TÜRKİYE’de üNİversitelerde internet kullanimi

Reklamlari:Indir 48.84 Kb.
TitleTÜRKİYE’de üNİversitelerde internet kullanimi
Date conversion11.02.2013
Size48.84 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://inet-tr.org.tr/inetconf6/tammetin/tuna-tam.doc


TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDE İNTERNET KULLANIMI

ÖZETİnternet yirminci yüzyılın son on yılına damgasını vurmuş, ancak asıl etkileri yirmi birinci yüzyılda görülecek olan bir bilişim teknolojisi ürünüdür. İnternetin sıradan kullanıcılar için günlük yaşantıyı olumlu ve olumsuz yönde etkileyen bir yere sahip olduğu söylenebilir. Ancak internetin asıl bilgi işlem ve iletişim amaçlı kullanımı, bilimsel amaçlı kullanımıdır. Bu, bir yerde üretilen bir bilginin çok hızlı ve sınırsız bir şekilde yayılması ve kullanıcıların erişimine sunulması ile anlam kazanır. Bilginin internet üzerinden yayılması ve kullanıcılara sunulması ise büyük oranda üniversitelerde gerçekleştirilebilecek bir olaydır. Bundan dolayı üniversitelerin internetten yararlanmaları, bunun için gerekli bilimsel, teknik ve insan gücü kaynaklarına sahip olmaları büyük bir önem taşımaktadır. Yukarıda belirtilen doğrultuda, bu çalışmada Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin internetten yararlanma düzeyleri 55 üniversitenin web sayfaları üzerinde derinlemesine analitik bir araştırma ile tespit edilmeye çalışılmıştır. İncelemede on başlıktan oluşan bir inceleme ölçütü (kriteri) belirlenmiş ve her bir üniversitenin web sayfasının bu ölçütlere ne kadar uyduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’deki üniversitelerin büyük bir kısmının internetten çok sınırlı ölçüde yararlandığı, verilen bilgilerin çok sınırlı ve sembolik olduğu, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye ulaşma ve kullanıcıların gereksinimlerini inter-aktif olarak karşılamaya yönelik uygulamaların çok sınırlı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla Türkiye’deki üniversiteler internet kullanımında daha yolun başındadır ve kat etmeleri gereken uzun bir yol vardır denilebilir.


USING OF INTERNET UNIVERSITIES IN TURKEY


ABSTRACT


Internet is a communication technology product that affected the last decade of the twentieth century; however, internet will be more effective in the twenty first century. It might be stated that internet has positively and negatively affected the daily life of ordinary users’. However, using of internet as a computing and communication technology is using of it for a scientific purpose. It means that to reach and to disperse of scientific knowledge and information to users undoubtedly and limitlessly. Universities are probably the best places of using internet for scientific purposes and to generate information technologies. Because of the fact that necessary resources using internet such as human resources and technological infrastructure of the universities are very important using of internet in the universities. As mentioned direction below, the main purpose of this is to examine internet using level of Turkish universities. In order to that 55 state and private universities’ web pages are searched and examined. A ten items investigation criteria is constructed to examine universities’ home pages and each home is compared with the criteria whether the home page is appropriate with the criteria or not. The findings of the research indicated that internet using level of Turkish universities is so limited. The information provided by the university web pages is so limited, most of the web pages have no access or limited access to reach advanced information about international agencies such international libraries. Additionally, most of the universities have no access about inter-active operations and inter-active teaching on the internet. In conclusion, using of internet universities in Turkey is limited and long way to go.
Yrd.Doç.Dr. Muammer TUNA


Muğla Üniversitesi, Fen-Ed. Fak., Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Muğla

Tel:252.413.0659

muammert@hotmail.com


Uğur ÖZSOY

Muğla Üniversitesi, Tek. Eğ. Fak. Öğ., Sosyolog, Muğla

Tel:252.212.4361
TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDE İNTERNET KULLANIMI

