Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG

Reklamlari:Indir 2.59 Mb.
TitleBasinçli kaplarla çalişmalarda iSG
Page54/72
Date conversion31.08.2013
Size2.59 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.isguvenligi-uzmani.org/wp-content/uploads/2013/05/super-soru-bankası.docx
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   72

C) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısının

mümkün olan en az sayıda tutulması.

D) Sağlık Güvenlik Planı hazırlanması

SORU 69. Akü Şarj odalarında oluşan hidrojen gazının dışarıya atılması için ne tür

havalandırma sistemi kullanılmalıdır?

A) Eksprof özellikli aspiratörler

B) Doğal havalandırma yöntemi

C) Kollektörlü tip aspiratörler

D) Akülerden herhangi bir gaz çıkmadığından havalandırmaya ihtiyaç yoktur

SORU 70. Kimyasal madde ambalajlarındaki etiketlerde aşağıdaki hangi özelliğin

bulunması gerekmez?

A) Kimyasal maddenin adı

B) Kimyasal maddenin özelliği

C) Kimyasal maddenin formül ağırlığı

D) Kimyasal maddenin imalatçısı

SORU 71. Aşağıdaki hangi kimyasal maddeler bir arada depolanamaz ?

A) Zehirli ve çok zehirli maddeler.

B) Parlama noktası 21 0C – ile parlama noktası 21 0C üstünde 54 0C altında olan

kimyasal maddeler.

C) Parlayıcı ve oksitleyici maddeler.

D) Zehirli maddeler ile peroksitler.

SORU 72. Kimyasal maddelerin üretileceği işyerlerinin kuruluş aşamasında aşağıdaki

hususlardan hangisi göz önüne alınmaz?

A) Yer seçimi

B) Çevre sağlığı ve güvenliği

C) Meteorolojik etkenler

D) Çalıştırılacak işçi sayısı

SORU 73. Kimyasal maddelerin üretileceği işyerlerinin projelendirme aşamasında

aşağıdaki hususlardan hangisi göz önüne alınır?

A) Üretim teknolojisi.

B) Çevre sağlığı ve güvenliği.

C) Meteorolojik etkenler.

D) Arsa büyüklüğü

SORU 74. Aşağıdaki tozlardan hangisi kanserojen tozlardan değildir ?

A) Asbest tozları.

B) Pamuk tozları.

C) Nikel-bikromatların tozları.

D) Arsenik-bileşiklerinin tozları

SORU 75. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddenin zararlılık derecesine etki eden

faktörlerden değildir ?

A) Kimyasal maddenin özelliği.

B) Maruziyet süresi.

C) Çalışanın cinsiyeti.

D) Dikkatsiz çalışma

SORU 76. Aşağıdakilerden hangisi basit boğucu gazlardan değildir ?

A) CO2 (Karbonmonoksit)

B) CO (Karbonmonoksit)

C) C3H8 (Propan)

D) CH4 (Metan)

SORU 77. Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda maruziyet riski bulunan

işlerde yapılacak uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli belirlenecektir

B) Çalışanların, bu maddelere maruziyet miktarı belirlenecektir

C) Çalışanların, bu maddelere maruziyet süresi belirlenecektir

D) Risk değerlendirmesi her durumda en az iki yılda bir defa yenilenecektir

SORU 78. Aşağıdaki Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda

maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir?

A) Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi

B) Kapalı sistemler kullanılması

C) Mühendislik kontrol önlemleri

D) Lokal veya genel havalandırma sistemi

SORU 79. Doğal halde bulunan, üretilen veya herhangi bir işlem sırasında yada atık

olarak ortaya çıkan, kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir?

A) Patlayıcı madde

B) Tehlikeli madde

C) Kimyasal madde

D) Kanserojen madde

SORU 80. Aşağıdakilerden hangisi solunum bölgesi olarak kabul edilir?

A) Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı

kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.

B) Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı

kürenin üst kısmıdır.

C) Başın boyundan yukarı olan kısmını kapsayan 30 cm yarıçaplı kürenin kapsadığı

kısımdır.

D) Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı

kürenin alt kısmıdır.

SORU 81. 0 0C den düşük parlama noktası ve 35 0C den düşük kaynama noktasına

sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında

yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı hangisidir?

A) Çok kolay alevlenir madde

B) Kolay alevlenir madde

C) Alevlenir madde

D) Patlayıcı madde

SORU 82. Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki özel önlemlerin

hangisi birinci önceliğe sahiptir?

A) Sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde

veya işlem kullanılması

B) Yeterli havalandırma sistemi kurulması

C) Kişisel korunma yöntemlerinin kullanılması

D) Madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik

kontrol sistemlerinin seçilmesi

SORU 83. Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak

korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle

birlikte.............uygulanacaktır.Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi

gelmelidir?

A) Kişisel korunma yöntemleri

B) Havalandırma sistemi

C) İkame yöntemi

D) Uygun iş organizasyonu

SORU 84. İş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil

durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir.................hazırlanmalıdır.

Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Acil eylem planı

B) Risk analizi

C) Patlamadan korunma dokümanı

D) Etkilenmiş alan planı

SORU 85. İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil

durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A) Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların

girmesi talimatını vermek

B) Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak

C) Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma

hazır bulundurmak.

D) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel

koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek.

SORU 86. İngilizce baş harflerinden oluşan kimyasal maddelerin Avrupa envanteri

hangisidir?

A) EINECS

B) OSHA

C) ILO

D) WHO

SORU 87. “CAS” ın Türkçe anlamı hangisidir?

A) Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

B) Tehlikeli kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

C) Biyolojik maddelerin servis kayıt numarası

D) Kansorejen ve mutajen maddelerin servis kayıt numarası

SORU 88. “TWA” ne demektir?

A) 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama,

B) Başka bir süre belirtilmedikçe 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması

gereken limittir.

C) 20 0C sıcaklıkta ve 101.3 kPa (760 mmHg) basınçtaki 1 m3 havada bulunan

maddenin miligram cinsinden miktarı

D) 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı

SORU 89. Kimyasal üretim yapacak bir firma projelendirme aşamasında

aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?

(I) Üretim teknolojisi

(II) Makine seçimi

(III)Depolama

A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III

SORU 90. Parlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların, etrafında tank

kapasitesinin ................... hacminde taşma havuzu bulunmalıdır?

A) ¼ katı B) 1/3 katı C) ½ katı D) 2 katı

SORU 91. STEL’in Türkçe anlamı nedir?

A) Başka bir süre belirtilmedikçe 15 dak için aşılmaması gereken maruziyet üst

sınırıdır.

B) 20 0C sıcaklıkta 760 mmHg da 1 m3 havada bulunan maddelerin miktarı

C) Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

D) Kandaki kurşun seviyesi 70 mgPb/100 ml. Kan

SORU 92. Parlama noktası 21 0C nin altında olan sıvılara ne denir?

A) Oksitleyici madde

B) Kolay alevlenir madde

C) Alevlenir madde

D) Patlayıcı madde

SORU 93. Parlama noktası 21 – 55 0C arasındaki sıvılara ne denir?

A) Oksitleyici madde B)Kolay alevlenir madde

C) Alevlenir madde D) Patlayıcı madde

SORU 94. Kimyasalların sınıflandırılmasında en yaygın kriterlerden biri öldürücü

...............ve öldürücü...........esas alınmıştır?

A) Doz (LD50) , konsantrasyon (LC50)

B) Miktar, yüzde

C) Oran, seviye

D) Kimyevi madde, oran

SORU 95. Kimyasal maddenin metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin

uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonun üst sınırına ne denir?

A) Biyolojik sınır değeri

B) Mesleki maruziyet etkin değeri

C) Risk değeri

D) Mesleki maruziyet üst değeri

SORU 96. Toksik bir maddeyi benzerleri dışında aşağıdaki hangi maddelerin yanında

depolayabiliriz?

A) Parlayıcı madde

B) Radyoaktif madde

C) Zararlı madde

D) Patlayıcı madde

SORU 97. Kimyasal maddelerin depolandığı/veya deponun konstruksiyon

malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerin hangisinin baz

alınması gereklidir?

1-Zemin yüzeyi, çatı kaplama ve havalandırma

2-Isı ve duman tahliyesi, drenaj

3-İç yangın ana duvarı, yerel yangın düzenlemeleri

A) 1,2 B)1,3 C) 2,3 D)1,2,3

SORU 98. Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda hangi tip fork-lift kullanılması

gereklidir?

A) Yakıtlı statik elektriğe karşı önlemi alınmış

B) Akülü statik elektriğe karşı önlemi alınmış

C) Akülü ve susturuculu

D) Akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış

SORU 99. BM tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG kimyasalları kaç sınıfa

ayrılır?

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9

SORU 100. Bir çok kimyasal piyasada ticari isimleri ile anılmaktadır. Ticari ismi kezzap

olan kimyasal madde hangisidir?

A) Sülfürik asit

B) Nitrik asit

C) Hidroklorik asit

D) Bromik asit

SORU 101. LD 50’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öldürücü doz

B) Öldürücü konsantrasyon

C) Yarılanma zamanı

D) Zehirlenme süresi

SORU 102. Avrupa birliği standardına göre toksik seviye aşamaları kaç sınıfta

belirlenmiştir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

SORU 103. Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslar arası

alışma Örgütü (ILO) nun sınıflandırılmasında yer almaz?

A) Reaktif maddeler

B) Zehirli maddeler

C) Kanserojen olan maddeler

D) Enfeksiyona neden olan maddeler

SORU 104. Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini kaç

şekilde etkileyebilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

SORU 105. Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı

şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz?

A) Sinerjik enerji B) Additif etki

C)Antagonizma D) Potansiyalizasyon

SORU 106. Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma

geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kansorejen etki

B) immunotoksik etki

C) Teratojenik etki

D) Allerjen etki

SORU 107. Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksi hemoglobin bileşimine neden

olan madde hangisidir?

