Mısır Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Başkenti
Indir 45.92 Kb.
TitleMısır Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Başkenti
Date conversion31.03.2013
Size45.92 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://ulegder.com/wp-content/uploads/Mısır.doc
Mısır

Resmi adı:Mısır Arap Cumhuriyeti

Başkenti: Kahire (Nüfusu: 16 milyon)

Diğer önemli şehirleri: İskenderiye, İsmailiyye, Asyut, Cize, Port Said, Minye, Asvan, Süveyş, Tanta, Dimyat.

Yüzölçümü: 998.774 km2

Nüfusu: 57 milyon (1993 tahmini). Nüfusun % 45'i şehirlerde yaşamaktadır. Ortalama ömür 60 yıldır. Çocuk ölümlerinin oranı binde 72'dir. Nüfusun % 40'ını 14 yaşın altındakiler oluşturmaktadır.

Km2 başına düşen insan sayısı: 57

Nüfus artış hızı: % 2.7

Nüfus ve İşgücü Yapısı

Mısır arap dünyasının en fazla nüfusa sahip olan birinci ülkesi, Afrika kıtasının ise Nijerya ve Etiyopya'dan sonra üçüncü ülkesidir. Nüfusun neredeyse tamamı, ülkenin önemli varlığı olan Nil nehrinin kıyılarında yaşamaktadır. Ülkenin kuzeyinde yer alan Nil Deltası dünyanın en kalabalık bölgelerinden bir tanesidir. Bu bölgede km² ye düşen kişi sayısı 1.540’tır. Mısır’ın tarım alanlarının neredeyse tamamı bu bölgede yer almaktadır. Ülke nüfusunun 1/3’ü tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. Toplam tarımsal alan 3,4 milyon hektar, sulanabilir tarım alanı 2,9 milyon hektar olmakla birlikte, verimli Nil deltasında yılda birkaç kez ürün alınabilmekte ve bu durum Mısır’ı önemli bir tarım ülkesi konumuna getirmektedir. Ülkede bazı çöl alanları iyileştirilerek tarımsal üretime uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Mısır 4,4 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervleri ile dünyada 27. sırada olup, petrol kaynakları açısından kendi kendine yeterli bir ülke olarak kabul edilmektedir. Mineral yakıtlar (doğalgaz dahil) en önemli ihraç grubu olup 2010 yılında toplam ihracatın %28,7’sini oluşturmuştur. Mısır için gelecekte petrol yerine doğal gazın önem taşıyacağı tahmin edilmektedir. 2,2 trilyon metreküplük kanıtlanmış doğalgaz rezervleri ile Mısır bu alanda dünyanın 17. büyük ülkesi konumundadır.


Etnik yapı: Mısır halkının yaklaşık % 91'ini Araplar oluşturmaktadır. Arapların % 91.5'i Müslüman, kalanı hıristiyandır. İkinci önemli etnik unsur nüfusun % 7'sini oluşturan kıptilerdir. Kıptilerin tamamı hıristiyandır. Kıptilerin kendilerine özel bir dilleri vardır. Ancak bugün artık Kıptice konuşan kalmamıştır ve Kıptiler de Arapça konuşmaktadırlar. Kalan nüfusu Avrupalı hıristiyan etnik unsurlarla, Nubiyalı, Beja, Arnavut, Berberi gibi değişik kökenlerden gelen Müslüman etnik unsurlar oluşturmaktadır.

Dil: Resmi dili Arapça'dır. Halkın tamamına yakını Arapça konuşur. Bazı küçük etnik unsurlar kendi aralarında mahalli dillerini konuşurlar.

Din: Resmi din İslâm'dır. Halkın % 91'i Müslümandır. Kalan nüfusu kıpti kökenli ortodoks hıristiyanlar (kıptiler diğer ortodokslardan farklı bir inanca sahiptirler), Rum kökenli ortodokslar, Arap kökenli Maruni hıristiyanlar ve çeşitli Avrupa ülkelerinden Mısır'a yerleşmiş olan katolik ve protestan hıristiyanlar oluşturmaktadır. Müslümanların tamamına yakını sünni çoğunluğu Şafii, önemli bir kısmı da hanefidir.

