ÖĞretmenler iÇİN ÜSTÜn yetenekli EĞİTİme iLİŞKİn tutum öLÇEĞİ: adaptasyon çalişmasi

Reklamlari:Indir 100.88 Kb.
TitleÖĞretmenler iÇİN ÜSTÜn yetenekli EĞİTİme iLİŞKİn tutum öLÇEĞİ: adaptasyon çalişmasi
Date conversion15.02.2013
Size100.88 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://eefdergi.erzincan.edu.tr/ojsfiles/journals/1/articles/802/supp/802-914-1-SP.docx
ÖĞRETMENLER İÇİN ÜSTÜN YETENEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: ADAPTASYON ÇALIŞMASI


Özet


Bu çalışma, Üstün Yetenekli Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği (ÜYETÖ) ülkemizdeki adaptasyonunu amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, çalışma grubu olarak 2011-2012 öğretim yılında Zonguldak ve Isparta ilinde ilköğretim okullarında görev yapan 347 öğretmen belirlenmiştir. Veriler kişisel bilgi formu ve Üstün Yetenekli Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. ÜYETÖ geçerliliği için içerik ve yapı geçerliliği araştırılmıştır. İçerik geçerliliğine yönelik olarak üstün yetenekli eğitimle ilgili uzman 3 kişiden görüş alınmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık Cronbach α katsayısı 0.69 olarak bulunmuştur. Doğrulayı Faktör Analizi (DFA) sonucunda ölçekte bazı modifiksayonlara gidilmiştir. Faktör analiz bulguları orijinal çalışmayı destekler niteliktedir. ÜYETÖ Türkçe versiyonunun özellikleri, Türk öğretmenlerinin üstün yetenekli eğitime ilişkin tutumlarını ölçmek için uygundur.


Anahtar kelimeler: Üstün yetenekli eğitimi, tutum, geçerlik, güvenirlik


ADAPTATION STUDY OF TURKISH VERSION OF THE ATTITUDE SCALE TOWARDS GIFTED EDUCATION FOR TEACHER USE


Abstract


This research was performed to adapt Attitude Scale towards Gifted Education (ASGE) in our country. The research was applied with 347 primary teachers who worked in Zonguldak ve Isparta city at 2011-2012 educational term. The data obtainde from the demographic form and ASGE. Validity of ASGE which are content and structure validity was investigated. The content validity, views of three on gifted education were taken and structural validity was made for factor analysis. The scale of structural validity was examined . Reliability internal consistency coefficient of the scale was found to be α=0.69. As a result of confirmatory factor analysis (CFA) with the study group of participants some modifications were made. The fit indices were deemed satisfactory as orginal scale. Therefore, the psychometric properties of the Turkish version of ASGE were satisfactory and can be used to measure attitude towards gifted education of Turkish teachers.


Key words: Gifted education, attitude, validity, reliability


GİRİŞ


Günümüzde eğitimde fırsat eşitliği perspektifinden bakılarak, her bireyin yeteneklerinin maksimum düzeyde geliştirmesinin bireysel hakkı olduğu söylemiyle tartışılan konular arasında üstün yetenekli eğitim meselesi gelmektedir. Ancak üstün yetenekli eğitimle ilgili çalışmalar gelişmiş ülkelerde iyi bir nokta gelmiş olmasına rağmen Türkiye’de son yıllarda önemi anlaşılmaya başlanmıştır (Ataman, 1998; Levent, 2011). Üstün yetenekli bireyin tanımı şu şekilde yapılabilir; zekâ, yaratıcılık, liderlik kapasitesi veya özel alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen IQ puanı 130 ve üstü olan öğrencilerdir (MEB, 2012). Bir çok araştırmacı tarafında üstün yetenekli bireylerin normal eğitim olanaklarında, eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadıkları belirlenmiştir. Bu yüzden bir çok ülkede üstün yetenekli bireylerin eğitim gereksinimleri ihmal edilmektedir (Abram, 1982; Gallagher, 2003; Mönks & Pflüger, 2005; Renzulli & Reis, 1985; Sak, 2011; VanTassel-Baska, 1997). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde öğrenciyi aktif kılan, ilk elden deneyim sağlayan yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmiş programlarla eğitim gereksinimleri karşılanabilir (Feldhussen, 1986; Hebert & Neumeister, 2000; Renzulli, 1998; Sak, 2011; Tomlinson, 1999). Bu eğitim programlarını uygulayabilecek eğitimcilere de ihtiyaç vardır. Ancak, üstün yetenekli çocuklara sunulan eğitim ve bu eğitimin onların akademik ve duygusal gereksinimlerini karşılamaya etkileri ile ilgili öğretmenlerin bilgi eksikliğinin olduğu birçok araştırmada vurgulanmaktadır (Gallagher, 1996; Gross,1994; Sak, 2011). O yüzden ilk önce yapılması gereken bu çocuklar için oluşturulan programlara ve üstün yetenekli eğitime ilişkin öğretmenlerin tutumlarının ne şekilde olduğunun belirlenmesidir (Davis & Rimm, 2004).