 1. GİRİŞ

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilgisayar ve son on yılında da internet günlük

yaşantımızı tümden değiştiren birer teknoloji ürünü olarak yaşantımızda önemli bir yer edinmiştir. Bilgisayar ve internetin günlük yaşantımızdaki yeri bilgi teknolojileri ya da eğlence ile sınırlı olmaktan çıkmış, bunun ötesinde ev işyerimizdeki davranışlarımızı ve yaşam biçimimizi derinden etkileyen bir konuma gelmiştir. Alış verişten bankacılığa; en son çıkan müzik parçaları ve sinema filmlerini izlemekten; mekansal olarak içinde bulunduğumuz mekandan, çok uzaklarda bulunan mekanlara ilişkin haber ve bilgilerin en ayrıntısına kadar izlenmesine; mekansal olarak çok uzaklarda yer alan en kritik operasyonların eş anlı olarak izlenmesine hatta inter-aktif olarak bu operasyonlar içinde uygulayıcı olarak yer almaya ve en önemlisi en son bilgilerin son hızla kullanıcılara ulaştırılmasına kadar bir işlem internet ve bilgisayar ile mümkün olabilmiştir.

Ancak bilgisayar ve internetin başka bir deyişle iletişim teknolojilerinin yaşantıda bu kadar etkili bir konuma gelmesi ya da bu teknolojilerin etkili olarak kullanımı, toplumsal olarak bu teknolojilerin kullanımına ne kadar hazır olunduğu ile ilgilidir. Doğal olarak ekonomik ve toplumsal olarak daha “ileri” düzeyde olan toplumlar bilgi teknolojilerinin uygulanması ve kullanılmasında da daha ileri düzeydedirler. Sosyo-ekonomik olarak ileri düzeyde olan ülkelerin ve toplumların üniversiteleri bilgi teknolojilerinin üreticileri, uygulayıcıları ve kullanıcıları iken; sosyo ekonomik yönden ileri düzeyde olamayan ülkelerin ve toplumların üniversiteleri bilgi teknolojilerinin sadece sınırlı ölçüde uygulayıcıları ve kullanıcıları durumundadırlar. Bu bağlamda, çok az sayıda Türkiye üniversitesi bilgi teknolojilerinin uygulayıcı ve kullanıcısı, büyük bir çoğunluğu ise henüz yeterince kullanıcısı bile değildir.

Bu tebliğde Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin internetten yararlanma düzeyleri incelenecektir. Söz konusu inceleme, 55 vakıf ve devlet üniversitesinin web sayfaları üzerinde yapılan analitik bir araştırmaya dayanmaktadır. Üniversitelerin web sayfaları incelenirken, web sayfalarının kapsamları ve içerikleri en zengin olan üniversitelerin web sayfaları dikkate alınarak 10 maddeden oluşan bir ölçüt (kriter) belirlenmiştir. Daha sonra araştırma kapsamı içine giren her üniversitenin web sayfasının söz konusu kriterlere uyup uymadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bundan ayrı olarak üniversitelerin interneti interaktif işlemler için kullanım kapasiteleri ve uzaktan öğretim için kullanım kapasiteleri incelenmiştir.

Bu tebliğin dayandığı araştırma, bir teorik modele dayalı olarak oluşturulmuş bir hipotetik modelin test edilmesi araştırması değil, salt durum tespitine dayalı (descriptive) bir araştırmaya dayanmaktadır. Bu tebliğde öncelikle bilgisayar ve internetin ortaya çıkışı ve gelişimi incelenecek, daha sonra Türkiye’deki üniversitelerde internet kullanımı, üniversitelerin internet sayfaları üzerinden yapılan bir araştırma ile tespit edilecektir. En sonun da ise internet kullanımı konusunda genel bir değerlendirme yapılacaktır.