Coğrafi durumu: Kuzeydoğu Afrika ülkelerinden olan Mısır, kuzeyden Akdeniz, doğudan Kızıldeniz ve Filistin, güneyden Sudan, batıdan Libya ile çevrilidir. En yüksek yeri Sina yarımadasında bulunan Katerina Dağı (2637 m.)'dır. En önemli akarsuyu Nil nehridir. Topraklarının sadece % 4'ü tarım alanı kalanı çöldür. Tarıma elverişli toprakların önemli bir kısmı Nil vadisinde bulunmaktadır. Akdeniz kıyısında ve Nil'in Akdeniz'e döküldüğü noktada bulunan başkent Kahire'de yıllık sıcaklık ortalaması 21.9 derece, yıllık yağış ortalaması 42 mm.'dir. Yine Akdeniz kıyısında ve Sina Yarımadası'yla asıl Mısır topraklarının birleşme noktasında bulunan Port Said'de bu oran 21.2 derece/173 mm.'dir.

Yönetim şekli: Mısır görünüşte çok partili demokratik bir sistemle yönetilmektedir. Ülke 11 Eylül 1971'de yürürlüğe konan anayasayla yönetilmektedir. En üst yönetici olan cumhurbaşkanı geniş yetkilere sahiptir. Cumhurbaşkanı genel seçimle belirlenir. Ancak 1952 darbesinden sonra gerçekleştirilen bütün cumhurbaşkanlığı seçimleri tek adaylı olmuş ve o tek aday da oyların hep % 90'dan fazlasını almışlardır. Başbakan cumhurbaşkanı tarafından tayin edilir. Yasama yetkisi 454 üyeli ve üyeleri genel seçimle belirlenen parlamentodadır. Ancak seçimler açık oy, gizli sayım usulüyle yapıldığından halkın büyük bir çoğunluğu mevcut sisteme karşı olduğu halde iktidar partisi her seçimde oyların % 90'dan fazlasını almaktadır. Muhalefet partileri adil ve dürüst olmadığı gerekçesiyle 1991'de gerçekleştirilen en son genel seçimleri boykot ettiler. Mısır'da evlilik, boşama gibi özel haller hakkında İslâm hükümleri, ticarette, cezalandırmada ve idari mekanizmada ise Avrupa'dan ithal edilmiş kanunlar uygulanır. Yani karma bir hukuk sistemi hâkimdir. Mısır, BM, İKÖ (İslâm Konferansı Örgütü), Arap Devletleri Birliği, Afrika Birliği Örgütü, IMF (Uluslararası Para Fonu), İslâm Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlere üyedir.

İdari bölünüş: 26 ile ayrılır.

Dış problemleri: Mısır'ın Sudan'la bir Halayib meselesi vardır. Bu mesele Mısır yönetimi tarafından Sudan'daki yönetimin ülkede İslâm kanunları uygulama kararı almasından sonra ortaya çıkarıldı. (Halayib meselesi hakkında Sudan'ın dış problemlerine bkz.) Mısır'ın, Sudan'la daha başka problemleri de vardır. Bu problemlerin tamamı Sudan yönetiminin İslâmi bir çizgiyi benimsemesinden sonra Mısır tarafından ortaya atıldı. Mısır, Sudan hükümetinin Mısır'daki İslâmi akımlara mensup gençleri askeri yönden eğitmek amacıyla Kuzey Sudan'da kamplar kurduğunu ileri sürdü. Çeşitli Batılı yayın organları da bu konuda asılsız haberler yayınlayarak Mısır'ın tutumunu haklı çıkarma gayretine girdi. Bu ve benzeri konular iki ülke arasında siyasi ve ekonomik problemlere yol açtı.

