TÜRKİye ekonomiSİ Çikmiş sorular kpss/2006
Indir 118.96 Kb.
TitleTÜRKİye ekonomiSİ Çikmiş sorular kpss/2006
Date conversion02.10.2013
Size118.96 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.kampus-akademi.com/FileUpload/op213843/File/turkiye e...docx
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ÇIKMIŞ SORULAR

1.KPSS/2006

Türkiye’nin 200 yılındaki cari işlemler dengesi ve ayny yıl uygulanan enflasyonu düşürme proğramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Cari işlemler açığı 5 milyar doları bulmuş ama enflasyonu düşürme proğramını etkilememiştir,çünkü yaşanan kriz bir bankacılık krizidir.

 2. Cari işlemler açığı 7 milyar doları bulmuş ama enflasyonu düşürme proğramını etkilememiştir,çünkü kriz 2001 yılında yaşanmıştır.

 3. Cari işlemler açığı 10 milyar doları bulmuş,ama bu açık doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile kapatıldığından enflasyonu düşürme proğramını etkilememiştir.

 4. Cari işlemler açığı dış ticaret gibi 20 milyar doları aştığı için bu açığın kapatılamasında zorluklarla karşılaşılmış ve enflasyonu dşürme plananı başarısız olmasına neden olmuştur.

 5. Cari işlemler açığının çok yükseleceği daha yılın ortalarında belli olmuş,nitekim açık 10 milyar doları bulmuş ve enflasyonu düşürme proğramının başarısız olmasında önemli bir etken olmuştur.

Yanıt;E’dir.

2.KPSS/2006

Türkiye’de 2004 yılında tarım sektörünün GSMH içindeki payı yaklaşık olarak % kaçtır?

 1. 5 B )7 C) 9 D) 11 E) 18

Yanıt;D’dir.

3.Kaymakam Aday/2006

Türkiye’de hazırlanan ilk kalkınma planı aşagıdakilerden hangisidir?

 1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,1963

 2. Türkiye İktisadi Kalkınma ;Planı,1947

 3. Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı,1933

 4. Marshall Planı,1948

 5. KİT’ler Planı,1938

Yanıt;B’dir.

4.Kaymakam Aday/2006

Cumhuriyetin ilk 5 yılında uygulanan ekonomi politikalrının en az başarılı olduğu alan aşağıdakilerden hangisi olarak gösterilmektedir?

 1. Sanayi üretimini artırılması

 2. Ticaret hacminin artırılması

 3. Bankacılık faaliyetleri

 4. Ulaştırma yatırmları

 5. Tarımsal üretimin artırılması

Yanıt;A’dır.

5.Kaymakam Aday/2006

Planlı dönem (1963-1968) süresince yatırım gerçekleşmelerinin sürekli olarak plan hedeflerini aştığı sektörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Enerji B) Tarım C) Sanayi D) Haberleşme E) Ulaştırma

Yanıt;E’dir.

6.Kaymakam Aday/2006

Türkiye’de döviz dışındaki alanlarda da yabancı sermaye girişlerine izin veren ilk yasal düzenleme hangi yıl yapılmıştır?

 1. 1964 B) 1961 C) 1980 D) 1989 E) 2001

Yanıt;A’dır.

7.Kaymakam Aday/2006

Türkiye ile IMF arasında ilk stand-by anlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

 1. 1946 B) 1961 C)1963 D) 1973 E) 1979

Yanıt;B’dir.

8.Kaymakam Aday/2006

Aşagıdakilerden hangisi 1994 krizi öncesi yaşanan ekonomik gelişmelerden biri değildir?

 1. Kamu kesiminin borçlanma gerğinin artması

 2. TL’nin aşırı değerlenmesi

 3. Özel kesimin dışarıdan borçlanmasının sağlanması

 4. Yatırımların hızla azalması

 5. İç borçlanma yapısının T.C. Merkez Bankası kaynaklarına dayandırılması

Yanıt;D’dir.

9.Kaymakam Aday/2006

Aşagıdakilerden hangisi,Şubat 2001 krizinin ana nedenleri arasında yer almaz?

 1. TL’nin aşırı değerlenmesi

 2. Dış ticaret açığının artması

 3. Tüketici kredi faiz oranlarının düşürülmesi

 4. Bankacılık sektöründeki yapısal düzenlemelerin yetersiz ve gecikmeli yapılması

 5. Ek rezerv kolaylığı proğramının yer almaması

Yanıt;C’dir.

10.Kaymakam Aday/2006

I. Personel giderleri

II. Sosyal güvenlik giderleri

III: Faiz ödemeleri

IV. Mal ve hizmet alımları

V. Sermaye harcamaları

Yukarıda bütçe gider kalemlerinin 2006 bütçe tahmininde aldıkları paylar aşağıdakilerin hangisinde büyükten küçüge doğru sıralanmıştır?

 1. I,II,V,IV,III

 2. I,III,V,IV,II

 3. III,IV,V,II

 4. III,II,IV,I,V

 5. V,IV,I,III,II

Yanıt;C’dir.

