İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi

Reklamlari:Indir 44.16 Kb.
Titleİstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi
Date conversion15.09.2013
Size44.16 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.competitionline.com/upload/downloads/57xx/5735_66230_Bekanntmachung.doc
İhale İlanları

İhale Konusu:

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi

Karar No:

2011-40227

İhale Tarih ve Saati:

12/05/2011 14:00

İhale Kayıt No:
İlgili Müdürlük/Birim

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü

İlgili Adres:

Atatürk Bulvarı .No.162 Kat.6 34134 Fatih-İSTANBUL

İlgili Telefon:

+90 212 455 23 63 / +90 212 455 23 05

İlgili Faks:

+90 212 455 2316

İlgili E-Posta:

osman.kilic@ibb.gov.tr

İhalenin Yapılacağı Yer:

İhale İşleri Müdürlüğü - Zarf Teslim Bürosu Kasım sok. No:62 34010 Merter- Güngören / İstanbul/ TÜRKİYE

İhale Türü:

YAPIM

İhale Usulü:

Kapalı Teklif Usulü

Niteliği ve Miktarı:

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri:

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi

İşin Süresi / Teslim Tarihi:

İşin suresi 700 (yedi yüz) takvim günüdür.

Yeterlilik Başvurusu Tarihi:
İlan Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:

İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI GÜNEYBATI BÖLGESİ
MİKROBÖLGELEME RAPORLARI VE HARİTALARININ YAPILMASI İŞİ

SÖZLEŞME PAKETİ
(SÖZLEŞME NO. C-TS-1)


1. Bu İhaleye Davet Mektubu, 710 sayı ve 16 Eylul 2007 tarihli “Development Business” de yayımlanan Genel İhale İlanı doğrultusunda gönderilmektedir. 

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası"ndan (IBRD) İstanbul Belediyesi Altyapı Projesinde kullanılmak üzere kredi almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kredinin bir kısmını Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’ne (bundan sonra işveren olarak anılacaktır) "Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalarının Yapılması" işinin finansmanı için tahsis etmiştir.

3. İşveren, firmaları, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, tek ihale paketi olarak yapılacak olan “Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalarının Yapılması” işi için uygun ve yeterlikli teklif sahiplerini kapalı zarf usulüyle tekliflerini vermeye davet eder. İşin suresi 700 (yedi yüz) takvim günüdür.

4. İhale, Dünya Bankası  (IBRD) İkrazları ve IDA Kredileri Satınalma Kuralları Yönergesinde belirtilen Uluslararası Rekabete dayalı İhale (ICB) yöntemleriyle yapılacak olup, İhale Dokümanlarında tanımlanan Geçerli Kaynak Ülkelerden tüm teklif sahiplerine açıktır.

5. Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aşağıda belirtilen adresinden 09:00-16:00 arasında temin edebilirler.


6. Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları ile ilgili bilgiye alttaki internet adresinden ulaşılabilir;
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/SubSites/DepremSite/Documents/Avrupa%20Yakası%20Güneybatı%20Bölgesi%20Mikrobölgeleme%20Projesi_ihale%20ilan%20detayı.pdf


7. Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aşağıda belirtilen adresinden 09:00-16:00 saatleri arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili, Türkçe ve/veya İngilizce İhale Dokümanlarını her biri için 600 TL (Altıyüz) (KDV Dahil) veya üçyüz (300) Euro (KDV Dahil) karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman TL bedeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Valide Sultan (İstanbul) Şubesinde bulunan hesaba, Euro bedeli yine ayni bankanın Valide Sultan (İstanbul) Şubesinde bulunan IBAN: TR13 0001 5001 5804 8000 930440 hesaba C-TS-1 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

8. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü süreyle geçerli olacak ve 700.000 USD veya eşdeğerinde geçici teminat mektubu ile birlikte aşağıda  verilen  adrese  12/Mayıs/2011 günü saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklifler geçerli olmayacaktır.  Geç sunulan teklifler ret edilecektir.

9. Teklifler, şahsen katılan teklif sahipleri temsilcilerinin huzurunda, aşağıda belirtilen adreste, 12/Mayıs/2011 günü saat 14.00’de (yerel saat) açılacaktır.

10. Adres bilgileri aşağıda verilmektedir:

 

İhale evraklarının görülebileceği ve satın alınabileceği adres:
Osman KILIÇ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyilileştirme Daire Başkanlığı
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı .No.162 Kat.6  34134 Fatih-İSTANBUL
Tel: +90 212 455 23 63 / +90 212 455 23 05
Fax: +90 212 455 2316
E-mail : osman.kilic@ibb.gov.tr

 

İhale evraklarının teslim edileceği adres:

Ahmet İhsan Şatır
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Yazı İşleri ve Kararlar  Daire Başkanlığı
İhale İşleri Müdürlüğü - Zarf Teslim Bürosu
Kasım sok. No:62 34010 Merter- Güngören / İstanbul/ TÜRKİYE
TEL: 90 212 449 40 00 


 

Şartname Bedeli:

600

Şartname Dosyaları :
[Disclaimer: The below text is Machine Translated. We are not responsible for the accuracy of content. For accuracy, please refer to the text in the original language as stated above.]Tender Subject:

Southwest Region of the Province of Istanbul European Side Job Making Raw Reports and Maps

Resolution No.