İç problemleri: Mısır'ın en önemli iç meselesi yönetimin halkla bütünleşememesinden kaynaklanan devlet terörünün sebep olduğu halk tepkisi ve bu tepkinin doğurduğu siyasi olaylardır. Mısır'da özellikle İslâmi cemaatler üzerinde çok ağır bir baskı vardır. Bazı cemaatlerin bu ağır baskıya fiili eylemlerle cevap vermeleri ülkede zaman zaman silahlı çatışmalara ve şiddet olaylarına sebep olmaktadır. Mısır yönetimi yürüttüğü devlet terörüne kanuni bir dayanak bulmak amacıyla 16 Temmuz 1992'de "Terörle Mücadele Kanunu" adıyla bir kanun çıkarttı. Bu kanun emniyet güçlerine şüpheli gördükleri kişileri hiçbir mahkeme kararına gerek görmeden tutuklayarak altı ay tutuklu bulundurma hakkı veriyor. Kanun aynı zamanda yönetimin terör örgütü olarak adlandırdığı İslâmi cemaatlere mensup olanlara veya bu cemaatlere sempati duyanlara 5 yıla kadar ağır hapis cezası verilebileceği hükmü içeriyor. Bu kanunun uygulamaya konması problemi daha da çetrefil hale getirdi. Mısır emniyet güçleri İslâmi cemaatlerin güçlü olduğu Asyut ve çevresine değişik zamanlarda havadan hareketler düzenlediler. Bunun yanı sıra başkent Kahire'nin bazı kenar mahallelerine kalabalık askeri birliklerle saldırılar düzenlendi. Çok sayıda insan öldürüldü. Yine İslâmi akımlara mensup olmalarından dolayı birçok insan mahkeme kararıyla idam edildi.

İslami Hareket: Mısır'da İslâmi hareket üzerindeki baskı İngiliz işgali döneminde başlayarak hiç kesintiye uğramadan devam etti. Bağımsızlık sonrası baskı işgal dönemini aratmayacak derecede oldu. Devlet terörü İslâmi anlayış sahibi pek çok insanın canını aldı. Bu yüzden Mısır'daki İslâmi hareket kitle tabanını fiili mücadelenin içine çekme konusunda yeterince başarılı olamadı. Buna rağmen insanlara İslâmi anlayışı kazandırmada büyük başarılar gerçekleştirdi. Hilafetin ortadan kaldırılmasından sonra yeniden bu kurumu hayata geçirmeyi ve İslâm'ı devlete hâkim kılmayı amaçlayan İslâmi hareketin beşiği olarak sayabileceğimiz Mısır'da en geniş kitle tabanına sahip cemaat Müslüman Kardeşler cemaatidir. Oldukça düzenli bir hiyerarşik yapıya sahip olan Müslüman Kardeşler'in kurucusu Hasan el-Benna, şimdiki genel mürşidi ise Muhammed Hamid Ebu'n-Nasr'dır. Müslüman Kardeşler hemen hemen bütün Arap ülkelerine yayılmıştır. Bu cemaatin birçok Avrupa ülkesinde de faaliyetleri vardır. Müslüman Kardeşler cemaati fiili eylemlere girmiyor. Faaliyetleri genellikle tebliğ ve davet çalışmalarından ibaret. Bazı sosyal ve ticari kuruluşlar kurdu. Ancak hükümet hiçbir gerekçe göstermeden bunların hepsini kapattı. Yayın yoluyla faaliyet yürütmeleri devlet tarafından engelleniyor. Müslüman Kardeşler'den sonra en çok adını duyuran ve etkinlik gösteren cemaat Prof. Ömer Abdurrahman'ın düşüncelerini benimsemiş olan Tanzimu'l-Cihad hareketidir. Bu cemaatin mensupları rejime karşı sert bir mücadele vermekten yanalar ve zaman zaman silahlı eylemlere giriyorlar. Bu cemaat içinde iyi bir hiyerarşik yapı mevcut değil. Tanzimu'l-Cihad daha çok güney bölgelerde güçlü durumda. Hareket ve eylemi savunan bir diğer cemaat da İslâmi Cemaat. Bu cemaat çalışmalarını daha çok üniversite öğrencileri arasında yoğunlaştırıyor. Mısır'daki İslâmi cemaatlerin ileri gelenlerinden biri de Hafız Selâme'nin liderliğindeki İslâmi Hidayet Cemaati. Bu cemaat daha çok eğitim çalışmalarına ağırlık veriyor ve çeşitli eğitim kurumları açmış durumda. Cemaatu Ensâri's-Sunneti'l-Muhammediyye adında selefi anlayışı benimsemiş olan bir cemaat mevcut. Bu cemaat daha çok Müslüman halk arasındaki birtakım itikadi sapmalar üzerinde durduğundan sisteme yönelik mücadelede pek etkili değil. Selefilik hareketi daha çok orta tabaka ve gençlik üzerinde etkili. Selefilerin düşünce itibariyle farklı İslâmi cemaatlerin mensuplarını etkiledikleri görülüyor. Sudan'daki aynı adı taşıyan cemaat Mısır'dakinin bir uzantısıdır. (Bu konuda Sudan'daki İslâmi cemaatlere bkz.) Hizbu't-Tahrir ve Tebliğ cemaati gibi merkezleri Mısır dışında olan bazı cemaatlerin de Mısır'da faaliyetleri mevcut. Ancak bunların çalışmaları fazla etkili değil. Siyasi partiler içinde İslâmi anlayışı ve çizgiyi benimsemiş olan tek parti Çalışma (Amel) Partisi.