11.KİK/2006

Lozan anlaşmasının ekonomik ve mali hükümleri çercevesinde,Osmanlı kamu dış borçlarının ödemesi hangi yılda tamamlanmıştır?

 1. 1924

 2. 1934

 3. 1944

 4. 1954

 5. 1964

Yanıt; D’dir.

12.KİK/2006

Aşağıdaki iktisadi sorunlardan hangisi 1930’lu yıllarda Devletçilik uygulamalarının temel nedenlerinden bir değildir?

 1. Stagflasyon

 2. Sınai üretimde düşme

 3. İşsizlik

 4. Deflasyon

 5. Dış ticaret açığı

Yanıt; D’dir.

13.KİK/2006

Aşağıdakilerden hangisi 1923 yılında toplanan Türkiye İktisat Kongresinde benimsenen ulusal yaklaşımlardan biri değildir?

 1. Yabancı sermayeye sınırlamalar getirilmesi

 2. Bilimsel ve teknik gelişmelerin yaygınlaştırılması

 3. Aracı ve tekellere karşı durulması

 4. Nüfus artışının sağlanması

 5. Doğal kaynakların bütünüyle ülke yararına kullanılması

Yanıt; A’dır.

14.KİK/2006

Aşağıdakilerden hangisi 1946-1960 yılları arasındaki dönemin belirgin niteliklerinden biri değildir?

 1. Özel sermaye birikiminin genişlemesi

 2. Tarımda makineleşmenin hızlanması

 3. Yeni ekim alanlarının üretime açılması

 4. Tarımsal ürün fiyatlarının desteklenmesi

 5. Demir yollarına önemli ölçüde öncelik verilmesi

Yanıt; E’dir.

15.KİK/2006

Aşağıdakilerden hangisi planlı dönem (1960-1980) boyunca uygulanan temel ekonomi politikalarınıdan biri değildir?

 1. Dayanıklı tüketim mallarının yerli üretiminin sağlanması

 2. Özel kesim yatırım teşviklerinin azaltılması

 3. Kamu kesimi imalat sanyi yatırmlarının artması

 4. TL’nin değerinin düşük tutulması

 5. Reeel faizlerin düşük tutulması

Yanıt; B’dir.

16.KİK/2006

Aşağıdakilerden hangisi 24 ocak 1980 tarihinde uyğulamaya konulan istikrara proğramının öngördiüğü uygulamar arasında yer almaz?

 1. Emek piyasasının serbestleştirilmesi

 2. Finans piyasalrının serbestleştirilmesi

 3. Sermaye piyasaarının serbestleştirilmesi

 4. Tarım reformunun yapılması

 5. Kamu sektörünün daraltılması

Yanıt; D’dir.

17.KİK/2006

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sınai ürün ihracatını,özellikle kısa dönemde hızla artırmaya yönelik politikaların en önemlisi olarak kabul edilir?

 1. İhracatçılara vergi iadesi desteği sağlanması

 2. İhracatçılara kredi sübvansiyonu sağlanması

 3. İhracatı artırmak üzere serbest bölgeler kurulması

 4. Sürekli devalüasyona gidilmesi

 5. İhracat yapanların döviz tutma yetkisinin genişletilmesi

Yanıt; D’dir.

18.KİK/2006

Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejimine kaç yılında geçilmiştir?

 1. 2002

 2. 2003

 3. 2004

 4. 2005

 5. 2006

Yanıt; E’dir.

19.KİK/2006

Mayıs 2008’da meydana gelen kısa cdönemli ekonomik dalgalanma sırasında,T.C. Merkez Bankası tarafından son yıllarda ilk kez kullanılan para polit6ikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Repo işlemi

 2. Depo işlemi

 3. Reeskont oranı

 4. Döviz satışı

 5. Döviz alışı

Yanıt; B’dir.

20.KPSS/2007

Türkiye’de katma değer vergisi (KDV) uygulamasına hangi tarihte başlanmıştır?

 1. 24 Ocak 1980

 2. 1 Ocak 1985

 3. 24 Aralık 1989

 4. 16 Şubat 1994

 5. 10 Artalık 1997

Yanıt; B’dir.


21.KPSS/2007

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Ekonomisinde 1980’lı yıllarda büyüme hızında görülen dalgalanmaların temel nedenlerinden biri değildir?

 1. Faiz oranlarındaki yükselme

 2. İç ve dış talepte görülen değişmeler

 3. Tarımsal desteklemeler

 4. Ücret ve maaşlardaki gelişmeler

 5. Kamu altyapı yatırmlarındaki artışlar

Yanıt; E’dir.

22.Kaymakam Aday/2007

Aşağıdakilerden hangisi 1923 Türkiye İktisat Kongresi’ne katılan delege grupları arasında yer almamıştır?

 1. Asker

 2. Çiftçi

 3. İşçi

 4. Sanayici

 5. Tüccar

Yanıt; A’dır.