Üstün yetenekli eğitimle ilgili önemli çalışmaların ABD ve Kanada’da başladığı görülmektedir (Gross, 1994; Renzulli & Reis, 1985; Gagne &Nedau, 1985). Bu çalışmalarla ilgili olarak toplumun bilhassa öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin üstün yeteneklilik ve üstün yetenekli eğitimi ile ilgili tutumu belirlemek için ölçek geliştirme çalışmasının Kanada’da Nedau (1984) ve Gagne ve Nedau (1985) tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu ölçeğin orjinali “Opinions about the Gifted and Their Education” olarak belirtilmektedir. O zamandan bu zamana kadar birçok araştırmada kullanılan bu ölçeğin ülkemizdeki üstün yetenekli eğitimle ilgili çalışmalarda kullanılması oldukça önemlidir. Bu açıdan ÜYETÖ’nün adaptasyon çalışmasının yapılması amaçlanmıştır.


Bu çalışmada, ÜYETÖ’nün adaptasyon çalışması yapılan Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir olup olmadığı araştırma sorularına cevap aranmıştır.


YÖNTEM VE MATERYAL


Araştırma Modeli


Bu araştırmada öğretmenlerin üstün yeteneklilik ve üstün yetenekli eğitime ilişkin tutumların belirlenmesinde tarama modeli kullanılmıştır (Büyüköztürk vd. 2011).


Çalışma Grubu


Alan yazında, adaptasyon çalışmalarında ölçekte bulunan madde sayısının ortala on katı bir örnekleme ulaşılması önerilmektedir (Tezbaşaran, 1997; Tavşancıl, 2002). ÜYETÖ 34 maddeden oluşmaktadır. O yüzdem çalışmaya Zonguldak ilinde 2011-2012 öğretim yılında ilköğretim okullarında görev yapan 347 öğretmen çalışma grubu olarak alınması yeterli görülebilir. Öğretmenler belirlenirken üstün yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarının ortaya çıkmasında etkili olan branşlar olan, müzik, resim, matematik, fen, sınıf öğretmenliği (2. ve 3. sınıfı okutan) ve okul öncesi belirlenmiştir. BİLSEM yönergesine gore üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasında 2 ve 3. sınıf öğretmenlerinin önerisi dikkate alınmaktadır. Aşağıda çalışma grubuna dikkat edilen öğretmenlerin demografik özellikleri verilmiştir (Tablo 1).


Tablo 1: Örneklemdeki öğretmenlerinin sosyo-demografik özellikleri


Cinsiyet (N=347)
f

%
Erkek

135

38,9
Kadın

212

61,1

Branş (N=347)

Fen ve Teknoloji

44

12,7
Matematik

48

13,8
Müzik

17

4,9
Görsel Sanatlar

16

4,6
Teknoloji Tasarım

28

8,1
Sınıf

154

44,4
Türkçe

40

11,5

Yaş (N=347)

20-25 yıl

22

6,3
26-30 yıl

71

20,5
31-35 yıl

98

28,2
36-40 yıl

67

19,3
41-45 yıl

43

12,4
46-50 yıl

20

5,8
51 + yıl

26

7,5

Kıdem (N=347)

20-25 yıl

48

13,8
26-30 yıl

88

25,4
31-35 yıl

71

20,5
36-40 yıl

66

19,0
41-45 yıl

36

10,4
46-50 yıl

14

4,0
51 + yıl

24

6,9

Mezun olunan okul (N=347)

Eğitim Enstitüsü

28

8,1
Eğitim Fakültesi

309

89,0
Yüksek Lisans

10

2,9Veri toplama araçları


Demografik bilgi formu ilköğretim öğretmenlerinin özelliklerini belirlemek için kullanılmıştır. Ayrıca 34 maddeden oluşan ÜYETÖ veri toplamak için kullanılmıştır.


