Kiziltepe iSTİklal iLKÖĞretim okulu t. C. Kiziltepe kaymakamliğI

Reklamlari:Indir 0.68 Mb.
TitleKiziltepe iSTİklal iLKÖĞretim okulu t. C. Kiziltepe kaymakamliğI
Page1/7
Date conversion22.05.2013
Size0.68 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/47/07/721866/dosyalar/2012_11/25064456_istiklal_okul_s
  1   2   3   4   5   6   7KIZILTEPE İSTİKLAL İLKÖĞRETİM OKULU

T.C.

KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


İSTİKLAL

İLKÖĞRETİM OKULU


2010 - 2014

DÖNEMİ

STRATEJİK PLANI
MARDİN 2010Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.

Mustafa Kemal ATATÜRK


İSTİKLÂL MARŞI


Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 


Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!


Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.


Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?


Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.


Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.


Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.


Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.


O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır  ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.


Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!


Mehmet Âkif ERSOYATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ


        Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

        Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

         Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

                                                                                            


ÖĞRETMEN MARŞI


Alnımızda bilgilerden bir çelenk,
Nura doğru can atan Türk genciyiz.
Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;
Korku bilmez soyumuz.


Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

Candan açtık cehle karşı bir savaş,
Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!
Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;
Durma durma koş.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.


İsmail Hikmet ERTAYLANÖNSÖZ


Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir.

Okulumuz misyon, vizyon ve stratejik planını ilk olarak 2000 yılında belirlemiştir. Okulumuz , daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle Sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır.

Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ı ilişkileri kapsayan 2010-2014 stratejik planı hazırlanmıştır.

Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler ;Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren gençler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkanlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız.

Kızıltepe İstiklal İlköğretim Okulu olarak en büyük amacımız yalnızca ilköğretim mezunu gençler yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan , hayata hazır , hayatı aydınlatan , bizleri daha da ileriye götürecek gençler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

Kızıltepe İstiklal İlköğretim Okulu’nun stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden den oluşan on kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir.

Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yıl sonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.

Kızıltepe İstiklal İlköğretim Okulu Stratejik Planı (2010-2014)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında yardımı olacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-GE birim sorumlusu …………………….. olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.


M.Fatih KARABOĞA

Okul Müdürü


İÇİNDEKİLER
KONULAR

SAYFA

ÖNSÖZ

7

BÖLÜM 1. ÖZET GİRİŞ

10

1.1.Stratejik Planlama Süreci

10

1.2.Stratejik Plan Çalışma ve Koordinasyon Ekibi

12

1.3.Okul Gelişim Yönetim Ekibi

12

1.4.Çalışma Takvimi

13

1.5.Planın Amacı

13

1.6.Planın Kapsamı

14

1.7.Planın Dayanağı (Stratejik plan Referans Kaynakları)