23.Kaymakam Aday/2007

İkinci Beş yıllık Kalkınma Planı’nın sektörel planlamada bir önceki plana göre en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Tarım ve sanayi sektörleri arasında dengeli büyümenin esas alınması

 2. Sanayi ve hizmetler sektörleri arasında dengeli büyümenin esas alınması

 3. Tarım sektörünün sürükleyici sektör olarak belirlenmesi

 4. Sanayi sektörünün sürükleyici sektöroarak belirlenmesi

 5. Hizmetler sektörünün sürükleyici sektör olarak belirlenmesi

Yanıt; D’dir.

24.Kaymakam Aday/2007

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan istikrar proğramının kısa dönemli hedefleri arasında yer almaz?

 1. Enflasyonun düşürülmesi

 2. İhracatın artırılması

 3. Yabancı sermaye girişinin hızlandırılması

 4. KİT açıklarının kapatılması

 5. TL’nin revalüe edilmesi

Yanıt; E’dir.

25.Kaymakam Aday/2007

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından TüketiciFiyatları ve Üretici Fiyatları Endekslerinin hesaplanmasında kullanılan son temel yıl aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 1987

 2. 1992

 3. 1994

 4. 2003

 5. 2005

Yanıt; D’dir.

26.Kaymakam Aday/2007

Türkiye’de uygulanan enflasyon hedeflemesinde kullanılan enflasyon göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Tüketici fiyatları endeksi

 2. Üretici fiyatları endeksi

 3. GSMH deflatörü

 4. Çekirdek enflasyon

 5. Varlık fiyatları endeksi

Yanıt; A’dır.

27.Kaymakam Aday/2007

Türkiye’de özelleştirme uygulamaları en çok hangi yöntemle gerçekleşmiştir?

 1. Halka arz

 2. İMKB’de satış

 3. Uluslararası piyasalarda arz

 4. Bedelli devir

 5. Blok satış

Yanıt; E’dir.

28.Kaymakam Aday/2007

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan sıcak para hareketlerinin temel nedenleri arasında sayılamaz?

 1. Uluslararası likitide fazlalığı

 2. Yurt içi reel faiz oranlarının nispi yüksekliği

 3. Kur artışlarının düşüklüğü

 4. İç tasarruf yetersizliği

 5. Yabancı sermaye hareketlerinden vergi alınmaması

Yanıt; D’dir.

29.Kaymakam Aday/2007

Türkiye ekonomisinde 2006 yılı GSMH büyüme hızı yüzde kaçtır?

 1. 4,5

 2. 5

 3. 6

 4. 6,5

 5. 7

Yanıt; C’dir.

30.TCZB TK/2007

Türkiye’de 1933-1938 döneminde gerçekleşen kamu harcamalarının finansmanı aşağıdakilerden hangisiyle karşılanmamıştır?

 1. Para arzının artırılması

 2. Kredilerin artırılması

 3. Dış borçlanma

 4. Dolaysız vergilerin payının artırılması

 5. Zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi

Yanıt; A’dır.

31.TCZB TK/2007

Aşağıdakilerden hangisi 1963-1977 döneminde uygulanan kalkınma planlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

 1. Ekonomik ve toplumsal yapıyı veri almaları

 2. Yıllık ekonomik büyümeyi temel belirleyici değişken almaları

 3. Sanayileşmeye öncelik vermeleri

 4. Uzun dönemli stratejileri dikkate alarak hazırlanmaları

 5. Vergi yükünü sürekli azaltmayı öngörmeleri

Yanıt; E’dir.

32.TCZB TK/2007

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 1975-2000 dönemindeki yetersiz ve istikrarsız büyümenin temel nedeni olarak kabul edilmektedir?

 1. Sürekli ve yüksek oranlı enflasyon

 2. Dış ticaret açıkları

 3. Yüksek oranlı işsizlik

 4. Yüksek oranlı devalüasyonlar

 5. Finansal kriz

Yanıt; A’dır.


33.TCZB TK/2007

Mayıs 2006’da meydana gelen kısa dönemli dalgalanma sırasında,T.C. Merkez Bankası piyasadaki likiditeyi azaltmak için en çok hangi para politikası aracına başvurmuştur?

 1. DEPO

 2. REPO

 3. İskonto faiz oranı

 4. Zorunlu karşılık oranı

 5. Döviz satışı

Yanıt; E’dir.

34.TCZB TK/2007

Türkiye’de Mayıs 2007 itibariyle T.C. Hazine Müsteşarlığının ihraç ettiği aşağıdaki iç borçlanma araçlarından hangisinin stok değeri en yüksektir?

 1. Varlığa dayayalı menkul kıymet

 2. Hazine bonosu

 3. Devlet tahvili

 4. Ciro edilebilir mevduat sigortası

 5. Hisse senedi

Yanıt; C’dir.

35.KPSS/2008

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1930-1938 döneminde uyğulanan iktisat politikaları arasında yer almaz?

 1. enflasyon hedeflemesi politikası

 2. istikrarlı kur politikası

 3. sıkı para-kredi politikası

 4. denk bütçe politikası

 5. dış alım sınırlamaları

Yanıt; A’dır.