Üstün Yeteneklilik ve Üstün Yetenekli Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği: ÜYETÖ, ilk defa Nedau (1984) ve Gagne ve Nedau (1983) tarafından geliştirilen (Opinions about the gifted and their education) ölçeğin orjinali 34 maddedir. ÜYETÖ, 5’li likert tipte bir ölçek olup, Üstün Yeteneklilerin İhtiyaçları ve Destek Boyutu, Üstün Yeteneklilere Özel Hizmetlere Karşı Olma, Üstün Yeteneklilerin Toplumsal Değeri, Üstün Yeteneklilerin Dışlanması ve İzolasyon, Özel Yetenek Sınıfları Oluşturma, Sınıf Atlatma olmak üzere 6 boyuttan oluşmaktadır.


Araştırmanın Etiği


ÜYETÖ ni geliştiren araştırmacılardan biri olan Francouis Gagne’den ölçeğin Türkçeye uyarlanması için e-posta ile yazılı izin alınmıştır.

BULGULAR


ÜYETÖ Türkçe formunun geçerliliği


Dil ve anlam geçerliliğini saptamak için ilk olarak ÜYETÖ on tane iyi ingilizce bilen dilbilimci tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Beş uzmandan ingilizce ve türkçe versiyonların benzerliklerinin dil ve anlam açısından karışılaştırılması ile ilgili görüş alınmıştır. Uzmanlardan 0-10 arasında puan vermeleri istenmiştir. Uzmanlar görüşleri arasında uyum olduğu berlirlenmiştir. Ardından ölçeğin Türkçe formu, her iki dili iyi derecede bilen iki dilbilimci tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Çevirilerin orijinal ölçek ile benzer olup olmadığına bakılmıştır. İçerek geçerliliği ile ilgili olarak da üstün yetenekli eğitim alanında çalışan üç alan eğitimcisinin görüşü alınmıştır.


Uzman değerlendirmelerinden sonra birkaç maddede değişiklik yapılmıştır. Aradından 20 deneme olarak ilköğretim öğretmenine uygulama yapılmıştır. Olumsuz geri bildirimler olmadığından geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına geçilmiştir. Verilerin toplanacağı Zonguldak ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden izin alınmıştır. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS programınaa girilmiştir. Ayrıca doğrulayıcı faktör analizi için AMOS programı kullanılmıştır.

Doğrulayıcı Faktör Analizi

Bu çalışmada Gagne & Nedau (1985) tarafından geliştirilen ÜYETÖ’nün 6 faktörlü yapıda olup olmadığının anlaşılması için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapmaya karar verilmiştir (Barrett, 2007). DFA için Amos programı kullanılmıştır. Yapısal Eşitlik Modeli için alan yazından istenen değerler olan uyum indeks değerleri incelenerek yorum yapılmıştır (Byrne, 2011). DFA sürecinde Ki-Kare uyum testi (χ2), İyilik Uyum İndeksi (GFI), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI), Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI), ve Yaklaşık Hata Ortalama Karekökü (RMSEA) gibi istatistiki değerler belirlenmiştir (Byrne, 2011). Faktör yapısının uyumlu olması için χ2/df oranının 3 ya da daha düşük olması gerektiği, RMSEA anlamlılık düzeyinin .06’dan düşük olması gerektiği, NFI,GFI, AGFI CFI, değerlerinin .90’dan büyük olması gerektiği belirtilmektedir (Kline, 1998; Kahn, 2006; Hoe, 2008). Genelde, iyi bir uyumdan söz edebilmek içiçn bu değerlerin .90 ve üzerinde olması beklenir (Arbuckle, 2011). RMSEA değeri için ise ideal değer .05 ve altıdır (Hoe, 2008). DFA’da analiz sonucunda ilk model şu şekildedir.Şekil 1. Model 1 in gösterimi

χ2=1274.9, df=512, p=.000; RMSEA, 0.066; χ2/df=2.49; NFI=.549; CFI=.664; GFI=.810; PCLOSE= .000 olarak bulunmuştur.

