Hukuk makaleleri

Reklamlari:Indir 4.07 Mb.
TitleHukuk makaleleri
Page1/80
Date conversion24.02.2013
Size4.07 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.atackutup.com/static/hukuk/makaleler.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80

HUKUK MAKALELERİ

Anonim ortaklık hissesinin devrini kısıtlayan bağlam hükümleri üzerine düşünceler

Serkan İçtem

İBD, cilt 78, sayı 2004/2, sayfa 506

Anonim ortaklık Genel Kurul kararları aleyhine açılan iptal davalarını birleştirilmesi açısından ibra kararları

Ersin Çamoğlu

İBD, cilt 76, sayı 1, Mart 2002, sayfa 133

Anonim Ortaklıkta azınlık haklarının korunması açısından özel denetçi tayini

Mahmet Sait Günel

İBD, cilt 74, sayı 4, Aralık 2000, sayfa 1041

Konut yapı kooperatiflerinde ortaklık aidat giderlerini ödemeyen ortağa çıkarılacak ihtarların şekil ve esas koşulları

Halil Yılmaz

Yargıtay Dergisi, Temmuz 2004, sayı 3, sayfa 327

Halka açık anonim ortaklık statüsünün kazanılması

Sami Karahan

BATIDER, cilt XXI, sayı 2, Aralık 2001

Halka açık anonim şirketlerde kar dağıtımı

Hayri Bozgeyik

BATIDER, cilt XX, sayı 3, Haziran 2000

Tasfiye memurlarının kollektif şirketin işlerine devam etmesi

Akar Öcal

BATIDER, cilt XX, sayı 4, Aralık 2000

Adi şirketin temsili ile ilgili iki sorun

İsmail Kırca

BATIDER, cilt XX, sayı 4, Aralık 2000

Anonim ortaklıklarda genel kurul ve Internet

Şaban Kayıhan

BATIDER, cilt XXII, sayı 1, Haziran 2003

Anonim ortaklığın kendi payını devralması üzerine bir inceleme

Murat Sevi

BATIDER, cilt XXII, sayı 1, Haziran 2003

Yapı kooperatiflerinde payın devri ve kur’a çekme (tahsis) işleminin devre etkisi

Yahya Deryal

BATIDER, cilt XXI, sayı 1, Haziran 2001

Anonim ortaklıkta yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibralarının zamanı, kapsamı ve geri alınması

Erdoğan Moroğlu

BATIDER, cilt XXI, sayı 2, Aralık 2001

Adi şirket ortağına sözleşmeye verilen idare yetkisinin kaldırılması ve sonuçları

Sabih Arıkan


BATIDER, cilt XXI, sayı 2, Aralık 2001

Bir ticaret şirketinin anonim şirket nev’ine dönüştürülebilmesi için yapılması gereken işlemler

Abuzer Kendigelen


MAKALELERİM, İstanbul 2001, s.118

İmtiyazlı paylar

Abuzer Kendigelen

MAKALELERİM, İstanbul 2001, s.330

Şahıs şirketlerinin sermaye şirketlerine dönüştürülebilmesinin Vergi Hukuku açısından değerlendirilmesi

Abuzer Kendigelen

MAKALELERİM, İstanbul 2001, s.469

Şirketlerde adi tebligat kimlere yapılır

Erdoğan Moroğlu

Makaleler 1, İstanbul 2001, s.1-26

Esas sermaye artırımı için eski iştirak taahhütlerinin ortaklığa tamamen ödenmiş olması şartı