 1. TARİHSEL TEMELLENDİRME

İnternetin ortaya çıkışını incelemeden önce, genel olarak bilgisayarın ortaya çıkışı ve gelişimi

incelenecektir. Bilgisayar kendine daha önce verilmiş programlar gereğince bilgileri elektronik bir hızla işleyen, giriş çıkış ünitelerini çalıştıran, bilgileri birleştiren ve çeşitli karşılaştırmaları otomatik olarak yapabilen bir makinedir (1).

Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bilgisayarın bir işlemi yapabilmesi için önceden programlanmış olması gerekmektedir. Eğer bilgisayara önceden bir program yüklenmez ise, bilgisayar tek başına hiçbir işlem yapamaz. Bilgisayarın kendini yönlendirecek bir operatöre ihtiyacı vardır.


2.1. BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bilgisayarın tarihi gelişimine bakıldığında ise, ilk elektronik-dijital bilgisayarın 1930’lu yılların sonunda Dr. John Atanasoff tarafından IOWA Devlet Üniversitesinde master öğrencilerinin matematik hesaplamalarını yapmaları için tasarlanmış olduğu görülür. Bugünkü anlamda bilinen bilgisayar ise 1946 yılında Penssylvania Üniversitesinde geliştirilmiştir. Geliştirilen bu bilgisayara ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) adı verilmiştir. ENIAC ordunun balistik tablolarını işlemek, hava tahmini yapmak ve atom enerjisi hesaplamaları yapmak için kullanılmıştır. ENIAC 30 ton ağırlığında ve bir salonu kaplayacak büyüklükteydi. İlk bilgisayar ile bugünkü avuç içi bilgisayarlar karşılaştırıldığında, bilgisayar teknolojisinin 54 yılda ne kadar yol kat ettiği daha iyi değerlendirilebilir. Temel olarak bilgisayar hızlı hesap yapabilen makinedir. Bilgisayarın bir işi yapabilmesi için program denilen bir dizi komutun bilgisayara girilmesi gerekmektedir. İlk bilgisayar olarak kabul edilen ENIAC’ı programlamak için yüzlerce kablo ve binlerce açma kapama düğmesi kullanılmıştır. 1946 yılında Dr. John Van Newman, Princeton Üniversitesinde “Stored Program Computer” mantığını ortaya atmıştır. Böylece ENIAC’ın programlanması için gerekli olan yüzlerce kablo ve binlec düğme gereksinimi ortadan kalkmıştır. Bu yeni teknik bilgisayar belleğinde program saklamaya olası kılmıştır. Bellekte bulunan programlar kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilmiştir. Bu teknik günümüz bilgisayarlarının da temelini oluşturmuştur (2).

Bilgisayar teknolojisindeki bu hızlı gelişme, bir çok bilgisayarı birbirine bağlayan internet ağının geliştirilmesini beraberinde getirmiştir. İnternet sayesinde dünya üzerindeki bir çok bilgisayar birbirine bağlanmış, bir çok bilgisayar kullanıcısı başka ağlara başka servislere ve istediği bilgiye ulaşmak olanağını bulmuştur. İnternet dünyayı o kadar küçültmüştür ki insanların dünyanın her hangi bir yerindeki her hangi bir bilgiye ulaşmaları ya da her hangi bir malı satın almaları sadece bir tuşa basmak kadar kolaylaşmış ve hızlanmıştır. Bir anlamda dünya insanoğlunu parmaklarının altına inmiştir.

  1. İNTERNETİN TARİHSEL GELİŞİMİ

İnternet ilk olarak 1962 yılında Lickleider tarafından hayal edilmiştir. Daha sonra Kleinrock

tarafından teknik alt yapısının temeli atılmıştır (3). Bu alt yapı çalışmalarından sonra internetin tam anlamıyla oluşması 1969 yılında olmuştur.

