T. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

Reklamlari:Indir 93.42 Kb.
TitleT. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Date conversion29.10.2013
Size93.42 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.kayseri.bel.tr/web2/uploads/yonetmelikler/ulasim_plan_rayli_sist.doc
T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMEKLİK


Birinci bölüm


Amaç ve Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar, Tanımlar, Görev, Yetki ve Sorumluluk


Amaç ve Kapsam


Madde 1- Bu Yönetmelik; Kayseri'de kent içi ulaşımın koşullarını iyileştirebilmek ve ulaşım sorunlarına çözüm geliştirmek amacı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının ve Daire Başkanlığına bağlı olan Raylı Sistem Şube Müdürlüğü, Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü, UKOME Şube Müdürlüğü ve Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğünün organizasyon yapısı, çalışma, görev ve yetki esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.


Dayanak


Madde 2- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına ait bu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7.maddesi (f) bendi, 8. ve 9.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14.Maddesi (a) bendi, 15.Maddesi (p) bendi, 67. ve 77.Maddesi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 10.Maddesi (a) ve (b) bentleri ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. Mevcut haliyle Raylı Sistem Şube Müdürlüğü, Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü, UKOME Şube Müdürlüğü ve Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğü olmak üzere dört Müdürlükten müteşekkil olan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2004 tarih ve 150 sayılı kararı ile kurulmuştur.


Kısaltmalar


Madde 3- Bu yönetmelikte ifade edilen;

 1. Belediye: Kayseri Büyükşehir Belediyesini,

 2. Başkanlık: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını,

 3. Daire Başkanı: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı’nı,

 4. Daire Başkanlığı: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığını

 5. UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezini ifade eder.Tanımlar


Madde 4- Bu yönetmelikte yer alan tanımlar şunlardır:

 1. Kent İçi Ulaşım: Kent içi ulaşım, kent içinde çeşitli ekonomik ve toplumsal etkinlikler arasındaki ilişkilerin sağlanması faaliyetidir.

 2. Ulaşım Planlaması: Kent içi ulaşımı iyileştirebilmek ve gelecekteki ulaşım taleplerini karşılayabilmek amacıyla, kent içi ulaşım ve tüm ulaşım türlerine ilişkin ilke, hedef ve politikaları tanımlayarak bu ilke ve politikalar doğrultusunda üretilecek tüm yatırım ve işletme projelerine temel oluşturacak, arazi kullanım planlarıyla uyumlu uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanma sürecidir.

 3. Ulaşım Ana Planı: Planlı kentsel gelişmeyi destekleyecek ve bütünsel bir kent içi ulaşım sistemini oluşturacak hedef ve politika ile yatırım ve önlemleri tanımlayan, bu doğrultuda kısıtlı kaynakların akılcı kullanımını gerçekleştirecek uzun vadeli Ulaşım Nazım Planı' dır.

 4. Dönem Planları: Ulaşım Ana Planı’nın uygulamaya esas olacak şekle dönüştürülmesi amacıyla hazırlanacak 5 yıllık orta vadeli planlardır.

 5. Uygulama Programları: Ulaşım Ana Planı ve Dönem Planlarına ait kararların Belediye'nin bütçe kısıtlarını da gözeterek uygulamaya dönüştürülmesi için hazırlanacak yıllık programlardır.

 6. Yolculuk: Kent içinde insanların belli bir amaç için bir noktadan başka bir noktaya ulaşabilmek üzere gerçekleştirdiği faaliyettir.

 7. Toplu taşım: Kent içi yolculuk talebinin karşılanmasına yönelik olarak; güzergahı, durak yerleri, ücreti tanımlanmış bu hizmet için tahsis edilmiş ve düzenlenmiş araçlarla belirli bir işletme tarafından verilen ve koşulsuz herkese açık olan ulaşım hizmetidir.

 8. Ulaşım Sistemi: Kentsel ulaşım talebinin karşılamaya yönelik yolağı altyapısı ve ulaşım araçlarının oluşturduğu, çeşitli öğeleri ve bu öğeler arası ilişkileri içeren sistemlerdir.

