R. G. 16 Mayıs 2013 – 28649
Indir 3.97 Mb.
TitleR. G. 16 Mayıs 2013 – 28649
Page59/72
Date conversion11.09.2013
Size3.97 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.edb.adalet.gov.tr/Ymb/doc/2013-10.doc
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   72

[R.G. 29 Mayıs 2013 – 28661]

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT

SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,

c) Dönem: Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin toplam süresini,

ç) Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaşılmasını sağlamak amacıyla bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp, gerçekçi bir trafik akışı ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve donanımı,

d) Eğitim ve sınav çekicisi: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

e) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi görevlileri,

f) Eğitim ve sınav kamyonu: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

g) Eğitim ve sınav motosikleti: İki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçları,

ğ) Eğitim ve sınav otobüsü: Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka en az yirmi üç oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

h) Eğitim ve sınav otomobili: Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

ı) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

i) Kurs: 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,

j) Lastik tekerlekli traktör: Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını,

k) Motorlu eğitim ve sınav bisikleti: Silindir hacmi 50 cm3 ü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50’km den az olan bisikleti,

l) Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü,

m) Operatörlük belgesi: İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurumlarca verilen belgeyi,

n) Römork: Motorlu araçla çekilen, insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

o) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

ö) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim yeri dışında motorlu araçların cins ve kullanım amaçlarına göre en çok hız sınırlarında sürülebileceği şehirler arası çift yönlü karayolları, bölünmüş yollar ve otoyolları,

p) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,

r) Trafik: Yayalar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerini,

s) Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurslarda Verilen Eğitimin Amacı, Sertifika Sınıfları ve Süreleri

Kurslarda verilen eğitimin amacı

MADDE 5 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı, motorlu taşıt sürücüsü eğitimi vermek ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara sertifika düzenlemektir.

Sertifika sınıfları

MADDE 6 – (1) Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler:

a) Motorlu bisiklet kullanacaklar için “A1” sınıfı sertifika,

b) Motosiklet kullanacaklar için “A2” sınıfı sertifika,

c) Otomobil, minibüs ve kamyonet kullanacaklar için “B” sınıfı sertifika,

ç) Kamyon kullanacaklar için “C” sınıfı sertifika,

d) Çekici kullanacaklar için “D” sınıfı sertifika,

e) Otobüs kullanacaklar için “E” sınıfı sertifika,

f) Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için “F” sınıfı sertifika,

g) İş makinesi türünden motorlu araç kullanacaklar için “G” sınıfı sertifika,

ğ) Engelli bireylerin kullanabilecekleri şekilde özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil kullanacaklar için “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı sertifika,

h) Otomobil, kamyon ve otobüsün arkasına yüklü ağırlığı 750 kg’dan fazla römork takarak kullanacaklar için “Römork sınıfı sertifika”.

Sertifika sınıflarının eğitim süreleri

MADDE 7 – (1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

(2) Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri;

a) “A1” ve “A2” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

b) “B” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

c) “C” ve “E” sınıfı sertifikalar için 24 saat,

ç) “D” sınıfı sertifikalar için 30 saat,

d) “F” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

e) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

f) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

g) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası bulunanlardan, römorklu araç kullanma sertifikası almak isteyenlerin göreceği römorklu araç kullanma eğitimi dersi 5 saattir.

(3) Yukarıda belirtilen direksiyon eğitimi dersleri şehir içi ve şehirlerarası karayollarında akan trafikte yapılır.

(4) “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (motosiklet)” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat, “C”, “D” ve “E” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere ise en az 4 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur.

(5) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlerin talep etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki kursiyerler aldıkları dersler için ilan edilen ücret üzerinden ödeme yaparlar.

(6) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı;

a) “A1” sınıfı sertifikalarda; motorlu eğitim ve sınav bisikleti,

b) “A2” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav motosikleti,

c) “B” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav otomobili,

ç) “C” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav kamyonu,

d) “D” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav çekicisi (römork takılı olarak),

e) “E” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav otobüsü,

f) “F” sınıfı sertifikalarda; lastik tekerlekli traktör,

g) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve engelli için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet,

ğ) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve engelli için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş otomobil,

h) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası olup aracına römork takarak kullanılan sertifikalarda; yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçen römork takılı eğitim otomobili, eğitim kamyonu veya eğitim otobüsü,

ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kursun Açılması, Kapatılması ve Cezalandırılması

Kursların açılması

MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

Kursların kapatılması ve cezalandırılması

MADDE 9 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurslara Müracaat Esasları, Kayıt ve Nakil

Kurslara müracaat esasları

MADDE 10 – (1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar:

a) Yaş şartı;

1) “A1”, “A2”, “F” ve “H (otomobil)” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için on yedi,

2) “B” ve “G” sınıfı sertifikalar için on sekiz,

3) “C”, “D” ve “E” sınıfı sertifikalar için yirmi iki (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

yaşını bitirmiş olmak.

b) Öğrenim şartı; öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak,

c) Sağlık bakımından 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığını belgelendirmek,

ç) Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,

d) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması veya daha önce verilmiş fakat geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda öngörülen şartların sağlanarak sahibine iade edilmiş olması.