Şekil 1 de gösterilen modelde, boyutlar arasındaki kovaryanslarının anlamlılık düzeyleri incelenmiştir. p değerlerinin .005 den büyük olan gruplar belirlenmiştir. Bu alt boyutlar, needs-reject arasında (.211), needs –accele arasında (.538), resist-social arasında (.277), social-reject arasında (.221) ve social-reject arasında (.55). Modelin daha uyumlu olması için p değerinin 0.05 den büyük olduğu ilişkilerin yeniden kurularak model oluşturulması önerilmektedir (Hoe, 2008; Arbuckle, 2011). Bu yüzden Model 2 oluşturularak DFA yeniden yapılmıştır (Bkz.Şekil 2).Şekil 2. Model 2 nin gösterimi

χ2=1283.2, df=517, p=.000; RMSEA, 0.065; χ2/df=2.48; NFI=.546; CFI=.662; GFI=.807; PCLOSE= .000 olarak bulunmuştur.


Burada RMSEA değerin çok az olsa düşüş görülmüştür. Ancak Model 2 de maddeleri regresyon ağırlıkları indeksine bakılmıştır. Bazı maddeleri farklı boyutlara girmesi halinde daha uyumlu bir modelin olabileceği DFA analizinde gözükmektedir (Hoe, 2008; Arbuckle, 2011). M.I. değerleri yüksek olan bu maddeler sırasıyla Madde24 (M.I.=6.802) ve Madde16 (M.I.= 31.802) şeklindedir. Ayrıca, Madde11 ve Madde21 inde benzer şekilde yüksek M.I değerleri bulunmaktadır. Bunların DFA da gözüken şekilde alt boyutlara yönlendirilmesiyle oluşturulan modelin uyumunda düşme meydana gelmiştir. Bu maddelerin ölçeğin teorik temellerini etkilemeyecek şekilde modelin oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Örneğin, “Madde24:Bir toplum ilerlemek için üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelidir.” Gagne (1991) ölçekte Need and Support (Needs of Gifted Children and Support for Special Services) yani “Üstün Yetenekli Bireylerin İhtiyaçlar ve Özel Hizmet Desteği) boyutu altına alınmıştır. Ancak yapılan DFA da çıkan sonuçlara göre Social Value (Social Usefulness of Gifted Persons in Society) yani “Üstün Yetenekli Bireylerin Toplumda Sosyal Kullanışlılığı-Değeri” boyutuna girmesi daha uygun görülmüştür.

“Madde16:Okullarımız üstün yetenekli öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamada zaten yeterlidir” Gagne (1991) ölçekte Rejection (Isolation of Gifted Person by Others in the Immediate Environment) yani “Üstün Yeteneklilere Özel Hizmetlere Karşı Olma” boyutu altına alınmıştır. Ancak yapılan DFA da çıkan sonuçlara göre Need and Support (Needs of Gifted Children and Support for Special Services) yani “Üstün Yetenekli Bireylerin İhtiyaçlar ve Özel Hizmet Desteği) boyutu altına alınmıştırŞekil 3. Model 3 ün gösterimi

χ2=1226.5, df=517, p=.000; RMSEA, 0.063; χ2/df=2.37; NFI=.546; CFI=.687; GFI=.813; PCLOSE= .000 olarak bulunmuştur.

Bunun dışında, ayrıca sekonder DFA modeli yapılarak durumu incelenmiştir. Bu model Şekil 4 de gösterilmiştir.Şekil 4. Model 4 ün gösterimi

χ2=1370.0, df=521, p=.000; RMSEA, 0.069; χ2/df=2.37; NFI=.516; CFI=.626; GFI=.794; PCLOSE= .000 olarak bulunmuştur.

Madel 4 incelendiğinde Model 3 deki uyum indekslerinde düşüşler görülmektedir. Yapısal Eşitlik Modeli ve DFA ile ilgili alan yazında belirtilen duruma göre en uygun modelin Model 3 olduğu görülmektedir (Hoe, 2008; Arbuckle, 2011).

Güvenilirliğe İlişkin Bulgular

ÜYETÖ güvenilir olup olmadığının araştırılması için cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı incelenmiştir.ÜYETÖ cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ise .69 bulunmuştur. Bu açıdan bakıldığında güvenilirlik katsayısı arzu edilen düzeye oldukça yakındır (Tavşancıl, 2002, Büyüköztürk, 2007).