İnternetin tam olarak kuruluşu 1969 yılında Amerikan Savunma Bakanlığı’nın, üniversiteleri diğer savunma araştırma merkezlerine bağlama aşamasında olmuştur. Burada amaç esnek, görülmez bir araştırma aracı oluşturmaktı. Ağ özellikle bir merkezi olmayacak bir şekilde tasarlanmıştı. Böylece bir nükleer saldırı olduğunda yeni iletişim sistemi bütünü ile yok olmayacaktı (4). 1969 yılında Amerikan Savunma Bakanlığı geliştirme kolu olan Savunma İleri Düzey Araştırma Projeleri Kurumu bilgisayar bilimleri ve askeri araştırma projelerini desteklemek için ARPANET adında paket anahtarlama ağı oluşturmaya başlamıştır. Bu ağ ABD’deki üniversite ve araştırma kuruluşlarının değişik tipteki bilgisayarlarını da içererek büyüdü. 1973 yılında ağ için bir ptotokol seti geliştirmek amacıyla Stanford Üniversitesi’nde bir internet çalışma projesi başlatırldı. 1978’e kadar İletim Kontrol Protokolü’nün dört uyarlaması geliştirildi. 1980’de bu küme sabitleşti ve ARPANET’e bağlı bilgisayarlar arasındaki iletişim kolaylaştı. 1983’te tüm ARPANET kullanıcıları İletim Kontrol Protokolü/ İnternet Protokolü olarak bilinen yeni bir protokole geçiş yaptılar. ARPANET 1990 yılında kullanımdan kalktı. Yerine Amerika, Avrupa, Japonya ve Pasifik ülkelerinde ticari ve hükümet işletimindeki omurgalar aldı. ARPANET’in kaldırılmasına rağmen iletim kontrol protokolü/ internet protokolü kullanılmaya devam etti ve geliştirldi (5).

Bilgisayarın kullanımı yaygınlaştıkça internetin kullanımı da yaygınlaştı, hatta son zamanlarda internetin yaygınlaşması ve popülerliği bilgisayarın kullanımını geçti. İnsanlar giderek askeri amaçlar dışında da bilgileri ve araştırmaları paylaşmaya başladılar. Günümüzde (Mayıs 2000) 30 milyon bilgisayarın internete kayıtlı olduğu varsayılmaktadır. Bu rakam 1994 yılında sadece 2 milyon idi, sekiz ay önce ise 20 milyon olarak belirtilmektedir. Rakamların her geçen hızla büyümesi internetin ne derece hızlı geliştiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Halen internet kullananların sayısının 200-250 milyon civarında olduğu varsayılmaktadır. Gelişmenin çok dışında kalmış birkaç ülke ile bazı despotik ülkeler dışında hemen hemen tüm ülkeler internet konusunda ciddi çalışmalar içindedir. Kamu sektörü, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan çeşitli koalisyon örgütleri bu alanda çalışmalar yürütmektedirler. Pek çok ülke internette geri kalmanın hayati öneminin farkında olup büyük ve önemli projeler geliştirmektedirler. Bunlar arasında Singapur ve Malezya dikkati çekmektedir. Singapur, “Singapur-One” ile tüm ülkeyi kapsayan bir ağ kurmaktadır. Evlere kadar fiber optik kablo döşenmesi planlanmaktadır. Malezya’da ise yeni baştan elektronik olarak tasarlanmış bir şehir kurulması karalaştırılmıştır. Bu iki ülke donanım ve yazılım üretimi açısından da çok ciddi çabalar içindedirler.

  1. TÜRKİYE’DE İNTERNETİN GELİŞİMİ

Türkiye’de internet bağlantısı TR-NET (Türkiye İnternet Çalışma Grubu), TÜBİTAK ve

ODTÜ’deki internet servisleri aracılığı ile sağlanmaktadır (6). Türkiye 1993 yılının Nisan ayından beri internete bağlıdır. Türkiye’de ilk internet bağlantısı 1993 yılında ODTÜ tarafından gerçekleştirilmiştir. Ege üniversitesi ise 1994 yılında internet bağlantısını gerçekleştirmiştir.

