Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ
Indir 0.59 Mb.
TitleErciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ
Page1/7
Date conversion12.09.2013
Size0.59 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://sbe.erciyes.edu.tr/sosyal/faaliyetraporu-2012.doc
  1   2   3   4   5   6   7ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2012 MALİ YILI

BİRİM FAALİYET RAPORU


Şubat 2013


BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Enstitümüz “lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir kurum olarak, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak ve çağdaş gelişmeye ulusal ve evrensel ölçekte katkıda bulunmak” görevini yerine getirmek amacıyla, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 20.07.1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25. maddesinin "e" bendine göre Sosyal Bilimler Enstitüsü adıyla kurulmuştur.

Enstitümüz, 1997 yılından itibaren hizmetlerine hayırsever işadamı merhum Kadir HAS tarafından yaptırılmış olan Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası’nın ikinci katında devam etmektedir. Enstitümüzde 6 sınıf, idari personel tarafından kullanılmakta olan 10 adet büro, 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet arşiv odası, 1 adet kütüphane ve 1 adet tez savunma odası bulunmaktadır. Bu mekânların toplam alanı 1500 metrekaredir.

Enstitümüz, ilk lisansüstü öğretim faaliyetlerine Haziran 1984 tarihinde, İşletme Anabilim Dalı ile İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Anabilim dalında başlamıştır.

Enstitümüz bünyesinde 21 anabilim dalında (Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarih ve Sanatları, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Avrasya Araştırmaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Rus Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo-Sinema-Tv, İletişim Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi.) eğitim-öğretim faaliyeti devam etmektedir.

Bunlardan 21 anabilim dalında tezli yüksek lisans programı, 3 anabilim dalında hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programı, 13 anabilim dalında da hem yüksek lisans hem de doktora programı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle 1416 tezli yüksek lisans, 198 tezsiz yüksek lisans ve 372 doktora programı olmak üzere toplam 1986 öğrenci eğitimine devam etmektedir. Kuruluşundan günümüze kadar 1689 tezli yüksek lisans, 1108’i tezsiz yüksek lisans ve 307 doktora programından olmak üzere toplam 3104 öğrenci lisansüstü programlarımızdan mezun olmuştur.

Ayrıca Enstitümüzde, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu devletleri soydaş ve akraba topluluklarından gelen öğrenciler de yüksek lisans ve doktora eğitimi almaktadırlar.

Kırk öğrenci kapasiteli ve her biri ellişer metrekarelik alana sahip dört sınıf ve yirmi öğrenci kapasiteli ve her biri otuz metrekare alana sahip iki sınıfımız mevcut olup dört sınıfımızda projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Ayrıca, 10 bilgisayar bulunan ve elli metrekarelik alana sahip bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuarda Projeksiyon cihazı ile bazı dersler ilgili öğretim elemanınca verilmekte ve ders olmadığı zamanlarda mesai saatleri içerisinde öğrencilerin kullanımına açık bulundurulmaktadır. Ayrıca tez savunma sınavı için düzenlenmiş 1 adet oda mevcuttur. Yine bu odada da tez sunumlarında kullanılan projeksiyon cihazı bulunmaktadır.

İlk sayısı 1987 yılında yayınlanan ve yılda iki kez basılan Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi YÖK’ün hakemli dergi kriterlerine uygun olarak 2012-2013 döneminde 32. sayıya ulaşmıştır. Eylül 2009 tarihinde TUBİTAK ULAKBİM’e başvurular yapılmış ve dergi izlemeye alınmıştır.

Enstitümüz mevcut imkânlar içerisinde faaliyetlerini yürütmekte, bilimsel ürünlerinin kalitesini artırma konusunda sürekli bir arayış içindedir.

İmza

Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK

Müdür V.


İÇİNDEKİLER

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

İÇİNDEKİLER


I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

EKLER


I- GENEL BİLGİLER


  1. Misyon ve Vizyon

Enstitümüzün misyonu; üniversitelere, diğer kamu ve özel sektörlere, sanayi ve üretim merkezlerine, bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş yeni bilgilerle donanımlı elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliğine önem verir, nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için kamu ve özel sektörler ile ortak projeleri destekler.


Vizyonumuz; ileri ve uluslararası düzeyde, ülkenin rekabet gücünü arttıracak bilimsel araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, kamu kurum ve kuruluşlarının yapısını, gelişen teknolojinin ve piyasanın ekonomik gereklerini iyi bilen, nitelikli ve kariyer yapmış üretken araştırmacılar yetiştiren, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları en verimli şekilde kullanan ve daha az harcayan, bilim dünyasının seçkin bir kurumu olmaktır.


  1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar


İdari Yetki Görev ve Sorumluluklar

İdari Yetkili İdari Yetkili izinli olduğunda;

Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK(Müdür V.) Yrd. Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN (Müd. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr.Muhittin KAPANŞAHİN(Müd. Yrd.)