TARTIŞMA ve SONUÇLAR


Yapılan çalışma sonucunda Gagne ve Nedau (1981) tarafından geliştirilen (Opinions about the gifted and their education) adlı ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması sonucunda geçerlilik ve güvenilirliği sağladığı görülmektedir. Yapılan DFA’da analiz sonucunda en uygun modelin araştırmada Model 3 olarak belirtilen model olduğu, χ2=1226.5, df=517, p=.000; RMSEA, 0.063; χ2/df=2.37; NFI=.546; CFI=.687; GFI=.813; PCLOSE= .000 olarak bulunmuştur. Bu bulgular ışığında modelin iyi uyumlu bir model olduğu söylenebilir (Byrne, 2011). Ardından yapılan güvenilirlik ve toplam-madde korelasyonu analizleri sonucunda da güvenilir bir ölçek de olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2007). Ancak, Model 2 ‘nin de iyi uyumlu bir model olduğu görüldüğü için isteyen araştırmacılar ölçeğin orijinal haliyle kullanması da uygun olduğu söylenebilir.

Çalışma sonunda elde edilen sonuçlara göre ÜYETÖ ülkemizdeki üstün yetenekli eğitimle ilgili araştırmalarda kullanıma uygun olduğu görülmüştür. ÜYETÖ nün Türkçe formu elde edilen şekliyle eklere konulmuştur. Üstün yetenekli eğitim ile ilgili araştırmalar açısından eksikliği bulunan ülkemizin araştırmaların hızlanması için üstün yetenekli eğitim ile ilgili ölçek geliştirme ve adaptasyon çalışmaları hız verilmelidir.


KAYNAKLAR

Abram, G.C. (1982). Gifted education: the recruitment/selection process of teachers for gifted elementary programs and the perceptions of teachers and principals. Doctoral Thesis, University of Southern California, USA.

Arbuckle, J.L. (2012). IBM SPSS Amos 19 User’s Guide. www.amosdevelopment.com/download/amos.pdf

Ataman A., (1998). Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 183-185.

Barrett, P. (2007). Structural equation modelling: adjudging model fit. Personality and Individual Differences. 42. 815-824

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8. baskı), Ankara: PegemA Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.,K., Akgün, Ö.,E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, PegemA yayıncılık, 8. baskı, Ankara.

Byrne, B.M., (2011), Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming. Second Edition. Mahwah, NJ: LEA, London.

Davis, G., & Rimm, S. (2004). Education of the gifted and talented (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Feldhussen, J. F. (1986). A conception of giftedness: conception of giftedness. In RJ. Steinberg, J.E Davidson (Eds), Conception of Giftedness. New York: Cambridge University press.

Nadeau, L. (1984). Construction d'une echelle rfattitude face a la douance (enfants doues)

[Construction of an attitude scale toward giftedness (gifted children)]. Unpublished master's thesis,University du Quebec a Montreal, Montreal.

Gagne, F., & Nadeau, L. (1985). Dimensions of attitudes toward giftedness. In A. H. Roldan, (ed.), Gifted and talented children, youth and adults: Their social perspective and culture (pp. 148-170). NY: Trillium Press.

Gagné, F. (1991). Brief presentation of Gagné and Nadeau‘s attitude scale: Opinions about the gifted and their education. Montreal: University of Québec.

Gallagher, J. J. (1996). Educational research and educational policy: The strange case of acceleration. In C. P. Benbow & D. Lubinski (Eds.), Intellectual talent: Psychometric and social issues (pp. 83-92). Baltimore: The John Hopkins University Press.

Gallagher, J. J. (2003). Issues and challenges in the education of gifted students. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (3rd ed.) (pp. 11-23). Boston: Pearson Education.

Gross, M. U. M. (1994). Changing teacher attitudes to gifted students through inservice training. Gifted and Talented International, 9(1), 15-21.

Hébert, T. P., & Neumeister, K. L. S. (2000). University mentors in the elementary classroom: supporting the intellectual, motivational, and emotional needs of high-ability students. Journal for the education of the gifted, 24, 122-148.

Hoe, S.L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling Technique. Journal of Applied Quantitative Methods. 3(1). 76-83.

Kline, R. B. (1998). Principal and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.

Levent, F. (2011). Üstün yenekli çocukların hakları el kitabı, anne baba ve öğretmenler için. Çocuk vakfı yayınları, İstanbul.

