Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise "Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140'ncı maddesi gereğince ön inceleme duruşmasından sonra verilecek iki haftalık müddet zarfında vereceklerini" bildirmiştir

Reklamlari:Indir 43.17 Kb.
TitleDavacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise "Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140'ncı maddesi gereğince ön inceleme duruşmasından sonra verilecek iki haftalık müddet zarfında vereceklerini" bildirmiştir
Date conversion21.09.2013
Size43.17 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.aydinbarosu.org.tr/TANIK.docx
T.C.

Y A R G I T A Y

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: KARAR NO:

2012/9119 2012/29279

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 25.11.2011 tarihinde ikame edilmiştir. Davacı, dava dilekçesinde, dayandığı vakıaları; davalı da, cevap dilekçesinde savunmasının dayanağı olarak ileri sürülen vakıaları hangi delillerle ispat edeceklerini göstermişlerdir. Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise "Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140'ncı maddesi gereğince ön inceleme duruşmasından sonra verilecek iki haftalık müddet zarfında vereceklerini" bildirmiştir. Mahkemece 24.1.2012 tarihinde ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmiş, ön inceleme için duruşma günü tespit edilmiş ve bu duruşma günü taraflara bildirilmiştir. Buraya kadar yürütülen işlemler yasal düzenlemeye uygundur.

Taraf vekilleri, 14.2.2012 tarihli "ön inceleme" duruşmasına gelmişler, bu oturumda ön incelemeden beklenen amaca uygun olarak tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlarla ilgili bir tespit yapılmadan, doğrudan tahkikat aşamasına geçilmesine karar verilerek bu husus tefhim edilip, yargılamaya devam olunmuş, "28.11.2011 tarihli tensip tutanağıyla tanınan ihtarlı kesin sürelere uyulmadığı ve tanık da bildirilmediği" gerekçe gösterilerek aynı oturumda dava reddedilmiştir.

Tahkikat, ön incelemede saptanan çekişmeli hususlar üzerinden yürütüleceğine (HMK.m.140/3) göre, bu tespit yapılmadan tarafların dilekçelerinde gösterdikleri tanık delili ile ilgili "isim ve adreslerini gösteren ve hangi tanığı hangi vakıa için dinletmek istediklerini" belirten liste vermeleri beklenemez. Esasen delil, tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar için gösterilir (HMK.m.187/1). O halde ön inceleme duruşmasında, taraflar arasındaki çekişmeli hususların tespit edilmesi ve tahkikatın çekişmeli hususlar esas alınarak yürütülmesi asıldır. Mahkemece, ön inceleme duruşmasında çekişmeli hususlar tespit edilmemiş, doğrudan tahkikata geçilmiştir. Böyle bir durumda mahkemece, taraflara dilekçelerinde dayandıkları, ancak henüz sunmadıkları delilleri sunmaları için kesin süre verilmelidir (HMK.m.140/5). Daha önce tensiple verilmiş olan süre sonuç doğurmaz. Mahkemece davacı vekiline, gösterdikleri tanıkların adı ve soyadı ile adreslerini, hangi tanığın hangi vakıaya ilişkin olduğunu içeren dilekçe vermesi için mehil verilmeden davanın neticeye bağlanması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 05.12.2012 (Çrş.)


Madde 140- (1) Hâkim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler; daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder.


(2) Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, tarafları sulhe (Ek ibare 6325 - 07.06.2012 m.35/2-b Yür. m.37/b) “veya arabuluculuğa” teşvik eder; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder.


(3) Ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların sulh (Ek ibare 6325 - 07.06.2012 m.35/2-a Yür. m.37/b) “veya arabuluculuk” faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları, sonuç alamadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın altı, duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür.


(4) Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan hâllerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edilir.


(5) Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir.


Madde 243- (1) Tanık davetiye ile çağrılır. Ancak, davetiye gönderilmeden taraflarca hazır bulundurulan tanık da dinlenir. Şu kadar ki, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hâllerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir.