Ekonomi: Mısır ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizme dayanır. Tarım daha çok Nil vadisinde yapılmaktadır. Tarım ürünlerinden ve hayvancılıktan elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 20'dir. Çalışan nüfusun % 40'ı bu sektörlerde iş görmektedir. Üretilen tarım ürünlerinin başında pamuk gelir. Bunun yanı sıra tahıl ve çeşitli sebzeler de üretilmektedir. 1992'de 14 milyon 700 bin ton tahıl, 2 milyon ton yer bitkileri, 460 bin ton baklagiller, 4 milyon 800 bin ton meyve, 9 milyon 360 bin ton sebze üretilmiştir. 1992'de ülkede 3 milyon 20 bin baş sığır, 4 milyon 350 bin baş koyun, 115 bin baş domuz bulunuyordu. Balıkçılık da yaygındır. 1991'de % 28'i denizden, % 72'si iç sulardan olmak üzere yaklaşık 300 bin ton balık ve deniz ürünü avlanmıştır. Mısır'da demir, fosfat, manganez, çinko ve altın cevheri gibi bazı madenler çıkarılmaktadır. Maden gelirleri gayri safi yurtiçi hasılanın % 2'sini oluşturur. Bir miktar da petrol üretilmektedir. 1992'de toplam 346 milyon varil petrol üretmiştir. 1993'teki petrol rezervi 3 milyar 595 milyon varil olarak tahmin ediliyordu. 1992'de 8 milyar 915 milyon m3 de doğal gaz üretmiştir. 1993'teki doğal gaz rezervi de 350 milyar m3 olarak tahmin ediliyordu. Orman ürünlerinden de belli oranda yararlanılmaktadır. 1991'de 2 milyon 300 bin m3 tomruk üretilmiştir. Mısır tarihi eser yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Kahire'deki Amr bin As, Hz. Hüseyin, Sultan Hasan, Ezher, Tulunoğlu, İmam Şafii, Mehmed Ali Paşa camileri ve piramitler başta gelen tarihi eserlerdendir. Kahire'de çok sayıda antik ve İslâmi eserin sergilendiği müzeler mevcuttur. Bütün bu tarihi zenginlikler Mısır'a çok sayıda turist çekmektedir. Mısır'ın 1991'deki turizm gelirleri 2 milyar doların üstüne çıkmıştır. Dış ticaretindeki açığın bir kısmını turizm gelirleriyle kapatmaktadır.

Para birimi: Mısır Cuneyhi.

Gayri safi milli hasılası: 37 milyar dolar. (Yıllık safi artış: % 4.5)

Kişi başına düşen milli gelir: 650 dolar.