MEB, Bilim Sanat Merkezi Yönergesi (2012). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html

Mönks, F.J. & Pflüger, R. (2005). Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective. Retrieved July 18, 2012, from www.bmbf.de/pub/gifted_education_21_eu_countries.pdf

Renzulli, J. S. & Reis, S. M. (1985). The schoolwide enrichment model: A comprehensive plan for educational excellence. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.

Sak, U. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programları modeli (ÜYEP) ve sosyal geçerliliği. Eğitim ve Bilim. 36(161), 1-17.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara. Nobel Yayıncılık.

Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. İkinci baskı. Ankara: Türk Psikologlar derneği yayınları.

Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

VanTassel-Baska, J. (1997). Excellence as a standard for all education. Roeper Review, 20(1), 9-12


Ek1. Üstün Yetenekli Eğitimi Tutum Ölçeği (ÜYETÖ)

1.Okullarımız üstün yetenekli öğrencilere özel eğitim hizmetlerini sunmalıdır.

2.Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gereksinimlerinin karşılanmasının en iyi yolu onları özel sınıflara koymaktır.

3.Özel eğitim hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyan öğrenciler öğrenme güçlüğü olan öğrencilerdir.*

4.Üstün yetenekli öğrenciler için yapılan özel programlar seçkincilik (elitizm) oluşturacağı için sakıncalıdır.*

5. Üstün yetenekli öğrenciler için yapılan özel eğitim hizmetleri ayrımcılığı gösteren bir işarettir.*

6.Üstün yetenekli öğrenciler için özel sınıflar oluşturulması, diğer öğrencilerin kendilerini değersiz hissetmesine neden olur.*

7.Sınıf atlayan üstün yetenekli öğrencilerin çoğu, kendilerinden yaşça büyük olan gruba sosyal uyum sağlamada zorluk çekerler.*

8.Üstün yetenekli öğrenci açısından bulunduğu sınıfta zaman kaybetmesi, atlanılan bir üst sınıfa uyum sağlamasından daha fazla zarar verir.

9.Üstün yetenekli çocuklar eğitim ihtiyaçları yeterince karşılanmadığı için okullarında genelde sıkılırlar.

10.Üstün yetenekli çocukların aileleri çocuklarının sınıf atlaması için devamlı baskı yapar.*

11.Üstün yetenekli öğrenciler eğitim ihtiyaçları yeterince karşılanmadığı için normal sınıflarda zamanlarını boşa harcarlar.

12.Bizler üstün yetenekli öğrencilerden çok öğrenme güçlüğü olan öğrencilere özel destek vermekle sorumluyuz.*

13.Üstün yetenekli kişiler toplumumuz için çok değerli bir hazinedir.

14.Okullarımızda üstün yetenekli öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçları sıkça ihmal edilmektedir.

15.Üstün yetenekli bireylerin, yeteneklerini tam olarak geliştirmek için özel ilgi ve desteğe ihtiyaçları vardır.

16.Okullarımız üstün yetenekli öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamada zaten yeterlidir.*

17.Toplumun üstün yetenekli bir bireyi olarak düşünülmeyi çok istiyorum.

18.Üstün öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesinde büyük sorumluluk ailelerinindir.*

19.Bir çocuk üstün yetenekli olarak etiketlenirse arkadaş edinmede daha fazla zorluk çeker.

20.Üstün yetenekli öğrencilerin normal sınıflarda öğrenim görmeleri sağlanmalıdır, çünkü üstün yetenekli öğrenciler diğer öğrencilerin için bir entellektüel uyarıcı rolü üstlenirler.*

21.Öğrencileri üstün yetenekli ve diğerleri diye ayırırsak, daha birçok etiketlemeleri de artırırız örneğin güçlü-zayıf, yeterli-yetersiz gibi.*

22.Bazı öğretmenler, üstün yetenekli öğrenciler tarafından otoritelerinin sarsıldığı hissederler.

23.Okullarımızda üstün yetenekli öğrencilerimiz zaten ayrıcalıklı konumdadır.*

24.Bir toplum ilerlemek için üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelidir.