(2) Davetiyenin duruşma gününden en az bir hafta önce tebliğ edilmiş olması gerekir. Acele hâllerde tanığın daha önce gelmesine karar verilebilir.


(3) Tanığı davet, gerektiğinde telefon, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, davete rağmen gelmemeye bağlanan sonuçlar, bu durumda uygulanmaz.


Madde 129- (1) Cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:


a) Mahkemenin adı.


b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres.


c) Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.


ç) Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.


d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.


e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.


f) Dayanılan hukuki sebepler.


g) Açık bir şekilde talep sonucu.


ğ) Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası.


(2) 121 inci madde hükmü cevap dilekçesi hakkında da uygulanır.


Madde 121- (1) Dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur.


Bu madde gerekçesinde belirtildiği gibi 1086 sayılı HUMK’nin 180. Maddesini karşılamaktadır. Maddeyle ilgili karar aşağıdadır.


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ


Esas No.

2009/20646

Karar No.

2010/21850

Tarihi

23.12.2010


İLGİLİ MEVZUAT

1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/163/180


KAVRAMLAR

TANIK DELİLİ

KESİN SÜRE

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ KISITLANMASI


ÖZET

DAVACI DAVA DİLEKÇESİNDE TANIK DELİLİNE DAYANMIŞTIR. DAVA DİLEKÇESİNDE SÖZÜ EDİLEN VE DAVACININ ELİNDE BULUNAN BELGENİN ASILLARIYLA BİRLİKTE ( HARÇ VE VERGİYE TABİ OLMAKSIZIN ) DAVALI SAYISINDAN BİR FAZLA DÜZENLENMİŞ ÖRNEKLERİNİN VEYA SADECE ÖRNEKLERİNİN, DAVA DİLEKÇESİNE EKLENEREK MAHKEMEYE VERİLMESİ ZORUNLUDUR. TARAFLARA KESİN SÜRE VERİLİRKEN, BU SÜRENİN YASAYA UYGUN OLMASI VE TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARINI KISITLAYACAK NİTELİKTE OLMAMASI GEREKİR. DAVACIYA TENSİP KARARI İLE TANIKLARINI DA KAPSAYACAK ŞEKİLDE DELİLLERİNİ BİLDİRMESİ İÇİN KESİN SÜRE VERİLMESİ DAVACININ DAVASINI KANITLAMASI YÖNÜNDEN KISITLAYICI BİR DURUM YARATMIŞTIR. BÖYLECE, DAVACININ GEÇERLİ OLMADIĞI AÇIKLANAN BU KESİN SÜRE İÇERSİNDE DELİL LİSTESİNİ VERMEMESİ NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI YASAYA AYKIRIDIR


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR : Davacı dava dilekçesinde tanık deliline dayanmıştır.


Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 180. maddesi uyarınca, dava dilekçesinde sözü edilen ve davacının elinde bulunan belgenin asıllarıyla birlikte ( harç ve vergiye tabi olmaksızın ) davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin, dava dilekçesine eklenerek mahkemeye verilmesi zorunludur. Bu zorunluluk, davacının elinde bulunan yazılı belgeler ( deliller ) içindir. Tanık listesi bu anlamda yazılı delil olarak kabul edilemez.


Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 163. maddesi uyarınca, taraflara kesin süre verilirken, bu sürenin yasaya uygun ve tarafların iddia ve savunmalarını kısıtlayacak nitelikte olmaması gerekir.


Bu açıklamalar doğrultusunda, davacıya tensip kararı ile tanıklarını da kapsayacak şekilde delillerini bildirmesi için kesin süre verilmesi davacının davasını kanıtlaması yönünden kısıtlayıcı bir durum yaratmıştır. Böylece, davacının geçerli olmadığı açıklanan bu kesin süre içersinde delil listesini vermemesi nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması da, usul ve yasaya aykırı olmuştur.


SONUÇ : Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ


Esas No.

2005/10458

Karar No.

