5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2

Reklamlari:Indir 205.06 Kb.
Title5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2
Page1/3
Date conversion19.09.2013
Size205.06 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.buromemursen.org.tr/Files/File/maliyeuzmanliksinavlari/14-5018 SORULAR.doc
  1   2   3


5018 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR


MADDE-2


1- 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar.

b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü uluslar arası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerine tabidir.

c) Özel bütçeli idareler, Kanunun sadece belli maddelerine tabidir.

d) Mahalli idare, belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri kapsar.

Doğru Cevap: C


2- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?

a) TBMM

b)Anayasa Mahkemesi

c)Ankara Büyükşehir Belediyesi

d)Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Doğru Cevap: D


3- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?

a)Adalet Bakanlığı

b)Kamu İhale Kurumu

c)Sermaye Piyasası Kurulu

d)Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Doğru Cevap: D


4- Aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi 5018 sayılı Kanun kapsamında değildir?

a)Sosyal Güvenlik Kurumları

b)Özel bütçeli idareler

c)Kamu İktisadi teşebbüsleri

d)Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri

Doğru Cevap: C


MADDE-3


1- 5018 sayılı Kanuna göre Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımının içine aşağıdakilerden hangisi girmez?

a)Anayasa Mahkemesi

b)Ahi Evran Üniversitesi

c)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

d)Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Doğru Cevap: D


2-5018 sayılı Kanuna göre “özel gelir” aşağıdaki kamu idarelerinin hangisinde kullanılabilir?

a)Özel bütçeli tüm idarelerde

b)Genel bütçe kapsamındaki tüm idarelerde

c)Genel yönetim kapsamındaki tüm idarelerde

d)Merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde

Doğru Cevap: B


3- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdaki idarelerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerindendir?

a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

b) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

c) Türkiye İş Kurumu

d) İzmir İl Özel İdaresi

Doğru Cevap: A

4- 5018 sayılı Kanuna göre kamu gideri tanımı içerisine girmeyen husus aşağıdakilerden hangisidir?

a) İç borca ilişkin anapara tutarları

b) Sosyal güvenlik katkı payları

c) Borçlanma genel giderleri

d) Borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar

Doğru Cevap: A


MADDE-7


1- 5018 sayılı Kanuna göre mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

a)Başbakanlık

b)Maliye Bakanlığı

c)Sayıştay

d)Kamu İdareleri

Doğru Cevap: D


MADDE-9


1-5018 sayılı Kanuna göre kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan performans göstergeleri aşağıdaki kurumlardan hangisi/hangileri tarafından tespit edilir?

a)Maliye Bakanlığı

b)DPT Müsteşarlığı

c)Maliye Bakanlığı, DPT ve ilgili kamu idaresi ile birlikte

d)DPT Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi ile birlikte

Doğru Cevap: C


2-5018 sayılı Kanuna göre stratejik plan hazırlanması ve uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Stratejik planlar 5 yıllıktır ve güncelleştirilebilir.

b)Yenileme, stratejik planın 5 yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır.

c)Stratejik planlar en az 1 yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir.

d)Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.

Doğru Cevap: C


3- Kamu idarelerinde stratejik plan hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre stratejik planlar en az kaç yıl uygulandıktan sonra güncelleştirilebilir?

a)1 yıl

b)2 yıl

c)3 yıl

d)4 yıl

e)5 yıl

Doğru Cevap: B


4-Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzunda planlarda yer alması gereken hususlara yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a) Misyon

b)Vizyon

c)Tema

d)Temel Değerler

e)Stratejileri

Doğru Cevap: C


5- Aşağıda yer alan idarelerden hangisinin Performans Programı hazırlama zorunluluğu yoktur?