TUR-NET’in devreye girmesinden sonra internet hizmeti vermek üzere bir çok ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) firma faaliyete geçmiştir. Daha önce sadece akademik kuruluşlar ve büyük şirketlerdeki kişilerin yaralanabildiği internet, ISS sayesinde herkes tarafından yararlanılabilir duruma gelmiştir. TUR-NET’in devreye girmesi, aynı zamanda Türkiye’deki internet alt yapısının düzene girmesini sağlamıştır.

Türkiye’de halen bireysel ve kurumsal bazda internet kullanımı çok fazla yaygın değildir. Ancak önümüzdeki on yıllık dönemde internet kullanımının hem kurumsal bazda hem de bireysel bazda oldukça yayınlaşacağı tahmin edilmektedir. 1. TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE İNTERNET KULLANIMI

  1. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Türkiye’deki üniversitelerin internetten yararlanma ve kullanım düzeylerini belirlemek

amacıyla 55 devlet ve vakıf üniversitesinin web sayfaları analitik olarak incelenmiştir. Bu incelemede amaç üniversitelerin web sayfalarının içerik ve kapsamlarını belirleyerek, internetten hangi düzeyde yararlandıklarını ortaya koymaktır. Araştırmayı gerçekleştirmek için, on maddeden oluşan bir inceleme kriteri belirlenmiştir. İnceleme kriterinin her maddesi bir üniversitenin web sayfasında olmasın gereken içerik zenginliğini ve kapsamını belirleyen maddelerdir. Belirlenen kriterler web sayfalarının içerileri en zengin olan üniversitelerin web sayfaları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Böylelikle her bir üniversitenin web sayfasının belirlenen kriterlere uyup uymadığı ya da ne kadar uyduğu belirlenerek, üniversitelerin internetten yaralanma düzeyeleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Üniversitelerin internetten yararlanma düzeylerini belirlenmek amacıyla oluşturulmuş kriterler şunlardır:

 1. Genel tanıtım, 2. Akademik birimler,

3. İdari birimler, 4. Duyurular,

5. İnternet hizmetleri, 6. Kütüphane hizmetleri,

7. Üniversite rehberi, 8. Linkler,

 1. Etkinlikler, 10. Sunulan hizmetler


3.2. BULGULAR VE TARTIŞMA

55 Üniversitenin web sayfaları tek tek incelenmiş ve sayfa içerikleri ve bu içeriklerin belirlenen

kriterleri içerip içermedikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre:

 • İnceleme kapsamı içinde yer alan üniversitelerin tümü internet üzerinden üniversitelerinin genel tanıtımını yapmaktadırlar.

 • İnceleme kapsamı içinde yer alan üniversitelerin tümü web sayfalarında akademik birimlerin genel tanıtımını yapmaktadırlar.

 • İnceleme kapsamı içinde yer alan üniversitelerin % 93’ü internet üzerinden üniversitelerinin idari birimlerinin tanıtımını yapmaktadır.

 • İnceleme kapsamı içinde yer alan üniversitelerin % 80’i web sayfalarında duyurular başlığı ile bir alt başlık oluşturmuştur.

 • İnceleme kapsamı içinde yer alan üniversitelerin % 51’i web sayfalarında internet hizmetlerine yer vermektedirler.

 • İnceleme kapsamı içinde yer alan üniversitelerin % 76’sı web sayfalarında kütüphane hizmetlerine yer vermektedir.

 • İnceleme kapsamı içinde yer alan üniversitelerin % 27’si web sayfalarında üniversite başlığı ile kişilerin ve birimlerin nasıl bulunabileceğine ilişkin bir hizmet vermektedir.

 • İnceleme kapsamı içinde yer alan üniversitelerin % 53’ü web sayfalarında link bağlantılarına yer vermektedir.

 • İnceleme kapsamı içinde yer alan üniversitelerin % 49’u web sayfalarında üniversitede gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi vermektedir.

 • İnceleme kapsamı içinde yer alan üniversitelerin % 23’ web sayfalarında üniversitenin verdiği genel hizmetler hakkında bilgi vermektedir.