36. KPSS/2008

Kamu bankalarında yüsek görev zararı stokları varken özel bankaların önemli kur ve aüfaiz riski taşıması,Türkiye ekonomisinin hangi evresinde yaşanmıştır?

 1. ithal ikameci sanayileşme (1972-1976)

 2. ihracata yönelik büyüme (1983-!987)

 3. denetimsiz finansal serbestleşme (1989-1993)

 4. 1994 finansal krizi

 5. 2000,2001 finansal krizleri

Yanıt; E’dir.

37. Kaymakam Aday/2008

Türkiye,Uluslararası Para Fonuna (IMF) hangi yılda üye olmuştur?

 1. 1944

 2. 1946

 3. 1947

 4. 1952

 5. 1973

Yanıt; C’dir.

38.Kaymakam Aday/2008

Bankacılık sektörü tüketici kredileri,kullanım alanlarına göre sıralandığında,son dönemde en çok hangi alana verilmiştir?

 1. taşıt kredileri

 2. konut kredileri

 3. ihtiyaç kredileri

 4. eğitim kredileri

 5. ihtisas kredileri

Yanıt;B’dir.

39. Kaymakam Aday 2008

Türkiye’nin ihracatı ülke gruplarına göre değerlendirildiğinde en yüksek paya sahip ülke grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. OECD ülkeleri

 2. Bağımsız Devletler Topluluğu

 3. Ekonomik İşbirliğiTeşkilatı

 4. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

 5. Türk Cumhuriyetleri

Yanıt; A’dır.


40. Kaymakam Aday 2008

Aşağıdakilerden hangisi Devlet İç Borçlanma senetlerinin ihraç yöntemlerinden biri değildir?

 1. ihale yöntemi

 2. musluk(tapping) yöntemi

 3. doğrudan satış yöntemi

 4. repo yöntemi

 5. halka arz yöntemi

Yanıt;D’dir.

41. Kaymakam Aday 2008

2007 yıl sonu itibarıyla,aşağıdaki tarımsal destekleme araçlarından hangisi en yüksek paya sahiptir?

A) Doğrudan gelir desteği ödemeleri

B) Hayvancılık destekleri

C) Telafi edici ödemeler

D) Tarım siğortası ödemeleri

E) Kırsal kalkınma destekleri

Yanıt; A’dır.

42. Kaymakam Aday 2008

2007 yılı sonu itibariyle,ihracatın en yüksek olduğu ekonomik faaliyet alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Tekstil ürünleri

 2. Tütün ürünleri

 3. Kağıt ve kağıt ürünleri

 4. Gıda ürünleri ve içecek

 5. Motorlu kara taşıtları

Yanıt; E’dir

43.Kaymakam Aday/2008

2007 yılı sonu itibariyle Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığı kaç milyar ABD Dolarıdır?

A) 18

B) 28

C) 38

D) 48

E) 58

Yanıt; C’dir.

44. Kaymakam Aday/2008

UNCTAD 2008 Dünya Yatırım Raporu’na göre,2007 yılında en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada yer almıştır?

 1. 18

 2. 21

 3. 23

 4. 27

 5. 33

Yanıt; C’dir.

45.TCZB Tef.Kur./2008

Türkiye’de genel tarım sayımı ilk kez hangi yılda yapılmıştır?

 1. 1924

 2. 1927

 3. 1929

 4. 1934

 5. 1946Yanıt; B’dir.

46.TCZB Tef.Kur./2008

1948-1952 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan Türkiye İktisadi Kalkınma Planı’nda öngörülen harcamalar içinde en büyük pay aşağıdaki sektörlerden hangisine ayrılmıştır?

A) İnşaat

B) Sanayi

C) Enerji

D) Ulaştırma-haberleşme

E) Tarım

Yanıt;D’dir.

47. TCZB Tef.Kur./2008

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’ın uygulama dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 1923-1930

 2. 1934-1938

 3. 1939-1945

 4. 1950-1960

 5. 1963-1967

Yanıt; E’dir.

48. TCZB Tef.Kur./2008

Aşağıdakilerden hangisi,1998 yılında Türkiye ekonomisinde yaşanan krize rağmen başarılı olan alt sektörlerden biri değildir?

 1. Demir-çelik

 2. Çimento

 3. Gıda

 4. Bankacılık

 5. Konfeksiyon

Yanıt; A’dır.

49. TCZB Tef.Kur./2008

Türkiye’de bir işletmenin Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) kapsamına girebilmesi için en fazla kaç işçi çalıştırılması gerekmektedir?

 1. 49

 2. 99

 3. 149

 4. 199

 5. 249

Yanıt; E’dir.

50. KPSS/2009

Aşağıdakilerden hangisi 1934-1938 dönemini kapsayan Beş Yıllık Sanayi Planı’nın özelliklerinden biri değildir?

 1. Temel ham maddelerin olabildiğince yurt içinde üretilmesi

 2. İleri teknoloji gerektiren projelerin desteklenmesi

 3. Yaırımların bölgesel dağılımının dengeli olması

 4. İşletme kapasitelerinin iç talebe yönelik olarak sınırlandırılması

 5. Makro planlara dayanması

Yanıt; E’dir.