2011-40227

Tender Date and Time:

12/05/2011 14:00

Tender Registration No.:
Related Office / Unit

Directorate of Earthquake and Ground Analysis

Related Address:

Ataturk Boulevard. No.162 Kat.6 34134 Fatih-Istanbul

Related Telephone:

+90 212 455 23 63 / +90 212 455 23 05

Related Fax:

+90 212 455 2316

Related E-Mail:

osman.kilic @ ibb.gov.tr

Location of the tender:

Tender's Office - Office of the envelope delivery in November str. No: 62 34010 Merter-Gungoren / Istanbul / TURKEY

Tender Type:

CONSTRUCTION

Bidding Procedure:

Closed Bidding Procedure

Quality and Quantity:

Southwest Region of the Province of Istanbul European Side Job Making Raw Reports and Maps

Place of Service / Delivery Point:

Southwest Region of the Province of Istanbul European Side

Work Period / Delivery Date:

Project duration 700 (seven hundred) calendar days.

Eligibility Application Date:
Job History:
Ad Number:
Ad Text:

European side of Istanbul IN SOUTHWESTERN REGION
MICROZONATION REPORTS AND MAPS OF WORK

CONTRACT PACKAGE
(CONTRACT NO. C-TS-1)


1. This Letter of Invitation for Bids, 710 points and 16 September, 2007, "Development Business", published in accordance with the General Procurement Notice is sent. 

2. Istanbul Metropolitan Municipality, World Bank, "by (IBRD), Istanbul Municipality Infrastructure Project for use in credit ratings. Istanbul Metropolitan Municipality, the loan part of the Earthquake Risk Management and Urban Development Department of Earthquake and Ground Analysis Directorate (hereinafter referred to as employer)" Making Maps for the Southwest Region and the European Side Raw Report "has been allocated for the financing of the business.

3. Employers, contractors, according to World Bank procurement principles and procedures, to be made in a single bid package, the "European Region of the Southwest Side Raw Report and Making Maps" for the job and yeterlikli bidders invites sealed bids from bonded. Project duration 700 (seven hundred) calendar days.

4. Procurement, World Bank (IBRD) Loans and IDA Credits Purchasing Rules Guidelines based on the International Competitive Bidding (ICB) is the methods, the current Source Countries as defined in the Bidding Documents are open to all bidders.

5. Bidders need additional information can obtain the Istanbul Metropolitan Municipality between 9:00 a.m. to 4:00 p.m. at the address below.


6. Contract Package is valid for the minimum qualification criteria related to the underlying information can be accessed from the Internet;
20Güneybatı 20Yakası%%%% 20Bölgesi http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/SubSites/DepremSite/Documents/Avrupa 20Mikrobölgeleme 20Projesi_ihale%%% 20ilan 20detayı.pdf


7. Additional information needed by bidders and the tender document at the address below by Istanbul Metropolitan Municipality can supply and inspect between the hours of 09:00 to 16:00. Bidders on a written application to the address below, with this package, Turkish and / or £ 600 for each of the Bidding Documents in English (six hundred) (KDV Dahil) or three hundred (300) euros (KDV Dahil) may be purchased at the same in return. £ Tender document fee, Foundations Bank, Sultan of Istanbul Metropolitan Municipality (Istanbul) Branch into account, the euro price of the same bank again, Sultan (Istanbul) Branch IBAN: TR13 0001 5001 5804 8000 930 440 C-TS-1 the reference number of the account is credited by writing , document deposited for the purchase price, will not be returned for any reason.

8. Quotations from the date of bid opening 120 (one hundred and twenty) calendar days or the equivalent of $ 700,000 for a temporary letter of guarantee shall be valid and the address given below, along with 12/Mayıs/2011 at 14:00 hours must be delivered up to. Electronic bidding shall not apply. Late bids submitted shall be rejected.

9. Bids in the presence of representatives of bidders who participated in person, at the address below, 12/Mayıs/2011 day at 14.00 (local time) will be opened.

10. Address information is given below:

 

Tender documents can be purchased and the address can be seen:
Osman Kılıç
Istanbul Metropolitan Municipality
Earthquake Risk Management and Head of Department of Urban İyilileştirme
Directorate of Earthquake and Ground Analysis
Ataturk Boulevard. No.162 Kat.6 34134 Fatih-Istanbul
Tel: +90 212 455 23 63 / +90 212 455 23 05
Fax: +90 212 455 2316
E-mail: osman.kilic @ ibb.gov.tr

 

Tender documents will be delivered to the address:

Ahmet Ihsan Satir
Istanbul Metropolitan Municipality
Department of Editorship and Conclusions
Tender's Office - Office of the Envelope Delivery
November str. No: 62 34010 Merter-Gungoren / Istanbul / TURKEY
TEL: 40 00 90212449 


 

Specification Fee:

600

Specification Files:


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi iconAnkara, İzmir, İstanbul Avrupa Yakası ve İstanbul Anadolu Yakası Pİd başmüdürlüklerinin yapılandırılmasına ilişkin olarak

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi iconİstanbul Avrupa Yakası ptt başmüdürlüğünden

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi icon11-12 yaş BÖlgesel istanbul avrupa yakasi yarişlari gün sabah sonuçlari

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi iconİstanbul iLİ 11-12 yaş İl karmasi avrupa yakasi seçme yarişlari gün sonuçlari

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi iconİstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi iconİstanbul karmasi 11-12 yaş seçme yüzme yarişlari avrupa -anadolu yakasi ve ayak birleşTİRİLMİŞ sonuçlari

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi iconİhale Konusu: İstanbul Avrupa Yakası Geneli Okul Spor Salonlarının Bakım Ve Onarımı İnşaatı yapım işi

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi iconT. C. İStanbul valiLİĞİ defterdarlik avrupa yakasi miLLİ emlak dairesi başkanliği beyoğlu emlak müDÜRLÜĞÜnden

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi iconİstanbul (avrupa) BÖlgesi

İstanbul İli Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Raporları ve Haritalarının Yapılması İşi iconGüneybatı Avrupa, Biskay Körfezi, Akdeniz, Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında ve Pyrenees Dağları sınırında, Fransa'nın güneybatısında yer alır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page