14

BÖLÜM 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

15

2.1.Kurum İçi Analiz

15

2.1.1.Okulun Tarihçesi ve Yapısı

15

2.1.2.Okulun İletişim Bilgileri

15

2.1.3.Kuruluşun Personel Yapısı

16

2.1.4.Mevcut Örgüt Yapısı

17

2.1.5.Öğrenci Durumu

18

2.1.6.Ödül Durumu

18

2.1.7.Disiplin Durumu

18

2.1.8.Sosyal Etkinlikler Durumu

18

2.1.9.Öğrenci Başarı İstatistikleri

19

2.1.10.Doğrudan Geçen Öğrenci Sayıları

19

2.1.11.Okulun Fiziki İmkanları

19

2.1.12.Bina Yerleşim Alanı

20

2.1.13.Mali Durum

20

2.1.14.Teknolojik Alt Yapı

20

2.2.Öğrenci Yapısı

21

A.Eğitim –Öğretim Durumu

21

2.2.1.Merkezi Sınavlardaki Başarı Durumu

21

2.2.2.Yıl Sonu Başarı Durumları

21

2.2.3.Yarışmaya Katılım ve Başarı Durumu

21

B.Sosyal Kültürel Faaliyetler

22

C.Sportif Faaliyetler

22

D.Projeler

22

BÖLÜM 3. ÇEVRE ANALİZİ

23

3.1.Veli Profilimiz

23

3.2.Paydaş Analizi

24

3.3.İç Paydaşlar

25

3.4.Dış Paydaşlar

25

3.5.Paydaş Hizmet Matrisi

25

3.6.Çevre Analizi Etki Değerlendirmesi

26

BÖLÜM 4. MİSYON VE VİZYON

27

4.1.Misyon ve Vizyonumuz

27

4.1.1.Misyonumuz

27

4.1.2.Vizyonumuz

27

4.1.3.İlkelerimiz ve Değerlerimiz

27

4.1.4.Kurumsal Değerlerimiz

28

4.1.5.GZFT ( SWOT ) Analizi

29

BÖLÜM 5.STRATEJİK AMAÇLAR

30

5.1.Stratejik Amaçlar

30

5.1.1.Stratejik Amaç 1

30

5.2.Maliyetlendirme

32

A.Maliyet Tablosu

32

B.Kaynak Tablosu

33

5.2.1.İzleme ve Değerlendirme

34

İmza Sirküleri

34
BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ


1.1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ


Okulumuzun Stratejik Planına (2010-2014) Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE) tarafından, Okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten taslak oluşturularak başlanmıştır.

Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Okulumuzda OGYE üyleri içerisinden “Stratejik Planlama Çalışma Ekibi” kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır.

Stratejik planlama konusunda 2010 yılı Mart ayında İlçemizde İl Ar-Ge Birimi personeli tarafından gerçekleştirilen seminerlerle okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve tüm bölüm şefleri olmak üzere geniş bir paydaş katılımı sağlanmıştır. Seminerde Strateji Planı hazırlama yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına ilişkin konularda bilgiler alınmıştır.


Stratejilerin Belirlenmesi;

Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır.

Bu çalışmalarda izlenen adımlar;

1.Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar;

a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı.

2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zamana bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.

3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı.

4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi.

5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.

6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu.

7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi.

8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı.

9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı.

Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Kızıltepe İstiklal İlköğretim Okulu’nun 2010-2014 dönemi stratejik planına son halini vermek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Stratejik Planlama Uzmanlarına elektronik posta gönderilerek görüş istenmiştir.

Görüşleri doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almıştır.


1.2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİSTRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

M.FATİH KARABOĞA

OKUL MÜDÜRÜ

2

A.VAHAP SELÇUK

MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI

3

ASLAN ÖNER

MÜDÜR YARDIMCISI

4

BURHAN KIZILÇINAR

REHBER ÖĞRETMEN

5

EBRU ERDOĞAN

REHBER ÖĞRETMEN

6

CANER ÖKDEM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ

7

CİHAN KALIN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ

8

GONCA BULUT

MATEMATİK ÖĞRETMENİ

9

RAMAZAN DAL

MATEMATİK ÖĞRETMENİ

10

BEYDA ERCAN

SINIF ÖĞRETMENİ


1.3. OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZOKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

M.FATİH KARABOĞA

OKUL MÜDÜRÜ

2

A.VAHAP SELÇUK

MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI

3

ASLAN ÖNER

MÜDÜR YARDIMCISI

4

BURHAN KIZILÇINAR

REHBER ÖĞRETMEN

5

PINAR KANDEMİR

REHBER ÖĞRETMEN

6

CANER ÖKDEM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ

7

CİHAN KALIN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ

8

GONCA BULUT

MATEMATİK ÖĞRETMENİ

9

RAMAZAN DAL

MATEMATİK ÖĞRETMENİ

10

BEYDA ERCAN

SINIF ÖĞRETMENİ

15

KENAN AKDOĞAN

OKUL-AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI

16

YAVUZ KANDEMİR

MUHTAR

17

OZAN GÜLTEKİN

ÖĞRENCİ

18

SULTANİ AKTÜRK

ÖĞRENCİ

19

SEVCAN ÖZGÜN

ÖĞRENCİ

20

İSMAİL DUMAN

ÖĞRENCİ

21

ÇİÇEK DUMAN

ÖĞRENCİ

22

HAYRİ ÖZGÜN

VELİ

23

ABBAS ÇELİK

VELİ
1.4. ÇALIŞMA TAKVİMİ


No

Faaliyet

2010

Şub.10

Mar.10

Nis.10

May.10

Haz.10

Tem.10

Ağu.10

Eyl.10

Eki.10

Kas.10

Ara.10

1

Hazırlık Dönemi - Eğitim Çalışmaları

 X

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Paydaş Tespiti ve Analizi

 