Belirlenen 10 kriterin 55 üniversite açısından matematiksel dökümü verildikten sonra

öncelikle belirtilmelidir ki, üniversiteler internetten genellikle üniversitenin temel özelliklerini tanıtım amacıyla yararlanmakta, akademik eğitim öğretim ve üniversitenin ayrıntılı tanıtımı yapan üniversitelerin sayısı oldukça azdır.

Üniversilerin web sayfalarının içerikleri belirlenen kriterler doğrultusunda genel olarak değerlendirildikten sonra, şimdi de her bir kriterin ayrıntılı bir analizi yapılarak, üniversitelerin web sayfalarının daha ayrıntılı bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Üniversitelerin tamamının kullandığı genel tanıtım başlığı altında genellikle şu konulara yer verilmektedir: Bu bölümde üniversitenin tarihçesi, yerleşim planı, genel durum değerlendirilmesi bulunmaktadır. Ayrıca bu bölümde üniversite senatosu ve yönetim kurulu tanıtılmaktadır. Üniversitenin iş birliği yaptığı diğer üniversiteler de bu bölümde yer almaktadır. Ayrıca bu bölümde üniversitenin genel görümünü sunan fotoğraf ya da fotoğraflar yer almaktadır.

Yine üniversitelerin tamamının kullandığı akademik birimler başlığı altında ise şu bilgiler yer almaktadır. Bu bölümde üniversitelerin bünyesinde bulunan fakülte meslek yüksek okulu ve yüksek okullar, enstitüler ve uygulama merkezleri tanıtılmaktadır. Ayrıca fakülte ve yüksek okullarda yer alan bölümler de bu başlık altında tanıtılmaktadır. Maltepe Üniversitesi farklı olarak akademik personelin kısa özgeçmişli fotoğraflı tanıtımını da bu başlık altında vermiştir.

Araştırma kapsamı içinde yer alan üniversitelerin % 93’ünün kullandığı idari birimler başlığı altında ise şu konular yer almaktadır. Genel tanıtımda yer alan senato ve üniversite yönetim kurulu bu bölümde de yer almaktadır. Tanıtımı yapılan diğer birimler ise rektörlük ve genel sekreterliğe bağlı daire başkanlıklarıdır.

Araştırma kapsamı içinde yer alan üniversitelerin % 83’ünün kullandığı duyurular başlığı altında şu konulara yer verilmiştir. Bu bölümde üniversite yönetiminin almış olduğu genellikle öğrenci ile ilgili kararlar duyurulmaktadır. Ayrıca üniversite yapılan panel konferans türü akademik etkinlikler ile sportif ve kültürel etkinlikler de duyurular başlığı altında duyurulmaktadır.

Üniversitelerin % 51’inin kullandığı internet servisleri başlığı altında, üniversitelerin öğrencilere sağladığı bedava e-mail adresleri, internet servis hizmetleri, internette arama yapma ve üniversitelerin FTP servisleri yer almaktadır.

Üniversitelerin % 76’sının kullandığı kütüphane hizmetleri başlığı altında, kütüphane yönetmelikleri, kütüphanede bulunan kaynak sayısı, elektronik gazete ve dergilere ait bilgiler, katalog taraması, kütüphane çalışma saatleri yer almaktadır. İnternet üzerinden kütüphane hizmetleri ile ilgili geniş bir tartışma ileriki bölümlerde yer alacaktır.

Üniversitelerin % 27’sinin kullandığı üniversite rehberi başlığı altında, üniversite içinde aranan bir kişinin ismini girerek, söz konusu kişi ile ilgili temel bilgilere ulaşmak mümkündür. Ancak bu hizmeti veren üniversitelerin sayısı sadece 15’tir.

Üniversitelerin % 53’ünün kullandığı linkler başlığı altında, diğer üniversite ve kamu kuruluşlarına ulaşma olanağı sağlanmaktadır.

Üniversitelerin % 49’unun kullandığı etkinlikler başlığı altında, üniversitede gerçekleştirilen akademik, sportif ve kültürel etkinlikler hakkında bilgiler verilmektedir.