2005/13358

Tarihi

03.10.2005


İLGİLİ MEVZUAT

1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/180


KAVRAMLAR

DAVA DİLEKÇESİNDE SÖZÜ EDİLEN BELGELER

YAZILI DELİLLER

TANIK LİSTESİ


ÖZET

HUMK'UN 180. MADDESİ UYARINCA, DAVA DİLEKÇESİNDE SÖZÜ EDİLEN VE DAVACININ ELİNDE BULUNAN BELGELERİN ASILLARIYLA BİRLİKTE ( HARÇ VE VERGİYE TABİ OLMAKSIZIN ) DAVALI SAYISINDAN BİR FAZLA DÜZENLENMİŞ ÖRNEKLERİNİN VEYA SADECE ÖRNEKLERİNİN, DAVA DİLEKÇESİNE EKLENEREK MAHKEMEYE VERİLMESİ ZORUNLUDUR. BU ZORUNLULUK, DAVACININ ELİNDE BULUNAN YAZILI BELGELER ( DELİLLER ) İÇİNDİR. TANIK LİSTESİ BU ANLAMDA YAZILI DELİL OLARAK KABUL EDİLEMEZ


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR : Davacı dava dilekçesinde tanık deliline de dayanmıştır.


Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 180. maddesi uyarınca, dava dilekçesinde sözü edilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte ( harç ve vergiye tabi olmaksızın ) davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin, dava dilekçesine eklenerek mahkemeye verilmesi zorunludur. Bu zorunluluk, davacının elinde bulunan yazılı belgeler ( deliller ) içindir. Tanık listesi bu anlamda yazılı delil olarak kabul edilemez.


Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 163. maddesi uyarınca, taraflara kesin süre verilirken, bu sürenin yasaya uygun ve tarafların iddia ve savunmalarını kısıtlayacak nitelikte olmaması gerekir.


Bu açıklamalar doğrultusunda, davacıya tensip kararı ile tanıklarını da kapsayacak şekilde delillerini bildirmesi için kesin süre verilip, bu süre içersinde delil listesini vermemesi nedeniyle davanın reddi, usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.


SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ


Esas No.

2004/1750

Karar No.

2004/2467

Tarihi

01.03.2004


İLGİLİ MEVZUAT

1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/180/195


KAVRAMLAR

YAZILI DELİLLERİN TAHKİKAT SIRASINDA EKSİK OLDUĞU

TANIKLARIN BİLDİRİLMESİ İÇİN TANINAN KESİN MEHLİN GEÇERSİZLİĞİ

SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI


ÖZET

YAZILI DELİLLERİN TAHKİKAT SIRASINDA EKSİK OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE İLK OTURUMDA İKMAL EDİLMESİ DE İMKAN DAHİLİNDEDİR. ARA KARARINDA TANIK DİNLENMESİ KONUSUNDA ALINMIŞ BİR KARAR YOKTUR. DAVA DİLEKÇESİ DAVALIYA TEBLİĞ EDİLİRKEN, TEBLİGAT EVRAKINA TANIK DELİLİNİ DE İÇERECEK ŞEKİLDE ON GÜN KESİN MEHİL VERİLMESİ SONUÇ DOĞURMAZ. MAHKEMENİN İŞLEMİ SAVUNMAYI KISITLAMA NİTELİĞİNDEDİR. DAVALI TANIKLARININ DİNLENMESİ, DELİLLERİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR : Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 180 ve 195. maddelerinde gösterilen deliller yazılı olanlarla ilgilidir. Yazılı delillerin tahkikat sırasında eksik olduğunun anlaşılması halinde ilk oturumda ikmal edilmesi de imkan dahilindedir. Ara kararında tanık dinlenmesi konusunda alınmış bir karar yoktur. Dava dilekçesi davalıya tebliğ edilirken, tebligat evrakına tanık delilini de içerecek şekilde on gün kesin mehil verilmesi sonuç doğurmaz. Mahkemenin işlemi savunmayı kısıtlama niteliğindedir. Davalı tanıklarının dinlenmesi ( HUMK. md. 245 - 274 ) delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Açıklanan husus üzerinde durulmaması usul ve yasaya aykırıdır.


SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre de diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 01.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Davaci ve/veya davali TANIK deliline dayanmissa;


Eserinizde ‘‘Tanik deliline dayanilmissa sadece bunun belirtilmesi yeterli olup tanik listesi daha sonra, taniklarin dinlenmesi asamasigeldiginde verilebilir.’’(PEKCANITEZ, Hakan; ATALAY, Oğuz; ÖZEKES, Muhammet. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hukumlerine Gore Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2012, 13. Basi, sy. 428)


‘‘Taraflar ozellikle tanık ve bilirkisi deliline dayanmıslarsa, tanik ve bilirkisinin hangi hususlarda dinleneceklerinin de belirtilmesi gerekir.’’ (PEKCANITEZ, Hakan; ATALAY, Oğuz; ÖZEKES, Muhammet. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2011, sy. 583)


‘‘SORU: 36 Amactaraflaricalistirmak ise somutlastirmayukumluluguneuyulmamasının somut müeyyidesinin bulunmamasi eksikliktir. Mesela somutlastirilmamis dava dilekçesinin reddi imkanitaninmalidir. Somutlastirmayuku yerine getirilmediğinde ne olacak?


OZEKES: Somutlastirmayuku yerine getirilmediğinde ne olacak? sorusu var. Evet. Kanun’da bunu belki acıkca yazmak gerekirdi, ama somutlastirmayuku konusunda bizim bir tereddutumuz yok. Somutlastirmayukunun yerine getirilmemesinin iki tane yaptirimivardir: Somutlastirmayuku yerine getirilmemisse yani vakialaracik ve net değilse hakim, davayi aydınlatma odevi çerçevesinde bunun aydinlatilmasini isteyebilir, buna ragmen taraf yerine getirmemisse, ispat yuku yerine getirmemenin sonuclari aynen gerçeklesir. Ispatyukunun yerine getirmemesinin sonucu nedir? O konuda aleyhine karar verilme riskidir, ayni risk ile karsilasilir.’’(Hukuk Muhakemeleri Kanunu Degerlendirilmesi - YargitayBaskani, Yargitay Hukuk Daireleri Baskanlari - Kanunu Hazirlayan Akademisyenlerden, HukabYayinlari, Ankara, 2012, sy. 143, 144)


‘‘Kanun’da ozelliklesomutlastirmayukunun düzenlendiği (m. 194/1), ancak bunun yaptırımının düzenlenmedigidusunulebilir. Oysa somutlastirmayukunun yerine getirilmemesi, adeta ispat yukunun yerine getirilmemesi ile benzer sonucu dogurur. Somutlastirmayukualtinda bulunup iddia ya da savunmasinisomutlastirmak durumunda olan, bu yuku yerine getirmezse, talebi esastan reddedilecektir. Cunku, taraf ortaya koydugu iddia ya da savunmayi ispata elverislisekilde ortaya koymamis demektir. Ispat edilemeyen bu iddia ya da savunma hakkında is, esastan aleyhe karar verilecektir. ‘’(PEKCANITEZ, Hakan; ATALAY, Oğuz; ÖZEKES, Muhammet. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2011, sy. 560)


‘‘Ayrica bu eksiklik somutlastirmayukununyerine getirilmemesi anlamına geleceginden, ön inceleme asamasınagecilmeden, EN GEC CEVABA CEVAP DILEKCESINDE EKSIKLIKLERIN TAMAMLANMAMASI HALINDE DAVACININ ALEYHTE SONUCLARA KATLANMASI KACINILMAZ OLACAKTIR.’’(PEKCANITEZ, Hakan; ATALAY, Oğuz; ÖZEKES, Muhammet. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2011, sy. 431)


‘‘Kanimizcasomutlastirmayukunu yerine getirmeyen tarafa hakim tarafından KESIN SURE VERILMELI; buna ragmen eksiklikler tamamlanmazsa ya dava reddedilmeli ya da ilgili vakia veya delil dikkate alinmaksizinyargilamaya devam edilmelidir.’’( AKIL, Cenk. 6100 Sayili Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Dava DilekcesininUnsrulariBaglamindaSomutlastirmaYuku, Maltepe Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, Yil:2012 Sayi:1, sy. 98)