  X

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Durum Analizi

 

 

  X

  X

 

 

 

 

 

 

 

4

Misyon, Vizyon, İlke Değerler

 

 

 

  X

  X

 

 

 

 

 

 

5

Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi

 X6

Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi

 

 

 

 

  X

  X

 

 

 

 

 

7

Stratejik Planın Taslak çalışması

 

 

 

 

  X

  X

 

 

 

 

 

8

Stratejik Planın

Yazılması

 

 

 

 

 

  X

  

 

 

 

 

9

Stratejik Planın sonuçlandırılması X

10

Stratejik Planın İl Stratejik Planlama Birimine Teslimi

XTablo 1: Çalışma Takvimi


1.5. PLANIN AMACI


AMAÇ


Bu stratejik plan dokümanı, Kızıltepe İstiklal İlköğretim Okulu’nun yürüttüğü faaliyetleri, Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamak, var olma nedenini tanımlayarak geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmak, yürüttüğü faaliyetlerin stratejik amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yaparak katılımcı bir yönetim anlayışıyla stratejik planlama yapmak.

1.6. PLANIN KAPSAMI


KAPSAM

Bu stratejik plan dokümanı Kızıltepe İstiklal İlköğretim Okulu’nun 2010–2014 yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır1.7. PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI)


DAYANAK

Sıra No

Referans Kaynağının Adı

1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

3

DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu

4

2007–2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı

5

2007–2009 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program

6

2007–2013 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

7

Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat

8

Milli Eğitim Strateji Belgesi

9

Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar

10

Milli Eğitim Şura Kararları

11

TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları

12

Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler

13

Bakanlık Stratejik Plan Taslağı

14

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı

15

Diğer Kaynaklar


BÖLÜM 2: MEVCUT DURUM ANALİZİ  1   2   3   4   5   6   7

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Kiziltepe iSTİklal iLKÖĞretim okulu t. C. Kiziltepe kaymakamliğI iconT. C. Kiziltepe kaymakamliğI İbrahim Özmen İlköğretim Okulu

Kiziltepe iSTİklal iLKÖĞretim okulu t. C. Kiziltepe kaymakamliğI icon12. 03. 2010 Ö L ü m I l a n I kızıltepe Mahallesinden

Kiziltepe iSTİklal iLKÖĞretim okulu t. C. Kiziltepe kaymakamliğI icon16. 01. 2010 Ö L ü m I l a n I kızıltepe Mahallesinden

Kiziltepe iSTİklal iLKÖĞretim okulu t. C. Kiziltepe kaymakamliğI iconFerhan Kızıltepe – Biyografi

Kiziltepe iSTİklal iLKÖĞretim okulu t. C. Kiziltepe kaymakamliğI iconİLİ : mardiN İLÇESİ : kiziltepe kurumun adi

Kiziltepe iSTİklal iLKÖĞretim okulu t. C. Kiziltepe kaymakamliğI iconKiziltepe iLÇe protokol listesi

Kiziltepe iSTİklal iLKÖĞretim okulu t. C. Kiziltepe kaymakamliğI iconKiziltepe iLÇe protokol listesi

Kiziltepe iSTİklal iLKÖĞretim okulu t. C. Kiziltepe kaymakamliğI iconT. C. Kiziltepe belediye başkanliği su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Kiziltepe iSTİklal iLKÖĞretim okulu t. C. Kiziltepe kaymakamliğI iconİlan kiziltepe malmüDÜRLÜĞÜnden satışı Yapılacak Taşınmazın

Kiziltepe iSTİklal iLKÖĞretim okulu t. C. Kiziltepe kaymakamliğI iconKiziltepe kiz teknik V meslek lisesinde kriz yönetiMİ ve

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page