Organik kimyada teorik yöntemler

Reklamlari:Indir 26.64 Kb.
TitleOrganik kimyada teorik yöntemler
Date conversion11.03.2013
Size26.64 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://fbe.marmara.edu.tr/dosya/dokuman/tbbd/kimya/organik/KMYO-dersler11MART09.doc

ORGANİK KİMYA DERS İÇERİKLERİ
İLERİ REAKSİYON MEKANİZMALARI I

KMYO701


Organik Kimya’da karşılaşılabilecek nükleofilik substitusyon ve elektrofil katılım reaksiyonları, aromatik halkada gerçekleştirilen reaksiyonlar. Bazı örnek makalelerin reaksiyonlarının incelenmesi


POLİMER KİMYASI VE UYGULAMALARI

KMYO703


Bu ders kimya, kimya mühendisliği ve malzeme bilimlerinde öğrenim yapan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine uygundur. Bu dersin amacı polimer kimyasının temel bilgileri ve polimerizasyon yöntemleri (radikal, iyonik, basamaklı polimerizasyon, halka-açılma polimerzasyonu gibi) ile prensiplerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, endüstriyel yönden önemli olan bazı polimerlerin sentezleri üzerinde durulacaktır.


REAKTİF ARA ÜRÜNLER

KMYO705


Karbenler, Nitrenler ve Dehidroaromatlar gibi araürünlerin reaksiyon esnasında oluşumu ve bunların diğer reaktantlarle verdikleri ürünler, mekanizmalarının tartışılması.


ORGANİK KİMYADA TEORİK YÖNTEMLER

KMYO707


Valans Bağ Teorisi, Moleküler Orbital Teorisi (Schrödinger Denklemi, LCAO Yöntemi), Hükel Teorisi ve Uygulamaları (Seküler Determinant Çözümlenmesi; Delokalizasyon Enerjisi, Yük Yoğunluğu, Bağ Mertebesi, Serbest Valans İndeksi Hesaplamaları; Frost Çemberi; Alternant-Nonalternant Sistemler), PMO Teorisi (Orbital Etkileşimleri ile Organik Tepkimelerin Yorumlanması), Orbital Simetrisi (Woodward-Hoffmann Yaklaşımları: Elektrosiklik, Siklokatılma ve Sigmatropik Tepkimeler, Korelasyon Diyagramları), Simetri ve Grup Teorisi (Simetri Elemanları ve İşlemleri, Schoenflies Point Grupları, Karakter Tabloları, Simetri Uygulamaları)


POLİMER KARAKTERİZASYONU

KMYO709


Spektroskopik, mekanik, fiziko-kimyasal ve ışık saçılımı tekniklerini kapsayan çeşitli metodlar ile polimerlerin karakterizasyonu. Polimerlerin molekül ağırlıklarının ve molekül ağırlığı dağılımlarının tespit edilmesi. Polimerlerde mikroyapıların incelenmesi, örneğin taktisite, dallanma ve ağ yapılar.


STEREO KİMYA

KMYO711


Sterokimyanin temel kavramları, rasemik karışimların resülüsyonu, stereoizomerlerin hazırlanması, asimetrik sentezler, Stereoizomerlerin belirlenmesinde yapı belirlemede kiroptik metotların kullanılması.


HESAPSAL ORGANİK KİMYA

KMYO713


Hesapsal Yöntemler (SCF Metodu, Ab initio MO Yöntemleri, Semiempirik Yöntemler) , MOPAC, GAUSSIAN, SPARTAN Programlarının Kullanımı (İnput Hazırlama, Geometri Optimizasyonu, Enerji Minimizasyonu) Konformasyonel ve Stereoelektronik Etkiler, Potansiyel Enerji Yüzeyleri Reaksiyonlarda Geçiş Konumlarının Modellenmesi (Frekans Hesapları) Reaksiyon Termokimyası, Kimyasal Reaksiyonlar ve Reaktiflik Bilgisayar ile uygulamalar (Ödevler verilecek)


ORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULAR I

KMYO717


Güncel literatürden organik kimya ile ilgili bazı özel konular


POLİMER FOTOKİMYASI

KMYO719


Fotokimyanın temel prensipleri, uyarılmış hal ve moleküller arası enerji transferi, Radikal ve Katyonik Fotobaşlatıcılar, Fotokimyasal yolla başlatılmış polimerizasyon reaksiyonları, Blok ve Aşı Kopolimerlerinin fotokimyasal yolla sentezi, Polimerlerde fotokimyasal kararlılığın sağlanması, Fotoresist sistemler, fotokimyasal yolla hazırlanan yapıştırıcılar ve UV-ışınları ile kaplama hazırlanması tekniğinde son gelişmeler işlenecektir.