Erdoğan Moroğlu

Makaleler 1, İstanbul 2001, s.45-53

Anonim Ortaklıkta Azınlık Paysahiplerinin

Korunması ve Haklı Nedenlerle Fesih

Erdoğan Moroğlu

Makaleler 1, İstanbul 2001, s.89-102

Özel Finans Kurumları

Erdoğan Moroğlu

Makaleler 1, İstanbul 2001, s.137-143

Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun Toplantıya

Daveti Merasimine Aykırılığın Genel Kurul

Kararlarına Etkisi ve Yargıtay Kararları

Erdoğan Moroğlu

Makaleler 1, İstanbul 2001

Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Arttırımı

Kararlarının İptali Davasında Süre ve Bir Yargıtay Kararı

Erdoğan Moroğlu

Makaleler 1, İstanbul 2001, sayfa 185-191

Nama Yazılı Paysenetlerinin Devri ve Yargıtay Kararları

Erdoğan Moroğlu

Makaleler 1, İstanbul 2001, sayfa 243-271

Kurucu İntifa Hakkı Sahiplerinin Kar Payı Talep Hakları ve Yargıtay Kararları

Erdoğan Moroğlu

Makaleler 1, İstanbul 2001, sayfa 319-388

Anonim Ortaklığa Sermaye Olarak Taşınmaz Mal veya Üzerindeki Bir Ayni Hakkın Konulması Taahhüdünün Hukuki Sonuçları ve Yargıtay Kararları

Erdoğan Moroğlu

BATIDER, Cilt:XXI, Sayı:1

Haziran 2001

Anonim Ortaklıkta Payların Üçüncü Kişilere Satılması Durumunda Diğer Ortaklara

Önalım Hakkı Tanıyan Anasözleşme Hükümleri ve Etkileri

Mehmet Bahtiyar

BATIDER, Cilt:XXI, Sayı:1

Haziran 2001

Anonim Ortaklıkta Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Onay Yetkisi ve Kayıtlı Sermaye Sistemi

Mehmet Bahtiyar

PROF.DR.OĞUZ İMREGÜN'E ARMAĞAN, İstanbul 1998

Limited Şirkette Ortakların Denetleme Hakları

İrfan Başbuğ

PROF.DR.OĞUZ İMREGÜN'E ARMAĞAN, İstanbul 1998

Limited Ortaklıkta azınlığın korunması

Mehmet Emin Bilge

PROF.DR.ERDOĞAN MOROĞLU'NA ARMAĞAN

İstanbul 1999

Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu

Şükrü Yıldız

PROF.DR.ERDOĞAN MOROĞLU'NA ARMAĞAN

İstanbul 1999

Limited Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu

Veliye Yanlı

PROF.DR.ERDOĞAN MOROĞLU'NA ARMAĞAN

İstanbul 1999

Anonim şirketlerde kar dağıtımı esasları ve yedek akçeler

Yavuz Akbulak

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 171

Pay sahiplerinin anonim ortaklık genel kurullarına Internet aracılığı ile katılımı

Mehmet Emin Bilge

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 219

Azınlığın bilanço ertelemesi gündemdeki diğer maddeleri nasıl etkiler

Ersin Çamoğlu

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 287

Anonim ortaklıkta pay sahibinin yeni pay alma hakkının kaldırılması

Y. Can Göksoy

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 363

Anonim ortaklıkta toplantı ve karar yeter sayılarının esas sözleşme ile düzenlenmesi

Oğuz İmregün

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 441

Hisse senedi yatırımcısının korunması açısından HAAO’larda kar dağıtımı

İsmail Kayar

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 455

Anonim şirket yönetim kurulu seçimine ilişkin kararın hükümsüzlüğü

İsmail Kırca

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 495

Anonim ortaklıkta yaşanan çıkar çatışmasının azınlıkta kalanlara zarar vermemesi için öngörülen önleyici hukuki araçlar

Seda Kısa

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 507

Anonim ve Limitet şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin sorumluluk sigortası