Dış ticaret: İhraç ettiği ürünlerin başında pamuk, tekstil ürünleri, fosfat, manganez ve çeşitli tarım ürünleri gelir. İthal ettiği malların başında da ulaşım araçları ve yedek parçaları, savunma araç ve gereçleri, makineler, kimyasal maddeler, gıda maddeleri, maden ürünleri ve petrol ürünleri gelir. Dış ticaretinde birinci sırayı İngiltere ve İtalya alır. Bu ülkelerden sonra da ABD ve İsrail gelir. 1992'de dış ticareti 5 milyar 250 milyon dolar açık vermiştir.

Sanayisi: Sanayi kuruluşlarının başında gıda maddesi, meşrubat ve sigara üretimiyle ilgili kuruluşlar gelmektedir. Bu nitelikteki sanayi kuruluşları tüm sanayi kuruluşlarının yaklaşık % 28'ini oluşturur. İkinci sırada tekstil ve deri fabrikalarıyla konfeksiyon atölyeleri gelir. Bu sektörlerle ilgili sanayi kuruluşları da tüm sanayi kuruluşlarının % 18'ini oluşturmaktadır. Mısır'da üretilen pamuğun önemli bir kısmı kendi fabrikalarında işlenmektedir. Bunun yanı sıra demir çelik, inşaat, elektrik donanımı, bazı mekanik aletler üretimi, madeni ve toprak eşya üretimi, kimya, mobilya, kâğıt, ilaç, plastik vs. sektörleriyle ilgili sanayi kuruluşları da bulunmaktadır. Sanayi gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 20'dir. Çalışan nüfusun yaklaşık % 13'ü sanayi sektöründe iş görmektedir. Buna maden tesislerinde çalışanlar da dahildir.

Eğitim: Mısır'da ilk öğretim 6 yaşında başlar ve ilköğretim de, orta öğretim (ortaokul ve lise) altışar yıl sürer. 15.000 ilkokul, 6600 genel ortaöğretim kurumu, 550 mesleki ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. İlkokul çağındaki çocukların % 75'i bu öğretimden yararlanabilmektedir. Mısır'da 14 üniversite, 6 yüksekokul, 26 araştırma enstitüsü mevcuttur. Oldukça uzun bir geçmişi olan el-Ezher Üniversitesi Mısır'ın bir sembolüdür. Ancak bugün bu üniversite eski statüsünü ve seviyesini büyük ölçüde kaybetmiştir. el-Ezher'in bünyesinde her kademede eğitim kurumları bulunmaktadır. Mısır'da üniversite çağındaki gençlerden üniversiteye kayıt yaptıranların oranı % 20'dir. 25 yaşın üzerindekilerin % 4.2'si yüksek öğrenim görmüştür. Okuma yazma bilenlerin oranı da % 49'dur

Sağlık: Mısır'da 1600 hastane, 33.530 doktor, 6000 diş doktoru, 50.000 hemşire mevcuttur. 1700 kişiye bir doktor düşmektedir.

Devlet Üniversiteleri [değiştir]


 • Ain Shams Üniversitesi (1950'de kuruldu)

 • El Ezher Üniversitesi (988'de kuruldu)

 • İskenderiye Üniversitesi (1942'de kuruldu)

 • El Fayyum Üniversitesi (2005'te kuruldu)

 • El Minya Üniversitesi (1976'da kuruldu)

 • Assiut Üniversitesi (1957'de kuruldu)

 • Banha Üniversitesi (2005'te kuruldu)

 • Bani Suvayf Üniversitesi (2005'te kuruldu)

 • Kahire Üniversitesi (1908'de kuruldu)

 • Helvan Üniversitesi (1975'te kuruldu)

 • Kafrelsheikh Üniversitesi (2006'da kuruldu)

 • Mansoura Üniversitesi (1972'de kuruldu)

 • Minufiya Üniversitesi (1976'da kuruldu)

 • Yönetim Bilimleri Sadat Akademisi (1981'de kuruldu)

 • Güney Vadi Üniversitesi (1994'de kuruldu)

 • Suez Canal Üniversitesi (1976'da kuruldu)

 • Tanta Üniversitesi (1972'de kuruldu)

 • Zagazig Üniversitesi (1974'de kuruldu)

Özel Üniversiteler [değiştir]NGOs

Afro-Asian Peoples' Solidarity Organization

ECOSOC Special Consultative Status 1973

89 Abdel Aziz Al-Saoud 11559

El Malek El Saleh. PO Box 61. Cairo

Tel: 20-2-362-2946 / 363-608

Fax: 20-2-363-7361

aapso@idsc.gov.eg

Egypt

Alliance for Arab Women

ECOSOC Special Consultative Status 1996

28, Adly Street - Flat No. 74.