Üniversitelerin %23’ünün kullandığı hizmetler başlığı altında, üniversitelerin öğrencilere sunduğu sağlık, barınma, kafeterya, kütüphane, yemek ve sosyal faaliyet olanakları duyurulmaktadır.

Yukarıda belirtilen genel kriterler dışında üniversitelerin web sayfaları değerlendirildiğinde, genellikle “taşra üniversitesi” olarak adlandırılan Abant İzzet baysal, Adnan Menderes, Afyon, Kocatepe, Karadeniz Teknik, Maltepe, Niğde, Osmangazi, Sakarya, Selçuk, Trakya, Uludağ ve Karaelmas gibi Anadolu üniversitelerinde bulunulan şehrin tanıtımı yapılmaktadır. Bunun dışında Bahçeşehir, Koç, Maltepe, Kadir Has, İstanbul Kültür, Işık, İstanbul Bilgi Yedi Tepe gibi vakıf üniversitelerinde giriş koşulları, eğitim ücretleri ve burslar konusunda bilgi verilmektedir. Ayrıca bazı üniversiteler öğrenciler bedava web sayfası tasarımı olanağı tanımakta, araştırmacıların bilimsel yayınlaerını web sayfalarında yayınlamalarına olanak tanımaktadır.

Daha önce üniversitelerin interneti genellikle genel tanıtım amaçlı kullandıkları beklirtilmişti. Ancak ODTÜ, Sakarya ve Bahçeşehir gibi üniversiteler internet üzerinden eğitim vermeyi planlamaktadırlar.

Üniversitelerin internet üzerinden verdikleri kütüphane hizmetleri son derece sınırlıdır. Bu genellikle bazı elektronik yayınlara bağlantı şeklinde olmaktadır. Ancak herhangi bir internet bağlantısı ile bu yayınlara ulaşmak olanaklı olduğundan, üniversitelerin bu konudaki katkısı çok anlamlı değildir. Üniversite kütüphanelerinin internet üzerinden verdikleri diğer bir hizmet “on line” katalog taramasıdır. Ancak bunun için bir form doldurulmakta ve operatör verilen anahtar kelimeye göre bir tarama yapmaktadır. Araştırmacının doğrudan kendisinin tarama yapması olanağı yok gibidir. Türkiye’deki bazı üniversitelerin kütüphane katalogları birbirleriyle on line bağlantı halindedir, ve yukarıda belirtilen esasta katalog taraması yaptırılabilir. Halbuki Batı üniversitelerinde araştırıcı üniversite kütüphanesinin internet ağını kullanarak tüm üniversite kütüphanelerini kapsayacak şekilde tarama yapabilmekte ve başka üniversitelerden doğrudan ödünç kitap alabilmektedir. İnternet aracılığı ile tarama yapıp Bilkent Üniversitesi kütüphanesinden ödünç kitap istemek olasıdır.

Türkiye’deki üniversitelerin internet üzerinden interaktif işlem yapmaları çok sınırlıdır. Bazı üniversitelerde internet üzerinden ders listerine girilebilmekte sadece Sakarya Üniversitesi’nde internet üzerinden kayıt yaptırılabilmekte ve ders notlarına ulaşılıp transkript alınabilmektedir.


4. SONUÇ

Türkiye’deki üniversitelerin internet kullanımı genel olarak değerlendirildiğinde, üniversitelerin

interneti sadece genel tanıtım amaçlı olarak kullandıkları, daha ileri düzeyde ve ayrıntılı bilgilendirme ve bilgiye ulaşma amaçlı olarak kullanımın son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Üniversitelerin interneti eğitim amaçlı kullanmaları ve interaktif kullanmaları da son derece sınırlıdır. Bunun başlıca nedeni, bu konuda yeterli bilgi, teknoloji ve deneyim birikimin olmamasının yanı sıra nitelikli eleman yokluğudur. Ayrıca üniversitelerin bir çoğu zihniyet olarak internetin eğitim amaçlı olarak kullanımına hazır değildir. İnternetin en etkin biçimde kullanımı başka bir deyimle elektronik eğitim sadece bir teknolojik alt yapı sorunu değil, tümüyle örgütlenme ve zihniyet sorunudur. Öncelikle üniversitede yönetim düzeyinde bir elektronik eğitimi gerekli kılan bir zihniyet devrimi gereklidir.