51. KPSS/2009

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında imzalanan ankara Anlaşması hagi yılda yürürlüğe girmiştir?

 1. 1960

 2. 1964

 3. 1967

 4. 1980

 5. 1994

Yanıt; B’dir.

52. Kaymakam aday/2009

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Düyun-ı Umumiye idaresi’nde yer almamıştır?

 1. Almanya

 2. Fransa

 3. Belçika

 4. İtalya

 5. İngiltere

Yanıt; C’dir.

52. Kaymakam aday/2009

Aşagıdakilerden hangisi Atatürk dönemi maliye politikalarının dönüm noktalarından biri değildir?

 1. İzmir İktisat Kongresi

 2. 1929 Dünya ekonomik bunalımı

 3. Aşarın kaldırılması

 4. Lozan Anlaşması

 5. Varlık vergisi

Yanıt; E’dir.

53. Kaymakam aday/2009

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2008 krizi öncesi koşullarını 2001 krizi öncesi koşullarından farklılaştırmaktadır?

 1. Yüksek faizler

 2. Yüksek kamu kesimi borç yükü

 3. Yüksek özel kesim dış borç yükü

 4. Bankacılık sistemindeki yüksek açık pozisyon

 5. Uluslararası likitide bolluğu

Yanıt; C’dir.

54. Kaymakam aday/2009

2001 yılı itibariyle cari fiyatlarla Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasılası en düşük il aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muş

B) Yozgat

C) Iğdır

D) Ağrı

E) Şırnak

Yanıt; D’dir.

55. Kaymakam aday/2009

37 Avrupa ülkesini kapsayan Tüketici Mal ve Hizmetleri grubuna ilişkin 2008 yılı fiyat dğüzeyi endeksi sonuçlarına göre,Türkiye’de aşağıdaki mal gruplarından hangisinin fiyatı en yüksektir?

A) Giyim

B) Ev aletleri

C) Haberleşme

D) Ulaştırma hizmetleri

E) Alkollü içkiler ve sigara

Yanıt; B’dir.

56. Kaymakam Aday/2009

2008 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre,Türkiye’de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus toplam nüfusun yüzde kaçıdır? 1. 36,9

 2. 46,9

 3. 56,9

 4. 66,9

 5. 76,9

Yanıt; D’dir.

57. Kaymakam Aday/2009

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal destekleme araçlarından biri değildir?

 1. Tavan fiyatı

 2. Doğrudan gelir desteği

 3. Fark ödemesi

 4. Kırsal kalkınma destekleri

 5. Tarım sigortası ödemeleri

Yanıt; A’dır.

58. KİK/2009

1900-1914 yılları arasında,Osmanlı İmparatorluğu’nda kağıt para basma yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

A) Reji idaresi

B) Osmanlı Bankası

C) Ziraat Bankası

D) Emniyet Sandığı

E) Galata Borsası

Yanıt; B’dir.

59.KİK/2009

Aşağıdakilerden hangisi 1923’te İzmir’de toplanan 1. Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan biridir?

 1. Aşarın kaldırılması

 2. Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesinin uygulanması

 3. Reji İdaresinin güçlendirilmesi

 4. Osmanlı dış borçlarının ödenmemesi

 5. İşçilerin günlük çalışma sürelerinin on saatle sınırlandırılması

Yanıt; A’dır.

60. KİK/2009

Cumhuriyetin ilk on ılında Türkiye ekonmisinin özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Sanayi ve ticaret sektörlerinin milli gelir içindeki payları 1929 yılı itibariyla tarımı geride bırakmıştır.

 2. Milli gelir ilk yıllarda yavaş büyürken 1929’dan itibaren hızla artmaya başlamıştır.

 3. Tarımsal üretim 1929’dan itibaren hızla artmaya başlamıştır.

 4. Tarım milli gelir içinde en büyük paya sahiptir.

 5. Ticaret sektörü istihdam içinde en büyük paya sahiptir.

Yanıt; D’dir.

61. KİK/2009

Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye ekonomisinde devletçi politikalar somut olarak başlamıştır?

 1. Lozan Barış Antlaşması’nın kabulüyle

 2. Sanayi Teşvik Yasası’nın çıkarılmasıyla

 3. Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı’nın benimsenmesi ve uygulanmasıyla

 4. Türkiye İş Bankası’nın kurulmasıyla

 5. Milli Türk Ticaret Birliğinin kurulmasıyla

Yanıt; C’dir.

62.KİK/2009

Aşağıdakilerden hangisi 1980-1989 yılları arasında uygulanan ekonomik politikalardan biri değildir?

 1. Döviz piyasasının ve sermaye girişlerinin serbestleştirilmesi

 2. Faiz hadlerinin serbestleşmesi

 3. Para arzının denetlenmesi

 4. İthalat üzerindeki yasaklar ve miktar kısıtlarının kaldırılması

 5. İhracat mallarına ödenen vergi iadesi uygulamasının kaldırılması

Yanıt; E’dir.