 9. Raylı Toplu Taşım Sistemi: Sabit bir yola, ize bağımlı olarak hareket
  ederek yolcu taşıyan tek ya da birleşik araçlarla yardımcı tesislerini içeren ulaşım
  sistemleridir. Birim zamanda taşıyabildikleri yolcu sayısı olarak belirlenen
  kapasite özelliklerine göre tramvay, hafif raylı sistem, metro ve "banliyö' treni
  olmak üzere dört ana grup olarak tanımlanırlar.

 10. Sinyalizasyon: Eş düzey kavşaklarda ve yaya geçişlerindeki taşıt ve
  yaya hareketlerini kontrol altına almak, dolayısıyla kavşaktaki taşıt ve yaya
  güvenliğini arttırabilmek amacıyla kavşaklarda yapılan trafik ışıklandırma, tabelaları vb. yatay ve düşey işaretleme işlemleridir.Görev


Madde 5- Daire Başkanlığının ve Daire Başkanlığına bağlı olan Müdürlüklerin görevleri aşağıda tanımlanmıştır:


  1. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
   1. Kayseri'nin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek,
    ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve
    projelerini gerçekleştirmek.

   2. Kayseri'de kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak.

   3. Kayseri nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek.

   4. Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak ve hazırlatmak.

   5. Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araçların değil; insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımın; hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve bulunabilirliğini artırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak.

   6. Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri ve önlemler geliştirmek.

   7. Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla, kent merkezleri,
    tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya
    öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, yaya
    bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.

   8. Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projeler kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak, bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak.

   9. Ulaşım projelerinin, Kayseri’ nin doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek.

   10. Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak. Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımın erişebilirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek.

   11. Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini belirlemek amacıyla ulaşım bilgisayar modelinden de yararlanılarak, kentsel ulaşım ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması öngörülen ilke ve standartları saptamak.

   12. Kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak.

   13. Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi
    aşamalarında UKOME ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde
    çalışmak.
  1. Raylı Sistem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

   1. Gelecekte ihtiyaç duyulacak Raylı Toplu Taşıma güzergâhlarını Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı ile birlikte hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan güzergâhların gerekli alt yapısını oluşturmak (imar paftalarına işlenmesi v.s.).

   2. Projelerin hayata geçirilmesi için gerektiğinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ya da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan projelere göre ihaleleri gerçekleştirmek.

   3. İhalelerin sonuçlarının geçici ve kesin kabullerini yapmak.

   4. Tüm finansman yazışmalarını yapmak, ödeme emirlerini hakedişlere göre hazırlamak.

   5. Uygulama ve projelerle ilgili sözleşmeleri incelemek ve değerlendirmek.

   6. Resmi ve özel kuruluşlarla konusu ile ilgili yazışmalar yapmak.

   7. Raylı Sistemin Belediye tarafından işletilmesi halinde;

    1. İşletmelerde ihtiyaç duyulan teknik donanım, personel, temizlik, sigorta, güvenlik, eğitim, bakım-onarım v.b. konularda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunlarla ilgili ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak.

    2. Raylı sistem işletmelerinde ihtiyaç duyulan personelin temini ve eğitimini sağlamak ve bunların gerektirdiği ödeme evraklarını düzenleyerek ilgili Mali Hizmetler birimine göndermek.

    3. Raylı sistem işletmelerinin stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek, malzeme temini ve ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

    4. Raylı sistem işletmelerinin istatistiki verilerini bilgisayar ortamına aktarmak, değerlendirmek ve mali analizler yapmak.

    5. Raylı sistem işletmelerinin yıllık bütçelerini hazırlamak.

    6. Uygulanacak araç hareket programlarını düzenlemek.

    7. Raylı sistem işletmelerinin verimliliğini artırıcı çalışmalar
     yaparak öneriler geliştirmek ve geliştirilen önerilerin uygulanmasını
     sağlamak.

    8. Başarılı bir işletme hizmeti için işletmeleri denetlemek.

    9. Raylı sistem işletmeciliği ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek ve
     yolcuların bilgilendirilmesi çalışmalarını yürütmek.

    10. İşletmelerce raylı sistem işletmelerinin sistem ve çevre
     güvenliğinin sağlanması için alınması gerekli tedbirleri denetlemek.