Kayıtta istenecek belgeler

Madde 11 – (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

1) T.C. kimlik numarası,

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,

3) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,

3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

Kursiyer kaydı

MADDE 12 – (1) Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Kayıt Formunu (EK-1) kurs müdürünün gözetiminde doldurup 11 inci maddede belirtilen belgelerle kurs müdürlüğüne müracaat ederler. Kayıt formu ve ekleri incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika sınıfına katılacağı belirtilerek Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri (EK-2)’ne ve Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır.

(2) Kursiyerlerin kursa kaydı, döneme ait grup başlama tarihlerinden önce yapılır.

(3) Kursa kayıt olacak kursiyerlerin:

a) Yurt dışından aldıkları sürücü belgesini, ülkemizde dengi olan sınıftaki sürücü belgesi ile değiştirdikten sonra başka sınıf sürücü sertifikası almak üzere kursa kaydı yapılır.

b) “G” sınıfı sürücü belgesi almak üzere kursa kayıt yaptırabilmeleri için İş Makineleri Kullanma Sertifikasına (Operatörlük Belgesi) sahip olmaları gerekmektedir.

Kursiyerlerin nakli

MADDE 13 – (1) Kurucusunun başvurusu veya inceleme sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından kapatılacak olan ya da kapatılan kurslarda kayıtlı olan kursiyerlerin il sınırları içinde başka kurslara nakli yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kursa Devam ve Disiplin

Kursa devam

MADDE 14 – (1) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır.

(2) Direksiyon eğitimi dersi ile her teorik ders için ayrı ayrı olmak üzere ders saati sayısının 1/5'inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir. Direksiyon eğitimi ders saati sayısının 1/5'i veya daha az devam etmeyenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak o dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda devam etmediği süre kadar telafi programı uygulanır. Direksiyon eğitimi dersi telafi programları için kursiyerlerden devam ettikleri derslerin ücreti alınır.

(3) Direksiyon eğitimi dersinin telafi programına da devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir.

Sınav hakkı ve kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sınavına, direksiyon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Sınavlara herhangi bir nedenle girmeyenlerle sınavda başarısız olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilirler. Direksiyon sınavında başarısız olan kursiyerler istemeleri hâlinde ilan edilen kurs ücretini ödemek kaydıyla yeniden eğitim alabilirler.

(2) Ancak;

a) Sınavlar sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar,

b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi,

kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

(3) Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler istemesi hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilir.

(4) Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında ise ikinci dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   72

Similar:

R. G. 16 Mayıs 2013 – 28649 icon14 mayis 2013 sali 01-13 mayis 2013 arasi gunlerdeki haberler de dahil sesi duyulmadigi iCin fark edilmeyen

R. G. 16 Mayıs 2013 – 28649 iconMayis 2013 KÜLTÜr sanat etkiNLİkleri 3 Mayıs 2013 Cuma

R. G. 16 Mayıs 2013 – 28649 iconNurullah aydin 27 Mayıs 2013-ankara 27 mayis 1960 İHTİlali

R. G. 16 Mayıs 2013 – 28649 iconBasın Bülteni 14 Mayıs 2013 Alin Taşçıyan, özel film listesi ve yorumlarıyla Mayıs ayında Tivibu’da

R. G. 16 Mayıs 2013 – 28649 iconTeb 50. BÖLge karaman eczaci odamizin 14 mayis etkiNLİkleri ÇERÇevesinde 16- 19 mayis 2013 tarihlerinde düzenleyeceğİ bati karadeniz turu

R. G. 16 Mayıs 2013 – 28649 icon24 Mayıs 2013 Turkcell’liler 2012-2013 sezonunda gole doydu

R. G. 16 Mayıs 2013 – 28649 iconBasın Bülteni 24 Mayıs 2013 Bir Geleneğin Anatomisi: Robert Kolej’in 150 Yılı 1863 – 2013

R. G. 16 Mayıs 2013 – 28649 iconİŞletme (YÜksek lisans) bahar yariyili final sinav programi ( 28 Mayıs 2013- 7 Haziran 2013)

R. G. 16 Mayıs 2013 – 28649 iconAdana/2012 – 2013 futbol sezonu u–16 Lİg statüSÜ Sonuç Bildirme Tarihi: 20 mayis 2013

R. G. 16 Mayıs 2013 – 28649 iconSayin; MÜtevelli ÜyemiZ İstanbul/22. 04. 2013 Vakfımızın 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı; 25 Mayıs 2013 Cumartesi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page