63.KİK/2009

Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan Kararları’nın alınmasına yol açmıştır?

 1. 1994 yılında ortaya çıkan ekonomik kriz

 2. 1994 yılı başında ortaya çıkan deflasyonist baskılar

 3. GATT-Uruguay Round Anlaşması’nın imzalanması

 4. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanması

 5. Enerji piyasasında yaşanan darboğaz

Yanıt;A’dır.

64.KİK/2009

2001 Ekonomik Krizini takip eden yıllarda istihdam alanında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A) Kayıt dışı istihdam oranı azalmıştır.

B) İş gücüne katılım oranı azalmıştır.

C) İstihdam oranı artmıştır.

D) Tarımda çalışanların toplam istihdam içindeki payı artmıştır.

E) Hizmetler sektöründe çalışanların toplam istihdam içindeki payı azalmıştır.

Yanıt; B’dir.

65.KİK/2009

Türkiye ekonomisinin dış borç stogu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Özel sektör dış borç stogu son beş yılda sürekli azalmaktadır.

 2. Kamu dış borç stoğu son beş yılda hızla artmaktadır.

 3. Uzun vadeli borç stoğu son on yılda artış göstermemiştir.

 4. 2008 yılı itibariyla,kısa vadeli borç stoğu uzun vadeli borç stoğundan fazladır.

 5. 2008 yılı itibarıyla,özel sektör dış borç stoğu kamu dış borç stoğundan fazladır.

Yanıt; E’dir.

66.KPSS/2010

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk on yılında uyğuladığı gelir politikalarından biri değildir?

 1. Aşarın kaldırılması

 2. Alkol,tütün,tuz gibi geniş kitlenin tükettiği malların satışının Devlet tekeline alınması

 3. Buhran vergisi konulması

 4. Demir yolu yapımının finansmanı için yol vergisi konulması

 5. İltizam sisteminin güçlendirilmesi

Yanıt; E’dir.

67.KPSS/2010

İhracata dayalı büyüme staretejisinin hakim olduğu 1980-1990 döneminde Türkiye’nin cari işlemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Cari işlemler dengesi dönem boyunca fazla vermiştir.

 2. Cari işlemler dengesi bazı yıllar fazla vermekle birlikte 1988!den itibaren açık vermeye başlamıştır.

 3. Dış ticaret hacmi küçülmüştür.

 4. İhracatın ithalatı karşılama oranı dönem boyunca hızla düşmüştür.

 5. Toplam ithalat azalmıştır.

Yanıt; B’dir.

68. Kaymakam Aday/2010

Aşağıdakilerden hangisi yapısal düzenlemeler kapsamında alınan 5 Nisan Kararlarından biri değildir?

 1. KİT’lerin özelleştirilmesi ve özelleştirilme imkanı bulunmayan KİT’lerin tasfiye edilmesi

 2. Sümerbank ve Etibank bankacılık hizmetlerinin özelleştirilmesi

 3. SSK ve Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik kurumlarının bütçe üzerindeki yükünün azaltılaması için düzenlemeler yapılması

 4. Tarımla ilgili kamu kuruluşlarının TCMB tarafından finansmanına son verilmesi

 5. Yerel yönetimlere ait iktisadi teşekküllerinin tasfiye edilmesi

Yanıt; E’dir.

69.Kaymakam Aday/2010

Aşağıdakilerden hangisi 1998 Krizi sonrasında ve 1999 yılında IMF ile yapılan stand-by anlaşmasının hedeflerinden biri değildir?

 1. Para politikasının Para Kurulu eliyle yönetilmesi

 2. 2002 sonunda enflasyonun tek haneli bir orana düşürülmesi

 3. Enflasyon ile mücadele kapsamında döviz kuru çapası kullanılması

 4. Faiz dışı fazlanın artırılması

 5. KİT’lerin özelleştirilmesi

Yanıt;A’dır.

70.Kaymakam Aday/2010

Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Proğramı kapsamında uygulanan politikalardan biridir?

 1. Döviz kuru çapası politikası güçlendirilerek sürdürülmüştür.

 2. IMF ile yeni stand-by anlaşması yapmama kararı alınmıştır.

 3. Kriz bitene dek yapısal reformlar askıya alınmıştır.

 4. Devletin tarım girdilerine verdiği destekler kaldırılmıştır.

 5. Tarımda uygulanan Doğrudan Gelir Desteği Proğramı tasarruf amacıyla kaldırılmıştır.

Yanıt; D’dir.

71. Kaymakam Aday/2010

2000-2009 yılları arasındaki iş gücü piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. İş gücüne katılım oranı dönem boyunca artmıştır.

 2. Tarım sektörünün toplam istihdamdan aldığı pay artmıştır.

 3. İş gücüne katılım oranı erkeklerde kadınlara göre daha yüksek seyretmiştir.

 4. Eğitim durumuna göre işsizlik oranı,en yüksek oku-yazar olmayanlar arasında gerçekleşmiştir.

 5. Kadın nüfus için iş gücüne katılım oranı Avrupa Birliği ortalamasını yakalamıştır.

Yanıt; C’dir.