Cairo.

e-mail: aaw@link.com.eg

Tel: 3939899

Fax: 3936820

Egypt

Arab Organization for Human Rights

ECOSOC Special Consultative Status 1989

91 Al-Marghany St. Heliopolis.

Cairo

e-mail: aohr@link.net

Tel: 20-2-5161519/ 20-2-5162961

Fax: 202-418-1396 or 202 418

Egypt

Association for the Advancement of Education

ECOSOC Special Consultative Status 1999

218 (Bis), Sudan Street. flat # 11, 4-th floor.

Mohadeseen. Cairo

Egypt

Cairo Institute for Human Rights Studies

ECOSOC Special Consultative Status 1997

P.O. Box 117. (Maglis El-Shaab).

Cairo - Egypt

e-mail: CIHRS@idsc.gov.eg

Tel: 20-2-794-3715 / 20-2-79

Fax: 20-2-795-4200

International Islamic Committee for Woman and Child

ECOSOC Special Consultative Status 2003

P.O.Box 684

Orman, 12612, Giza

Tel: 20-2-575-05-58

Fax: 20-2-574-04-50

e-mail: iicwc@gega.netThe Education Act of 1953 provided free and compulsory education for all children between the ages of 6 and 12. Preparatory schools offer three-year courses leading to a basic-education completion certificate, which is the entrance requirement for three-year courses in secondary schools. The curriculum was updated in 1995 and includes a greater emphasis on vocational training, as well as on physics and foreign languages. The general secondary education certificate entitles the holder to enter a university. A majority of primary-school graduates continue their education in preparatory, secondary, or vocational schools.

A decree of 23 July 1962 provided free tuition at all Egyptian universities. The traditional center for religious education in the Muslim world is Al-Azhar in Cairo, which in 1983 celebrated 1,000 years of teaching as the oldest continuously operating school in the world. Al-Azhar offers instruction in three faculties and 14 affiliated institutes and maintains its own primary and secondary schools. There are a total of 13 universities, and numerous institutes of higher learning. Egypt's universities had a total of 850,051 students in 1996. Universities and equivalent institutions had a faculty of 38,828 in 1994.


Add document to your blog or website

Similar:

Mısır Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Başkenti icon1 “TÜRKİye cumhuriyeti İle misir arap cumhuriyeti arasinda ro-ro ve karayolu transit taşimaciliğina iLİŞKİN İŞBİRLİĞİne dair mutabakat zapti” İmzalandi

Mısır Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Başkenti iconMisir arap cumhuriyeti temel biLGİler ve göstergeler 3

Mısır Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Başkenti iconÜlke adi : misir arap cumhuriyeti ay/yil: eylüL 2008

Mısır Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Başkenti iconKonya ticaret odasi misir arap cumhuriyeti

Mısır Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Başkenti iconMısr/Masr) adıyla bilinen Mısır Arap Cumhuriyeti (Arapça

Mısır Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Başkenti iconMısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Mısır Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Başkenti icon2. misir arap cumhuriyeti’nde şirket Türleri Ve Şirket Kuruluşu

Mısır Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Başkenti iconHaziran 2007 misir arap cumhuriyeti MÜteahhiTLİk sektöRÜ ve türk müteahhiTLİk firmalarinin faaliyetleri hakkinda not

Mısır Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Başkenti iconResmi Adı : Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti (Karaçayevo-Çerkesskaya Respublika) Başkenti

Mısır Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Başkenti iconMisir uygarliği mısır Sanatı çeşitli ara dönemlere rağmen en az 3000 yıllık süreklilik gösterir. Tarihçi Manetho

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page