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri

b) Özel bütçeli idareler

c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

d) Sosyal Güvenlik Kurumları

e) Mahalli idareler

Doğru Cevap: C


6- Kamu idarelerinin Performans Programı hazırlıklarında aşağıda sayılanlardan hangisi esas alınmaz?

a) Kalkınma Planı

b) Hükümet Programı

c) Orta Vadeli Programı

d) Yıllık Program

e) Bütçe Hazırlama Rehberi

Doğru Cevap: E


7-Aşağıdakilerden hangisi kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye yetkilidir?

a)Maliye Bakanlığı b) Bakanlar Kurulu c) Başbakanlık

d)Sayıştay e)DPT Müsteşarlığı

Doğru Cevap: A


MADDE-111- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi üst yönetici değildir?

a)Kütahya Valisi

b)Elazığ Belediye Başkanı

c)Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı

d)Petrol İşleri Genel Müdürü

Doğru Cevap: C


2- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi üst yönetici değildir?

a)Bakanlıklarda müsteşar

b)Üniversitelerde genel sekreter

c)İl Özel İdarelerinde Vali

d)Milli Savunma Bakanlığında Bakan

Doğru Cevap: B


MADDE-12


1-5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?

a)Türkiye İstatistik Kurumu

b)MİT Müsteşarlığı

c)Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

d)ÖSYM

Doğru Cevap: D


2- 5018 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçesi hangi bütçe

sınıfındadır?

  1. Genel Bütçe

  2. Katma Bütçe

  3. Özel Bütçe

  4. Özerk Bütçe

Doğru Cevap: C

3- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?

a)Savunma Sanayi Müsteşarlığı

b)Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

c)Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

d)Türkiye İstatistik Kurumu

Doğru Cevap: A


4- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardan değildir?

a)Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

b)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

c)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

d)Sermaye Piyasası Kurulu

Doğru Cevap: A


5- 5018 sayılı Kanuna göre Devlet tüzel kişiliğine dahil idarelerin bütçelerine ne ad verilir?

a) Merkezi Yönetim bütçesi

b)Genel Bütçe

c)Özel Bütçe

d)Genel Yönetim bütçesi

Doğru Cevap: B


6- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdaki idarelerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri kapsamında yer almaz?

a)Anayasa Mahkemesi

b)DSİ Genel Müdürlüğü

c)Adalet Bakanlığı

d)Yüksek Öğretim Kurulu

Doğru Cevap: D


MADDE-13


1- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre belirlenmiş bütçe ilkelerinden biri değildir?

a) Kamu idarelerinin özel gelirleri hariç, tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.

b)Bütçe, kamu mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam şekilde görünmesini sağlar.

c)Bütçe, gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır.

d)Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce TBMM veya yetkili organlarınca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.

Doğru Cevap: A


2- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanunda sayılan bütçe ilkeleri arasında yer almaz?

a)Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir.

b)Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.

c)Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.

d)Bütçelerde ödenekler, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.

Doğru Cevap: A


MADDE-15


1- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıda belirtilen hususlardan hangisi merkezi yönetim bütçe kanununda yer almaz?

a)Bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler

b)Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler

c)Varsa bütçe açığı veya fazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı

d)Ertesi yıla geçici yüklenme limitlerini gösteren cetvel

Doğru Cevap: D

MADDE-16


1-5018 sayılı Kanuna göre Orta Vadeli Mali Plan hangi merci tarafından karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanmaktadır?

a)DPT Müsteşarlığı

b)Maliye Bakanlığı

c)Yüksek Planlama Kurulu

d) Bakanlar Kurulu

e)TBMM

Doğru Cevap: C


2-5018 sayılı Kanuna göre bütçe hazırlanma sürecinde orta vadeli mali plan en son ne zaman ve hangi kurum tarafından karara bağlanır?

a)Haziran ayının 15’ine kadar Maliye Bakanlığı

b)Mayıs ayının sonuna kadar Bakanlar Kurulu

c)Haziran ayının 15’ine kadar Yüksek Planlama Kurulu

d)Temmuz ayının sonunda DPT Müsteşarlığı

Doğru Cevap: C


3-5018 sayılı Kanuna göre Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ne zaman ve hangi Kurum tarafından hazırlanır?

a)Haziran ayının sonuna kadar DPT Müsteşarlığı

b)Haziran ayının 15’ine kadar Yüksek Planlama Kurulu

c)Haziran ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığı

d)Haziran ayının 15’ine kadar DPT Müsteşarlığı

Doğru Cevap: A


4-5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun hangi belgeyi kabul etmesiyle başlar?

a)Stratejik plan

b)Orta vadeli mali plan

c)Orta vadeli program

d)Yıllık program

Doğru Cevap: C


5-5018 sayılı Kanuna göre, orta vadeli program ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a)Orta vadeli program Bakanlar Kurulunca kabul edilir.

b) Orta vadeli programın temmuz ayı sonuna kadar kabul edilmesi gerekir.

c) Orta vadeli program makro politikaları da kapsar.

d) Orta vadeli program DPT Müsteşarlığınca hazırlanır.