72. Kaymakam Aday/2010

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin 1920’li yıllarda uyğuladığı ekonomi politikalarından biridir?

 1. Dış borçların on yıl için ertelenmesi

 2. Sanayi üretimini özendirmek amacıyla teşviklerin artırılması

 3. Ekonomik faaliyetlerin canlandırılması amacıyla dolaylı vergilerin tasfiyesi

 4. Aşar vergisi uygulamasının modernize edilmesi

 5. Milli ekonomi porğramları çerçevesinde yabancı sermaye yatrımlarının yasaklanması

Yanıt; B’dir.

73. Kaymakam Aday/2010

Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılında başlatılan devletçi ekonomi proğramına göre uygulanan politikalardan biridir?

 1. Kamu yatırmlarının finansmanı için kamu bütçesinin açık vermesinin sağlanması

 2. Ziraat Bankasının tarımsal kredi yerine sanayi kredileri vermesinin sağlanması

 3. İthalatın sınırlandırılarak dış ticaretin fazla vermesinin sağlanması

 4. Tarım ürün fiyatlarının Tarım Bakanlığınca kontrol edilmesi

 5. Çukurova ve Ege’de dokumacılık alanında faaliyet gösteren özel sanayi kuruluşlarınınkamulaştırılması

Yanıt; C’dir.

74. Kaymakam Aday/2010

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan dönüşüm sürecinde uygulanan ekonomi politikalarından biridir?

 1. Devletin mali yükünün azaltılması amacıyla özelleştirme çalışmalarına başlanması

 2. Yatırımları teşvik etmek amacıyla yabancı sermaye girişlerine kolaylık sağlanması

 3. KİT’lerin faaliyetlerinin sınırlandırılması

 4. Finansal piyasalarda derinlik sağlamak amacıyla TCMB’nin yürüttüğü açık piyasa işlemlerine son verilmesi

 5. İhracatı özendirmek için ihraç mallarına vergi iadesi desteği verilmesi

Yanıt; D’dir.

75. Kaymakam Aday/2010

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde yaşanılan 1989 dönüşümünün başlıca özelliklerinden biridir?

 1. Dış finansal serbestlik çercevesinde sermaye hareketlerinin serbest bırakılması

 2. Özel sermayeli ticari bankaların kurulmasına olanak sağlanması

 3. Mevduat faizlerinin bankacılık sistemi dışında bankerler tarafından belirlenmesine olanak verilmesi

 4. Yabancı sermayenin bankacılık alanında faaliyet göstermesine izin verilmesi

 5. TCMB’nin uluslararası rezerv birikmesine son verilmesi

Yanıt; A’dır.

76.KPSS/2011

II. Dünya Savaşı sonrasında Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değerinin resmi olarak indirilmesi (devalüasyon) ilk olarak hangi yılda gerçekleşmiştir.

 1. 1946

 2. 1956

 3. 1960

 4. 1971

 5. 1978

Yanıt;

77.KPSS/2011

Türkiye ekonomisinde ödemeler dengesinin 2000’li yıllardaki durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Ödemeler dengesi açığı 2000’li yıllarda azalmaya başlamıştır.

 2. 2001 krizi sonrasında cari işlemler hesabı her yıl açık vermiştir.

 3. Rezerv değişiminin negatif gerçekleştiği 2003-2007 yılları,rezervlerdeki eksilmeyi göstermektedir.

 4. Net hata ve noksan kalemi,ilk kez 2001 krizi sonrasında tanımlanarak ödemeler dengesi tablolarına dahil edilmiştir.

 5. Küresel kriz koşulları nedeniyle finans hesabı 2007’den itibaren açık vermektedir.

Yanıt;

78.Kaymakam Aday/2011

Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Proğramı öncesinde yaşanılan ekonomik sorunlardan biridir?

 1. Ekonominin deflasyonist bir sarmal içine girmesi

 2. T.C. Merkez Bankası döviz rezervlerinin,ithalatı karşılamayacak seviyelere inmesi

 3. Sürdürülemez bir iç borç dinamığinin oluşması

 4. Sosyal güvenlik kurumları aktüerya dengelerinin fazla vermesi

 5. Hazinenin yurt dışından borçlanma olanaklarının ortadan kalkması

Yanıt; C’dir.

79.Kaymakam Aday/2011

T.C.. Merkez Bankasının 2006-2010 yılları arasında uyğuladığı para politikaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 2006 yılından itibaren açık enflasyon hedeflemesi rejimi uygulanmaktadır.

B) Türk lirası mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılık oranı,2007 yılından itibaren sıfır olarak belirlenmiştir.

C) 2009 yılından itibaren dalgalı döviz kuru politikasına son verilmiştir.

D) Enflasyon hedefinin tutturulamaması üzerine 2008 sonunda döviz çıpası uygulanmasına son verilmiştir.

E) 2010 yılında Para Politikası Kurulu feshedilerek faiz oranlarını belirleme yetkisi Merkez Bankası Meclisine devredilmiştir.