Huriye Kubilay

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 537

Halka açık anonim ortaklıklarda birikimli oy kullanımı

Gül Okutan

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 563

Limitet şirkette süre

Akar Öcal

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 603

Anonim ortaklıkta özel denetçi tayini

Ali Paslı

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 611

Alman hukukunda büyük pay sahiplerinin azınlığı şirketten çıkarma hakkı

Hasan Pulaşlı

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 649

Limitet şirketlerde payın şirket tarafından edinilmesinde şekil

Veliye Yanlı

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 673

Şirketlerin birleşme ve bölünmeleri

Hamdi Yasaman

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 1

Sayfa 695

Şirketler hukukunda ceza hukukunun yeri

Bernard Bouloc

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 3

Sayfa 721

Anonim şirketlerde çıplak payların haczi

Abuzer Kendigelen

İÜ Hukuk Fak. Mecmuası, sayı 1-2, 2004, sayfa 381

Birikimli oy tebliğinde yapılan değişiklik üzerine düşünceler

Abuzer Kendigelen

İÜ Hukuk Fak. Mecmuası, sayı 1-2, 2004, sayfa 403

Limited şirketlerde şirketten ayrılan ortaklar için sözleşme ile öngörülen şirketle rekabet etme yasağı

Rauf Karasu

BATIDER, Aralık 2004 cilt XXII, sayı 4, sayfa 79

Anonim Şirket Hisselerinin Haczi ve Paraya Çevrilmesi

Av. R. Murat Dönmez


İBD, cilt 79, 2005/5, sayfa 1565

Anonim Şirketlerde Tek Borç İlkesi ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Av. Zeynep Hacıalioğlu Reva

İBD, cilt 79, 2005/5, sayfa 1552

Anonim Şirkette Nakit Dışı Sermaye Taahhüdünün İmkansızlığının Hükümleri

Arş. Gör. M. Fatih Arıcı

Prof. Dr. Özer Seliçi armağanı, Seçkin, Ankara 2006, Sayfa:103

Fransa ve Almanya’da Bazı Yeni Şirket Türleri

Frank Wooldridge, Çev: Arş. Gör. Fatih Ayoğan

Prof. Dr. Özer Seliçi armağanı, Seçkin, Ankara 2006, Sayfa:575

Corporate Govarnance ve Yeni Düzenlemeler Işığında Şirket Yöneticilerinin Ücretlerinin Açıklanma Yükümü


Prof. Dr. Hasan Pulaşlı


BATIDER, cilt XXIII, sayı 1, Haziran 2005, Sayfa:31

Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkma Hakkı


Doç. Dr. Mustafa Çeker


BATIDER, cilt XXIII, sayı 1, Haziran 2005, Sayfa:61

Anonim Şirketlerde Aktiflerin Pasifleri Karşılayamamasının Sonucu Olarak İflas ve İflasın ErtelenmesiYrd. Doç. Dr. İsmet Sayhan


BATIDER, cilt XXIII, sayı 1, Haziran 2005, Sayfa:77

Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Bir Dönem: Bağımsız Denetleme Kuruluşları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali MüşavirlerYrd. Doç. Dr. Korkut ÖzkorkutBATIDER, cilt XXIII, sayı 2, Aralık 2005, Sayfa:29
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Hukuk makaleleri iconB. III. Uluslararasi hakemli dergilerdeki makaleleri 1

Hukuk makaleleri iconDoç. Dr. Mustafa Aksu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Hukuk makaleleri iconKaraçay-malkar türkleri turkoloji makaleleri

Hukuk makaleleri iconC. III. Ulusal DeRgilerdeki makaleleri 2011

Hukuk makaleleri iconProf. Dr. A. Beril tuğrul’un yayinlari yabanci dilde makaleleri

Hukuk makaleleri iconOrhan kavuncu’nun biLİmsel araştirma ve inceleme makaleleri İle kitaplari

Hukuk makaleleri iconProf. Dr. Afig Huseyinov Berdeli’nin Ulusal Dergilerde Türkçe Yayınlanan Makaleleri

Hukuk makaleleri iconHazırlayan: Kemal başaran kaynak:Çeşitli basketbol makaleleri ve eğitim yayınları

Hukuk makaleleri iconSoru: John Steinbeck veya onun eserlerinden biri ile ilgili yazılanları (kitaplar, makaleler) araştırınız. Makaleleri indirip okuyunuz

Hukuk makaleleri iconSigmund Freud’un Eserinde Nesne İlişkileri Freud içsel nesneler fikrini sırasıyla şu makaleleri ile geliştirmiştir

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page