Doğru Cevap: B


6-5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci nasıl başlar?

a)Orta vadeli mali planın Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanması ve RG’de yayımlanmasıyla

b)Makroekonomik göstergelerin ve bütçe büyüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmesiyle

c)Orta vadeli programın Bakanlar Kurulunca kabul edilmesiyle

d)Bütçe çağrısının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla

Doğru Cevap: C


7-5018 sayılı Kanuna göre orta vadeli mali plan hangi merci tarafından karara bağlanır?

a)Maliye Bakanlığı

b)DPT Müsteşarlığı

c)Yüksek Planlama Kurulu

d)Bakanlar Kurulu

Doğru Cevap: C


8-5018 sayılı Kanuna göre bütçe çağrısı aşağıdaki idarelerden hangisi tarafından hazırlanır?

a)Maliye Bakanlığı

b)Bakanlar Kurulu

c)Başbakanlık

d) DPT

Doğru Cevap: A


9-5018 sayılı Kanuna göre, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi ile yatırım genelgesi ve yatırım hazırlama rehberi hangi sürede Resmi Gazete’de yayımlanır?

a)Haziran ayının 15’ine kadar

b)Haziran ayının sonuna kadar

c)Temmuz ayının 15’ine kadar

d)Temmuz ayının sonuna kadar

Doğru Cevap: B


10-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de merkezi bütçenin hazırlanma sürecine katılmaz?

a)Sayıştay b)Bakanlar Kurlu

c)Maliye Bakanlığı d)Yüksek Planlama Kurulu

e)DPT

Doğru Cevap: A


MADDE-17


1-5018 sayılı Kanuna göre, kamu idareleri bütçe gelir ve gider tekliflerini ne zamana kadar Maliye Bakanlığına gönderirler?

a)Temmuz ayının 15’ine

b)Temmuz ayının sonuna

c)Ağustos ayının 15’ine

d)Ağustos ayının sonuna

Doğru Cevap: B


2-5018 sayılı Kanuna göre, hangi bütçenin gelir teklifi Maliye Bakanlığınca hazırlanır?

a)Genel yönetim bütçesinin

b)Merkezi yönetim bütçesinin

c)Özel bütçenin

d)Genel bütçenin

Doğru Cevap: D


3-Kamu idareleri, gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayarak ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak Temmuz ayı sonuna kadar aşağıdakilerden hangisine gönderirler?

a)Maliye Bakanlığı b)Bakanlar Kurulu

c)Başbakanlık d)TBMM

e)Sayıştay

Doğru Cevap: A


MADDE-18


1-Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın TBMM’de görüşülmesi sırasında dikkate alınmaz?

a)Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi

b)Yıllık Yatırım Programları

c)Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamaları nedeniyle vazgeçilen kamu geliri cetveli

d)Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri

e)Merkezi yönetim kapsamında olmayıp, merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi

Doğru Cevap: B

  1   2   3

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2 icon5018 sayili kamu mali YÖnetiMİ ve kontrol kanunu ve iLGİLİ YÖnetmelikler dersine ait yazili sinav sorulari

5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2 icon28 1983 Tarihli Ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bazi Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2 icon6111 Sayılı Kanunda Belirtilen Öğrenci Affından Yararlanmak için 6353 Sayılı Kanun’un 11’nci Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 63’ün ‘Süresi

5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2 iconİlgili Kanun / Madde 506 S. Ssk/85 T. C

5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2 iconİlgili Kanun / Madde 818 S. Bk/41 T. C

5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2 iconİlgili Kanun / Madde 4857 İşK/18-21 T. C

5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2 iconİlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 T. C

5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2 iconİlgili Kanun / Madde 1475 S.İş. K/13,14,17,18,26

5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2 iconİlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/24 T. C

5018 sayili kanun ile iLGİLİ Çikmiş sorular madde-2 iconİlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,5 T. C

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page