Yanıt; A’dır.

80.Kaymakam Aday/2011

Türkiye ekonomisinin genel dengesinin 2000’li yıllardaki durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Kamu tüketim harcamalarının azalmasıyla özel tüketim harcamaları artmıştır.

 2. Kamu sabit sermaye yatırımları dönem boyunca azalmıştır.

 3. GSYİH içinde en büyük paya özel tüketim harcamaları sahiptir.

 4. Stok değişiminin negatif olduğu yıllarda toplam yatırım harcamaları da negatif olmuştur.

 5. Sabit sermaye yatırımları içinde kamunun payı özel sektörden daha fazladır.

Yanıt; C’dir.

81.Kaymakam Aday/2011

Türkiye’nin IMF ile ilişkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. 2008 yılı itibariyle Türkiye’nin IMF’ye borcu kalmamıştır.

 2. IMF ile sürdürülen görüşmeler uyarınca yeni bir stand-by anlaşması 2011’in ilk aylarında imzalanacaktır.

 3. Türkiye’nin IMF’den aldığı borçların toplam miktarı,IMF’de bulunan kotasının ancak %10’unu oluşturmaktadır.

 4. Yeni borç alınmaması durumunda,Türkiye’nin borç anapara ve faiz ödemeleri 2014 yılında bitecektir.

 5. Yeni borç kullanımı için 2012’de yapılacak kota artırım kararı beklenmektedir.

Yanıt;D’dir.

82.Kaymakam Aday/2011

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte 1920’lerde uygulanan ekonomi politikalarından biridir?

 1. Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan Düyun-ı Umumiyenin Maliye Bakanlığına devredilmesi

 2. Kentli iş gücü kaybının önlemek amacıyla Nüfus Mübadelesi uygulamasının iptal edilmesi

 3. Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planının kabul edilmesi

 4. Osmanlı Bankasının kamulaştırılması

 5. Sanayi Teşvik Yasası’nın kabul edilmesi

Yanıt; E’dir.

83.Kaymakam Aday/2011

Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yıllarda uygulanan ekonomik reformlardan biri değildir?

 1. Mal ve hizmet alım satımlarına katma değer vergisinin konulması

 2. Bütçe disiplininin sağlanması amacıyla genel bütçe dışında bulunan fonların tasfiye edilmesi

 3. Türk lirasının devalüe edilmesi

 4. İhracat teşviklerinin artırılması

 5. Yabancı sermaye girişinin özendirilmesi amacıyla yasal düzenlemelerin yapılması

Yanıt; B’dir.

84.Kaymakam Aday/2011

Aşağıdakilerden hangisi 1994’te Türkiye ekonomisinde yaşanan kriz öncesinde ortaya çıkan ekonomik sorunlardan biridir?

 1. Cari işlemler hesabının fazla vermesi sonucunda Türk lirasının aşırı değerlenmesi

 2. İflas eden bankaların BDDK’ye devrinin yarattığı güven bunalımı

 3. SSK’nin tasfiyesinin kamu bütçesine mali yükler getirmesi

 4. Faizleri düşürmek amacıyla piyasaya sürülen likiditenin döviz talebini artırması

 5. Mevduat bankalarının kredi işlemlerini durdurması

Yanıt; D’dir.


Add document to your blog or website

Similar:

TÜRKİye ekonomiSİ Çikmiş sorular kpss/2006 iconUluslararasi iKTİsat çikmiş sorular kiK/2006

TÜRKİye ekonomiSİ Çikmiş sorular kpss/2006 icon5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2

TÜRKİye ekonomiSİ Çikmiş sorular kpss/2006 iconKpss Soruları İsteğiniz Kpss konusundan online deneme sınavı hazırlayarak kpss sorularını çözebilirsiniz. Yaprak Test

TÜRKİye ekonomiSİ Çikmiş sorular kpss/2006 iconTürkiye Ekonomisi Ders Notları TÜRKİye ekonomiSİ -genel çERÇeve

TÜRKİye ekonomiSİ Çikmiş sorular kpss/2006 iconAof-iŞletme – 2514 – hukuka giRİŞ notlar(Çikmiş sorular final(2009 2011))

TÜRKİye ekonomiSİ Çikmiş sorular kpss/2006 iconAof-iŞletme – 3167 Fİnansal yönetim notlar(Çikmiş sorular final(2003 2011))

TÜRKİye ekonomiSİ Çikmiş sorular kpss/2006 iconDünya Ekonomisi/Para Piyasaları/Türkiye Ekonomisi

TÜRKİye ekonomiSİ Çikmiş sorular kpss/2006 iconAyrıntı Yayınları’ndan Çıkmış Tüm Kitaplar (1988-2006)

TÜRKİye ekonomiSİ Çikmiş sorular kpss/2006 iconYarişI, yariş’ ta kazandilar (kpss) adi soyadi : puani : kpss 10

TÜRKİye ekonomiSİ Çikmiş sorular kpss/2006 iconTürkiye’nin kpss hazırlık Portalı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page