A) Hidrojen sülfür

B) Karbon monoksit

C) Karbondioksit

D) Azot

SORU 108. Karbondioksit için hangisi doğrudur?

A) Yanıcıdır B) Yakıcıdır C) Zehirlidir D)Boğucudur

SORU 109. Hidrojen sülfür için hangisi doğrudur?

A) Yanıcıdır B) Yakıcıdır C) Zehirlidir D)Boğucudur

SORU 110. Pamuk tozu için hangisi doğrudur?

A) Allerjendir B) Yakıcıdır C) Zehirlidir D)Boğucudur

SORU 111. Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır?

A) Asit üzerine su dökülmemelidir

B) Su üzerine asit dökülmemelidir.

C) Asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır

D) Asitler plastik kaplara konulmamalıdır.

SORU 112. Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi

durumunda daima ne yapılmalıdır?

A) Cam kaplar kullanılmalıdır

B) Siyah renkli kaplar kullanılmalıdır

C) Etiketlenmelidir.

D) Plastik şişelere konulmalıdır

SORU 113. Kimyasal depolardan sevkiyat yapılırken aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Önce gelen önce gider kuralı uygulanır

B) Üst sıradaki kimyasallar önce sevk edilir

C) Alt sıradaki kimyasallar önce sevk edilir

D) Sıranın hiçbir önemi yoktur

SORU 114. Aşağıdakilerden hangisi bir arada depolanabilir?

A) Zehirli maddeler-parlayıcı maddeler

B) Zehirli maddeler-zararlı maddeler

C) Parlayıcı madde-Oksitleyici madde

D) Patlayıcı madde-oksitleyici madde

SORU 115. İşçilerin asbeste maruz kalmalarına bağlı risklerden korunmaları hakkında

konsey yönergesi hangi antlaşma maddesine göre çıkarılmıştır?

A) AET antlaşmasının 100. maddesi uyarınca

B) İLO sözleşmesinin 155 ve 161 sayılı maddeleri uyarınca

C) 5062 sayılı kanuna istinaden WHO sözleşmesi uyarınca

D) 2821 sayılı sendika kanunun 44. maddesi uyarınca

SORU 116. Aynı anda organizmaya giren iki kimyasalın etkisi birbirlerinde ayrı iken

gösterdikleri etkinin toplamı şeklinde ise buna ne denir?

A) Additif B) Sinerjik C)Antagonizma D) İmmunotoksik

SORU 117. Deride renk değişimine yol açan kimyasallar nelerdir?

A) Ağır metaller

B) Toksik gazlar

C) Asitler

D) Alkaliler

SORU 118. Kimyasalların vücuttaki yükünün hesaplanması kimyasalın

vücuttaki................bağlıdır. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kinetik enerji B)Potansiyel enerji

C) Solunum periyodu D) Sinerjik etkenlere

SORU 119. İnorganik kimyasallar...............................ve...................................olmak

üzere 2 gruba ayrılır.Cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Alifatik ve aromatik

B) mutajen ve kansorejen

C) parlayan ve patlayan

D) peroksitler ve oksitler

SORU 120. Suyla temas ettiğinde parlayıcı gaz yayan maddeler hangileridir?

(I) Kalsiyum karpit

(II) Sodyum

(III) Lityum

(IV) Potasyum

A) Hepsi B) I-II-III C) II-IIII D) III-IV

SORU 121. Hangisi oksidan kimyasaldır?

A) Lityum

B) Sodyum

C) Peroksitler

D) Kalsiyum karpit

SORU 122. Aşağıdaki kansorejen - mutajen kimyasal maddelerle ilgili mesleki

maruziyet sınır değerlerinden hangisi yanlıştır?

A) Benzen 3,25 mg/m3 -1 ppm

B) Vinilklorür monomeri 7,77 mg/m3- 3 ppm

C) Kloroform 3mg / m3 - 10ppm

D) Sert ağaç tozları 5 mg/ m3
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   72

Reklamlari:

Similar:

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconBasınçlı Hava Terimleri ve Bilgileri terimler

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconTAŞinabiLİr basinçli ekipmanlar yönetmeliĞİ (2010/35/AB)

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG icon2. ÇOk basinçli sistemler 1 İKİ kademeli soğutma sistemleri

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconEskiTİlmemiŞ, atmosfer basinçli hava iÇinde hizli

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconMadde 2 Basınçlı haznelerin, aerosol jeneratörlerin ve gaz içeren zayıf

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconÖntemleri : l — Atmosfer basınçlı hava içinde hızlı eskitme deneyi

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconBasinçli kaplar ve bu kaplarin muayene yöntemleriNİn ortak hüKÜmlerine dair yönetmeliK

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconSÖzleşme no 12 tbs 16 170 İşin Adı: alatepe köYÜ toplu basinçli sulama sistemleri projesi İNŞaati

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconElektrikle çalişmalarda isg yrd. Doç. Dr. H. Murat Ünver

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconKaldirma araçlarla çalişmalarda iŞ GÜvenliĞİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page