25.Biz üstün yetenekli öğrencilere özel eğitim hizmeti sunmakla geleceğimizin söz sahibi sınıfını oluşturmaktayız.*

26.Vergi mükellefleri, küçük bir azınlık olan üstün yeteneklilerin özel eğitim ihtiyaçların için vergi vermek zorunda olmamalılar.*

27.Normal düzeydeki çocuklar toplumumuzun ana kaynağıdır, bu yüzden onlar ilgi odağımızda asıl onlar olmalılar.*

28.Eğer üstün yetenekli çocuklara özel destek ve ilgi verilirse kibirli veya bencil olabilirler.*

29.Üstün yetenekli öğrenciler sınıf atlatılırsa, önemli fikirlerini yitirirler (bilgilerinde boşluklar oluşur).*

30.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için ayrılan yatırımların aynısını üstün öğrenciler için de yapmalıyız.

31.İnsanlar tarafından kıskanıldıkları için üstün çocuklar genelde dışlanırlar.

32.Okulların normal programları üstün öğrencilerin entellektüel merakını söndürür.

33.Yarının toplumunun liderleri çoğunlukla günümüzün üstünlerinden meydana gelecektir.

34.Üstün çocukların büyük çoğunluğuna sınıf atlaması için izin verilmelidir.

* olumsuz ifadeler

ÜYETÖ Altboyutları (Modifiye edilmiş Model 3’e göre)

Üstün Yeteneklilerin İhtiyaçları ve Destek Boyutu: 1,9,11,14,15,16,30,32

Üstün Yeteneklilere Özel Hizmetlere Karşı Olma:3,4,5,12,18,23,26,27,28

Üstün Yeteneklilerin Toplumsal Değeri:13,17,24,25,33

Üstün Yeteneklilerin Dışlanması ve İzolasyon: 19,22,31

Özel Yetenek Sınıfları Oluşturma:2,6,20,21

Sınıf Atlatma: 7,8,10,29,34

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

ÖĞretmenler iÇİN ÜSTÜn yetenekli EĞİTİme iLİŞKİn tutum öLÇEĞİ: adaptasyon çalişmasi iconİstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

ÖĞretmenler iÇİN ÜSTÜn yetenekli EĞİTİme iLİŞKİn tutum öLÇEĞİ: adaptasyon çalişmasi iconTÜBİtak'ın desteklediği 'Üstün Yetenekli ve Zekalı Çocuklar Yaratıcı Doğa Eğitimi Projesi' kapsamında düzenlenen kamp, üstün yetenekli 52 çocuğu biraraya getirdi

ÖĞretmenler iÇİN ÜSTÜn yetenekli EĞİTİme iLİŞKİn tutum öLÇEĞİ: adaptasyon çalişmasi iconAnne ve baba olarak, üstün yetenekli çocuğa yapabileceğiniz en büyük yardım çocuğunuzun diğer çocuklardan farklı olmadığını kabul etmektir. Üstün yetenekli

ÖĞretmenler iÇİN ÜSTÜn yetenekli EĞİTİme iLİŞKİn tutum öLÇEĞİ: adaptasyon çalişmasi iconLezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum (lgyt) Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

ÖĞretmenler iÇİN ÜSTÜn yetenekli EĞİTİme iLİŞKİn tutum öLÇEĞİ: adaptasyon çalişmasi iconÜstün Zekalı Ve Özel Üstün Yetenekli Çocuklar

ÖĞretmenler iÇİN ÜSTÜn yetenekli EĞİTİme iLİŞKİn tutum öLÇEĞİ: adaptasyon çalişmasi iconÜstün yetenekli çocukların yurtdışında öğrenimi için çıkarılmış olan 6660 sayılı yasadan yararlanan ünver, müziğe beş yaşında başlamış, Ankara Devlet

ÖĞretmenler iÇİN ÜSTÜn yetenekli EĞİTİme iLİŞKİn tutum öLÇEĞİ: adaptasyon çalişmasi iconKİMler üSTÜn yetenekli Çocuklardir?

ÖĞretmenler iÇİN ÜSTÜn yetenekli EĞİTİme iLİŞKİn tutum öLÇEĞİ: adaptasyon çalişmasi iconÜSTÜn yetenekli Çocuk kiMDİR?

ÖĞretmenler iÇİN ÜSTÜn yetenekli EĞİTİme iLİŞKİn tutum öLÇEĞİ: adaptasyon çalişmasi iconÜSTÜn yetenekli ÖĞrencilere yöneliK

ÖĞretmenler iÇİN ÜSTÜn yetenekli EĞİTİme iLİŞKİn tutum öLÇEĞİ: adaptasyon çalişmasi iconÜstün Yetenekli Çocukların Eğitimi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page