   8. Sözleşme ve dokümanlarına göre hazırlanmış projelere göre inşaatları kontrol etmek.

   9. Sözleşme dokümanlarına göre yapılmış test sonuçları ve kalite belgelerini denetlemek.

   10. Yapılacak testlerin başında bulunup değerlendirmelerini yapmak.

   11. Hakedişleri değerlendirmek ve onaylamak.

   12. Altyapı aktarımlarının yapılması için gerekli protokolleri hazırlamak
    ve girişimlerde bulunmak.

   13. Müdürlük hizmetinde kullanılan araçların ve ekipmanların periyodik bakım ve muayenelerini yapmak veya yaptırmak.

   14. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri ifa etmek.


5.3. Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

   1. Mevcut trafik sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını
    sağlayacak şekilde yönetimi ile ilgili tüm faaliyetlerin bir bütün olarak Kayseri
    Büyükşehir Belediyesi’nin temel stratejileri ve politikaları uyarınca, ilgili kurum ve
    kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütülmesini ve denetimini sağlamak.

   2. Projelerin hayata geçirilmesi için gerektiğinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ya da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan projelere göre ihaleleri gerçekleştirmek.

   3. İhalelerin sonuçlarının geçici ve kesin kabullerini yapmak.

   4. Tüm finansman yazışmalarını yapmak, ödeme emirlerini hakedişlere göre hazırlamak.

   5. Uygulama ve projelerle ilgili sözleşmeleri incelemek ve değerlendirmek.

   6. Resmi ve özel kuruluşlarla konusu ile ilgili yazışmalar yapmak

   7. Hakedişleri değerlendirmek ve onaylamak.

   8. Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasını temin etmek, arıza durumlarında en kısa sürede arızayı gidermek.

   9. Trafiği bir bütün olarak planlamak, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

   10. Belediye sınırları içerisindeki yollar üzerinde trafik emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla; yatay-düşey trafik işaretlemelerin yapmak ve yaptırmak.

   11. Kamu, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların talepleri dikkate alınarak Müdürlük bünyesinde projeler hazırlamak veya hazırlatmak, uygulamak veya uygulatmak.

   12. Önemli kavşak ve ana arterlerdeki trafik sıkışması, trafik kazaları ve benzeri durumları izlemek, trafiğin daha güvenli ve hızlı şekilde akması için, trafikle ilgili birimlere bu bilgileri aktarmak ve koordinasyonu sağlamak.

   13. El ve Araç telsizleri ile Role istasyonları ve trank sistemlerinin tamir ve bakımını yapmak ve Belediye içerisinde telsize ihtiyaç duyan birim ve personelin haberleşmesini sağlamak.

   14. Müdürlük hizmetinde kullanılan araçların ve ekipmanların periyodik bakım ve muayenelerini yapmak veya yaptırmak.

   15. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri ifa etmek.
  1. UKOME Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
   1. UKOME Sekreterya Görevi
    1. UKOME’yi teşkil eden Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve işletmeleriyle bağlı kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili ilçe belediye başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak.

    2. UKOME’ye sunulacak ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili talepleri, daha önce alınmış kararlar veya projeler varsa, bütünlüğü sağlamak üzere, birlikte incelemek ve görüş oluşturmak.

    3. İncelenen Ulaşım ve Trafik Hizmetleri ile ilgili konuları, karar alınmak üzere UKOME’ye veya UKOME’nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara sunmak.

    4. UKOME gündemini düzenlemek, tebliğ ve tebellüğ işlerini yapmak.

    5. Görüşme tutanaklarını ve oylama işlerini düzenlemek.

    6. Alınan kararları yazmak, imzaları tamamlatmak ve ilgili birimlere dağıtımını yapmak.

    7. UKOME veya görevlendirdiği kurulun kararlarına ait uygulamaların takibini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

    8. Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususlarda UKOME’de karar alınmasını sağlayarak konuyu İçişleri Bakanlığı’na iletmek.

    9. S(Öğrenci Servisi) ve T(Taksi) plakalar için Ticari Taşıt Tahsis Belgesi düzenlemek ve T plakalı taşıtları arşivlemek.
   1. Müdürlüğün Ulaşım ve Trafik Hizmetleri ile İlgili Görevleri


Müdürlüğün görev alanına giren ve aşağıda belirtilen ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, karar alınmak üzere UKOME’ye veya UKOME’nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara sunmak.

