Parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname

Reklamlari:Indir 45.88 Kb.
TitleParasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname
Date conversion16.10.2013
Size45.88 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/06/352748/dosyalar/2012_12/26124224_ek1.docx
EK-1 BELGESİ
(PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OLARAK ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME

 

Adı   Soyadı

 

 

Öğrenciye   Yakınlık Derecesi

 

 

Ö ĞR E N C İ

 

 

V E L İ S İ Nİ N

İşi ve   İşyeri

 

Aylık   geliri (serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap   numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan   mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını) gösterir belge.

(Bir önceki yıla   ait gelir vergisi matrahını gösterir belgedeki miktar göz önünde   bulundurularak bir önceki mali yılda tespit edilen limit baz alınarak   hesaplanır.)

Kamuda   çalışıyor ise; resmi makamlardan, kurum saymanlığı ve diğer yetkili   kurumlardan alınacak maaş bordrosu örneği.

 

Eşi   çalışıyor ise işi ve aylık kazancı (vergi dairesi, kurum saymanlığı ve diğer   yetkili kurumlardan alınacak aylık gelir durumunu) gösterir belge.

 

Ailenin diğer gelirleri

 

Ailenin   yıllık gelir toplamı

 

Aile   reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin sayısı ve yakınlık dereceleri (fertler açık olarak yazılacak, aile nüfus   kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu ana,   babası ve diğer şahıslarla ilgili tedavi yardımı beyannamesi veya mahkeme   kararı örneği).

 

 

Aile net   yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı (ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek   hesaplama yapılacaktır).

 

Aile maddi durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi ...................... sınıfı öğrencilerinden .......................................... oğlu/kızı ....... no’lu .....................................................................................’ın 2012 yılı devlet parasız yatılılığa kabulünü arz ederim.(*)

 

....... /…./2012

Velinin Adı Soyadı

Başvuran öğrencinin

Adı - Soyadı              :    

Adresi                       :                                                                                                                                ONAYLAYAN

Adı-Soyadı

İmza ve Mühür (**)

EKLER:

1. Yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu veya vergi dairelerinden alınacak vergiye esas vergi matrahını gösterir belge.

2. Aile nüfus kayıt örneği

3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi anne-babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi veya mahkeme kararı örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği ve kontenjanla ilgili belgeler.

(*) Bu belge; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır.

(**) Onay kısmı; velinin görev yaptığı kurum, muhtarlık veya diğer resmi kurumlarca onaylanacaktır.


ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAMENİN

(EK–1 BELGESİNİN) DOLDURULMASI

A-Memur çocukları:

1 OCAK 2011 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında bağlı olduğunuz MALİYEDEN ALINACAK bir yıllık gelirinizi gösterir belge.(Anne-Baba çalışıyorsa her ikisi için ayrı olacaktır

(**) Onay kısmı; Ayrıca Ek-1 belgesinin onay bölümü kurum müdürü tarafından tasdik edilecektir.

B-İşçi çocukları:

1 OCAK 2011 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında bağlı olduğunuz MUHASEBE bürosu onaylayacak alınacak bir yıllık gelirinizi gösterir belge.(Anne-Baba çalışıyorsa her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.

(**) Onay kısmı; Ayrıca Ek-1 belgesinin onay bölümü kurum müdürü tarafından tasdik edilecektir..)(Özel sektörde işçi ise bağlı olduğu muhasebeden onay alınacaktır.)

C-Emekli çocukları:

1 OCAK 2011 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında MAAŞ ALDIĞINIZ BANKADAN aylar itibariyle maaş dökümünüzü gösterir belge. (Anne-Baba emekliyse her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.)

(**) Onay kısmı; Ayrıca Ek-1 belgesinin onay bölümü ilgili kişi kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır

D-Esnaf çocukları:

1-Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge (Anne ve baba için ayrı yapılacak)

2-Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait (2011 yılı) gelir vergisi matrahını) gösteren belge. (Anne-Baba esnafsa her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.)

(**) Onay kısmı; Ayrıca Ek-1 belgesinin onay bölümü vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır

E-Çiftçi çocukları:

1-Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge

(Anne ve baba için ayrı yapılacak;)

2- Tarım Müdürlüğü tarafından ailenin bir yıllık gelir durumunu gösterir belge (2011 Yılı)

Örnek-1: “Kişinin üzerine kayıtlı 10 dönüm arazide üzüm bağı bulunmakta olup 2011 yılı yıllık gelir toplamı 14.000TL’dir.” Şeklinde yazılmış resmi yazı.

Örnek-2: “Kişi damızlık havyan yetiştiriciliği yapmakta olup 10 adet inekten yıllık gelir toplamı 15.000 TL’dir.”

Şeklinde yazılmış resmi yazı.

(**) Onay kısmı; Ayrıca Ek-1 belgesinin onay bölümü vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır.

(Anne-Baba çiftçiyse her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.)

