Plani (2014-2018)
Indir 1.94 Mb.
TitlePlani (2014-2018)
Page56/60
Date conversion29.09.2013
Size1.94 Mb.
TypePlani
Sourcehttps://www.alomaliye.com/2013/onuncu-kalkinma-plani-eki.doc
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60

TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI


 1. Programın Amacı ve Kapsamı

Günümüzde iş dünyasında yaşanan hızlı değişim, bireylerin mesleki beceriler kadar temel becerilere sahip olmalarını da gerekli kılmaktadır. Bu beceriler, bireylerin daha uzun süreyle çalışma hayatında kalmalarına, iş yaşamında verimliliklerinin artmasına ve değişen iş ve yaşam koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına imkân vermektedir. Bu çerçevede bireylerin, mesleki becerilerin yanında iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip olması, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bu programla bireylerin, çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı dil, finansal okuryazarlık, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, liderlik, kariyer planlama ve iş arama gibi temel beceriler ile sanatsal ve sportif becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.

 1. Program Hedefleri

 • Eğitim kademelerinde temel becerilerin ağırlığının artırılması

 • Temel becerileri kazandıran hayat boyu öğrenme programlarının geliştirilmesi

 • İşgücü piyasası ile eğitim sistemi arasındaki bağın güçlendirilmesi

 • İstihdamda ve eğitimde olmayan gençlerin sayısının azaltılması

 1. Performans Göstergeleri

 • Okuldan işe geçiş süresi

 • Beceri düzeyine uygun işte çalışan kişi sayısı

 • Temel beceri eğitimi alan genç sayısı

 • Gençlerde uzun süreli işsizlik oranı

 1. Program Bileşenleri

 1. Bileşen: Eğitim Sisteminin İşgücü Piyasasıyla Uyumunun Artırılması

 • İşgücü piyasasında talep edilen temel becerilerin ve gençlerin sahip olduğu yetkinliklerin tespit edilmesi

 • Staj süreçleri iyileştirilerek okul-iş dünyası işbirliğinin güçlendirilmesi

 • İşgücü piyasası ve eğitim sistemine ilişkin istatistikî verilerin iyileştirilmesi, etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması

 • Etkin işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin yapılması yoluyla mesleki eğitim programlarının piyasa ihtiyaçlarına uygun planlanması

 1. Bileşen: Eğitim Çağındaki Gençlerin Temel Becerilerinin Geliştirilmesi

 • Eğitimin tüm kademelerindeki müfredatın temel becerileri içerecek ve geliştirecek şekilde güncellenmesi

 • Ortaokul ve liselerde bireysel yeteneklere göre öğrencileri yönlendirebilecek bir rehberlik sisteminin hayata geçirilmesi 1. Bileşen: Genç İşgücünün Temel Becerilerinin Geliştirilmesi

 • İŞKUR’da görevli iş ve meslek danışmanlarının lise ve üniversite mezunu gençlerin tamamına ulaşmasının ve İŞKUR tarafından düzenlenecek beceri eğitimlerinden yararlanmalarının sağlanması

 • Halk eğitim merkezleri ile yerel yönetimlerin meslek edindirme merkezlerinin hayat boyu öğrenme merkezi olarak yeniden yapılandırılması ve bu merkezlerde sunulan temel beceri eğitim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması

 1. Bileşen: Sanatsal ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi

 • Eğitim müfredatının her gence en az bir sanat veya spor dalında performans yapabilme becerisi kazandıracak şekilde düzenlenmesi

 • Eğitimin tüm kademelerindeki okullarda kültür ve spor aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği ortamın iyileştirilmesi

 1. Bileşen: Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması

 • Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin, yükseköğretim ve yaygın eğitim yeterliliklerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve girişimcilik kültürünün mesleki yeterliliklerle desteklenmesi

 • Bireylerin öğrenme fırsatları çeşitlendirilerek hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin teşvik edilmesinin sağlanması

 • Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna başlanması

 1. Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar

Genel Koordinatör: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bileşenlerden Sorumlu Kurum/Kuruluş

       1. Bileşen: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

       2. Bileşen: Milli Eğitim Bakanlığı

       3. Bileşen: İŞKUR

       4. Bileşen: Gençlik ve Spor Bakanlığı

       5. Bileşen: Mesleki Yeterlilik Kurumu
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60

Similar:

Plani (2014-2018) iconKaradeniz Teknik Üniversitesi 2014-2018 stratejik plani

Plani (2014-2018) iconAnkara üNİversitesi 2014-2018 stratejik plani genel Çerçeve

Plani (2014-2018) iconKTÜ 2014-2018 stratejik plani hazirlama alt komisyon üyeleri

Plani (2014-2018) iconKTÜ 2014-2018 stratejik plan hazirlama komisyonu üyeleri

Plani (2014-2018) icon2014-2018 stratejik plan çalişmalarinda mevcut durum (2012 yili) tespiTİnde kullanilacak veriler

Plani (2014-2018) iconPlani 2013-2014

Plani (2014-2018) iconPlani 2011–2014

Plani (2014-2018) iconPlani 2014-2023

Plani (2014-2018) iconPlani 2010-2014

Plani (2014-2018) iconPlani 2010 2014

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page