    1. Trafiği düzenleme amacı ile;

 1. Trafik işaret levhaları,

 2. Işıklı ve sesli trafik işaretleri,

 3. Yer işaretlemeleri,

 4. Hız engelleyici,

 5. Sirkülâsyon,

 6. Sinyalizasyon ve kavşak düzenleme kararını almak ve projelerin takibini yapmak.

    1. Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na ait yönetmeliğin 16.Maddesi hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gerekli incelemeleri yapmak, proje ve raporları hazırlamak ve gerekli mercilere sunmak.

    2. Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaların uygun olanlarının, geçici otopark yeri olarak ilan edilmesi ve bunların sahiplerince veya üçüncü kişilerce işletilmesi taleplerini incelemek.

    3. Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin tespit edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesi yönündeki işlemleri yerine getirmek.

    4. Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirlerin alınması için gerekli incelemeleri yapmak, raporlar ve projeler hazırlamak.

    5. Taksi bindirme ve bekleme cepleri yapılacak yerleri belirlemek, giriş çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerini yapmak, proje ve raporlarını hazırlamak.

    6. Ulaşım ile ilgili kurumlarla yapılacak protokolleri düzenlemek ve takip etmek.

    7. Yaya ve bisiklet yollarına ilişkin düzenlemeleri yapmak, projelerini hazırlatmak.

    8. Müdürlük, yukarıda belirtilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ulaşım-trafik ile ilgili kanunlar ve mevzuatlar çerçevesindeki görevleri yerine getirirken, görevlerle ilgili konularda UKOME’ ye veya UKOME’ nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara görüş sunulması için Başkanlık olurları ile teknik-değerlendirme komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak.

   1. Müdürlük hizmetinde kullanılan araçların ve ekipmanların periyodik bakım ve muayenelerini yapmak veya yaptırmak.

   2. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri ifa etmek.
  1. Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
   1. Belediye, Özel Halk Otobüsleri ve Raylı Sistem İşletmesi ile turnike validatörlerinde kullanılan manyetik bilet ve Proximity (Kontaksız) kartların kodlanması, ücretlendirilmesi, gişe ve tali bayi bazında satılmasının denetimini yapmak.

   2. Bilet ve para kredilerinin halka arzının planlanması ve kontrolünü yapmak.

   3. Ücret toplama makinelerinin arızalarının takibi ve alınan önlemlerin istatistiklerinin kayıt altına alınması ve denetimini yapmak.

   4. Toplu taşıma operatörlerinin taşıdıkları yolcu raporlarının alınması, istatistiki çalışmalar ile veri kontrol ve analiz işlemlerini yapmak.

   5. Araç takip sistemlerinin kontrolü ve hakediş bilgilerini hazırlamak.

   6. Müdürlük hizmetinde kullanılan araçların ve ekipmanların periyodik bakım ve muayenelerini yapmak veya yaptırmak.

   7. Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri ifa etmek.Yetki


Madde 6- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, ilgili mevzuat ve bu yönetmelikte verilen hak ve yetkiler ile 2918 sayılı yasa ve yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görevlerini yerine getirir.


Sorumluluk


Madde 7- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen bu yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapar. Ayrıca, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur.


İKİNCİ BÖLÜM


Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı İdari Teşkilatlanması,

Personelin Unvanı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Madde 8- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı İdari Teşkilatı bir Daire Başkanı olmak üzere yeteri kadar müdür, memur, işçi ve sözleşmeli personelden müteşekkildir.


Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları


Madde 9-Daire Başkanlığında çalışan personelin başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.


  1. Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Şunlardır:
   1. Daire Başkanlığının yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir.
    Daire Başkanlığı bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.

   2. Daire Başkanlığını Belediye Başkanlık makamında temsil etmek.

   3. Yasalar doğrultusunda Başkanlık makamının istediği ve yasalarda
    belirtilen her türlü görevi yerine getirmek.

   4. Personelin görev ve yetki dağılımını mevzuata uygun olarak
    hazırlamak, takip etmek ve Daire Başkanlığının her türlü çalışmalarını
    düzenlemek.

   5. Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, yıllık plan, Daire Başkanlığının bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Başkanlık makamına sunmak. Bütçe, iş, yatırım programları ve yasalar uyarınca harcama yapmak.