F-Herhangi bir işi yoksa:

Anne ve baba için ayrı yapılacak;

Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge

 

Yukarıdaki ibareleri taşıyan yazılar alındıktan sonra aşağıdaki şekilde muhtara gidilip Ek-1 Belgesi tasdik edilecektir.

Mahalle muhtarı Ek-1 belgesinin Gelirler bölümüne; “Yukarıda adı soyadı yazılı kişi …………. olarak serbest iş

yapmakta olup 2011 yılı yıllık geliri …… TL’dir.” Diyerek tasdikleyecektir.

(**) Onay kısmı; Ayrıca Ek-1 belgesinin onay bölümü vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır

 

         

   

   

ÖNEMLİ NOT:

   

İLKÖĞRETİM     VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILILIK, BURS VE SOSYAL YARDIMLAR

   

YÖNETMELİĞİ

   

Maddi durum     araştırması

   

MADDE 32 – (1) Parasız     yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru veya kayıt ve kabul süresinde, ihtiyaç     duyulduğunda ailenin maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerindeki     bilgiler, öğrenim gördükleri okul müdürlüğünce ilgili yerlerden     araştırılır. Bu araştırma sonucuna göre velinin, ailenin maddi durumunu     gösteren Beyannamede ( EK-1 ) belirttiği fert başına düşen yıllık gelir miktarı,     içinde bulunulan mali yılda belirtilen limitten fazla ise yanlış beyanda     bulunan öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durum ilgili     makamlara bildirilir. Bu işlem sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun     tespiti durumunda, öğrencinin başvurusu ile parasız yatılılık veya     bursluluk hakkı iptal edilir. “ DENİLMEKTEDİR.

   

   

 

 

         

   

   

PARALI YATILI     ÖĞRENCİLER HAKKINDA AÇIKLAMA

   

 

   

 

   

 

   

   

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ

Madde 21- Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır.

Madde 22- Paralı yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit öğrencinin pansiyona kayıt olduğu gün, ikinci üçüncü ve dördüncü taksitler ise Kasım, Ocak ve Mart aylarının ilk on günü içinde olmak üzere dört taksitle alınır. Taksidini zamanında ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir.

Eğitim yılı devamınca paralı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci, taksdtinin tamamını ödemek zorundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye bu devreye ait taksit geri verilmez. Ancak, bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden öğrencinin önceki okulunca alınan taksit miktarı nakil olunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği okulun pansiyon ücreti evvelki pansiyon ücretinden fazla ise bu takside ait fark alınır. Eksik ise fark geri verilmez.

*Aile gelirinin aile fertlerine düşen yıllık gelir miktarı 5.400 TL (beş bin dört yüz TL’den fazla ise öğrenciniz paralı yatılı olarak öğrenimine devam edecektir.

*Paralı yatılı öğrencilerin 2012-2013 öğretim yılının ilk iki taksiti toplamı 900,00 TL

(dokuz yüz TL) dir.

*Son iki taksiti ise 2013 mali yılının bütçesine göre belirlenecektir.

*Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon taksitleri okulumuza teslim edilerek gerekli makbuz

alınacaktır. Paralı Yatılı öğrencilerimizin pansiyon taksitleri ödeme planı aşağıya çıkarılmış olup, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

A.Çetin ERTURAN

                                                                                                                  Okul Müdürü     

         

   

   


PARALI     YATILI ÖĞRENCİLERİN PANSİYON TAKSİTLERİNİ ÖDEME PLANI

   

1.TAKSİT İlk     kayıtta: 450,00 TL

   

2.TAKSİT 15     KASIM 2012: 450,00 TL

   

3.TAKSİT 15     OCAK 2013: 2013 Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücretin dörtte biri

   

4.TAKSİT 15     MART 2013: 2013 Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücretin dörtte biri

   

NOT:     Bu tarihlerde taksidini ödemeyen paralı yatılı öğrencinin pansiyonla ilişiği     kesilir

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconEK–1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname

Parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconEk-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname

Parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconAltintaş anadolu öĞretmen lisesi parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyenler iÇİN

Parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconEk-1 ÖĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösteren beyanname

Parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconÖĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösteren beyanname ek-1

Parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconEk-1 ÖĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösteren beyanname

Parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconAlmanya'da yüksek öğrenim görmek isteyen adaylar için bilgiler

Parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconTÜRKİye üNİversitelerinde kendi İmkanlariyla öĞrenim görmek isteyen adaylarin ve velileriNİn dikkatiNE

Parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconMustafa Bintaş 10. 01. 1967 Çatalarmut Erzincan doğumludur. Orta öğrenimini devlet parasız yatılı olarak Erzincan'da tamamladı. Bu dönemlerde arkadaşları ona

Parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconKimi fiziğini, kimi maddî durumunu, kimi ailesini, kimi de eğitimini kompleks yapıyor. Büyüklük veya aşağılık kompleksine sahip olanların temel sorunu kendilerinden mennuniyetsizlik. Peki komplekslerimizle baş edebilir miyiz?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page