Sorun suradadir:


Uygulamada bu iki gorus de taraf bulmaktadır. Ornegindavaci, dava dilekçesinde veya cevaba cevap dilekcesindetanik deliline dayandi fakat hangi konuda dinletecegini ne dava dilekcesinde ne cevaba cevap dilekçesinde belirtmedi. Ne de olsa hakim on inceleme asamasindatarafima 2 haftalik sure verir ben de karsi taraf bu arada H.M.K.’yi moda mod uygular (cevap veya 2. cevap dilekcesinde) hangi hususta tanikdinletecegini bildirir ben de ona gore önlemimi alirimmantigi var. Bu koundakicozumunuz veya dusunceniz nedir?
T.C.

YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2011/19738

KARAR NO : 2012/14698 Y A R G I T A Y İ L A M I


MAHKEMESİ : Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)

TARİHİ : 21/06/2011

NUMARASI : 2010/467-2011/505

DAVACI : Ahmet Ümit Demir vekili avukat Veysel Gün

DAVALI : Tülay Karaduman


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddinne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıya klima sattığını ve davalının evine servis tarafından montajının yapıldığını, ancak davalının bedeli ödemediği gibi, takibe de itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini istemiştir.

Davalı, davacıdan aldığı malların bedelini nakten ve defaten ödediğini, klimanın ve şofbenin eşinin tayininin çıkması nedeniyle yeni yere sonradan gönderildiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, faturada belirtilen klimanın davalının evine takıldığı, davalının ödeme savunmasını ispat edemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı eldeki davada, davalıya sattığı klima bedelinin ödenmediğini iddia etmiş, davalı ise klimayı alırken bedelini peşin ve nakten ödediğini savunmuştur. BK.nun 182/2 maddesinde "hilafına adet veya mukavele mevcut değil ise satıcı ile alıcı borçları aynı zamanda ifa etmekle mükelleftirler" hükmü bulunmakta olup, bu hüküm uyarınca satışın peşin parayla yapıldığı karine olarak kabul edilmelidir. Satışın peşin olmayıp, veresiye olduğunu ispat yükü davacı satıcıdadır. Davacının defterlerinde satışın veresiye olduğuna dair kaydın bulunması da davalı aleyhine delil teşkil etmez. Hal böyle olunca, mahkemece davacıdan satışın veresiye olarak yapıldığına dair delilleri sorulup alınmalı, yemin deliline dayanıyor ise bu hususta davalıya yemin yöneltme hakkı olduğuda hatırlatılarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, ispat yükü yer değiştirilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 153.45 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, 5.6.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise \"Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140\929 senesinde İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini gördükten sonra Galatasaray Lisesini bitirdi. Sonra bir müddet Hukuk Fakültesine devam etti. Yeni Sabah, Yeni

Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise \"Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140\2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi gereğince “

Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise \"Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140\2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “

Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise \"Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140\5302 Sayılı Kanununun 13. maddesi gereğince teklif edilerek gündeme alınacak önergeler

Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise \"Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140\5302 Sayılı Kanununun 13. maddesi gereğince teklif edilerek gündeme alınacak önergeler

Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise \"Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140\5302 Sayılı Kanununun 13. maddesi gereğince teklif edilerek gündeme alınacak önergeler

Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise \"Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140\5302 Sayılı Kanununun 13. maddesi gereğince teklif edilerek gündeme alınacak önergeler

Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise \"Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140\5302 Sayılı Kanununun 13. maddesi gereğince teklif edilerek gündeme alınacak önergeler

Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise \"Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140\5302 Sayılı Kanununun 13. maddesi gereğince teklif edilerek gündeme alınacak önergeler

Davacı, cevaba cevap dilekçesinde yazılı delillerini ibraz etmiş, tanıklarının isim ve adrelerini gösteren listeyi ise \"Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140\5302 Sayılı Kanununun 13. maddesi gereğince teklif edilerek gündeme alınacak önergeler

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page