ORGANİK YÜZEY KAPLAMALAR VE TEKNİKLEİ

KMYO712


Organik, organik-inorganik hibrit kaplma ve uygulamaları


ORGANİK SPEKTROSKOPİ VE UYGULAMALARI

KMYO714


NMR, Kütle, Infra Red ve UV-VIS gibi modern spektroskopik tekniklerin kısaca prensiplerinin verilmesi ve bunlarla ilgili uygulmaların örneklerle açıklanması.


DOĞAL ÜRÜNLER KİMYASI

KMYO716


Doğal ürünler tanımı, önemi, doğal ürünlerin izole edilmesinde kullanılan yöntem ve teknikler. Flavonoid bileşikler, Terpenoid Bileşikler; monoterpenler, seskiterpenler, triterpenlerin izole edilmesi, özellikleri, ve tanımlanması.


ORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULAR II

KMYO718


Güncel literatürden organik kimya ile ilgili bazı özel konular


POLİMER KİMYASINDAKİ SON GELİŞMELER

KMYO720


Polimer kimyasındaki teknoloji ve bilimsel gelişmeler.


İLERİ REAKSİYON MEKANİZMALARI II

KMYO801


Çok halkalı aromatik bileşiklerin reaksiyon mekanizmaları, serbest radikal sübstitüsyon reaksiyonları ve eliminasyon reaksiyonları


YÜKSEK PERFORMANSLI POLİMERLER VE UYGULAMALARI

KMYO803


Bu ders kimya, kimya mühendisliği, malzeme bilimlerinde öğrenim yapan lisans ve yüksek lisans öğrencileri için uygundur. Son otuz yıldır, yüksek performanslı polimerlerin kullanımlarına olan ilgi çok farklı teknolojilerdeki çeşitli uygulamaları nedeni ile artmaktadır. Bu dersin amacı endüstri yönünden önemli olan poliimid, poliarilen-eter-keton, epoksiler, poliüretan gibi yüksek performanslı polimerlerin sentezleri, karakterizasyonları ve uygulamaları ile ilgili temel bilgilerin aktarılmasıdır.


HETEROHALKALI BİLEŞİKLER

KMYO805


Kumarin, Kumestan, Flavon, isoflavon gibi Heteroatom içeren bileşiklerin sentezi ve reaksiyonları.


İLERİ STEREOKİMYA

KMYO807


Stereokimya ile ilgili özel konular. Sikloalkanların ve heterohalkalı bileşiklerin konformasyonel analizi. Konformasyonel etkiler, anomerik etki, gauche etkisi vs. Dinamik NMR tekniklerinin konformasyonel analizde kullanımı. Stereoseçiciliği kontrol edebilme yöntemleri, enzimlerin kullanımı vs.


ORGANİK KİMYADA SENTEZ TASARIMI

KMYO809


Fonksiyonel grup içeren organik bileşiklein alternatif yöntemlerle sentezleri ve uygulma alanları.


İLERİ ORGANİK SENTEZ TEKNİKLERİ I

KMYO811


İsim reaksiyonları ve karşılaştırılmaları; reaksiyona başlamadan önce hangi hazırlıkların yapılması gerekir (inert atmosfer, çözücü kurutulması) , reaksiyon sonunda ham ürünün ekstraksiyonu, saflaştırılması,(destilasyon, kromatografi); muhtemel yapıların aydınlatılması. Organik Kimyada oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonları.