   6. Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’nın onayını almak sureliyle gerekli gördüğü hallerde Daire Başkanlığı bünyesindeki birimleri tasfiye etmek, yeni birimler oluşturmak, birimlerin görev alanını yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, değiştirmek amacıyla Başkanlık oluru almak suretiyle Meclisi bilgilendirmek.

   7. Daire Başkanlığının çalışma alanı ile ilgili her türlü yasal mevzuatın, kitap, doküman ve bilginin takibi ve zamanında ilgili personele ulaştırılmasını temin için gerekli görevlendirmeyi, araç-gereçlerin teminini sağlamak.

   8. Daire Başkanlığının tahakkuk amiri olup, personelin ikinci derece sicil ve tezkiye amiri yetkisini kullanmak.

   9. Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda araştırma
    yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli alım satım, ihale işlerinin teklifini
    hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesini, kontrolünü ve
    sonuçlandırılmasını sağlamak.

   10. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlerden birini veya müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan memurlardan birini Daire Başkanlığına vekalet etmek üzere belirlemek ve Başkanlık onayına sunmak.

   11. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda, Daire Başkanlığı nın Harcama yetkilisi olarak, bütçe ödeneklerini verimli, tutumlu ve yerinde harcamak.

   12. Satın alma ve bunların kabul işlemlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre yapılmasını sağlamak.
  1. Müdürlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Şunlardır:

   1. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir. Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin birinci derece sicil ve tezkiye amiridir.

   2. Müdürlüğün tüm görevlerini yürütmek, koordinasyonu ve düzeni sağlamak.

   3. Personel idaresi, izinler ve çalışma düzenini sağlamak, disiplin işlerini takip etmek, liyakat değerlendirmesi ve personel arasında görev bölümü yapmak.

   4. Gelen ve giden evrakı incelemek ve gereğini yazıp imzalamak.

   5. Müdürlük çalışmalarını düzenli ve eksiksiz yerine getirmek.

   6. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

   7. Birim hizmet araçlarının, iletişim ve haberleşme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlayıcı tedbirler almak.

   8. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlerden birini veya müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan memurlardan birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve Daire Başkanlığı onayına sunmak.

   9. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek.

   10. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda, Gerçekleştirme Görevlisi olarak, bütçe ödeneklerini verimli, tutumlu ve yerinde harcamak.

   11. Satın alma ve bunların kabul işlemlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre yapılmasını sağlamak.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Muhtelif Hükümler ve Son Hükümler


Muhtelif Hükümler


Madde 10- Daire Başkanlığı; araştırma, değerlendirme, etüt, plan, proje çalışmaları için Belediye adına kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel kurumlar, uluslar arası uzman ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, dernek ve vakıflarla işbirliği yapabilir. Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için Belediye bünyesindeki birimler ve bağlı kuruluşlar ile birlikte çalışabilir.


Yürürlük


Madde 11- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.


Madde 12- 11.10.2004 tarihli ve 150 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe giren “Ulaşım Dairesi Başkanlığı Teşkilat, Görev ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürütme


Madde 13- Bu yönetmelik hükümlerini Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

T. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı iconAdana büYÜKŞEHİr belediyesi ulaşim dairesi başkanliğI

T. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı iconDİyarbakir büYÜKŞEHİr belediyesi ulaşim dairesi başkanliğI

T. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı iconSakarya büYÜKŞEHİr belediyesi ulaşim dairesi başkanliğI

T. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı iconİstanbul büYÜKŞEHİr belediyesi ulaşim daire başkanliğI/TOPLU ulaşim hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ’NE

T. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı iconBursa büYÜKŞEHİr belediye başkanliği rayli sistemler dairesi başkanliğI

T. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı iconKayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi zabita daire başkanliğI

T. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı iconAgrega üretilmesi İŞİ yaptirilacaktir kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi fen iŞleri daire başkanliğI

T. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı iconBİLİm merkez iNŞaati yaptirilacaktir kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi yapi kontrol daire başkanliğI

T. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı iconT. C. Adana büYÜKŞEHİr belediyesi destek hizmetleri dairesi başkanliğI

T. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı iconT. C. Adana büYÜKŞEHİr belediyesi destek hizmetleri dairesi başkanliğI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page