Muhsin DOĞAN(Enstitü Sekreteri) Şef


Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar


Mali Yetkililer


Harcama Yetkilisi

Gerçekleştirme görevlisi

Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi

Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK

Muhsin DOĞAN

Abdulkadir YILDIZC- İdareye İlişkin Bilgiler

  1. Fiziksel Yapı

Enstitümüz, 1997 yılından itibaren hizmetlerine Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası’nın ikinci katında devam etmektedir. Bürolar ve sınıflara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Bürolar: On adet büro, idari personel tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, bir adet arşiv odası ile öğretim üyelerinin kullandığı bir adet dinlenme odası bulunmaktadır. Bu mekânların toplam alanı 313 metrekaredir.

Sınıflar: Kırk öğrenci kapasiteli ve her biri ellişer metrekarelik alana sahip dört sınıf ve yirmi öğrenci kapasiteli ve her biri otuz metrekare alana sahip iki sınıfımız mevcut olup dört sınıfımızda projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Ayrıca, 10 bilgisayar bulunan ve elli metrekarelik alana sahip bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuarda Projeksiyon cihazı ile bazı dersler ilgili öğretim elemanınca verilmekte ve ders olmadığı zamanlarda mesai saatleri içerisinde öğrencilerin kullanımına açık bulundurulmaktadır. Ayrıca tez savunma sınavı için düzenlenmiş 1 adet oda mevcuttur. Yine bu odada da tez sunumlarında kullanılan projeksiyon cihaz bulunmaktadır.


1.1-Eğitim Alanları Derslikler


Eğitim Alanı

Kapasitesi

0–50

Kapasitesi

51–75

Kapasitesi

76–100

Kapasitesi

101–150

Kapasitesi

151–250

Kapasitesi

251–Üzeri

Anfi

-

-

-

-

-

-

Sınıf

6

-

-

-

-

-

Bilgisayar Lab.

1

-

-

-

-

-

Diğer Lab.

-

-

-

-

-

-

Toplam

7

-

-

-

-

-


1.2-Sosyal Alanlar


1.2.1. Enstitüler binasında kantin veya kafeterya bulunmamaktadır.


1.2.2.Toplantı – Konferans Salonları

Kapasitesi

0–50

Kapasitesi

51–75

Kapasitesi

76–100

Kapasitesi

101–150

Kapasitesi

151–250

Kapasitesi

251–Üzeri

Toplantı Salonu

2

-

-

-

-

-

Konferans

Salonu

-

-

1

-

-

-

Toplam

2

-

1

-

-

-


1.2.3.Öğrenci Kulüpleri: Enstitü öğrencileri için öğrenci kulübü bulanmamaktadır.


1.2.4 Mezun Öğrenciler Derneği: Enstitü öğrencileri için mezun öğrenci derneği bulanmamaktadır.


1.3-Hizmet Alanları

1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları

Sayısı

(Adet)

Alanı

(m2)

Kullanan Sayısı (Kişi)

Çalışma Odası

1

50

21

Toplam

1

50

211.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları

Sayısı

(Adet)

Alanı

(m2)

Kullanan Sayısı

Servis

-

-

-

Çalışma Odası

7

180

9

Toplam

7

180

9


1.4-Ambar Alanları

Ambar Sayısı: ……….. Adet

Ambar Alanı: …………. m2


1.5-Arşiv Alanları

Arşiv Sayısı: 2 Adet

Arşiv Alanı: 50 m2


1.6-Atölyeler

Atölye bulunmamaktadır.


2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

( Taşınır bilgileri 2012 yılı sonu itibariyle taşınır.net programından alınacaktır.)


3.1-Yazılımlar


Yazılım programları olarak Rektörlüğe bağlı Bilgi İşlem Merkezi’nin yazmış olduğu OBİSİS ve PEYOSİS programları kullanılmakta olup yazılımları Rektörlükçe yaptırılmaktadır.


3.2-Bilgisayarlar

  1   2   3   4   5   6   7

Add document to your blog or website

Similar:

Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ iconErciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ

Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ iconErciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ

Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ iconT. C. Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ iconT. C. Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ iconT. C. Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ iconErciyes üNİversitesi İzzet bayraktar sosyal biLİmler meslek yüksekokulu

Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ iconErciyes üNİversitesi İzzet bayraktar sosyal biLİmler meslek yüksekokulu

Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ iconErciyes üNİversitesi sosyal biLİmler meslek yüksekokulu yönetim kurulu karari

Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ iconYıl Öğr. Gör. Oş Devlet Üniversitesi Araşan Sosyal Bilimler Ensitüsü İlahiyat Fakültesi 2005 2011 Ödüller
«История священного Корана» ( Kuran-ı Kerim Tarihi), Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, sayı I-II, Bişkek- 2006, sayfa...

Erciyes üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ iconT. c ege üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page