FİZİKSEL ORGANİK KİMYA

KMYO813


Lokalize ve Lokalize Olmayan Kimyasal Bağlar (çapraz konjugasyon, hiperkonjugasyon, taotomerizasyon, aromatiklik ve bunu ölçüm yöntemleri). Kovalentten daha zayıf bağlar ( H-bağları, donör-akseptör kompleksleri, host-guest bileşikleri, moleküler makineler-katenanlar-rotaksanlar). Stereokimya, termokimya, reaksiyon mekanizmaları ve belirleme yöntemleri (kinetik ve termodinamik kontrol, Hammond postulatı, mikroskopik tersinirlik, geçiş durumu teorisi, potansiyel enerji yüzeyleri, izotopik etiketleme, stereokimasal ve kinetik kanıtlar, kinetik izotop etkileri). Yapı ve Reaktiflik İlişkisi(rezonans ve elektronik etkiler, sterik etkiler, lineer serbest enerji ilişkileri-Hammett denklemi).


SENTETİK BİYOPOLİMERLER

KMYO815


Biyopolimer kavramı, polimerik biyomalzemeler (sentetik hidrojeller), biyoparçalanabilen polimerik biyomalzemeler, silikon polimerleri, polimerik biyomalzemelerin doku mühendisliğinde kullanımı, dişçilik ve ortopedik uygulamalarda kullanılan akrilik ve metakrilik polimlerler, polimerik ilaç taşıyıcılar, biyouyumluluğu arttırmaya yönelik yüzey modifikasyonları, biyomalzemelerde sterilizasyonun önemi, proteinlerin polimer matris yüzeyine immobilizasyonu, biyopolimerler için ileri test teknikleri.


MODERN ORGANİK REAKSİYONLAR

KMYO802


Güncel literatürden önemli ve ilginç yeni reaksiyonların incelenmesi


İLERİ ORGANİK SENTEZ TEKNİKLERİ II

KMYO804


Makrohalkalı eterler ve fitalosiyaninlerin sentez yöntemleri. Katalitik organik reaksiyonlar. 14-C etiketleme reaksiyonları ve diğer güncel literatürden örnek çalışmaların incelenmesi.


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Organik kimyada teorik yöntemler iconHer biri bu kitapta anlatılan teorik fikirlerden yola çıkılarak oluşturulmuş 83 ayrı strateji uygulanarak yönetiliyordu. Wells Fargo bugün, teorik kavramların

Organik kimyada teorik yöntemler iconHafik (Sivas Kuzeydoğusu) Kömürlerinin Organik Jeokimyasal Ve Organik Petrografik Özellikleri

Organik kimyada teorik yöntemler iconOrganiK VE ANorganik biLEŞİklerin formülleriNİn ayirt edilmesi Organik bileşikler

Organik kimyada teorik yöntemler iconDersin adi: analiTİk kimyada seçİLMİŞ konular-i

Organik kimyada teorik yöntemler icon1937 yılında İstanbul’da doğdu. 1957’de Kaslowski aile şirketinde çalışma hayatına başlıyor. 1965’te organik kimya AŞ’yi kuruyor. 1970’de Organik Holding’i

Organik kimyada teorik yöntemler iconBileşikler doğada organik ve inorganik bileşikler olmak üzere iki türdür. Organik bileşiklerde temel elementler c ve h dır. Bunun yanında kükürt(S)

Organik kimyada teorik yöntemler iconEnzimatik hidroliz yoluyla elde edilen Doğal Bitkisel Kökenli Özel bir üründür. L tipi Amino Asitler,Organik Azot,Organik Karbon ve İz Element içeren özel bir Büyüme Düzenleyicisidir

Organik kimyada teorik yöntemler iconOrganik ve inorganik madde nedir inorganik madde canlı vücudunda niçin sentezlenemez? Organik maddeler vücutta nasıl yapılır? (Merve Artukarslan)

Organik kimyada teorik yöntemler iconEkolojik tarim biyolojik tarim organik tarim organik tarimin genel ilkeleri

Organik kimyada teorik yöntemler iconGeleneksel pamuk fiyatları rekor seviyelere ulaşmış olsa da, organik ürün üreten firmalar, geleneksel pamuk yetiştiricisi çiftçileri, organik pamuk üretimine

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page