5.KAYNAKÇA

 1. Dilek, Mustafa ve diğerleri, 1999, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Muğla Üniversitesi Yay., Muğla, s.7.

 2. Dilek, Mustafa ve diğerleri, 1999, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Muğla Üniversitesi Yay., Muğla, s.4.

 3. http://members.xoom.com/cenkie/terrapower.

 4. Steward, Winston, 1996, Herkes İçin Bilgisayar Rehberi, Çev. Serdar Yıldız, Sistem Yay., Ankara, s.140.

 5. http://members.xoom.com/cenkie/terrapower

 6. http://kurul.ubak.gov.tr.Araştırmada yer alan üniversitelerin web sayfası adresleri:

www.adu.edu.tr

www.akdeniz.edu.tr

www.aku.edu.tr

www.anadolu.edu.tr

www.ankara.edu.tr

www.bahcesehir.edu.tr

www.balikesir.edu.tr

www.beyu.edu.tr

www.bilkent.edu.tr

www.boun.edu.tr

www.cankaya.edu.tr

www.cc.cu.edu.tr

www.cumhuriyet.edu.tr

www.deu.edu.tr

www.dicle.edu.tr

www.dogus.edu.tr

www.dumlupinar.edu.tr

www.ege.edu.tr

www.erciyes.edu.tr

www.fatihun.edu.tr

www.gazi.edu.tr

www.gsu.edu.tr

www.harran.edu.tr

www.hun.edu.tr

www.ibu.edu.tr

www.ibun.edu.tr

www.iku.edu.tr

www.inonu.edu.tr

www.ısıkun.edu.tr

www.istanbul.edu.tr

www.karaelmes.edu.tr

www.khas.edu.tr

www.kku.edu.tr

www.kou.edu.tr

www.ktu.edu.tr

www.ku.edu.tr

www.maltepe.edu.tr

www.marun.edu.tr

www.metu.edu.tr

www.msu.edu.tr

www.mu.edu.tr

www.nigde.edu.tr

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

TÜRKİYE’de üNİversitelerde internet kullanimi icon''Sivil Toplum Örgütleri ve İnternet’’ 15 Nisan 2006, İnternet Kullanımı ve Veteriner Hekimlik

TÜRKİYE’de üNİversitelerde internet kullanimi iconTürkiye haritası ile türkçe sesli kullanım. İnternet kullanımı olmaksızın adres tarifi artık çok kolay

TÜRKİYE’de üNİversitelerde internet kullanimi iconTurkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tum boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılıpı ile

TÜRKİYE’de üNİversitelerde internet kullanimi iconEĞİTİmde internet kullanimi-2000 0

TÜRKİYE’de üNİversitelerde internet kullanimi iconİnternet sitelerinde jaws kullanimi

TÜRKİYE’de üNİversitelerde internet kullanimi iconInternet Bağlantısı Kullanımı hakkında ek bilgi

TÜRKİYE’de üNİversitelerde internet kullanimi iconInternet Bağlantısı Kullanımı hakkında ek bilgi

TÜRKİYE’de üNİversitelerde internet kullanimi iconInternet Bağlantısı Kullanımı hakkında ek bilgi

TÜRKİYE’de üNİversitelerde internet kullanimi iconKirsal kalkinmada internet tabanli biLGİ SİstemleriNİn kullanimi

TÜRKİYE’de üNİversitelerde internet kullanimi iconEskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi BİLGİsayar aği ve internet kullanimi yönergesi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page