde kullanilan bir kisim eski TÜrk kökenli kelimelerin diLBİLİm ve kökenbiLİm açisindan açiklianmasi

C programlama Dilinde Kullanılan Basit Komutlar Algoritma, Akış Şeması, nın c dilinde ki muadili iconGeleneksel küLTÜRÜMÜzde ve âŞiklarin diLİnde

C programlama Dilinde Kullanılan Basit Komutlar Algoritma, Akış Şeması, nın c dilinde ki muadili iconGeleneksel küLTÜRÜMÜzde ve âŞiklarin diLİnde su*

C programlama Dilinde Kullanılan Basit Komutlar Algoritma, Akış Şeması, nın c dilinde ki muadili iconÂŞiklarin diLİnde ve telinde göNÜl kavrami*

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page